Nicodim Milas: obligativitatea generala a tuturor canoanelor 

Dr. NICODIM MILAŞ CANOANELE BISERICII ORTODOXE ÎNSOŢITE DE COMENTARII VOL. I. PARTEA I.(INTRODUCERE, NOMOCANONUL în XIV TITLURI şi CANOANELE APOSTOLICE) TRADUCERE FĂCUTĂ DE UROŞ KOVINCICI Protoiereul ortodox sârbesc al Ardealului. şi Dr. NICOLAE POPOVICI Profesor la Academia teologică din Arad. ARAD Tipografia Diecezană 1930.

Pag.3 Celebrul canonist Dr. Nicodim Milaş, fost episcop al Zarei, 
Pag.5 N. Milaş, cel mai recunoscut canonist ortodox contemporan.

Pag 7 Pentru ca o normă a forului bisericesc competinte să poată deveni şi să poată fi numită canon şi să poată deveni ca atare obligatorie pentru Biserica întreagă, trebuie să poarte pecetea perfecţiunii şi generalităţii, adică să fie expresia unui astfel de adevăr, carele se bazează pe Sfânta Scriptură sau Tradiţie şi lucrul acesta trebuie să fie recunoscut de către Biserica întreagă.

Canoanele sunt obligatorii pentru toţi membrii Bisericii. Ideea obligativităţii este exprimată în canonul 2 al sinodului trulan şi 1 al sinodului VII ecumenic. Sinodul trulan, după ce a înşirat ce fel şi câte canoane a trebuit Biserica să recunoască în timpurile respective de canoane ale sinoadelor sau ale Sfinţilor Părinţi drept codicele canoanelor sale şi după ce pe toate le-a confirmat cu autoritatea sa, sfârşeşte canonul al 2-lea cu următoarele cuvinte: „Nimănui să nu-i fie iertat a modifica canoanele mai înainte arătate sau a le desfiinţa sau a primi, afară de acestea, alte canoane, născocite de oarecari sau inscripţii false de către cei ce au căutat să neguţătorească cu adevărul. Iar dacă se va dovedi că cineva va înlocui vreun canon din cele zise cu altul nou, sau căutând să le desfiinţeze, primeşte epitimia precum stabileşte canonul împotriva căruia a greşit şi prin aceea se vindecă din ceea ce a greşit” 

Pag 8

Cuvintele acestui sinod sunt clare şi la’înţeles. Nimeni nu are voie să vatăme legea bisericească general confirmată sau să desfiinţeze în mod arbitrar vreun canon şi să-l înlocuiască cu altul, ci toate canoanele trebuie să fie obligatorii pentru toţi.

Pag.9

​colecţiunea canonică generală, sunt necondiţionat şi hotărât obligatorii pentru toţi cei ce voiesc să se mărturisească membri ai Bisericii.
Sinodul trulan, după ce a exprimat în felul acesta obligativitatea 

generală a tuturor canoanelor confirmate de Biserica ecumenică

Abaterea arbitrară a unei Biserici particulare de la canoanele universal recunoscute şi confirmate de Biserica ecumenică pune Biserica respectivă în stare de schismă şi astfel încetează de a fi membră a unicei Biserici a lui Hristos.

Aşa dară canoanele, cari alcătuiesc colecţiunea generală, fără deosebire, au obligativitatea universală pentru toţi membrii Bisericii.

Obligativitatea aceasta nu este condiţionată de originea lor, ci de primirea şi confirmarea lor de către Biserica ecumenică. Prin urmare fiecare canon acceptat în această colecţiune are deopotrivă obligativitate, fără privire dacă canonul respectiv a fost dat de un sinod ecumenic sau de un sinod particular, respective de către unul sau altul dintre Sf. Părinţi. Izvorul fundamental şi primar, pe care se bazează şi din care derivă toate, este Sfânta Scriptură şi Tradiţie.

Pag 10-11

prima colecţiune canonică cu obligativitate universală. 

Această colecţiune cuprinde adică: 

I. Canoanele Sfinţilor Apostoli. 

II. Canoanele sinoadelor ecumenice: 

1. primul din Niceia ţinut la anul 325, 

2. primul din Constaniopol la 381, 

3. din Efes la 431, 

4. din Calcedon la 451,

5. trulan din 691-692 şi 

6. al doilea din Niceia la 787. 

III. Canoanele sinoadelor ecumenice: 

1. din Ancira ţinut la 314, 

2. din Neocesareia după anul 315, 

3. din Gangra pe la 340, 

4. din Antiohia la 341, 

5. din Laodiceia la 343, 

6. din Sardica la 344, 

7. din Constantinopol la 394, 

8. din Cartagina la 419, 

9. din Constantinopol la 861 şi 

10. din Constantinopol la 879. 

IV. Canoanele Sfinţilor Părinţi: 

1. Dionisie din Alexandria + 264, 

2. Grigorie din Neocesareia + 270, 

3. Petru din Alexandria + 311, 

4. Atanasie cel Mare + 373, 

5. Vasile cel Mare + 379, 

6. Timotei din Alexandria + 385, 

7. Grigorie Teologul + 390, 

8. Amfilohie de Iconiu + 395, 

9. Grigorie de Nisa + 395, 

10.Teofil de Alexandria + 412, 

11. Chiril din Alexandria + 444, 

12. Ghenadie din Constantinopol + 471. 

13. Tarasie din Constantinopol + 806.

Aşadară colecţiunea de canoane obligatorie pentru toţi este alcătuită din canoanele Sfinţilor Apostoli, a şase sinoade ecumenice şi zece sinoade particulare şi în fine din cele ale celor treisprezece Sfinţi Părinţi.

Compoziţia aceasta a primit-o colecţiunea noastră în anul 883 adică atunci când s-a publicat Nomocanonul în 14 titluri, despre care vom vorbi mai târziu. Confirmarea şi publicarea lui cu caracter universal obligatoriu s-a făcut în anul 920 la aşa zisul sinod al unirii. La sinodul acesta au fost reprezentate toate cele patru patriarhate răsăritene. Motivul convocării sinodului a fost chestiunea despre legalitatea căsătoriei a patra. 

Decizia sinodului privitoare la chestiunea aceasta este cunoscută sub numirea de Τομος της ενμωσεωτ şi alcătuieşte capitolul al 54-lea în Cormciaia noastră. La sinodul acesta au fost examinate toate canoanele date până atunci şi cari aveau obligativitatea universală pentru Biserică şi astfel apoi au fost confirmate cu votul unanim al tuturor Părinţilor ca obligatorii pentru Biserica întreagă.

 Decizia aceasta alcătuieşte canonul 7 al sinodului şi sună astfel:*7) Τοις εν καταφρονισει τιθεμενοιτ τουσ ιερουτ και θειουσ κανονασ των μακαριων Πατερων ημον, οι και τιν αγιαν ‘Εκκλισιαν υ περιδουσι και υλην την ηριστιανικη ν πολιτειαν κοσμου ντεσ προ σ θειαν ο δηγου σιν ευ λαβειαν, αναθεμα*8) 

8În traducere în limba română: Cei ce dispreţuiesc sfintele şi dumnezeieştile canoane ale fericiţilor noştri Părinţi, cari susţin sfânta Biserică şi împodobind întreg creştinismul, conduc la frica de Dumnezeu, să fie anatema” (N. Tr.)

În acest chip a primit caracter oficial colecţiunea canoanelor, care apoi a devenit obligatorie pentru Biserica întreagă şi care astăzi este obligatorie pentru toţi cei ce aparţin Bisericii. Sinodul acesta este important şi fiindcă hotărârile sale după vreme scurtă au fost primite şi de către patriarhatul Romei şi în consecinţă acesta a cunoscut obligativitatea colecţiunii canonice şi pentru Biserica apuseană*9)

Ortodoxinfo, sau cu partasia la erezie, e mai “draga” decat Adevarul

Comentariul este aprobat automat dar apoi se pare ca partasia la erezie e mai buna decat insusi Adevarul si comentariul apare asa ca deh sa nu afle oile fara păstor (aici pe pamant ptr ca Păstorul Hristos nu le va parasi niciodata si El le indruma cand păstorii devin pastori) si (oile) nu mai marcă/dau  loveau/biștarii/banii si afla ca suntem falsi teologi si falsi preoti

Sfat: urmati Calea Hristos asemenea Sfantului Maxim Marturisitorul daca nu aveti la cine sa va spovediti…rugati-va si Dumnezeu va va da un duhovnic  nu zicem noi asta Scriptura dumnezeiasca spune cereti si vi se va da, cautati si veti afla(Mat 7, 7 Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide. ) 

[Pag 204 sophia 2007, COLECŢIA TÂLCUIRI LA SFÂNTA SCRIPTURĂ  I TÂLCUIREA SFINTEI EVANGHELII DE LA MATEI SFÂNTUL TEOFILACT ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

7,7-8: Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide. (8) Că oricine cere ia, cel care caută află, şi celui care bate i se va deschide. (7, 7) 1 Paralipomena 28,9 / Cântarea Cântărilor 3,4 / Ieremia 29,13 / Matei 21,22 / Marcu 11,24 / Luca 11,9 / Ioan 14,13 / Iacov 1,5-6 (7, 8) Pilde 8,17 / Luca 11,10 

Prin toate cele de mai sus ni s-au poruncit lucruri mari şi grele. Drept aceea, ne arată prin acestea cum se pot împlini – şi anume prin rugăciune neîncetată, căci zice „cereţi” – adică „cereţi pururea” – şi nu „cereţi o dată” 4. Apoi şi prin pildă omenească întăreşte cele spuse.

4Aici Sfântul Simeon Metafrastul ne pune înainte întrebare cu răspuns: „Care este iconomia Venirii lui Hristos? Reîntoarcerea firii noastre la ea însăşi şi restaurarea ei. Căci a redat firii omeneşti demnitatea lui Adam cel întâi zidit. Dar pe lângă acesta i-a dăruit ei şi o moştenire cerească (o, dumnezeiesc şi cu adevărat mare har!); scoţând-o din temniţa întunericului, i-a arătat calea vieţii şi uşa prin care, celui ce bate i se dă putinţa să ajungă înlăuntrul împărăţiei. Căci zice Domnul: «Cereţi şi se va da vouă, bateţi şi se va deschide» (Marcu 12, 30). Prin această uşă nimănui din cei ce voiesc nu-i este cu neputinţă să afle libertatea sufletului său şi acesta să-şi primească gândurile proprii şi să se îmbogăţească cu Hristos, avându-L sălăşluit în sine, şi să-i fie ca un mire prin împărtăşirea Duhului cel bun. Iată iubirea negrăită a Stăpânului faţă de omul făcut de El după chipul Său” (Filocalia românească, Voi. 5, Despre libertatea mintii, cap 150, ed. Humanitas, Bucureşti, 2001, pp. 355-356).]

,si ce nu va zic acesti falsi duhovnici de iertarea pacatelor din ruga inimii pana veti gasi duhovnic

„Sfântul Ioan Carpatiul zice că atunci când rostim Rugăciunea lui Iisus, (adică „DOAMNE IISUSE HRISTOASE FIUL LUI DUMNEZEU, miluieşte-mă pe mine păcătosul”, … atunci zice că la fiecare chemare a sfântului Său Nume, Domnul ne răspunde în chip tainic: „Fiule, iertate să-ţi fie păcatele tale …”“ 

Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, Hrană duhovnicească, Editura Lumină din Lumină, Bucureşti, 2004, p. 444.

Asa ca terminati cu amagirea fara duhovnic nu e mantuire asta insemna ca nici Sfantul Maxim si Sfintii care nu au avut parte de spovedit si Impartasit din cauza ereziilor nu sunt sfinti, buna este unitatea dar SA FIE IN ADEVAR, terminati lipsa de minte cu duhovnicul ce a intrerupt pomenirea cum ca ar fi ( el duhovnicul ) infailibil asta e erezie. Rusine celor ce vor unitate in neAdevar, aceasta nu exista, exista doar in mintea cretanilor (2016) semnatari de documente eretice

Lepra partasie la erezie se extinde

Raspunsuri aproximative date de pr Ioan Ungureanu

1 ca: Cnp-ul nu este lepadare, asta ar insemna ca toata Romania este lepadata(daca consideram ca cnp e lepadare).La argumentatia ca pr Rafail Berestov a zis ca e lepadare pr Ioan Ungureanu a intrebat: E sfant?(Pr Rafail Berestov) si apoi pr Ungureanu motiva ca el se ia dupa Sfantul Paisie

2 la intrebare daca’s stilistii eretici a raspuns:  stilistii is schismatici, la intrebarea daca is ereticii inventand dogma calendar a raspuns ca:  nu stiu

3 la intrebarea cu partasia la erezie a raspuns ca: pr Ciprian(Staicu) greseste
———

Avand in vedere raspunsurile date Ioan Ungureanu arata ca se inchina la sistem 666 si nu i-a in considerare VOIA Lui Dumneze , indemnurile Maicii Domnului si Sfantului Teodosie : ” Au fost mai recent în Rusia oameni duhovniceşti dintre călugări sau preoţi care să fi avut descoperire dumnezeiască referitor la aceste buletine, care să nu fie luate dacă prezintă un pericol de lepădare?

Patriarhul Alexei, fiind în vizită în Astrahan, a avut o vedenie în care i s-a arătat Sfântul Teodosie de la Lavra Pecerska, mustrându-l, ca să se opună globalizării. Patriarhul pe moment l-a crezut, dar apoi s-a îndoit de vedenie. Pr. Kiril, un duhovnic foarte cunoscut, se împotriveşte acestor documente, la fel şi pr. Nikolai. Au fost şi minuni – nişte oameni credincioşi, care au murit şi au înviat, şi care, murind, au avut vedenii despre aceste documente, Maica Domnului le-a spus că aceste acte reprezintă o lepădare. Şi înviind ei au dat mărturie despre acestea.”

https://ayeaye20.wordpress.com/2015/12/07/duhovnicii-rusiei-despre-card/
sau minunea asta o uita ?sau iar nu s-a documentat indeajuns/destul/suficient?

 “Am vorbit cu Părintele Antim, care atunci era la Sihăstria Neamţ, şi el, în urma unei vizite făcute la Mânăstirea Valaam din Rusia, la Sfintele Moaşte ale Sfântului Antipa de la Calapodeşti, care provine din judeţul Bacău, a aflat următorul lucru. Exact în acea perioadă fusese introdus CNP-ul în Rusia şi mulţi monahi, preoţi şi mireni s-au opus cu vehemenţă. Pe toţi i-au adunat să-i judece pentru a-i trimite în lagăre. Într-o sală mare  unde îi tria, erau strigaţi pe nume de pe o listă uriaşă. În timp ce erau strigaţi, din numele lor aflat pe hârtiile acelea a început să izvorască mir, puternic mirositor. Autorităţile ruse au fost covârşite de această minune şi le-au dat drumul la toţi. Minunea nu a făcut decât să confirme faptul că CNP-ul este un număr drăcesc. La noi, Ceauşescu l-a introdus pe tăcute, autoritar, fără să ştim despre ce este vorba.

https://ayeaye20.wordpress.com/in-lupta-cu-statul-pentru-acte-fara-cnp-1/

si indemnul unui STALP AL ORTODOXIEI ca pr Rafail Berestov 
https://danielvla.wordpress.com/2017/08/20/parintii-athoniti-rusi-rafail-berestov-si-onufrie-stebelev-globalizarea-si-ecumenismul-doua-coarne-ale-antihristului-doua-parghii-de-putere-ale-satanei/, 

nu toata Romania e lepadata unii nu au cnp is 2 miliarde fara cnp in toata lumea, insa Romania arata pocainta unii au renuntat cu ajutorul harului la cnp si numarul celor ce renunta creste. Unii vor intreba ca de unde stim ca e VOIA LUI DUMNEZEU A RENUNTA LA CNP?, RASPUNSUL E SIMPLU: s-a facut rugaciunue de trei ori de catre preot ortodox (care a intrerupt pomenirea ereticilor) , rugaciune (dupa modul cum spun Sfintii Varsanufie si Ioan) scriere pe biletele si tragerea la sorti(model fiind (in acest mode lucrare Sfintii Apostolii si Maica Domnului)) care a aratat VOIA LUI DUMNEZEU CNP-UL TREBUIE ARS/Distrus. A motiva cu Sf Paisie e o intunecare a mintii o lipsa de har foarte mare cand se stie ca Sfantul Paisie a indemnat sa nu se ia cardurile europene(acestea actuale de plastic ) in pliantele aparute in 1992 din România asta scria si nu scrie nicaieri ca ar fi indreptatit cnp-ul. Apoi nu stie Ungureanu Ioan de cei ce nu stiu(care’s nevinovati) si cei ce stiu(care’s vinovati)conform cu Sf Paisie,Pidalion si Sf Teofilact al Bulgariei, necitirea Sfintilor Parinti arata aceasta lacuna(lipsa) a lui Ioan Ungureanu

Miscarea pentru Apararea Ortodoxiei nu are NICI UN FEL DE COMUNIUNE CU Ioan Ungureanu de la schitul Oraseni ptr complacerea si indreptatirea NUMARULUI OMULUI DIN Apocalipsa/cnp si numirea ereticilor ortodocsi ca de nu facem schisma de ii numim eretici 

Cuviosul Nifon si innegrirea 

 Deci şedea Cuviosul Nifon având semn de la cei cari se împărtăşeau cu Sfintele Taine. Unora li se înnegreau feţele, făcându-se ca ale arapilor, iar altora li se luminau feţele ca soarele, odată cu primirea Sfintelor Taine.

Iar când se apropia cel păcătos, atunci se întorceau de către el Sfinţii Îngeri ai lui Dumnezeu, iar Prea Curatul Trup şi Sânge îl luau înapoi în chip nevăzut. Cu asta îi făceau ruşine şi pleca întunecat.https://sfioaniacobhozevitul.wordpress.com/partea4_cuprins/p4_005_descoperire/

Pasi premergatori implantarii cipului

Acu’ pagerul(cu ochiul simbol masonic dar si un subliminal mesaj mana-genele cu un ochi in palma- kabala jidoveasca sau https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hamsa, plus cod de bare 666) apoi implantu te va anunta??? Totu sub “grija fata de client” , era o vorba mai veche clientul nostru, stapanul nostru; acu’ se pare ca e clientu nostru sclavu lui antihrist, ca deh e mai confortabil/comod asa si mai usor

Despre cnp, cip, Qr-code, cod de bare

https://danielvla.wordpress.com/2017/08/20/parintii-athoniti-rusi-rafail-berestov-si-onufrie-stebelev-globalizarea-si-ecumenismul-doua-coarne-ale-antihristului-doua-parghii-de-putere-ale-satanei/
aici  pdf: 

Click to access P%C4%83rin%C8%9Bii_athoni%C8%9Bi_ru%C8%99i_Rafail_Berestov_%C8%99i_Onufrie_Stebelev_%E2%80%93_GLOBALIZAREA_%C8%98I_ECUMENISMUL__dou%C4%83_coarne_ale_antihristului__dou%C4%83_p%C3%A2rghii_de_putere_ale_satanei%21_Daniel_Vla_-_Ortodoxie__%C8%9Aar%C4%83__Rom%C3%A2nism_1.pdf

Ortodoxie sau erezie???e stricat din “fabrica” ecumenismului- pomul rau face roade rele

​Preot Claudiu pe 15 Iulie 2017 la 16:06

Una este părtășia la erezie și alta este erezia. A-i considera eretici pe preoții pomenitori înseamnă că și monahii și mirenii rămași în comuniune cu aceștia sunt eretici! Iar că noi, care care am întrerupt pomenirea, suntem singurii ortodocși. Lucrul acesta înseamnă SCHISMĂ! Iar eu nu vreau să-mi conduc turma încredințată de Hristos spre schismă, prin acceptarea unei asemenea învățături! Atitudinea noastră este de a nu participa la slujbele unde sunt pomeniți ierarhii, de a ne îngrădi de erezia ecumenismului, nu de a fi „vânători de vrăjitoare”!

https://ortodoxiamarturisitoare.wordpress.com/2017/07/13/bucuria-comuniunii-si-a-marturisirii-la-manastirea-antim-din-bucuresti-cu-ocazia-recursului-preotului-buza-claudiu-la-finalul-procesului-presedintele-consistoriului-mitropolitan-a-sarutat-mana-mart/

——
3) Afirmația ”una este părtășia la erezie și alta este erezia în sine; cine nu este de acord cu această distincție are duh de schismă” este combătută cu argumentul: în scrierile patristice nu există o stare de mijloc între eretic și ortodox, așa cum, potrivit unui exemplu dat de Gheron Hariton Athonitul, o femeie nu poate fi însărcinată doar pe jumătate: ori este însărcinată, ori nu.
ayeaye Cine a spus asta ”una este părtășia la erezie și alta este erezia în sine; cine nu este de acord cu această distincție are duh de schismă” ?
    admin2

    13 august 2017 at 20:21 Răspunde

    Cineva care nu cunoștea Canonul 1 al Sf. Vasile. Să dea Domnul să își revină. Dacă nu, o va mai spune. Și are un sfătuitor… de marcă.
http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2017/08/12/scrisoare-deschisa-catre-parintii-aghioriti-lavrioti-eretici-urmasi-ai-monahilor-lavrioti-apostati-din-vremea-patriarhului-eretic-vekkos/
—-

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1941187476154687&id=100007903608527
“Cine propovăduiește ”părtășia la erezie” confundă pe eretic cu ereziarhul. Ereziarhul este începătorul ereziei (de ex: Arie, Nestorie, Bartolomeu etc) și ereticul este acela care îl urmează, adică este părtaș la erezia lui. Ca atare părtașul la erezie este eretic și începătorul ereziei este ereziarhul.” Părintele Ioan Miron
https://ayeaye20.wordpress.com/2017/07/10/vrem-un-raspuns/

——–

ayeaye20 pe August 17, 2017 la 21:50 Se indreptateste nu s-a schimbat cu nimic
    danielvla pe August 17, 2017 la 23:28     Adica?
        ayeaye20 pe August 18, 2017 la 08:29       Zice de canoane si ca, el are dragoste si ca is priviti ereticii cu ura , ca unii si-au pierdut iubirea , (daca el avea dragoste nu se cadea in ruga cu ereticii din consistoriu)
       

        ayeaye20 pe August 18, 2017 la 08:40        Zice noi nu ne-am ingradit de oameni, ci noi ne-am ingradit de erezie, habar nu are de ce a aplicat canonul 15 : Că cei ce se despart pe sineşi de împărtăşirea cea către întâiul şezător al lor pentru oarecare eres… de ACELA adică care eresul în public îl propovăduia– OARE CE inseamna se DESPART de ACELA ce invata erezia???  

        ayeaye20 pe August 18, 2017 la 08:43       Zice de plini de iubire??? Aia iubirea ca apara stilismu stergand comentarii??Sau ca te rogi cu cei partasi la erezie??? Din contra asta e lipsa de iubire ca zici ca ruga in comun nu e condamnata de nici un canon faptele il dau de gol     

        ayeaye20 pe August 18, 2017 la 08:49        Mai zice ne loveste in iubire si smerenie, deci e clar, ca ,crede ,ca are acestea doua de parca eu daca ,cred ca am vila cu piscina asta insemna ca le si am fizic …amarnic/strașnic lucru

        ayeaye20 pe August 18, 2017 la 09:17        Zice : ca purtând aceasta dragoste in inimile noastre ii putem ajuta si pe ei sa nu le inchidem usile considerându-i ca ei au devenit eretici. Are cea mai mare virtute dragostea…parca ar fi aceia(ecumenistii) cu iubirismu noi avem dragoste -iubire, si aceeasi tampenie de a zis-o mereu ca cine ii numeste pe cei partasi la erezie eretici e schismatic ​Preot Claudiu pe 15 Iulie 2017 la 16:06
        Una este părtășia la erezie și alta este erezia. A-i considera eretici pe preoții pomenitori înseamnă că și monahii și mirenii rămași în comuniune cu aceștia sunt eretici! Iar că noi, care care am întrerupt pomenirea, suntem singurii ortodocși. Lucrul acesta înseamnă SCHISMĂ! Iar eu nu vreau să-mi conduc turma încredințată de Hristos spre schismă, prin acceptarea unei asemenea învățături! Atitudinea noastră este de a nu participa la slujbele unde sunt pomeniți ierarhii, de a ne îngrădi de erezia ecumenismului, nu de a fi „vânători de vrăjitoare”!

        Mai zice: noi facem ceea ce ne invata Sfintii Parinti. Asa a zis si cu stilistii …oare stie ??prin ce vorbeste arata ca : Nu

danielvla pe August 18, 2017 la 10:27

Parca ziceai ca ai incheiat subiectul cu stilistii si cu participarea la judecata consistoriului.

Eu cred ca adevarul e pe la mijloc. Dar Dumnezeu e iubire, nu calau…

Tu duci criticile la extrem, scotand eretici si schismatici de acolo de unde nu sunt. Ma refer la parintii nepomenitori. Te rog sa incheiem subiectele astea. O sa sterg comentariile pe care le-ai pus, pentru ca smintesti cititorii/credinciosii. Avem nevoie de unire, nu de dezbinare.

    ayeaye20 pe August 18, 2017 la 11:03

    Tu ai intrebat eu ti-am raspuns

https://danielvla.wordpress.com/2017/08/16/predica-audio-la-adormirea-maicii-domnului-a-parintelui-claudiu-buza-hramul-schitului-radeni/#comments

Zice: unde ni se pare ca cineva greseste, cu smerenie sa cercetam..sa-l ajuam pe celalat nu sa il trantim la pamant

==== A spune cuiva ca e eretic e trantire la pamant???

https://ayeaye20.wordpress.com/2017/07/11/pr-claudiu-buza-indeamna-la-carduri-cu-cip-si-cartele-666-2/

https://danielvla.wordpress.com/2017/07/12/raspunsurile-parintelui-claudiu-buza-la-criticile-care-i-se-aduc/

Iată și răspunsurile: 

„1. NU sunt de acord cu acceptarea actelor biometrice.

2. NU recunosc „tainele” ereticilor.

3. NU accept comuniune cu stiliștii.

Problema actelor biometrice e foarte clară! Nu trebuie luate!

Însă din motive pastorale, sunt unele persoane care pot accepta până într-un punct: buletinul unic. Acolo nu mai exista iconomie! 

E o luptă de lungă durată și trebuie dusă bine, după nevoile și puterile fiecăruia!

Dacă lucrarea mea pastorală, verificată prin părintele Sava și părinții Aghioriți e bună, iar ei mă discreditează smintind pe cei slabi, își asumă consecințele în plan duhovnicesc?!

Își asumă mântuirea tuturor credincioșilor prin asumarea acriviei(?)!!!

Ce responsabilități au acești care urlă în virtual și pe la uși si cum cred ei că pot zidi Biserica lui Hristos cu un așa duh? 

—-

ayeaye20 pe Iulie 12, 2017 la 20:02

pe MÂNTUIREA NOASTRA a membrilor celor din Miscarea pentru Apararea Ortodoxiei NE ASUMAM toate indemnurile sfaturile,articolele cu privire la cnp, mrz, cipuri, carduri cu cip, banda magnetica, conturi bancare, 666 de a le refuza pe toate ptr ca sunt LEPADARE DE HRISTOS UNDE NU INCAPE NICI O ICONOMIE, cu mentiunea ca cei ce nu le leapada nu vor avea harul sa si siguranta ca vor putea refuze documentul unic , sau implantul( iar cel ce va indemnat sa le pastrati sau sa le luati SA RASPUNDA CU CAPUL IN ZIUA JUDECATII de apoi a STAPANULUI Iisus Hristos.Amin! (Si cu asta am incheiat subiectul ca o tinem in polemici pana la un sinod ecumenic …)

===Indreptatirea de sine nu miroase a bine dovada e predica de la Radeni unde emana aceleasi erezii
——
Semnat Miscarea pentru Apararea Ortodoxiei

Pe cine sa nu cinstim 

VIEȚILE SFINȚILOR PE LUNA SEPTEMBRIE, edit. Episcopiei Romanului -1999 P.C. Arhim. Ioanichie Bălan

Pag. 81 

A răspuns Vavila: „ Nu ni se cade nouă, creștinilor, a ocărî și a mustra pe nimeni din oameni, deci nici pe tine nu te mustrăm. Că nu se cuvine a necinsti zidirea lui Dumnezeu, împodobită cu chipul Lui, însă de îndraznește cineva împotriva lui Dumnezeu și aduce necinste asupra sfințeniei Lui, apoi pe unul ca acela nu numai nu este vrednic a-l cinsti, ci cu dreptate este a-l și urî, după cum ne grăiește dumnezeiescul David: Au nu pe cei ce te urăsc pe Tine, Doamne, i-am urât și asupra vrajmașilor Tăi am luptat? Cu urâciune desăvâșit i-am urât pe ei, vrăjmași mi s-au făcut mie”.

Sfantul Vasile cel Mare cere anathematisirea ereziei

PSB 3 SFÂNTUL VASILE CEL MARE Epistole, editura BASILICA

pag. 408-410

EPISTOLA 251 Către creștinii din Evesa Scrisă în anul 377 

I

În ciuda numărului mare de treburi care m-au absolvit și a miilor de griji care mi-au coleșit sufletul, niciodată n-am alungat din memorie grija pe care o nutresc iubirii voastre și cer lui Dumnezeu să rămâneți mereu în credința în care v-ați hotărât și să vă făliți în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Căci e greu azi și numai arareori se poate găsi vreo Biserică deplin sănătoasă, căreia vremurile din  urmă să nu-i fi adus vreo pagubă și care să fi păstrat întreagă și neschimbată învățătura apostolică. Așa v-ați arătat voi în vremurile de azi, cu ajutorul Celui care în fiecare neam cinstește pe cei vrednici de chemarea Sa. Și să vă dea Domnul bunătățile Ierusalimului celui de sus, pentru că ați pus pe capul celor mincinoși învinuirile cele mincinoase, răspândite împotriva mea, și pentru că n-ați lăsat pe acești oameni să intre în inimile voastre(800)! Știu și am convingerea întru Domnul că răsplata voastră va fi mare pentru fapta aceasta. Căci înțelepțește ați socotit în voi înșivă – și acesta e și adevărul – că cei care mi-au făcut rău în loc de bine și mi-au arătat ură în loc de iubirea pe care le-o arătam au dovedit astfel că și calomniile pe care le țes împotriva mea pleacă de la faptul că și-au dat ei înșiși adeziunile lor scrise la învățătura cea dreaptă.

II

Dar ei n-au căzut numai în această situație contradictorie, în care ne acuză că noi am fi de vină că am luat sub formă de învinuire propriile lor semnături, ci, destituiți fiind de toți cei întruniți la Constantinopol, ei n-au acceptat nici destituirea pronunțată de acești Părinți, socotind adunarea lor drept ”sinod al nelegiuiților”, refuzând să-i numească episcopi, ca nu cumva, în chipul acesta, să se confirme sentința dată împotriva lor. Și au și declarat pentru ce motiv nu-i recunosc pe episcopi: pentru că, ziceau ei, erau în fruntea unei periculoase erezii. Or n-au trecut nici șaptesprezece ani de când s-au petrecut aceste lucruri. Iar căpeteniile celor care i-au destituit erau tocmai Eudoxios, Evippios, Gheorghe, Akakios și ceilalți care fac parte din cei pe care voi nici nu-i cunoașteți. De unde se vede că cei care au pus stăpânire astăzi pe Biserici sunt tocmai urmașii acelora, unii fiind hirotoniți în locul lor, alții promovați de ei înșiși(801)

(800) Una din mângâierile cele mai mari ale Sfântului Vasile este cea exprimată aici: poprul n-a vrut să primească inovațiile ariene.

(801) Ca și în alte epistole, Sfântul Vasile face un scurt rezumat al frământărilor ariene. Poate, că în fond, Eustațiu și ceilalți descriși aici se încăpățânau legându-se mai mult de termeni, decât de dogma însăși.  Poate de aceea i-a și urgisit poporul. A se vedea și epist. 226, 224 și altele.

III 

Să ne spună cei care mă învinuesc pe mine ca eretic cum puteau fi eretici acești oameni, despre care nu acceptau să îi destituie, și cum se face că ar fi ortodocși ceilalți, care au fost promovați de ei și care păstrează încă aceleași credințe ca și părinții lor ! Dacă Evippios e ortodox, cum se face atunci că Eustațiu, care a fost destituit de el, nu-i laic ? Și dacă același Evippios e eretic, cum se face că se afla azi în comuniune cu Eustațiu, care a fost hirotonit tocmai de mâna lui ? Dar acestea sunt doar jocuri de copii puse la cale împotriva Bisericilor lui Dumnezeu, spre folosul acelor oameni care n-au altceva de lucru decât să-i învinuiască pe oameni, pentru ca apoi tot pe ei să-i instaleze din nou. Altarele lui Vasilide Paflagonianul au fost răsturnate de Eustațiu pe când străbătea ținutul respectiv, ceea ce nu l-a oprit să slujească el însuși la aceleași mese, iar azi pe același Vasilide îl cheamă ca să și le preia! Tot Eustațiu l-a afurisit pe preaevlaviosul frate Elpidios, din pricină că acesta se unise cu cei din Amasia, iar acum îi roagă pe cei din Amasia să-i ofere și ei comuniunea. Predicile lui <Eustațiu> împotriva lui Evippios știți și voi înșivă cât de înfricoșătoare erau, iar acum, pe cei care împărtășesc părerile lui Evippios, același Eustațiu îi preamărește pentru dreapta atitudine a lor, cu singura condiție ca să-l ajute în râvna cu care se luptă ca să fie recunoscut iarăși ! Cât despre mine, eu sunt învinuit nu pentru că aș fi săvârșit vreo nedreptate, ci pentru că Eustațiu a crezut că în felul acesta își atrage stima celor din Antiohia. Cei pe care i-au rechemat anul trecut din Galatia, în nădejdea că prin ei vor putea să-și asigure deplina exercitare a vredniciei episcopale, erau oameni pe care-i cunosc și cei care au avut foarte puțin de lucru cu ei. Cât despre mine, să nu-mi dea vreodată Dumnezeu răgaz să enumăr faptele acestor oameni ! Și cu toate acestea, cei din suita celor apropiați de Eustațiu și care erau cei mai de încredere ai lui, străbăteau întreaga țară cu onoruri și cu ceremoniile obișnuite episcopilor, fiind introduși în oraș cu alai mare și ținând  adunări cu mare răsunet și cu autoritate suverană. Le-a fost încredințată turma, le-a fost dat altarul. Toți cei de azi știu că după ce s-au repezit până la Nicopole, totuși n-au putut face nimic din cele ce au făgăduit: cei de acolo știau în ce chip „s-au întors” ei și cum s-a ajuns la acest pas. În realitate, ei totdeauna caută să facă totul numai în interesul lor propriu. Dacă spun ca și-au schimbat părerile, atunci să ne arate căința lor consemnată în scris, anatema împotriva crezului celor din Constantinopol, despărțirea de eretici și să renunțe de a-i mai înșela pe cei simpli. Acestea le cerem. 

IV 

 Oricât de mici și de umili am fi, iubiți frați, noi suntem mereu aceiași prin harul lui Dumnezeu, ca unii care nu ne-am schimbat odată cu evenimentele de astăzi. N-avem o credință în Seleucia, alta în Constantinopol, alta în Zele, alta în Lampsac, alta în Roma; iar cea care circulă acum nu-i deosebită de cele dinainte, ci e una și aceeași credință. Precum am primit de la Domnul așa ne botezăm, ne botezăm precum credem, precum credem așa ne închinăm Domnului, nici nu despărțim Sfântul Duh de Tatăl și de Fiul, nici nu-L punem în fața Tatălui, după cum nici nu spunem că Duhul e mai bătrân decât Fiul, așa cum încearcă să dovedească gurile celor ce hulesc 802. Cine este atât de îndrazneț încât să tăgăduiască ceea ce a așezat Dumnezeu și să scornească pentru numele dumnezeiești o altă ordine personală ? Dar nici nu spun că Duhul e creatură din clipa în care El e pomenit împreună cu Tatăl și cu Fiul și nici nu îndraznim să numim cu nume de slujitor pe Cel rânduit să comande. Vă îndemn dar să vă aduceți aminte de amenințarea Domnului, Care a zis: „Orice păcat și orice hulă se vor ierta oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici în veacul de acum și nici în cel ce va să vie”803, de aceea să vă feriți de învățăturile periculoase împotriva Duhului. Țineți-vă tari în credință, aruncați-vă privirile în jurul vostru pe pământ și convingețivă cât este de neînsemnată această grupare bolnavă. Tot restul Bisericii, care, de la o margine până la cealaltă a lumii, a primit Evanghelia, e în această învățătură sănătoasă și nesmintită, <pe care o aparăm>. Ne rugăm ca ea să nu fie ruptă din comuniune și ne mai rugăm ca, împreună cu voi, să ne luam partea în ziua de judecată a Domnului nostru Iisus Hristos, când va veni să dea fiecăruia după faptele lui.

802. Mereu aceeași formulă trinitară, pe care o întâlnim și în tratatul Despre Duhul Sfânt, dar și în multe din epistole.

803. Mt. 12, 31-32.