Minte satanicească-ecumenistă în tâlcuirea canoanelor pentru a se face curvii mixte

Slujba Logodnei și Cununiei

EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC ȘI DE MISIUNE ORTODOXĂ BUCUREȘTI-2016

Pag.147-148

5.Deosebirea de credință.

Deosebire de confesiune nu este prevăzută de Codul Familiei ca impediment la căsătorie. Canoanele, în principiu, nu îngăduie căsătorii între ortodocși și eterodocși. Astfel, canonul 72 Trulan interzice, în mod absolut, asemenea căsătorii, declarând nule pe cele care s-ar încheia; canonul 14 al Sinodului IV ecumenic le îngăduie, însă cu condiția ca soțul eterodox să declare că va trece la Ortodoxie. Această dispoziție fiind anterioară celei a sinodului Trulan, potrivit normelor de interpretare, poate fi socotită abrogată. Cu toate acestea, Biserica Ortodoxă Română – urmând și practicile celorlalte Biserici Ortodoxe – tinând seama, pe de o parte de faptul că în realitate căsătoriile mixte nu pot fi evitate, nefiind oprite de legislația civilă, iar pe de altă parte luând în considerare îngăduința Sfântului Apostol Pavel, ca un soț care s-a încreștinat, dacă acesta consimte la această situație, a reglementat încheierea căsătoriilor mixte prin “ Regulamentul pentru relațiunile bisericești ale clerului ortodox român cu creștinii eterodocși” din anul 1881, prevăzând, în art. 4, posibilitatea binecuvântării de către preoți a unor asemenea căsătorii, însă cu respectarea uzului, potrivit căruia toți copiii care vor rezulta dintr-o asemenea căsătorie să devină membrii ai Bisericii Ortodoxe.

Posibilitatea binecuvântării căsătoriilor mixte este prevăzută de Regulamentul de procedură al instanțelor disciplinare și de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, sub rezerva aprobării prealabile a episcopului respectiv. De aceea, în situația în care preoților li se prezintă asemenea cazuri, ei sunt datori să ceară în prealabil dispensa de la chiriarhul respectiv.

 Existența unor asemenea impedimente la căsătorie, prevăzute numai de Biserică, obligă pe preotul, căruia i se adresează cei căsătoriți civil, să cerceteze mai întâi dacă între cei în cauză există asemenea impedimente și, dacă există, că s-au obținut dispensele necesare.

  Înainte de a trece la oficierea Sfintei Cununii, preotul este dator să se lămurească asupra unui alt aspect reglementat numai de Biserică, anume la a câta căsătorie se găsesc soții. Statul nu limitează numărul căsătoriilor pe care le poate încheia un bărbat sau o femeie. Biserica – așă cum s-a mai arătat – îngăduie numai cu anumite epitimii căsătoria a doua și a treia, indiferent dacă cel în cauză a rămas văduv prin decesul soțului sau prin divorț. De aceea, pentru cei care încheie prima căsătorie preotul va urma rânduiala stabilită de Biserică pentru membrii ei din această categorie.

—–

CANONUL 14

Fiindcă în oarecare eparhii s-au iertat anagnoştilor şi psalţilor a se însura, au hotărât sfântul sinod a nu fi iertat vreunul din aceştia a lua muiere de altă religie. Iar cei ce acum dintr-o însoţire ca aceasta au făcut copii, de au apucat a boteza pe cei născuţi dintr-înşii de către eretici, să-i aducă pe ei la împărtăşirea soborniceştii Biserici. Iar de n-au apucat a-i boteza, să nu poată a-i boteza de eretici, încă nici a-i împreuna prin nunta cu faţa ereticească, sau evreiască, sau elinească. Fără numai când ar făgădui că se va muta la ortodoxa credinţă, faţa ceea ce s-a împreunat cu cel ortodox. Iar dacă cineva ar călca hotărârea aceasta a sfântului sinod, să se supuie canoniceştii certări. 

[Apostolic, can. 26; Sinod 6, can. 6, 72; Laodiceea, can. 10, 31; Cartagina, can. 19, 29, 33]

TÂLCUIRE

Măcar că canonul 26 al Apostolilor porunceşte că anagnoştii şi cântăreţii după hirotesie, de vor voi pot să se însoare, cu toate acestea din canonul acesta se vede, că acest lucru nu era pretutindenea iertat, (şi mai ales în Africa după al său canon 19), porunceşte dar sfântul sinodul acesta, că în locurile acelea unde se iartă aceasta, să nu fie slobod vreunui citeţ şi cântăreţ a lua muiere de străină religie. Iar câţi au ajuns a naşte copii din acest fel de nelegiuită nuntă, să-i aducă la soborniceasca Biserică, şi de i-au botezat cu botezul ereticilor, dacă botezul acel ereticesc, cu care s-au botezat, nu era deosebit de cel al ortodoxiei, după materie şi fel, ci ar putea fi primit de soborniceasca Biserică, să-i ungă cu Sfântul Mir, numai precum zice Zonara. (mai drept însă este, şi mai sigur a se boteza, fiindcă botezul tuturor ereticilor este întinăciune, şi nu botez, după tâlcuirea canoanelor 46, 47, 68 apostoleşti.) Iar dacă botezul acela n-ar fi primit, din nou să-i boteze. Şi dacă încă nu i-au botezat, să nu-i mai boteze în botezul cel ereticesc, nici să-i împreuneze prin nuntă cu faţă ereticească adică, sau cu iudeu, sau cu elin, adică cu necredincios, şi slujitor de idoli. Iar dacă poate şi ereticul va făgădui a se face ortodox, facă-se mai întâi după făgăduinţa sa, şi atuncea să se săvârşească nunta. Iar cel ce le-ar călca acestea, să fie supus canoniceştilor certări, celor mai de sus adică apostoleşti.

CANONUL 72

Să nu fie iertat bărbatul dreptslăvitor a se împreuna cu muiere eretică, nici iarăşi bărbat eretic a se însoţi cu femeie dreptslăvitoare, ci deşi s-ar afla ceva de acest fel că s-a făcut de vreunul dintre toţi, nunta să se socotească neîntărită, şi nelegiuita însoţire să se deslege, că nu trebuie cele neamesteacate a se amesteca, nici cu oaia lupul a se împletici, şi cu partea lui Hristos soarta păcătoşilor. Iar de va călca cineva acestea de noi hotărâte, să se aforisească. Iar dacă unii încă întru necredinţă aflându-se, şi încă nu sunt număraţi în turma celor dreptslăvitori, s-au însoţit cu legiuită nuntă, între sineşi, apoi, o parte adică binele alegându-l, a alergat la lumina Adevărului; iar cealaltă, se ţine încă de legătura rătăcirii, nealegând a căutat către dumnezeieştile raze ale adevărului (însă de binevoieşte cea necredincioasă a locui împreună cu cel credincios, sau dimpotrivă cel necredincios cu cea necredincioasă) să nu se despartă, după dumnezeiescul Apostol: „Că se sfinţeşte bărbatul necredincios prin femeia credincioasă, şi se sfinţeşte femeia necredincioasă prin bărbatul credincios”. (I Corinteni: 7,14)

[Sinod 4, can. 14]
TÂLCUIRE

Poate că din învoirea aceasta, şi din împreună locuinţa, se va povăţui şi cealaltă parte către buna cinstire; după zicerea a însuşi acestui dumnezeiesc Apostol, că ce ştii femeie de-ţi vei mântui bărbatul? Şi ce ştii bărbate de-ţi vei mântui femeia? (I Corinteni: 7,16) Teamă-se de certarea acestui sfânt sinod arhiereii cei ce slobod nişte asemenea însoţiri, şi nici întru un chip să ierte nişte nunţi ca acestea.

———

———

Ei crează falsa impresie ca cele doua canoane spun lucruri diferite adică: — primu in ordinea timpului/cronologic a fost can 14 Sinod IV Ecumenic zice ca curvia mixta se face (asta e minciuna)doar daca promite ereticu ca peste nu se stie cat timp trece la ortodoxie 

— si can 72 Trulan care interzice curviile mixte

Si concluzia lor ca cel din urma fiind mai „proaspat“ (72 Trulan – anul 680 după Hristos ) IL ANULEAZA PE PRIMU/anterior(14 sin IV – anul 451 după Hristos), asta e o mare MINCIUNA. Ei incearca sa creeze impresia cu aceste fel de interpretare ca daca ei vor face un sinod si mai „proaspat“ (in 2018 spre exemplu) pot anula cele 7 sinoade Ecumenice ca acelea is vechi/anterioare deci « potrivit normelor de interpretare, poate fi socotite abrogate » asa cum zic ei . 

Cum s-a increstinat sotu daca i s-a facut o curvie mixta?

Despre asta e raspunsul Sf Teofilact al Bulgariei : https://ayeaye20.wordpress.com/2016/09/03/cum-va-raspunde-varlaam-pseudo-episcop-vicar-la-patriarhia-romana-pentru-marturia-mincinoasa-si-diversiunile-din-30-august-2016-din-fata-credinciosilor-care-cereau-retragerea-semnaturilor-de-la-sinod/

Părintele Iulian:„mărturisesc că nu recunosc sinodul ținut în Creta între 16-27 iunie 2016“

​“Văzând vremurile de grea încercare care au venit peste întreaga lume ortodoxă, am fost determinat să fac clar auzită mărturisirea mea alături de adevăraţii fii ai Bisericii celei Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească. Chemând frica lui Dumnezeu în ajutor şi rugăciunile Maicii Domnului şi ale Sfinţilor Mărturisitori, mărturisesc că nu recunosc sinodul ţinut în Creta între 16-27 iunie 2016, întrucât a încălcat învăţătura celor şapte Sinoade Ecumenice şi promovează ecumenismul care este erezia absolută şi pregăteşte venirea lui antihrist. Nu pot fi de acord nici cu cei care au semnat la acest sinod deoarece prin acordul dat s-au lepădat de sfânta credinţă ortodoxă luând parte, rugându-se şi împrietenindu-se cu ereticii care nu o recunosc pe Maica Domnului, nu o cinstesc, hulesc Sfânta Cruce şi nu au pe Sfântul Duh. Este vremea să ne pregătim de mucenicie deoarece pentru aceasta am venit în lume, să mărturisim pe Dumnezeu, să ne lepădăm de satana şi de toate slugile lui.
      Închei cu cuvântul Sfântului Apostol Pavel: «Căci mai întâi aud că atunci când vă adunaţi în Biserică, între voi sunt dezbinări, şi în parte cred. Căci trebuie să fie între voi şi eresuri, ca să se învedereze între voi cei încercaţi» (I Cor. 11:18-19)”
Părintele Iulian
(Schitul Prodromu – Sfântul Munte Athos)

Cartea: «Sfântul şi Marele Sinod» (Creta, 2016) – Între Providenţă şi eşec”. Cartea este editată de asociaţia ASTRADROM, şi are 257 pagini.

Petru-Vodă unde ești?

Am pus acel titlu nu crezând că am fi Dumnezeu, departe de noi gându’ ăsta, dar vazând articolu în care cei ce fac ce zic Sf.Parinți îs numiți : 

o formă de protest duce la protestantism …

se unesc în atitudine şi efect cu ateii şi păgînii;…

schisma nu este nicidecum o formă de apologetică ortodoxă;…
Notă: Atît în mănăstirea noastră, cât şi în toate parohiile şi mănăstirile unde se pomenesc ierarhii B.O.R. toate Sfintele Taine sunt valide. Aghiasma – cel mai simplu test – este valabilă.[paranteză la paranteza lor asa sa fie oare cu „agheasma“ puturoasa https://ayeaye20.wordpress.com/2016/10/31/agheasma-sau-apa-puturoasa/]Ecumenismul este abominabil, dar soluţia feririi de el nu este ieşirea din Biserică.


http://manastirea.petru-voda.ro/2016/10/12/ginduri-despre-adunarea-din-creta-si-urmarile-sale/,Noi nu putem tăcea

Și la final aveți un cuvânt cu greutate din partea Sf. Vincențiu de Lerini despre dascăli și ucenicii lor 


Un posibil răspuns de ce nu se pleacă de la cei ce de frică pomenesc și nu întrerup pomenirea ecumeniștilor eretici cretani și cmb-iști

Sf.Dimitrie al Rostovului Hronograf pag.156: 
Noi de aici vedem aceste două: Cum cel neplăcut lui Dumnezeu om, mai grabnic este a asculta sfatul cel rău, decît cel bun; şi cum că cel ce s-a obişnuit în oarecare păcate de moarte, nu se spăimîntează a îndrăzni la cele mai multe de Dumnezeu mînioase lucruri de moarte. Mai grabnic este răul a asculta pe cel rău, decît pe cel bun, căci împreună mai legat este răul cu cel rău decît cu cel bun. Cel bun lucru, cu obiceiul său se depărtează de la cel rău, pe cît se depărtează răsăriturile de la apus. Iar cel rău cu cel asemenea rău luişi rău atîta este de însoţit pe cît este de însoţit întunericul cu negura şi noroiul cu tina, pentru aceea mai degrab răul ascultă pe cel rău, decît pe cel bun. Se minunează Sfîntul loan Scărarul de aceasta, cum noi păcătoşii, la lucrurile cele bune, avînd pe Dumnezeu cel Atotputernic Ajutător şi pe sfinţii îngeri solindu-ne nouă, însă nu cu lesnire ne plecăm, iar la vreun lucru rău, singur vicleanul drac, cu lesnire poate a ne înşela pe noi. Pentru ce aşa? Se leapădă Scărarul de lepădarea pricinii aceleia. Eu – zice – la aceasta nu pot să grăiesc, nici nu voiesc (Cuv. 26). Iar nouă ni se pare că nu alta este pricina, fără numai ceea ce înainte s-a zis: Că firea omenească, din păcatul strămoşesc stricîndu-se şi de binele cel dintîi lipsindu-se şi la răutate alunecîndu-se, mai firească îi este răutatea, căci întru aceea 

omul se zămisleşte şi se naşte: „întru fărădelegi m-am zămislit 

şi în păcate m-a născut maica mea” (Psalm 50, 7). Iar întru ce s-

a născut de aceea şi din copilărie doreşte şi gîndeşte, precum 

şi Scriptura adeverează zicînd: „Stăruieşte cugetul omului spre 

cele rele din tinereţile lui” (Fac. 21). Pentru aceea sîntem mai 

grei spre bunătăţi, şi nici nu sîntem ascultători la sfătuirea cea 

bună, iar la lucrul cel rău sîntem foarte grabnici. O, cît de multe 

sfătuiri bune şi folositoare îndemnări spre fapta bună 

povăţuindu-ne avem în cărţile prooroceşti, Apostoleşti, 

Părinteşti şi-i auzim pe duhovniceştii dascăli învăţîndu-ne, dar 

puţini se fac ascultători acelora, puţini se îndreaptă nu mulţi se 

mîntuiesc. Iar la cele rele lucruri nu trebuie mulţi dascăli, vreun drac apropiindu-se şopteşte şi îndată păcătosul se supune aceluia. Ci şi singură firea iubitoare de păcat îi trage cu lesnire pe toţi spre a sa poftă, iar prieteşugul cu cei răi, la ce rău lucru nu-l învaţă pe om? Şi de multe ori se fac unul altuia drac, îndemnîndu-l şi amăgindu-l unul pe altul la răutate, încă de la oamenii care s-au supus sfatului lui Nimrod putem s-o vedem aceasta. Că de ar intra cineva în obiceiul păcatului, acela apoi nu se mai teme de Dumnezeu, nici nu se înfricoşează a face oarecare lucruri potrivnice lui Dumnezeu. Se obişnuiseră în lucruri rele oamenii aceia, deci nu le era lor frică a se împotrivi lui Dumnezeu prin zidirea turnului, iar noi să ne ferim ca să nu ne obişnuim în păcate, ci mai degrab din căderea păcatului să ne sculăm. Pentru că de ar cădea cineva vreodată în vreun păcat de moarte şi nu s-ar scula dintr-însul degrab prin pocăinţă, acela cu lesnire şi a doua oară şi a treia oară întru acelaşi cade, fiindcă întîi numai a greşi frică îi este lui, iar cel ce a greşit o dată nu se teme a greşi şi a doua oară şi a treia oară şi de multe ori, pe acelaşi păcat poftindu-l şi la altele mai grele îndrăznind. Iar pricina îndrăznelii aceluia şi a netemerii în păcatele poftite este aceasta: fiindcă după întîia cădere nu îndată s-a sculat prin pocăinţă. Este o întrebare: De s-ar fi pocăit Adam îndată în ceasul acela după căderea sa în Rai şi ar fi cerut prin smerenie şi prin sfărîmare de inimă iertare de la Dumnezeu, oare i-ar fi iertat Dumnezeu păcatului lui? 

Răspuns: Cu adevărat i l-ar fi iertat, că nu este lucru firesc ai îndurării lui Dumnezeu a nu Se milostivi spre păcătosul ce cu adevărat se pocăieşte. Şi grăieşte Sfîntul Dorotei (în Cuvîntul „Pentru lepădarea de lume”) cum că Domnul Dumnezeu întradins întreba pe Adam: „Unde eşti?” dîndu-i lui pricină de pocăinţă (adică, deşteptîndu-l pe el spre pocăinţă) ca să zică: „Iartă-mă!” şi să-l miluiască pe el.

Iarăşi întrebare: De ar fi iertat atunci Dumnezeu păcatul lui Adam, oare ar fi îndrăznit Adam ca iarăşi să greşească şi a doua oară să mînie pe Dumnezeu ? 

Răspuns: Nicidecum, căci cunoscînd din întîia sa cădere, cît de mare răutate este păcatul, nu s-ar mai fi întors iarăşi după iertare la aceeaşi răutate, încă de asemenea nici altele oarecare păcate n-ar fi intrat în neamul omenesc cei ce din Adam a ieşit. Iar de vreme ce Adam atunci nu îndată s-a pocăit, drept aceea şi tuturor păcatelor celor ce în oameni s-au înmulţit, el a fost cauza. Deci din întîiul păcatul lui, cel prin pocăinţa cea grabnică necurăţit, ca dintr-un necurat izvor au curs celelalte repejuni ale păcatului şi pe toată lumea a înecat-o. De asemenea acum între noi se lucrează. De s-ar scula îndată omul prin adevărata pocăinţă după cea dintîi cădere a păcatului său, n-ar fi îndrăznit ca iarăşi cu lesnire să cadă, dar fiindcă oricare odată căzînd, nu îndată se scoală, pentru aceea pe aceleaşi iară de frică le face şi la alte răutăţi îndrăzneşte, precum zice Solomon: „Cînd vine necuratul întru adîncul răutăţilor, nu se grijeşte” (Pilde 18, 13). Adică: De va veni păcătosul în obişnuirea păcatelor (pentru că aceea zice Sfîntul loan Gură de Aur că este adînc al răutăţilor) apoi nu se mai grijeşte de mîntuirea sa, nici nu mai are frica lui Dumnezeu. De asemenea este unul ca acela cu cel ce se răstoarnă în jos prăvălindu-se, nu poate să se apuce de ceva şi să se oprească de cădere, pînă ce nu ajunge în adîncul prăpastiei şi se ucide. Aşa păcătosul cel ce din cea dintîi îmbunătăţită şi bineplăcută a sa viaţă căzînd, de nu se va opri îndată pe sine prin pocăinţă, ci ar începe din păcat în păcat a se tăvăli, apoi nu cu lesnire (nu zic cu neputinţă) îi va fi lui a se ţinea pe sine, obiceiul păcatului în sine ca o fire prefăcîndu-se şi cu sila trăgîndu-l, ci cu pornire neoprită în adîncul pierzării sale va ajunge. Deci nu zăbovi în păcatul tău căzînd, o, omule, ca nu cumva întru adîncul răutăţilor să ajungi şi să piei.

Cartea Persoană și Natură pag.194 : Vincențiu de Lerini…:„ Și în prezent ce răsturnare surprinzătoare de situație! Autorii aceleiași opinii sunt considerți drept catolici, dar succesorii lor drept eretici, dascălii sunt absolviți, dar discipolii lor- condamnați, autorii cărților vor fi moștenitori ai Împărăției, în timp ce copiii lor vor merge în Gheenă

Din Sarea pământului 3

​(…)părintele Nicolae…cartelele de plastic nu le binecuvânta deloc, nici chiar permisele auto. La fel şi paşapoartele pentru străinătate, spunând că e prea târziu să călătoreşti. Despre CNP-uri spunea că nu trebuie acceptate şi frecvent la întrebările referitoare la coduri răspundea: Biserica lui Dumnezeu, slujbele Domnului, numerele nu sunt ale lui Dumnezeu. În biserică este totul, de ce ar fi nevoie de ceva nou, şi anume ca ea, biserica are toată plinătatea. Orice lucru nou trebuie studiat ca pe o nouă introducere, şi pentru care canoanele vorbesc de multă vreme despre anateme…(…)

Ieroschimonahul Rafail (Berestov)

Părintele Nicolae când l-am sunat spunea, şi mie personal mi-a zis atunci când l-am întrebat cu privire la CNP ne-a zis: Să nu luaţi CNP-urile, nu trebuie luate. Sunt din cercuri înalte, de la masoni şi pentru că au contacte directe cu Satana. Sunt satanişti şi ei au un program şi despre aceasta a spus, sunt masoni moderni care au legătură cu Satana, şi care transmit noi şi noi descoperiri. Şi CNP-ul nu a apărut pur şi simplu, cred că nu este de la om, e de la Satan. CNP reprezentat din trei de şase este numele lui Satan, şi reprezintă lepădarea de Dumnezeu şi de Iisus Hristos. De ce părintele Paisie, stareţ de Afon mustra aceste noi CNP-uri şi spunea că cei care vor lua aceste documente noi, vor pierde harul Duhului Sfânt. Toate au energie de la cel rău, sunt de la cel rău, toate sunt. Iată de ce nu trebuie să le luăm, pentru că aceasta este deja pecetea lui Antihrist, deocamdată pe hârtie, dar nu pe mână şi frunte…(…)

Am o problemă, Vanea a rămas fără servici, am doi copii şi o pensionară, nu mai avem alte venituri. Mă forţează să primesc numărul şi nu vreau. Sigur nu vrei? Nu vreau să primesc numărul. Vreau să primesc binecuvântarea ca să am putere pentru a nu-l primi. Aşteaptă, şi a plecat. Iese. Să nu primeşti nici un număr, nimic. Numărul este moarte, pleacă harul lui Dumnezeu. Să nu-l primeşti niciodată. Nu-ţi fie frică de nimeni, nimeni nu te va atinge… (…)

Când era foarte multă lume îl întrebau şi el spunea: Nu voi lua…Iar când eram singuri spunea: Ţine până la sfârşit, nu primi paşaportul.

Acesta era paşaportul rusesc?

Da. Da…(…)

Dar ce părere avea părintele cu privire la CNP, vă amintiţi?

Spunea, eu nu am nevoie de el… (…)

Veaceslav Astahov

De multe ori soseam la părinte şi mereu părintele ne avertiza: Nu primiţi paşapoartele, nu primiţi CNP, nu luaţi nici un fel de card. Dacă cineva le-a luat din necunoştinţă, din neatenţie, să se pocăiască. Să renunţe la paşapoarte şi să se pocăiască pentru că aceasta duce la moartea veşnică a sufletului. Acestea au fost spuse foarte clar de către stareţ…(…)

Părintele nu binecuvânta. Cu multă stricteţe nu binecuvânta. Nici un fel de document nu binecuvânta. Aţi auzit personal aceste cuvinte? Da, acestea le spunea tuturor celor care veneau…(…)
Când era bolnav părintele nu ieşea şi ea aducea bileţele de la părinte împotriva CNP-urilor, şi când aveau loc procese la noi în Rusia, împărţea tuturor astfel de bileţele. Dar el binecuvânta procesele ce aveau loc? Da, binecuvânta. Scotea deciziile judecătoreşti şi împărţea tuturor, acestea le binecuvânta. Spunea: Citiţi-le toţi, ca nimeni să nu primească, iar cine deja a primit, trebuie să renunţe la el. Acesta o ştiu cu precizie, deoarece eu ajungeam acolo şi odată a fost o minune când am ajuns, un tânăr spunea că mâine trebuie să meargă să ridice paşaportul, şi i-am zis: Paşaportul nu trebuie să-l primeşti. Cum nu se poate? Şi deodată se apropie maica Ioana, din spatele gardului şi spune: Părintele nu binecuvântează, şi de bucurie a sărit zicând: Doamne, mulţumesc. Slava Ţie, pentru că m-ai adus şi m-ai salvat de la nelegiuirea care vine din orice direcţie spre noi…(…)
Victor Popov

Părintele avea o atitudine negativă cu privire la paşapoarte. Oamenii  despre care spunea Vasile că întrebau: Părinte, este Voia lui Dumnezeu să primim paşapoarte şi CNP? Părintele spunea tuturor: Acestea nu sunt lucuri de la Dumnezeu şi nu este pe placul lui Dumnezeu. Nu este Voia lui Dumnezeu…(…)

să meargă la Ierusalim…Cu noile paşapoarte a merge acolo nu mai binecuvânta…(…)
Parintele a spus: Să nu luaţi numere şi nici paşapoarte. Copiii nu înţelegeau aceste lucruri, iar părinţii au înţeles ce şi cum.

Despre televizoare şi calculatoare zicea: Nu vreau nici măcar să aud despre acestea. Arăta cu mâna în acest fel. Veneau unii şi ziceau: Părinte, binecuvântează-mi şi mie te rog calculatorul, ca să lucreze pe el. Zicea: Nici nu vreau să aud despre aşa ceva…(…)

Maica Vasilissa (Karpova)

El spunea despre toate acestea corect: Nu aveţi nevoie de aceste paşapoarte, cele noi, nu trebuie să le primiţi. Eu nu le cunosc, chiar aşa zicea: eu nu ştiu cum arată. Şi aşa refuza totul, nu le am.

El  binecuvânta să primeşti CNP?

Nu, nu binecuvânta.

Putem primi în viitor carduri din plastic, cipuri, nu aţi auzit părerea sa despre acestea?

Daca CNP nu trebuie acceptat, acestea cu atât mai mult. Acestea cu atât mai mult nu trebuie acceptate. Toate conţin coduri. Iată, nimic, dar nimic din acestea să nu primiţi, sunt trucuri masonice, nu doar cardurile, cardurile erau înainte steluţe, apoi pionerul, apoi comsomolul, aceasta este etapa comunismului şi toate merg pe etape. Priviţi cât au devenit oamenii de răi, eu nu ştiu, pentru că au acceptat aceste paşapoarte. El nu binecuvânta să luăm toate documentele noi,şi avertiza despre acestea pe călugării de la mănăstirea din Peter Pecersk, lucruri despre care ei mi-au şi zis. Şi uimitor că dintre aceştia sunt foarte puţini care au ascultat, deoarece aproape toţi au paşapoarte noi. Acest paşaport nu este pentru cetăţeni. În el sunt trecute date nu doar despre un locuitor din Rusia, ce confirmă statutul meu de cetăţean, pentru că se cere ca să verifici dacă de exemplu sunt Ilina, locuieşte acolo şi s-a născut acolo… Dar prin conceperea sa, liniuţele de sub poze, poza cu însemnul protecţiei, sexul, nu cred că m-ar fi putut confunda cu un bărbat… Apoi, în certificatul de asigurat, chiar în cadrul acesteia există recomandare ca prin schimbarea locului de muncă, de locuinţă şi sex, vă rugăm să anunţaţi… Aceasta a fost răscoala numărul doi pentru mine.

Întâi CNP, apoi certificatul de asigurat… iar apoi acest paşaport.

Bineînţeles că trebuie să citim mult pe această temă, mai ales în ultima perioadă încerci să fii atent la ce se întâmplă în Rusia, cu privire la legea creaţiei şi ce fel legi, cum reacţionează oamenii, ce procese au loc…(…)

Lasă că această discuţie să fie în afară, am văzut cifrele de şase pe pagini, am mai găsit acolo cele trei cifre de şase, nu stăteau doar aici, ci sunt făcute cu mare atenţie din fibre. Acolo apar ca nişte fibre, ca o ţesătură, şi aceste cifre de şase care abea se observă.

Când am arătat am zis, Doamne, cu adevărat aşa este. Nu am pace sufletească să îl accept. În paşaport e trecut codul personal al copiilor…(…)

Îmi imaginez că peste 5-10 ani fiul meu se va căsători şi va scrie: mi s-a născut un copil cu numele număr compus din optesprezece cifre. Aceste lucruri prin 2003 când abea începea totul şi se dezvolta foarte rapid…(…)
Da, părintele Nicolae spunea că inclusiv permisele auto nu trebuie acceptate. Da, nici un document plastifiat nu trebuie acceptat, nu trebuie, şi nu binecuvânta. A mai fost o situaţie, povesteau, personal nu am asistat, însă mi-au povestit că a sosit la părintele Nicolae Gurianov pe insulă un bărbat care a întrebat: Cum să procedăm? Să luăm noul paşaport sau nu? Părintele nu a binecuvântat. Acela a plecat şi nu a ascultat de părinte, nu a rezistat şi a luat acest document a lui Antihrist. Peste o perioadă de timp s-a îmbolnavit şi a revenit la părintele Nicolae şi spune: Părinte, iartă-mă , eu nu am rezistat şi am acceptat paşaportul. Ce să fac? Cum îl pot refuza? Părintele Nicolae l-a binecuvântat să-l îngroape, aşa am auzit. Din nou nu l-a ascultat pe stareţ şi nu a îngropat paşaportul, ci i-a dat foc. Apoi în el a intrat un duh al celui rău, au intrat duhurile celui rău şi a ajuns la spitalul de boli psihice. Despre acestea exista mărturii din partea medicilor, nu exista nici un dubiu legat de aceasta.

De stareţi trebuie să ascultăm, pentru că Dumnezeu îi descoperă, şi dacă părintele Nicolae nu binecuvânta, aceasta trebuia primit ca pe o binecuvântare de la Domnul. Mai bine să nu primeşti aceste documente, nu trebuie. Când îl ei în mână, ai senzaţia că nu ai o simplă hârtie, ca oricare alta, ci întreg conţinutul său e infricoşător de demonic. Când îl deschizi, citeşti, priveşti, înţelegi că nu e un document concret ce îţi aparţine, ci cu ajutorul acestuia te introduc undeva. Există o anumita ordine, printr-un anumit număr, cu un element de ceva anume. Acestea te sperie şi nu vrei să participi la aşa ceva. Mulţi dintre cei care au mers dupa globalizare şi după primirea acestor favoruri, a noii conduceri, cine a acceptat paşapoartele şi CNP, nu au pace nici în suflet şi nici în familii, şi ca şi cum ar avea totul, dar în adevăr nu au nimic. Mulţi sunt în confuzie şi nedumerire că nu au făcut ce trebuie, simt că nu au făcut ce trebuie, şi de când au apărut aceste paşapoarte, inclusiv eu nu m-am simţit bine, le-am privit cu neîncredere. De la început conţin liniuţe care sunt sub poză, apoi nu au văzut ca şi cum erau orbi acele cifre de şase pe fiecare pagină, cifre de şase în cuvântul Rusia, apoi ca şi cum s-au deschis ochii oamenilor, păi da, aici ceva nu este în regulă, de aceea mulţi au refuzat să-l accepte şi să-l primească. Mulţi s-au speriat, şi scriau cereri de faţă cu noi că la muncă nu vor fi luaţi, nu vom da pensii, nu vor da bilete pentru tren, totuşi oamenii nu vroiau aceste paşapoarte şi simţeau că acestea nu sunt de la Dumnezeu, ci de la cel rău. Şi nu le acceptau…(…)

Aceasta este cu privire la problema CNP, da?

Da, dupa ce a fost pusă întrebarea, împotriva CNP a răspuns la întrebare prin aceste cuvinte. După ce părintele Rafail a înregistrat prin Mila lui Dumnezeu o casetă audio, referitoare la CNP şi numerele personale, şi la părintele Nicolae au venit oameni care editau şi multiplicau aceste materiale, şi au luat binecuvântarea de la părinte. I-au dat să asculte părintelui această înregistrare şi părintele a spus că oamenii trebuie neapărat să asculte aceste lucruri, că în biserici să se ştie…(…)

părintele a spus: Dumnezeu să va ajute, stăpâne, ca să salvezi biserica de numere…(…)
Da, ajută-ne Doamne, să scăpăm de numere.

Acest lucru este semnificativ şi prin aceea, că părintele Nicolae şi-a exprimat deschis punctul de vedere, iar ca urmare după ce erau procese cu privire la CNP, părintele îi binecuvânta pe toţi pentru împărţirea deciziilor judecătoreşti, arătând prin aceasta, că a sta împotriva acestor lucruri trebuie să se stea până la mărturisire publică. Iar cu privire la indiferenţa clericilor referitoare la acestea îşi facea multe griji. Când i-au povestit despre adresarea televizată a arhimandritului Ioan Krestiankin cu privire la CNP, părintele s-a luat de cap şi a spus: Vanea, Vanea, ce ai făcut? Doamne miluieşte! Cu adevărat, ce am făcut? Am început să purtăm discuţii cu puterea fără de Dumnezeu, primind din partea acesteia fără să mai gândim, totul. Învăţătura Patriarhului Serghii (Serghianstvo) este judecată în prezent de toţi, iar în timpurile sovietice era invers. Întotdeauna se spunea că aceasta a adus beneficii, deoarece ar fi fost singura hotărâre corectă. Iar părintele imediat nu a primit-o. Cum putea accepta ceva pentru care a fost dus în lagăre? Totuşi viaţa bisericească actuală e mai rea decât serghianstvo, deoarece încheiem uniuni nu cu vrăjmaşi ai lui Hristos, ci chiar cu diavolul, primid din partea acestuia cu numere de şase.

Aceasta nu reprezintă un acord cu statul, precum serghianstvo, ci cu politica lui antihrist.

De aceea, cu privire la codurile numerice personale, părintele era categoric. Iar pentru teama că dacă nu vom primi CNP în biserică vor fi dezbinări, spunea apăsat: Dezbinări în biserica nu vor fi…(…)În ortodoxie nici odată nu au avut loc dezbinări. Adică refuzul numerelor şi a tuturor documentelor care le conţin, reprezintă adevărata ortodoxie. Şi în aceasta constă rămânerea în picioare, rămânerea pentru Hristos…(…)

Părinte Victor, ce părere aveţi despre cnp, calculator, televizor. Nu e în regulă, toate acestea nu sunt pentru mine…(…)
Şi ştiu, am auzit că părintele Nicolae broşurele sau cărţile diaconului Andrei Kuraev nu le binecuvânta, zicea că nu sunt de folos, trebuie arse. Acolo sunt atâtea lucruri, să ne feresească şi să ne miluiască Dumnezeu. Îmi pare foarte rău pentru că noi discutam astfel de lucruri doar în cercuri restrânse, împărtăşind suferinţa noastră actuală, nu auzim cuvintele păstorilor de la amvoane, mă refer la primejdia codurilor de bare, a noilor paşapoarte, care vin cu toate cele, cipuri biometrice, amprente, ştampile, şi orice tipuri de carduri care sunt în prezent cu coduri de bare…(…)
La locul meu de muncă sunt 45 de oameni şi doar două persoane din 45 ştiu despre această problemă. Dacă le spui celorlalţi, vor asculta ca pe o poveste, ca pe ceva ireal şi consideră ca pe o ficţiune, trăim, trăim, am trăit cu cele vechi, trăim cu acestea. Apoi când le spui ce etapa urmeaza, despre pasaportul electronic, despre cip etc, oamenii sunt foarte departe de înţelegerea lucrurilor şi cât de aproape sunt, de procesul prin care trecem.

Iată… şi eu cred că trebuie să comunicăm unii cu alţii mai mult, să povestim aceste lucruri, deoarece dacă omul nu ştie, nu ştie de unde să găsească sursa informaţiilor. Din pricina aceasta poporul nu este înarmat.

Da, neînarmate ne sunt buzele. De ce? Pentru că tăcem, din prea plinul inimii, vorbeşte gura. Iar dacă nu vorbim în faţă nelegiuirii, oare ce este în inimă? Sau cine este în inimă? Oare e Dumnezeu? Cea mai mare comoară a noastră este Adevărul. Pentru Adevăr a murit Domnul. De aceea şi credinţa noatră a fost mereu umplută cu putere, şi oamenii şi-au legat viaţa de Adevăr. Acum nu o auzim, nu se aud nici păstorii. Ai impresia că au murit. A sosit o nouă epocă şi ei s-au stins. În locul vocilor acestora, autoriatea a devenit radioul, televiziunea, internetul şi opiniile clericilor rătăciţi, ce au devenit conducători orbi pentru orbi. Astfel suntem dezarmaţi… şi nu vedeam puterea din noi. Cum nu se mai spune Adevărul de la amvoane, aşa nu este nici Hristos.

Dar ce să facă în acel loc unde nu îl cheamă pe cruce, şi a rămas de la biserica noastră, cum o şi numim cu mândrie, din biserica martirilor şi duhovnicilor, un înveliş de suprafaţă, tot ce este mareţ, slujba luxoasă, cu desene frumoase şi vase scumpe, despre care proroceau Sfinţii Părinţi.

Cât de încurcate par toate. Cât de universale sunt toate lucrurile în noi. Cât de cosmologic este omul…(…)

De la biserica martirilor până la biserica fariseelor e doar un pas. Aceeaşi biserică era şi în ochii ţarului, şi în faţa patriarhului Tihon, şi în faţa întregii lumi. Astfel este  până în prezent, biserica predicatorilor şi biserica trădătorilor, biserica celor care se căiesc şi a celor trufaşi, siguri pe neprihănirea sa, a păstorilor, gata să-şi pună pe frunte codul de bare, pregătiţi să convingă că aceasta nu este de speriat. Ce le pasă de opinia stareţilor? Trebuie să trăim, nu să vestim cuvântul. Ce ne mai rămâne? Noi trebuie să luptăm pentru biserică, pentru curăţia sa.

Ea a fost şi este sfântă, ispăşită prin sângele Împăratului şi a martirilor. Părintele Nicolae aşa şi spunea ca noi să iubim biserica, să nu o părasim, asemenea celor sfinţi. Să preferi moartea şi nu predarea. De aceea nu avem o altă cale, decât drumul spre Golgota.

Pr.Sava din Sf. Munte Athos: „nu mergem la vechii calendariști“

 Pr.Sava(din Sf. Munte Athos) : 

— Care este întrebarea  ?                 

Fată : — Da, vă spuneam că, prieteni de-ai noștri, doar prieteni  pe care îi cunosc au început să meargă, și mă invită să merg la„Bisericile“ Vechi Calendariste (Stiliste-BOSV). Și mă gândeam că ce am citit că asta este altă cursă a diavolului pentru noi ca să cădem să ne pierdem mântuirea noastră. Și unii oameni v-au citat pe sfinția voastră, au spus :  O, dar Părintele Sava a spus că: Schimbarea calendarului vechi a fost un lucru rău, așă că putem merge la Bisericile Vechi Calendariste (Stiliste-BOSV). Și vroiam ceva oficial de la sfinția voastră să spuneți  acestor oameni.

 Pr.Sava(din Sf. Munte Athos) :

— Nu, nu n’am spus asta. N’am spus asta, n’am spus asta.  Am spus că nu trebuie să ne contrazicem cu ei cu vechii calendariști, nu vom merge acolo. Am spus în primul rând că vechiul calendar e cel corect, însemnând că a fost o greșală să-l schimbe. Dar, ei au făcut multe greșeli, trebuia doar să oprească pomenirea și apoi să stea acolo, și asta este ceea ce vom face, nu vom face “Biserici” ale noastre, nu vom face sinoade, (noi) vom sta în Biserică, (noi) oprim pomenirea oamenilor care acceptă sinodul, sinodul din Creta (2016) și vom sta acolo. Vom merge la oamenii ce nu pomenesc pe ierarhii și pe episcopii ce acceptă sinodul din Creta și stăm acolo. Nu mergeți la ale lor… (Noi) nu mergem la vechii calendariști (stiliști-BOSV).


Audio netradus 

Audio tradus