Pidalion 1844, pag. 298

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/05/pidalion-1844-pag-297/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 298

biserică şi cântăreţii să aducă lui Dumnezeu cântările cu multă luare aminte, ca Celui ce vede cele ascunse ale inimii adică şi mai ales cugetele inimii celui ce cântă şi se roagă, căci strigările sunt ale celor din afară. Pentru că şi Sfinţitul cuvânt al Leviticului învaţă a fi către Dumnezeu cucernici fiii lui Israel.233

SIMFONIE
Zice şi Proorocul David „cântaţi cu înţelegere”. Acest grai tâlcuindu-l marele Vasilie (în adunarea în scurt 279) zice: Înţelegerea cuvintelor Sfintei Scripturi se aseamănă cu felurimea bucatelor ce mănâncă gura. Fiindcă după Iov [cap 12, 11] „Gâtlejul gustă bucatele”. Iar mintea judecă cuvintele. Aşadar dacă sufletul cuiva judecă puterea fiecărui cuvânt, precum şi gustul pe feluri-mea bucatelor, acesta plineşte daviticeasca această poruncă. Adaugă acelaşi Vasilie iarăşi (vezi adunarea în scurt 281) că acela care nu merge în biserică să cânte cu dorinţă (cu înţelegere), acela ori să se îndrepteze, ori să se izgonească. Iar dacă sunt psalţi mulţi, zice, (vezi adunarea în scurt 307) aceştia, să întrebu-inţeze psalmodiile [cîntare de Psalmi], cu rândul (efimeria), adică după săptă-mână. Iar cel din Laodichia al 15-lea Canon porunceşte să nu cânte în Biserică altul careva, afară de cei canonici, şi din cărţile cele de piele psalţii să cânte. Adică numai de pe cele de membrană, cântând însă şi de pe alte cărţi de

_____

233 Pentru că şi Dumnezeiescul Hrisostom (în Voroava Am văzut pe Domnul şezând pe scaun faţa 120, tomul 5) opreşte mult pe cântările cele din horuri, şi neîncuviiţatele săltări, şi răcnetele cele neobişnuite, şi strigările cele fără rânduială. Tâlcuind psalmicescul acela (cu-vânt), „slujiţi Domnului cu frică”, şi foarte tare mustrând pe aceia, care amestecă cu duhovni-ceştile cântări, shimile din afară cele teatriceşti, şi strigările cele fără înţeles (care sunt şi acum tereremurile, şi nenanelile, şi alte fără înţeles) cuvinte, şi zice, că acestea sunt însuşite, nu celor ce slavoslovesc pe Dumnezeu, ci celor ce joacă şi amestecă drăceştile jocuri cu îngereasca sla-voslovie; învaţă pentru aceasta prin multe, că se cuvine cu frică, şi cu inimă înfrântă să înălţăm slavosloviile către Dumnezeu, ca să fie acestea primite, ca o tămâie cu bun miros. Cu totul vrednică de laudă şi de adevăr este şi cuvântul acela care îl zice preaînţeleptul Meletie Piga în a 3-a scrisoare cea pentru creştinism. Pentru aceasta dar numai glasurile cele omeneşti sunt primite în Biserică, care sunt împărtăşite firii şi simple, iar organiceştile sunete cele luminate ca pe cele cu totul oprite le izgonesc dumnezeieştii Părinţi. Pe care cântări musiceşti şi organi-ceşti s-au nevoit oarecare din aceşti de acum a le băga iarăşi în Biserică. Iar tereremurile şi nenanelele ce se cântă nu se arată a fi vechi, ci noi. Pentru că în scrierile lui Ioan Damaschin, şi în facerile altor vechi cântăreţi, nu se află aceste neînţelese cuvinte şi cratimi. Se arată a fi începute din timpul lui Ioan Cucuzel. Iar cratimile pe care psalţii de astăzi le cântă la privegheri, cu toate că sunt îndoite, de multe ori şi întreite cu chimenul, se fac în adevăr fără dulceaţă şi îngre-oitoare evlavioşilor ascultători; pentru aceasta rugăm pe canoniceştii psalţi, ca să cânte sintoma (în scurt), pentru a fi acestea mai frumoase, şi să rămână vreme de a se face şi citire, şi Canoanele a se cânta mai rar, în care stă tot sufletescul rod al privegherii. Zic oarecare, că, neînţelesele aceste tereremuri s-au primit în Biserică, pentru plăcerea şi îndemnarea norodului celui prost.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/05/pidalion-1844-pag-299/

3 thoughts on “Pidalion 1844, pag. 298

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s