Obiceiuri musulmane

Plucking the armpit-tragerea/smulgerea parului de la subrat

Welcome to “Fun Islamic Facts,” where I share fun facts about Muhammad and the Qur’an, whenever jihadis go on a killing spree.
Bine ați venit la „Fapte Islamice Amuzante”, unde vă împărtășesc fapte amuzante despre Mahomed și Coran, ori de câte ori jihadiştii pornesc la măcel.

As we learned in Fun Islamic Facts 1, Muhammad peed while squatting. Not surprisingly, he also plucked his armpit hair and shaved his groin.

După cum am aflat în Fapte Islamice Amuzante 1, Mahomed [făcea] pipi în timp ce era ghemuit. Nu este surprinzător faptul că, el de asemenea îşi smulgea părul de la subraț și îşi rădea [zona] inghinală/poala/vintrele.

Sahih Muslim 597—It was narrated from Abu Hurairah that the Prophet said: “The Fitrah is five things”—or “five things are part of the Fitrah”—“Circumcision, shaving the pubes, clipping the nails, plucking the armpit hairs, and trimming the moustache.”
Sahih Muslim 597 – A fost povestit de la Abu Hurairah că Profetul a spus: „Fitrah este cinci lucruri” – sau „cinci lucruri sunt parte din Fitrah” – „Circumcizia, raderea [zonei] pubiene, tăierea unghiilor, smulgerea perilor de la subraț, și tăierea mustății. ”

So, Muhammad not only tweezed his armpit hair and shaved his pubes, he demanded that his followers do so as part of Fitrah.
Așadar, Mahomed nu numai că îşi pensa/smulgea părul de la subraț și îşi rădea [zona] pubiană, el a cerut ca adepții săi să facă asta ca parte a Fitrah.

Muhammad even gave his followers a schedule for tweezing their armpits and shaving their pubes.
Mahomed le-a dat adepților săi chiar şi un program pentru a-și pensa/smulge [parul de la] subrațele lor și a-și să îşi radă [zonele] lor pubiene.

Sahih Muslim 599—It was narrated that Anas bin Malik said: “A time limit was set for us for trimming the moustache, clipping the nails, plucking the armpit hairs and shaving the pubes: that was not to be left for more than forty days.”
Sahih Muslim 599 – S-a povestit că Anas bin Malik a spus: „O limită de timp a fost stabilită pentru noi pentru tăierea mustății, tăierea unghiilor, smulgerea perilor de la subraț și raderea [zonei] pubiene: asta nu trebuia lăsat mai mult de patruzeci de zile.”

Muhammad, it seems, was a metrosexual.
Mahomed, se pare, era un metrosexual.

[metrosexual= bărbat ce se ingrijeşte prea mult de aspectul lui fizic, îşi face unghiile cu lac, se pensează]

For you Muslims who are wondering if you really need to pluck your armpits and shave your pubes in the modern world when waxing is available, this issue was brought before a Sharia council. Here’s the ruling.
Pentru voi Musulmanii care vă întrebați dacă trebuie într-adevăr să vă smulgeți [perii de la] subraţ și să vă radeți [zonele] pubiene în lumea modernă atunci când este disponibilă epilarea cu ceară, acestă problemă a fost adusa în fața unui consiliu Sharia. Iată hotărârea.

“With regard to using wax instead of plucking, this is permissible, The Standing Committee was asked: is it permissible for a man to use wax to remove hair such as armpit and pubic hair? They replied: Yes, it is permissible to use that to remove armpit and pubic hair.”

„În ceea ce privește utilizarea [de] ceară în loc de smulgere, acest lucru este permis. Comitetul permanent a fost întrebat: este permis ca un bărbat să folosească ceară pentru a îndepărta părul cum ar fi [cel de la ] subraț și părul pubian? Ei au răspuns: Da, este permis să se utilizeze aceasta pentru a îndepărta părul [de la] subraț și pubian. “

So, Gentlemen, if you like to pee while squatting and to go to the spa to get your armpits and groin waxed, if you want a beard on top but not on bottom . . . have I got a religion for you.
Așadar, Domnilor, dacă vă place să [faceți] pipi în timp ce [vă] ghemuiți și să mergeți la spa pentru a vă epila cu ceară subrațele și [zona] inghinală, dacă doriți o barbă în partea de sus dar nu în partea de jos. . . am o religie pentru voi.

Domnul a impreunat pazirea tuturor poruncilor cu dreapta credinta, Sv. Maxim Marturisitorul

FILOCALIA
SAU CULEGERE DIN SCRIERILE SFINŢILOR PĂRINŢI CARE ARATĂ CUM SE POATE OMUL CURĂŢI, LUMINA ŞI DESĂVÂRŞI
Volumul II
SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL. Cuvânt ascetic, Capete despre dragoste, Capete teologice, Întrebări, nedumeriri şi răspunsuri, Tâlcuire la Tatăl nostru.

  • carte HUMANITAS, Bucureşti 2009, pag. 24

2. Şi fratele a zis: “Ce porunci trebuie aşadar, să împlinesc, Părinte, ca să mă mântuiesc prin ele? Aş dori să
aud aceasta pe scurt.” Iar bătrânul a răspuns: “Însuşi Domnul a spus după înviere Apostolilor: «Mergând învăţaţi toate neamurile, botezându-i pe ei în numele Tatălui şi al Fiului, şi al Sfântului Duh, învăţându-i să păzească toate câte v-am
poruncit vouă»” (Matei XXVIII,19-20).
Prin urmare, tot omul care s-a botezat în numele Treimii dumnezeieşti şi de viaţă făcătoare trebuie să ţină toate câte a poruncit Domnul. Din această pricină Domnul a împreunat păzirea tuturor poruncilor cu dreapta credinţă, ştiind că nu e cu putinţă să-i aducă omului mântuirea numai una dintre ele, despărţită de celelalte. De aceea şi David, având credinţa cea dreaptă, a zis către Dumnezeu: “Spre toate poruncile Tale m-am îndreptat; toată calea cea nedreaptă am urât-o” (Ps. CXVIII,128). Căci toate poruncile Domnului ni s-au dăruit nouă împotriva a toată calea cea nedreaptă. De vom nesocoti aşadar fie şi numai una, ni se va deschide îndată calea păcatului, opusă ei.

————-

  • pdf 2005 pag. 32-33

2. Şi fratele a zis: Ce porunci trebuie aşadar să împlinesc, Părinte, ca să mă mântuiesc prin ele? Aş dori să
aud aceasta pe scurt. Iar bătrânul a răspuns: însuşi Domnul
a spus după înviere Apostolilor: «mergând învăţaţi toate
neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă»37.
Prin urmare tot omul, care s-a botezat în numele Treimii Dumnezeieşti şi de viaţă făcătoare, trebuie să ţină
toate câte a poruncit Domnul. Din această pricină Domnul a împreunat păzirea tuturor poruncilor cu dreapta credinţă, ştiind că nu e cu putinţă să-i aducă omului mântuirea numai una dintre ele, despărţită de celelalte. De aceea şi David, având credinţa cea dreaptă, a zis către Dumnezeu:
«Spre toate poruncile Tale m-am îndreptat; toată calea cea nedreaptă am urât-o» 38. Căci toate poruncile Domnului ni s-au dăruit nouă împotriva a toată calea cea nedreaptă. De vom nesocoti aşadar fie şi numai una, ni se va deschide îndată calea păcatului, opusă ei.

pdf subnote

37 Matei 28, 19-20.

38 Psalmi 118, 129; Luca 10, 19.

====

P.S. am pus ambele variante ptr. ca este diferenta de text chiar si la virgule