Parintele IOAN de la Rarau despre cipuri si viitorul sinod panortodox

pcmouseblog

Parintele IOAN de la Rarau despre cipuri si viitorul sinod panortodox

p_Ioan_Rarau– Parinte Ioan, Sfintia Voastra cum vedeti problema aceasta a cipurilor? Cum afecteaza ele mantuirea si cum sa se raporteze credinciosii la ele, atata timp cat insisi episcopii si duhovnicii lor ii indeamna la aceasta pecetluire?

– Ce pot sa spun? Este limpede ca ni se pregateste o cumplita dictatura. Aceasta dictatura a cuprins si paturile bisericesti, din pacate si in curand sinodul se va transforma intr-o dictatura colectiva, incat nimeni sa nu se poata impotrivi. Se vorbeste mereu de Ortodoxie, suntem ortodocsi, dar ce fel de ortodoxie? Ecumenica? Satanica? Mantuirea vine numai prin doua lucruri: dreapta credinta si faptele. Fara dreapta credinta poti sa faci orice fapta buna, poti sa arzi si in foc pentru Hristos, dar daca nu ai dreapta credinta, degeaba… Daca nu mergi pe drumul cel…

View original post 2,387 more words

Sf. Părinţi şi atitudinea faţă de eretici

Sf. Vasile cel Mare: „De cei care arată că mărturisesc credinţa ortodoxă, dar sunt în unire cu cei care i se împotrivesc, dacă după mustrare nu vor întrerupe această unire, de aceia trebuie nu numai să te desparţi, dar nici fraţi nu se cuvine să-i mai numeşti”.

„Se cuvine ascultătorilor cuvântului celor ce sunt învăţaţi cu Scripturile să cerce cu socoteală dreaptă acele care le zic dascălii şi arhiereii; şi câte sunt unite cu Scripturile să le primească, iară câte sunt neunite să le lepede; şi despre aceia care rămân întru învăţăturile străine să se întoarcă dinspre ei.

Sf. Grigorie Teologul: „Dar când este vorba despre o vădită necurăţie, atunci trebuie mai degrabă să mergem la foc şi sabie, necătând la nevoile vremii şi a stăpânitorilor şi îndeobşte necătând la nimic, decât să fim părtaşi la sămânţa vicleniei şi să ne atingem de cei îmbolnăviţi. Cel mai groaznic este să te temi de ceva mai mult decât de Dumnezeu, şi din cauza fricii acesteia slujitorul adevărului să devină trădător al învăţăturii credinţei şi adevărului.

„Iar dacă cineva crede că acestea le grăim în chip drept, dar de dincolo ne învinovăţeşte de comuniune cu ereticii, atunci să arate acestea unul dintre ai noştri, şi atunci ori ne vom arăta dreptatea, ori ne vom depărta de comuniune”.

Sf. Ioan Gură de Aur: „De aceea v-am amintit adesea despre ereticii cei fără de Dumnezeu şi vă rog şi acum: să nu aveţi nici un fel comuniune cu ei – să nu mâncaţi cu ei, să nu beţi, să nu legaţi prietenii, nici relaţii, nici dragoste, nici pace. Căci dacă cineva se învoieşte cu ereticii în acestea, acela se face străin de Biserica Sobornicească”.

Sf. Nichifor Mărturisitorul: „Îi anatemizez pe cei care au lepădat predania sfinţilor, alipindu-se de învăţăturile cele pervertite şi aducătoare de moarte, şi care au îndrăznit să semene neghină pe ogorul credinţei ortodoxe, şi pe toţi cei ce-i urmează, ca pe o ocară a Bisericii lui Hristos, mă scârbesc de ei şi îi anatemizez”.

Din viaţa Sf. Nichifor Mărturisitorul: „Şi chemând la sine pe mulţi dreptcredincioşi, îi sfătuia, îi ruga şi îi învăţa să nu se unească cu ereticii, să se ferească de aluatul lor şi să fugă de învăţătura lor ca de muşcătură de viperă”.

Sf. Atanasie cel Mare: „Fugiţi de cei care, prefăcându-se că nu sunt de acord cu Arie, de fapt slujesc împreună cu cei care îl urmează”.

Din viaţa Sf. Atanasie: „Preasfinţitul Atanasie nu primea la împărtăşire bisericească pe Arie cel fără de lege, deşi avea scrisori împărăteşti ca să fie primit”. Şi în alt loc: „Atunci împăratul, fiind îndemnat de Eusebiu ereticul, a scris către dînşii cuvinte mai aspre, îngrozindu-i prin scoaterea din cinstea lor, de nu vor tăcea. Însă aceasta a făcut-o dreptcredinciosul şi bunul împărat nu slujind mâniei, nici pe arieni iubind, ci având râvnă, deşi nu după judecată, că adică bisericile să fie fără dezbinare, cu dreaptă inimă iubind pacea acolo unde nicidecum nu se putea să fie pace; căci cum putea fi erezia cu dreapta credinţă la un loc?”

Sf. Teodor Studitul: „Dacă ar da cineva toţi banii lumii şi are părtăşie cu erezia, nu este prieten al lui Dumnezeu, ci vrăjmaş”.

„Ştiind că este erezie, să fugi de erezie, adică de eretici, încât nici să te împărtăşeşti cu ei, nici să-i pomeneşti la dumnezeiasca liturghie”.

„Arhiereul aflat de curând în biserică, dar care zice în acelaşi timp că în chip rău s-a făcut sinodul şi că „pierim”. Fiindcă pentru ce, mărturisind, nu fuge de pierzanie, despărţindu-se de erezie, ca să rămână episcop înaintea lui Dumnezeu?”.

Sf. Maxim Mărturisitorul: „Aflând eu Biserica Bizanţului aşa precum era înainte, atunci şi eu mă voi afla într-însa, precum am fost mai înainte, şi voi merge la împărtăşirea aceea fără nici o îndemnare omenească; dar cât timp vor fi într-însa smintelile eretice şi smintitorii arhierei, până atunci nici un fel de cuvânt sau lucru nu mă va pleca să mă împărtăşesc cu dânşii vreodată”.

Sf. Marcu al Efesului: „Fugiţi de ei şi de orice comuniune cu ei, o, fraţilor! Asemenea oameni sunt apostoli mincinoşi, lucrători vicleni, care îşi iau chipul Apostolilor lui Hristos”.

„Sunt pe deplin încredinţat că cu cât mai mult mă îndepărtez de el [patriarhul uniat – n.n.] şi de cei ce-l urmează, cu atât mai mult mă apropii de Dumnezeu şi de drepţi şi de Sfinţii Părinţi. Îndepărtarea de ei este unirea cu Adevărul şi cu Sfinţii Părinţi şi teologi ai Bisericii”.

„Toţi Dascălii Bisericii, toate Soboarele şi toate Dumnezeieştile Scripturi ne îndeamnă să fugim de cei ce cugetă diferit şi să oprim comuniunea cu aceştia”.

Sf. Ioan Damaschin: „Toate hotărârile acestor Soboare le iubesc şi mă bucur de ele, primind toate câte au hotărât şi lepădând şi anatemizând toate câte au lepădat ele; şi orice erezie, începând cu Simon Magul şi până la cei care acum s-au răsculat împotriva Sfintei Biserici a lui Hristos Dumnezeul nostru”.

Sf. Antonie cel Mare: „Să nu aveţi nici o împărtăşire cu prea răucredincioşii arieni, că nu are nici o împărtăşire lumina cu întunericul”.

Sf. Efrem Sirul: „Vai de cei ce murdăresc sfânta credinţă cu eresuri sau încheie vreo înţelegere cu ereticii! Atunci se va cere de la fiecare din noi mărturisirea credinţei şi unirea Botezului, credinţa curată de orice eres, pecetea neştearsă şi haina neîntinată”.

Sf. Nicodim Aghioritul: „Veţi spune, dacă este viclean conducătorul, să ne supunem lui? În ce înţeles zici „viclean”? Dacă aceasta ţine de credinţă, lasă-l şi fugi – nu numai de om, ci şi înger din cer de ar fi”.

Sf. Chiril al Ierusalimului: „Cu dreptate şi cu adevăr putem numi adunările ereticilor drept adunare a celor ce viclenesc… de aceea Crezul te previne, învăţând aşa: „Întru Una, Sfântă, Sobornicească Biserică”, pentru ca tu să fugi de aceste adunări mârşave, ci să te afli întotdeauna în Sfânta Soborniceasca Biserică, în care ai şi renăscut”.

Din viaţa Sf. Chiril al Ierusalimului: „Deci preasfinţitul Chiril, văzând că Acachie, mitropolitul Cezareei, este socotit eretic şi de sinodul local al Sfinţilor Părinţi din Sardica, mai înainte biruit, şi nu după canoanele bisericeşti, ci după împărăteasca stăpânire ţinea rânduiala Mitropoliei, nu voia să se supună aceluia”.

Sf. Iosif Voloţki: „Să fie demn pentru tine oricine, afară de cel care învaţă erezia. Dacă va fi eretic, vom stărui să nu primim de la el nici învăţătura, nici împărtăşania, şi nu numai că nu ne vom împărtăşi la el, ci îl vom osândi şi cu toate puterile îl vom da pe faţă, ca să nu devenim părtaşi pieirii lui”.

Sf. Policarp al Smirnei: „Apostolii şi ucenicii lor se păzeau de eretici, încât nici nu voiau să vorbească cu dânşii, căci se sârguiau să înşele adevărul cu cuvintele lor cele meşteşugite şi mincinoase”[26].

Sf. Amfilohie al Iconiei: „Aşa şi Dumnezeu, Părintele, nu rabdă ocara Fiului Său, ci se întoarce şi urăşte pe cei ce-L hulesc pe El, şi se mânie asupra celor ce se unesc cu blestematul lor eres!”.

Sf. Isidor Pelusiotul: „Precum marinarii ascund momeala sub chipul mâncării şi prind peştii pe neaşteptate, asemenea şi războinicii eresurilor, ascunzându-şi gândurile rele după cuvinte frumoase, precum cu o undiţă îi ademenesc pe cei simpli la pierzanie”.

Din viaţa Sf. Ipatie de Rufinian: „Cum am aflat că [Patriarhul Nestorie] spune erezii despre Dumnezeu, am încetat orice comuniune cu el şi nu-i mai pomenesc numele; pentru că nu este episcop”.

Sf. Meletie Mărturisitorul: „Nu-i ascultaţi nici pe pustnici, nici pe preoţi, şi nici pe cei ce ne propovăduiesc învăţături nelegiuite, şi povăţuiesc în chipul cel rău, şi nici pe aceştia şi nici chiar pe episcopi să nu-i ascultaţi, dacă mărturisesc lucruri neadevărate, care nu sunt spre folos. Să fim lucrători, şi să cuvântăm, şi să stăm împotriva celor ce îndeamnă la rătăcire în chip viclean.

Nu este cu dreptate şi cu cuviinţă bine-credincioşilor a tăcea acolo unde se calcă poruncile lui Dumnezeu şi din aceasta îşi întăresc înşelăciunea ceilalţi potrivnici. Pentru că a zis un mare părinte: Acolo unde este primejdie a se despărţi cineva de la Dumnezeu, ce bine-credincios poate să stea deoparte şi să tacă, sau cu totul să se liniştească? Pentru că tăcerea sa îl vădeşte cum că şi el se învoieşte acestor rele. Şi aceasta ne-o arată Înainte-Mergătorul Domnului şi vitejii Macabei, care pentru o mică poruncă a legii s-au primejduit până la moarte şi n-au părăsit nici cea mai mică parte a predaniilor primite. Căci războiul de multe ori este lăudat şi lupta se arată mai bună decât vătămătoarea de suflet pace. Că mai bine este să stea cineva împotriva celor rău cugetători, decât să urmeze lor şi să se despartă de Dumnezeu pentru a se uni cu ei”.

Din viaţa Sf. Ier. Vasile Mărturisitorul, Episcopul Pariei: „Apoi, după ce s-a pornit eresul luptării de icoane pe vremea împărăţiei lui Leon Isaurul, Sfântul Vasile s-a arătat mărturisitor al lui Hristos. Pentru că nu se unea cu ereticii, nici nu se învoia cu ei”.

Sf. Martin, Papa Romei: „Iată în mâinile voastre sînt, faceţi cu mine ce voiţi, precum Dumnezeu v-a lăsat. Însă să ştiţi cu întemeiere, că de mă veţi sfărâma în bucăţi, nu mă voi împărtăşi cu biserica Constantinopolului, cât timp aceasta va sta în credinţa cea rea”.

Din viaţa Sf. Cuv. Ilarion cel Nou: „Atunci fiind eliberat şi Cuviosul Ilarion, nu s-a întors la mănăstirea sa, deoarece nu încetase eresul luptării de icoane, iar scaunele episcopale erau ţinute de învăţători eretici şi arhierei mincinoşi”.

Din viaţa Sf. Cuv. Teodor: „Fericitul Teodor…ajungând degrabă la împărăteasca cetate, mai întâi a mustrat cu limbă slobodă pe năimitul care nu era păstor, pe Teodot Milisianul, mincinosul Patriarh al împărăteştii cetăţi, pentru că răzvrăteşte pe cei ce păreau că îi îndreptează şi mănâncă pe aceia pe care îi hrăneşte cu hrana cea vătămătoare a învăţăturii ereticeşti”.

Din viaţa Sf. Gheorghe Mărturisitorul: „Că mulţi învoindu-se la credinţa cea rea a împăratului, el, prin înţelepciunea cea bogata, a ruşinat pe împărat, iar pe mincinosul patriarh Teodot, care se numea „Casiter” şi pe ceilalţi cu dânşii eretici, i-a făcut să-şi cunoască amăgirea lor”.

Din viaţa Sf. Sfințit Mucenic Eusebiu, Episcopul Samosatelor: „Iar în cetatea Samosatelor, în locul Sfântului Eusebiu a fost trimis de arieni un episcop cu numele Evnomie care cugeta cele arieneşti. Acela venind în cetate, nimeni nu i-a dat cinstea ce i se cuvenea unui episcop; pentru că n-a ieşit întru întâmpinarea lui nici un om, nici bogat, nici sărac, nici meşter, nici lucrător de pământ, nici bărbat, nici femeie, nici bătrân, nici tânăr, nici măcar un copil, deoarece toţi cetăţenii erau dreptcredincioşi şi nu voiau să cinstească pe episcopul cel răucredincios, nici să se binecuvinteze de el şi nici să-l vadă. Deci Evnomie a intrat în episcopie şi a luat biserica sobornicească cu stăpânire împărătească. Iar oamenii, văzând aceasta, nu se mai duceau la biserica aceea, neiubind pe ereticul care era într-însa arhiereu şi nimeni nu mergea la el nici în casă, nici în biserică, nici la casa arhierească”.

Din viaţa Sf. Nichita Mărturisitorul: „Pentru ascultarea bătrânilor m-am supus nevrând, împlinind voia lor, m-am împărtăşit cu mincinosul Patriarh Teodot, de care lucru îmi este jale şi mă căiesc. Deci, să ştii bine că de acum înainte nici o împărtăşire nu-mi este cu voi. Ci petrec întru predaniile Sfinţilor Părinţi, pe care le-am primit de la început”.

De ce toţi aceşti Sfinţi şi Cuvioşi sunt atât de întăriţi în această chemare de a fugi de eretici? De ce nu se cuvine să ne supunem episcopilor care propovăduiesc erezia? De ce vedem aceeaşi stăruire în viaţa şi învăţătura tuturor Părinţilor care au trăit în timpurile răspândirii ereziilor? Pentru că aici este pusă pe cântar propria noastră mântuire – lucul cel mai scump şi râvnit de către orice creştin. „Să ne ferim cu toate puterile de a primi împărtăşania ereticilor şi a o da lor, ca să nu ne facem părtaşi învăţăturii lor stricate şi osândirii lor” – să nu ne facem părtaşii osândirii lor zice Sf. Ioan Damaschin! Iar Sf. Pahomie cel Mare pe patul de moarte i-a chemat pe fraţi „învăţîndu-i spre folosul sufletului lor şi poruncindu-le să se păzească de eretici ca de o otravă vătămătoare de suflet şi aducătoare de moarte”.

Cuvantul Sfantului Teofan Zavoratul

Lumină pentru candela din suflet

Este nevoie ca în tot restul zilei să strigăm din inimă cât mai des către Dumnezeu cu spuse scurte, potrivit cu nevoia sufletului şi cu împrejurările. De pildă, atunci când începi ceva, să zici: „Binecuvântează, Doamne!” Termini lucrul? Zi: „Slavă Ţie, Doamne!” şi nu numai cu limba, ci şi cu simţirea inimii. Se răscoală vreo patimă? Zi: „Mântuieşte, Doamne, că pier!” Năvăleşte beznă de gânduri tulburătoare? Strigă: „Scoate din temniţă sufletul meu!” Te trage păcatul la lucruri nedrepte? Roagă-te: „învaţă-mă, Doamne, în cale!” sau: „Nu da spre tulburare picioarele mele!” Păcatele te apasă şi te aruncă în deznădejde? Strigă cu glasul vameşului: „Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!” Şi tot aşa, în fiecare împrejurare. Sau pur şi simplu zi cât mai des: „Doamne, miluieşte! Stăpână de Dumnezeu Născătoare, miluieşte-mă! Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, apără-mă!”, ori strigă cu alte cuvinte de acest fel, numai să strigi cât mai…

View original post 51 more words

Hronograf ,FERICITULUI AGATANGHEL, – ANUL 1327

Hronograf Mân. Neamţ 1837
În anul 1488 după Creaţie Enoh este luat la cer de către Dumnezeu.
În anul 1642 după Creaţie se naşte Noe – Hronograf pag. 97. Noe are
500 de ani cand I se nasc trei fii : Sem,Ham şi Iafet, anul 2124.
Fiii lui Dumnezeu sunt urmaşii lui Set” (Fac. 6, 2). “Fiicele
oamenilor sunt urmaşele lui Cain ucigaşul (Fac. 6, 2).
Între anii 2000-2100 apar uriaşii (Fac. 6, 4) 27 aprilie după
Creaţie, anul 2243 începe Potopul (2200-2300).
Anul 2572, Noe împarte lumea fiilor săi aşa: Fac. Cap. 10. Sem
primeşte de moştenire Asia, Orient, Ierusalim. Ham primeşte de
moştenire Africa, limba lor Ham-ham. Iafet primeşte de moştenire
Europa.
Fiii lui Iafet: Gomer = Galatenii; Magog=Sciţii; Madai=Mezii;
Tubal=Spania; Meşeh=Ruşii; Tiras—Tracii.
Fiii lui Ham: Cuş=Etiopia; Miţram=Egiptenii; Put=Troglodiţii;
Canaan—Cananeii.
Între anii 2600-2700 după Creaţie se naşte Nimrod uriaşul.
În anul 2800 se zideşte Turnul Babel, zidirea a durat 40 de ani, 71
de limbi s-au amestecat la Babilon. Limba a 72-a a lui Eber: Evreii,
nu s-a stricat, ei n-au luat parte la zidirea turnului. Tatăl, Fiul
şi Sf. Duh au amestecat limbile (Facere, cap. 11).
În anul 3312 după creaţie se naşte Avraam.
În anul 3000 apare idoiatria, prin împăratul Nin cu idolul Bel
(Bal.).
În anul 3387 la vârsta de 75 de ani este Binecuvântat de Dumnezeu
Avraam.
În anul 3412 la 100 de ani Avraam, Sara la 90 primeştc pe Sf. Treime.
În anul 3412 dună Creaţie, Sodoma şi Gomora ard cu foc.

http://postimg.org/image/mc8advbt5/08633141/

Pelerinul Român
158,159,160 
APOCALIPSA 1. DESCOPERIREA FERICITULUI AGATANGHEL, – ANUL 1327

Din Cartea ” Hristmos” Descoperirea ferecitului Agatanghel, de
Zosima Pascal, tradusă în Mân. Neamţ anul 1905.
Părintele Cleopa ne-a spus ce-şi aminteşte din această carte, care
nu ştie unde a dispărut. Au fost două cărţi, aceasta din 1905 avea
şi tâlcuirile vedeniilor, iar cealaltă – a doua- reda numai simplu
vedeniile. Zosima Pascal a tradus cartea fiind la Muntele Athos.
Fericitul Agatanghel a văzut în insula Corsica o vedenie ca aceasta:

Un vultur ieşea din mare, cu aripi de aur şi cu perle preţioase.Iar

vulturul a strigat: “Agatanghel, Agatanghel…” Sfântul s-a speriat,
dar glasul i-a zis: “Nu te teme!”. A ieşit sfântul la marginea mării
şi a văzut o hartă de piele, pe care era întreaga Europă, iar pe
hartă erau litere mari, care arătau fiecare ţară, România – R,
Grecia – G. Rusia – RS, Italia – I, iată profeţiile referitoare la
fiecare ţară:

  Italia

-Am văzut o femeie, pe curva Sevastopi, care zicea: “Fost-am
ţiitoarea unui împărat, dar mi-am pierdut fecioria”. Împăratul este
Hristos, ţitoarea este Biserica Italiei. În anul 1054 prin ruperea
Bisericii catolice de cea ortodoxă şi-a pierdut fecioria dogmelor. A
pierdut curăţia dogmelor originale ortodoxe. Mare păcat. Zice
Agatanghel : că după ce se va face împărăţie creştinească
a răsăritului, va veni Papa de la apus şi se va uni cu Biserica
Răsăritului şi se vor face una precum au fost şi mai înainte”. (Vezi
“Sfârşitul Omului” pag. 48).

România

“Am văzut 3 focuri pe o movilă înaltă pe Dunăre. un glas striga:
Românie, sfârşitul necazurilor tale un 5 şi 50“, adică după 550 de
ani. Vedenia are loc la anul 1327 + 550 = 1877, când România şi-a
dobândit independenţa.
Apoi am văzut un bou şi leu.
Boul este mult răbdător, dar va scoate drepturile sale, anul 1916
biruinţă.
De când e ţara aceata a avut numai de suferit, dar a răbdat ca şi
boul, este boul de pe stema Moldovei.
Leul este prea viteaz, se va ridica deasupra cocoşului (Ungaria).
Cocoşul însă va scociorâ ochii leului, I-a scociorât în 1940, ne-au
luat Ardealul, dar Leul (Transilvania) a luat înapoi de la unguri
Ardealul“.
“Şi atunci se vor duce toţi la dânsul din toate părţile şi îşi vor
cere părţile ţărilor care au fost robite de alţi împăraţi, şi îşi
vor lua locurile care le-au stăpânit alţii cu nedreptate, pentru că,
zice: şi se vor întoarce fiecare la cuiburile părinteşti, că zice
Sf. Metodie: şi boul va răgi, adică ţara noastră (România), care era
de jaful tuturor. Aşişderea vor face naţiunile, şi îşi va lua
părţile lor fieştecare. Că împăratul acesta aşa vă fi de bun şi de
paşnic, că va fi ca un tată al tuturora. România va lua toate
hotarele sale! (Vezi “Sfârşitul Omului, pg.12).

Ungaria

“Amărâtul de cocoş (Ungaria) se retrage în ţara lui şi nu mai cântă
altul niciodată”. Nu va mai cânta Ungaria în România niciodată.

Germania
Spune profeţia, că va veni înapoi la ortodoxia la care a fost mai
înainte de a ajunge protestantă. Si Biserica romano-catolică se va
întoarce la ortodoxia răsăritului.

Rusia

Am văzut 4 stâlpi… Am auzit un glas, “Rusie, Rusie, sora mea
iubită, unde este buna ta credinţă? De ce ai făcut din Biserici
graiduri? La tine va străluci făclia cea adevărată (ortodoxia), vei
fi mult mai iubită la urmă, mai mult decât dintâi”. 70 de ani
Biserica Rusiei a fost prigonită 1917-1987, iar acum s-au terminat
cei 70 de anl de prigoană, cum au profeţit sfinţii ruşi: Serghie de
Radonej, Sf. Serafim de Sarov, Sf. Tihon de Zadonsk şi alţi sfinţi
ruşi.
Cartea aceasta “Hristmos”, descoperirea fericitului Agatanghel,
1327, a avut-o părintele Cleopa de la Sihăstria în mâna
lui.Părintele Cleopa nu mai are această carte. Exemplarul 2 fără
tâlcuirea vedeniilor este la Mânăstirea Neamţ. Cele de de mai sus
părintele Cleopa le mai ţine  minte. Părintele Cleopa l-a întrbat pe
Paisie tot de la Sihăstria, când a citit cartea : Ce înseamnă
părinte Paisie un 5 şi 50 adică 550? Iar părintele Paisie I-a spus,
că sunt 550 de ani de la vedenie, până la 1877, când s-au împlinit
acestea.

pag 170

3. APOCALIPSA -SFÂRŞITUL LUMII ACESTEIA, ÎNCEPUTUL LUMII CELEI NOI
Despre  sfârşitul acestei lumi, spunea Domnul nostru Iisus Hristos
: Nici îngerii n-o ştiu (ziua), nici Fiul. fără numai Tatăl. Când
Avraam s-a îndoit votbind cu Dumnezeu,zicâdu-i Dumnezeu:
“Avraame,Avraame, la anul pe vremea asta Sara va naşte un fiu!” “Pe
ce voi cunoaşte?. Numai acest cuvânt l-a zis Avraam, ca un om ales şi
Dumnezeu i-a răspuns: “Pentru că ai zis aşa, să ştii că poporul care
se va naşte din coapsele tale va fi robit de alt neam în pământ
străin şi-l vor robi 400 de ani, iar pe neamul care-i va robi îi voi
judeca Eu!” Era încă în coapsele lui Avraam, Isaac fiul lui şi
Dumnezeu îi arată lui, că toţi evreii vor fi robi 400 de ani. La
Dumnezeu prezentui şi viitorul este de faţă. Dar evreii n-au ieşit
la 400 de ani din robie, ci au ieşit la 430 de ani. Moise vorbea cu
Dumnezeu, că vor ieşi la 400 de ani, dar au ieşit la 430 de ani,
Dumnezeu îi spune lui Moise: “Încă nu s-au împlinit păcatele lor şi
ale amoreilor!”

L-a întrebat pe Sf. Nil din Athos ucenicul lui :  Când are să fie
sfârşitul? Stântui I-a zis: “Când vor ajunge răutăţile culmea!”
Dumnezeu este Preadrept şi Preamilostiv, iar când va trece cumpăna
păcatelor, ca să nu le mai poată suferi, atunci va veni sfârşitul.
În Omilia la Niniviteni, Sf.Ioan Gură de Aur spune: “Dumnezeu toate
le ştie mai dinainte, dar nu le şi hotărăşte!”
Dumnezeu atâta va ţine lumea cât mai sunt sfinţi pe pământ, atunci
nu mai are Dumnezeu nevoie de lume, când nu mai sunt sfinţi. Zice
Sf. Simeon Noul Teolog: “Plini-va căderile de sus, zdrobi-va
capetele pe pământ ale multora!”. Când se va împlini locul ultimului
înger căzut din cer, cu oameni de jos, atunci se pierde lumea
aceasta. Trebuie să ţie lumea până se împlineşte numărul îngerilor
căzuţi… Va fi un război de 72 de ore, atunci când va arde lumea
aceasta. Că lumea  se termină prin foc noi ştim de la Sf. Prooroci.
Auzi ce spune David: ” Topise-va pământul şi toţi cei ce locuiesc pe
el!”

(Catisma a X-a). Isaia: “De focul iuţimii mâniei Domnului se va
aprinde tot pământul. Pământul va fi tot de jăratic, munţii şi
dealurile se vor topi ca ceara , pădurile vor arde ca fânul, se vor
topi popoarele pământului, ca şi picaturile din cadă!”. Proorocul
Sofonie: “Iată vine ziua mâniei Domnului neamestecată cu milă, zi de
negură şi de ceaţă, zi de trâmbiţă şi de strigare,zi de tunet şi de
de flăcări, când toate popoarele vor arde ca spinii ţarinii”,
Proorocul Agheu: “Într-o clipeală de ochi popoarele lumii se vor
topi”. Sf. Apostol Pavel: “Când vor zice: Pace, pace, fără de veste
va veni pieirea şi nu vor scăpa, cum nu scapă femeia însărcinată de
durerile naşterii”. Psalmul 9 spune clar de arderea lumii. Noi cei
de la Răsărit facem arme grozave împotriva celor de la Apus şi ei
împotriva noastră, fiecare crede că el va birui, atâtea mii de
submarine, de bombe, de rachete. Iată ce este, ei toţi se pregătesc,
dar nimeni nu iese biruitor, căci iată ce spune Duhul Sfânt:
“Afundatu-s-au neamurile în stricăciunea ce au făcut, în cursa care
au ascuns-o s-a prins piciorul lor. Cunoaşte-se Domnul judecaţilor,
când în faptele mâinilor lui s-a prins păcătosul”. Toţi o să ardem,
nimeni nu biruie, acest război nu-l încep cu puterea lor, este
războiul lui Dumnezeu. Acum va avea loc “Arderea şi înnoirea lumii!”
Acesta este potopul cu foc şi nu-l pot începe până nu dă Dumnezeu
drumul.

Dar ştii de ce ţine Dumnezeu lumea în loc? Pentru cei drepţi, mai
este lume bună. La pierderea Sodomei  un drept ţinea pe umăr 50.000 de păcătoşi, în Sodoma erau 500.000 de suflete. Când a stat Avraam cu Dumnezeu de vorbă a zis: “Doamne, vei pierde pe cel drept cu cel păcătos? ….

171 172 173
Este în Sfânta Scriptură o învăţătură, care spune, că trebuie să se
vestească Evanghelia în toată lumea. De ar fi după asta poate să
vină mâine sfârşitul, că Evanghelia a peste tot, dacă spre mărturie
trebuie să se predice Evanghelia, poate să vină mâine sfârşitul, iar
dacă trebuie să se boteze toţi, mai este o epocă încreştinare. Se
spune, că o să se refacă Constantinopolul şi o să fie creştin din
nou,  asta o spun Sf. Părinţi în “Sfâşitul omului”. Va veni Împăratul
cel pus de îngeri după războiul aiesta mare, care vine, va împărăţi
32 de ani va predica Evanghelia la toată lumea.

În viata Sf. Mucenic Cristea din 12 februarie se spune, că în Sf.
Sofia din Constantinopol, în subteran, mai este o Biserică, şi acolo
şi azi creştinii din timpul căderii Constantinopolului sunt în
picioare, de atunci până acum acolo este şi împăratul Constantin
Dragases şi patriarhul, sunt toţi împietriţi.
Mucenicul spune exact de anul arderii lumii; şi spune Viaţa
mucenicului că primul împărat creştin a fost Constantin cel Mare iar
ultimul va fi tot un Constantin. Nu ştim ceasul şi ziua,după Viaţa
Mucenicului Cristea ar fi 1990 dar numai Dunmezeu ştie anul singur.
Ai citit proorociile cele mari ale Sf. Andrei cel nebun pentru
Hristos, ale Sf. Ipolit, Sf. Efrem Sirul. Se pregăteşte un razboi,
care n-a mai fost pe pământ. Acesta este ultimul. Acesta este
războiul celor 7 puteri care vor veni să se bată fără preget la
Constantinopol. Am văzut o carte, care avea 7 săgeţi mi-a dat-o
Eftimie fratele lui Nazarie, pe unde are să vină China, vine prin
Indonezia, Pakistan, Afganistan, Persia şi ajunge la Marea Moartă,
acolo are să le deie mormânt Dumnezeu. America vine pe Oceanul
Indian, Anglia şi Japonia pe Marea Mediterană. Europa pe Marea
Mediterană şi prin Turcia, Rusia vine prin Munţii Caucaz şi se vor
bate toţi la Dardanele, la cheia Europei fără preget, cu tot felul
de arme care sunt, ca să ardă toată lumea şi niment n-are să-i mai
poată împăca, că toţi vor să creadă mai bine să moară toţi, numai să
nu fie biruiţi. Atunci, 4 Îngeri vor sta deasupra Constantinopolului
şi vor zice 4 cuvinte: “Staţi, staţi, de-ajuns, pace vouă!”. Va
merge – cum zice calul, până în piept în sânge.
Şi atunci, toţi o să încremenească, nimeni nu mai pune mâna pe arme,
o să se uite la îngeri care o să strălucească precum para de foc,
care vor zice: “Mergeţi pe uliţa cetăţii către miazănoapte, veţi
găsi un om smerit, îmbrăcat în haine simple, are un nigel la
piciorul drept, pe aiesta să-l puneţi împărat!” Şi ei o să-l caute
şi n-o să-l găsească şi atunci o să-l îngerii de perii capului şi o
să-l pună în mijloc împărat. Îi va da sabie cu două tăişuri şi-i va
zice : “Bate răsăritul şi apusul şi miazăzi şi miazănoapte” şi
nimeni nu va mai face război, că este pus împărat de îngeri.
Acestuia i se vor supune toate popoarele lumii şi va fi aşa de bun
şi aşa de drept, cum n-a mai fost pe faţa pămăntului. De aceea spune
în psaltire: “Va domni de la mare până la mare!” În timpul lui se va
da libertate să se predice Evanghelia şi în Japonia şi în India şi
în China la toate popoarele lumii, vor fi misionari cu mare putere.
Vor fi înarmaţi cu tot felul de aparate şi acum se predică Evanghelia în toată lumea şi va fi “O turmă şi un păstor!”
După el vine un împărat foarte rău, care va aduce amestecare de
sânge la popoare, să trăiască mama cu copilul şi tata cu fata lui.
După acesta vin patru fraţi, care iau împărăţia de la acesta, unul
din Egipt, unul din Constantinopol, unul este din Tesalonic, şi unul
este din Siria. De la aceştia 4 ia împărăţia o împărăteasă curva,
care va huli pe Dumnezeu,şi în timpul acesta se va scufunda Sfânta
Sofia şi numai un stâlp mai rămâne din Biserica Sf. Sofia, de care
vor lega corăbierii corăbiile şi vor zice: Aici a fost Sfânta Sofia
cea mai mare Biserică Ortodoxă.
De la aceasta vine şi ia împărăţia, Antihrist, care va ridica mare
război împotriva Bisericii. Dar noi nu ştim, că zice : Va veni Filip
al VI-lea cu 18 popoare la Constantinopol şi va fi război, care n-a
fost de când este omul pe pământ, acum are să fie războiul celor 7
puteri. Are să intre în lume un împărat Filip. Franco al Spaniei are
un fecior general Filip, Împărăteasa Angliei are băiatul cel mai
mare Filip, Franţa, dinastia regală are un băiat Filip, în America
sunt doi Filip, Germania are şi ea un Filip. Nu se ştie,că a intrat
un Filip în istorie – până acum a fost Filip al V-lea al Spaniei –
când  intră Filip al VI-lea după acesta este razboiul cel mare. Filip al
VI-lea va veni la Constantinopol să facă război. Acum în NATO sunt
exact 18 puteri.
Atunci când vine Antihrist, înainte de sfârşitul lumii, el va
împărăţi, 1265 de zile, împărăţeşte 3 ani şi jumătate. În vremea
aceasta, trimite Dumnezeu pe Enoh şi pe Ilie, ca să-l mustre pe
Antihrist. Enoh este în veacul întâi după Potop, şi aceşti doi sunt
scrişi la Apoc. 11: “Cei doi măslini” sunt doi sfinţi mari cu trupul
la cer acum. Ei vor bate tot pământul în vremea lui Antihrist,ca să
nu se depărteze lumea de la Dumnezeu. Când vor veni la Ierusalim,
Enoh şi Ilie, îi va vedea toată lumea şi-i va auzi tot pământul.
Când vor vorbi la televizor îi vede toate popoarele şi la radio toţi
vor auzi.
Dar, întâi semnele lui Antihrist, şi ale venirii Mântitorului.
Acest Antihrist se naşte dintr-o femeie curvă, din seminţia lui Dan
la evrei, deodată numai o să apară împărat în Ierusalim şi-l vor
primi cu mare dragoste poporul, căci zice Sf. Apostol Pavel:
“Fiindcă dragostea adevărului n-au primit, ca să se mâtuiască (adică
pe Hristos) le va trimite Dumnezeu lucrarea înşelăciunii, ca să
creadă ei minciunii!”. Are fie mare luptă în Ierusalim, că Enoh o
să-l mustre pe Antihrist şi pe cei ce-l vor urma. Ilie şi Enoh vor
întoarce inimile părinţilor către copii, sinagoga satanei către
Hristos, ei sunt care vor sparge inima cea de piatră a jidanilor, ca
să creadă o parte, o rămăşită în Hristos. Ilie şi Enoh le va arăta,
că ei prigonesc Biserica de 2000 de ani şi Hristos a venit. Că cei
care se vor întoarce vor fi foarte râvnitori, căci zice Sf. Apostol Pavel: “Că o rămaşiţa se va mântui!” De va fi numărul lui Israil ca nisipul mării o rămăşiţă se va mântui din ei, cei care vor crede în Hristos. Când se vor boteza evreii la creştinism e foarte aproape sfârşitul lumii. Când pui faţă în faţă pe Isaia cu Sf Apostol Pavel zici : Oare nu se contrazic?
În veac nu se contrazic, căci cuvântul lui Dumnezeu este numai
adevăr, nu este minciună! Isaia zice: “De va fi numărul lui Israil
ca nisipul mării, o rămăşită se va mântui!” Apostolul Pavel:
“Întoarce-se-vor robiile din Moab (Libia) şi se va mântui tot
Israilul!” Cum spui apostole cu Duhul Sfânt, că se va mântui tot
Israilul? Cum spui tu, prooroace, că numai o rămăşită se va mântui?
Ce crezi de aici?
Dacă n-ai citit, nu te băga! Eu am citit tâlcuirea Sf. Epifanie al
Ciprului, care a fost evreu şi ucenicul lui Ilarion cel Mare şi care
s-a botezat creştin şi a ajuns episcop şi a înviat morţi cu
rugăciunile sale, iată cum se împacă acestce două proorocii : “De va
fi numărul lui Israil ca nisipul” şi dincoace: “Se va mântui tot
Israilul”, iată cum va fi: Când va predica Ilie şi Enoh în
Ierusalim, vor face minuni mari, o să-l mustre pe Antihrist în faţă,
o să dea Dumnezeu secetă, foamete, va fi mare greutate pe faţa
pământului. Din evrei foarte mulţi vor crede în Hristos şi se vor
boteza creştini. “Rămăşiţă” – cei de la sfârşitul lumii; ” Toţi se
vor mântui” – toţi cei ce vor crede în Dumnezeu şi nu în Antihrist.

=======

http://prosistemhaha.wordpress.com/2013/07/29/ioannis-doukas-vatatzes-cel-milostiv-regele-adormit-pana-la-terminarea-razboiului-mondial/

Batranii Athoniti  spun despre Regele de marmura care este Agios Ioannis Doukas Vatatzes cel Milostiv,adica acel imparat de la Niceea, care a fost complet inmormantat si indestructibil în Asia Mică, atât el cat și hainele sale regale!

 

Dar luptele dintre franci și turci a facut sa se piarda urmele Sf. relicve atemporale și monolitice, situate așa cum se arată în Istanbul, acum sunt ascunse întro peșteră secretă, de care știu doar cativa  si care au in paza secretul sacru de secole, în așteptarea evenimentului care-l va scoate la lumina!

 

MĂRTURIA din America  a lui GERONTOS Ephraim – 1950
Primele dovezi valide și de încredere le avem de la Părintele Efrem a Americii, fostul  Filoteu din Muntele Athos, care a relatat că informațiile cu privire la acest Ierotheos marele preot ia spus că a văzut cu ochii lui pe regele adormit Ioan!Pentru ce a fost relatat în mod special Părintele Efrem a Americii în opoioprotakousame în urmă mut de aproape 14 ani pe Muntele Athos casete cu vocea de aceeași vârstă:
.Aici doarme regele pe nume Ioan pe care apoi Arhanghelul Mihail il va indica la creștini si că el va domni in curand. Le va arata cu degetul acel loc și se va fi chemat să conducă și să domnească poporul grec și ortodox . Și așa va fi!

 

Cu ani în urmă Sfântul Munte a fost un preot pe nume Ierotheos.Care a venit din Asia Mică si Patriarhia Ecumenica la pus pe Muntele Athos sa faca hirotoniri, servicii memoriale, functii, etc A fost un preot sfânt de genul lui Agios Nikolaos.Acest preot sfânt  din Asia Mică la sustinut la preotie.

 

Omul era binecuvântat de Dumnezeu!Cincisprezece ore de veghe, petrecea acest om Din scaunul de domnie a coborât să stea din nou în picioare.  Dupa  trei ore care au urmat  Utrenia lunga, el era tot în picioare!. Sa oferit un scaun să stea jos și nu a vrut.  Spunând că ” Doamna noastră nu a obosit”, și noi toți să tremuram de oboseala?Acest preot sfânt, ne-a spus. El a văzut dormind pe regele Ioan, care va învia atunci când se va termina al treilea război mondial! L-am văzut!.  Pentru ca buzele acestui preot nu puteau sa minta

 

Pentru că el a trăit atunci acolo și era binecuvântat și sfânt  bătrânii mei (nota celebrul Iosif Isihastul ) și împreună cu escorta, l-am abordat in biserică și am stat cu el acolo rugându-l sa ne raspunda la întrebări. Și ne spune urmatoarele am auzit cu urechile noastre.

 

El spune că ” este un rege adormit și se va trezi!”
Intrebam : Cand va fi acesta Marele sfânt al lui Dumnezeu”?
Spunea că, “atunci când va fi al treilea război mondial”!
Și, de asemenea, ne-a spus că “mâna dreaptă este pe mânerul sabiei! ». Care sabia este în mijlocul locului unde este asezat “

 

Și va mai spun “Când sabia  va iesi din teacă, apoi va începe al treilea război mondial.”

Această revelație a episcopului Ierotheou puțin timp înainte de evenimentele din 1955  a pogromului de la Istanbul și Izmir, trăiesc de Fericitul Gheron Iosif Isihastul de spileotos, care a murit pe 15 august 1959

==========

Iezechiel

Capitolul 38

1. Fost-a cuvântul Domnului către mine şi mi-a zis:
2. “Fiul omului, întoarce-îi faţa spre Gog din ţara lui Magog, regele lui Roş, al lui Meşec şi al lui Tubal; prooroceşte împotriva lor,
3. Şi spune: Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: Iată, Eu sunt împotriva ta, Gog, rege al lui Roş şi al lui Meşec şi al lui Tubal!
4. Te voi prinde, voi pune zăbale în fălcile tale şi te voi scoate pe tine şi toată oştirea ta, caii şi toţi călăreţii strălucit îmbrăcaţi, ceată mare cu platoşe şi cu scuturi, toţi înarmaţi cu săbii;
5. Şi cu ei voi scoate pe Perşi, pe Etiopieni şi pe Libieni, toţi cu scuturi şi coifuri;
6. Şi pe Gomer cu toate oştirile lui; casa lui Togarma din hotarele de la miazănoapte, cu toate oştirile lui şi voi mai scoate şi alte multe popoare cu tine.
7. Găteşte-te şi fii gata, tu ai toată mulţimea ta strânsă împrejurul tău, şi fii căpetenia lor.
8. După zile multe tu vei primi porunci. În anii de pe urmă vei veni în ţara izbăvită de sabie, ai cărei locuitori au fost adunaţi dintr-o mulţime de popoare, în munţii lui Israel, care au fost mult timp pustiiţi. De când au fost despărţiţi de celelalte popoare, ei locuiesc toţi în siguranţă.
9. Şi tu te vei ridica, cum se ridică furtuna şi te vei duce ca norul, ca să acoperi tara, tu şi toată oastea ta şi multe popoare împreună cu tine.
10. Aşa zice Domnul Dumnezeu: în ziua aceea îţi vor veni gânduri în mintea ta şi vei face planuri rele,
11. Şi vei zice: “Mă voi ridica împotriva unei ţări fără apărare, voi merge împotriva oamenilor paşnici care trăiesc în siguranţă, căci aceia toţi trăiesc în cetăţi fără ziduri şi n-au nici porţi, nici zăvoare,
12. Ca să fac jaf şi să iau pradă, punând mâna pe ruinele locuite din nou şi pe poporul cel adunat din mijlocul neamurilor, care creşte turme şi strânge averi şi care locuieşte în mijlocul pământului”.
13. Şeba, Dedan şi negustorii Tarsisului cu toţi puii de lei ai lor vor zice: “Ai venit tu oare ca să faci jaf, ai adunat taberile tale, ca să faci pradă, să iei argint şi aur, să ridici dobitoace şi avere şi să apuci pradă mare?”
14. De aceea, rosteşte proorocie, fiul omului, şi spune lui Gog: Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: Nu este aşa oare că în ziua când poporul Meu Israel va trăi în siguranţă, tu vei porni la drum?
15. Şi vei pleca de la locul tău, din hotarele de la miazănoapte, tu şi multe popoare împreună cu tine, toţi călări pe cai, tabără mare şi oştire nenumărată?
16. Şi te vei ridica împotriva poporului Meu, împotriva lui Israel, ca un nor care acoperă pământul; aceasta va fi în zilele cele de pe urmă când te voi aduce împotriva ţării Mele, ca popoarele să Mă cunoască pe Mine, când Eu voi fi arătat sfinţenia Mea înaintea ochilor lor, asupra ta, o, Gog!
17. Aşa zice Domnul Dumnezeu: “Nu eşti tu, oare, acelaşi despre care am grăit Eu în zilele cele de demult prin robii Mei, proorocii lui Israel, care au proorocit în vremurile acelea că te voi aduce împotriva lor?
18. Şi în ziua aceea, când Gog va veni împotriva ţării lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, mânia Mea se va aprinde pe faţa Mea.
19. Şi în zelul Meu, în văpaia urgiei Mele am zis: Cu adevărat în ziua aceea va fi un mare cutremur în ţara lui Israel.
20. Atunci vor tremura înaintea Mea peştii mării şi păsările cerului, fiarele câmpului şi toate târâtoarele care se târăsc pe pământ şi toţi oamenii care sunt pe faţa pământului; şi se vor prăbuşi munţii, stâncile se vor dărâma şi toate zidurile vor cădea la pământ.
21. Prin toţi munţii Mei voi chema sabia împotriva lui, zice Domnul Dumnezeu; sabia fiecărui om va fi împotriva fratelui său.
22. Şi îl voi pedepsi cu ciumă şi vărsare de sânge; voi vărsa asupra lui şi a taberilor lui şi asupra multor popoare care sunt cu el, ploaie potopitoare şi grindină de piatră, foc şi pucioasă;
23. Voi arăta slava Mea şi sfinţenia Mea şi Mă voi arăta înaintea ochilor multor popoare şi vor şti că Eu sunt Domnul”.

========

Nicolae Zurnazoglu, Cuviosul Paisie Aghioritul Mărturii ale închinatorilor, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2006, pp.446-447.

Turcii au „coliva pregătită”. Că va veni o putere (Rusia) care va ocupa Turcia. O treime din populaţie va fi ucisă, o treime se vor boteza creștini ortodocși, o treime se va retrageî n adâncurile Asiei. Înainte de aceasta va avea loc o ciocnire între trupele tucești și cele grecești, dupa care turcii vor ocupa temporar, doua insule gercești. Rusia va continua razboiul până va ajunge în Golful Piersic şi îşi va opri trupele lânga Ierusalim. Atunci puterile occidentale vor soma pe ruşi să-şi retraga trupele în şase luni. Ruşii însă nu-şi vor retrage trupele. Atunci puterile occidentale vor începe să aducă trupe pentru a-i ataca pe ruşii. Razboiul care va izbucni va fi mondial și în cele din urmă vor pierde ruşii. Se va vărsa mult sânge. Marile oraşe vor deveni ruine.