Pidalion 1844, pag. 299

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/05/pidalion-1844-pag-298/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 299

psaltichie. Dar şi cel 23 al acestuiaşi, zice, că nu pot psalţii când cântă orariu. Se cuvine însă ca printre cântări să fie şi citire (şi rugăciune) după cel 17 al acestuiaşi.

CANONUL 76
Cum că nu trebuie în lăuntru în Sfinţitele Curţi, a se aşeza cârciumă,234 sau a se pune înainte felurile cele de aromate, sau alte vânzări a se face, pă-zind noi aromsevasul [cucernicia] către biserici. Că Mântuitorul nostru şi Dumnezeu prin petrecerea cea în trup învăţându-ne pe noi, poruncea a nu face Casa Părintelui său casă de neguţătorie [Ioan 2, 16]. Care şi mesele schimbătorilor de bani le-a răsturnat, şi pe cei ce făceau biserica locaş mire-nesc i-a izgonit. Deci de se va prinde vreunul în greşeala aceasta de faţă, să se afurisească.

TÂLCUIRE
A zis Domnul Iudeilor [Luca 19, 46]: Scris este: Casa Mea, casă de Rugăciu-ne se va chema [Isaia 56, 7]. Iar voi aţi făcut pe ea peşteră de tâlhari [Ieremia 7, 10-11]. Drept aceea ca să nu se zică şi celor credincioşi acest înfricoşat cuvânt, opresc Sfinţii Părinţi prin Canonul acesta, a nu se pune cârciume, adică a nu se vinde vin, sau rachiu, sau alte feluri de mâncări, după Zonara; sau şi oare-care feluri de aromatica, după Valsamon, sau alte oarecare neguţătorii a se face, în lăuntru în curţile Sfinţitelor Lăcaşuri, şi ale dumnezeieştilor Biserici, pentru a se păzi cinstea lor. Pentru că şi Domnul legiuind nouă, zice, să nu facem Casa Tatălui Lui, casă de neguţătorie, Care şi banii celor ce vindeau monedele, sau banii cei răi i-a risipit, şi pe cei ce făcuseră pe biserică casă obştească cu bici de frânghie i-a izgonit. Iar care va îndrăzni a face aceasta, să se afurisească235. Citeşte şi cel 74 al acestuiaşi al 6-lea Sinod.

______

234 Se află mâncăruri la alţii, precum şi Zonara tâlcuieşte.
235 Pe lângă acestea şi marele Vasilie categoriseşte (vezi după Platon 40) vânzările şi cumpă-răturile care se fac la bisericile mucenicilor şi ale Sfinţilor, la sărbătorile lor, zicând: „Că creşti-nii pentru alt nu se adună la biserici, şi împrejurul bisericilor, fără numai să se roage, şi să vină întru aducerea aminte a celor ce până la moarte au stătut şi s-au nevoit, pe care nevoinţe le-au arătat Sfinţii pentru buna cinstire, şi să se îndemne şi ei către aceeaşi râvnă, şi nu ca să facă ser-bare, şi pe biserica lor, bâlci şi neguţătorie. Adăugând el şi aceasta, că foarte se mânie Dumne-zeu asupra celor ce vând şi cumpără în biserici, ori împrejurul bisericilor, precum aceasta (o au arătat) Iisus Hristos. Care totdeauna şi pretutindeni blând fiind şi smerit cu inima, şi numai asupra celor ce în biserică vând şi cumpără, a ridicat frânghia să-i lovească. Fiindcă neguţătorii aceştia prefac pe Casa Rugăciunii, în peşteră furilor şi tâlharilor. Şi vezi, că tâlhari şi furi numeşte Domnul pe vânzători, şi de obşte pe neguţători, pentru nedreptăţile, şi minciunile, pe care le întrebuinţează la neguţătoria lor.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/05/pidalion-1844-pag-300/

2 thoughts on “Pidalion 1844, pag. 299

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s