Pentru cei care se ingrijoreaza ca mor fara SLUJBA de inmormantare si dau FUGA la popii ecumenisti ca sa le faca SLUJBA dupa ce mor

Everghetinosul Volumele III-IV edit. Egumeniţa 2012

pag. 407-408:

III.

Din viaţa Sfântului Pahomie

1. Odinioară, cercetând Sfântul Pahomie mănăstirile pe care el cu harul lui Dumnezeu le-a întemeiat, cum a ajuns aproape de una din acestea, s-a întâlnit cu ducerea unui frate săvârşit care trăise în lenevire. Iar fraţii mănăstirii aceleia urmau ducerii aceluia cu mult şi potrivit cântare, fiind acolo şi născătorii, rudeniile şi toţi prietenii celui mort.
2. Aceştia, după ce l-au văzut pe sfântul, au pus jos patul, ca atât pentru dân­şii cât şi pentru fratele cel mort stând să facă rugăciune. Şi, aducând sfântul după datorie închinăciune şi rugăciune lui Dumnezeu, s-a întors apoi către dânşii şi a zis: „Conteniţi din cântare“. A poruncit apoi a se aduce hainele mortului ca să fie arse înaintea tuturor, iar trupul să se îngroape fără de cântarea cea legiuită.
3. Dar născătorii şi rudeniile celui mutat de aici, înspăimântându-se de acea nou vedere, s-au rugat să lase să se facă pentru dânsul obişnuita cântare, însă el nu suferea.
4. Dar iarăşi ei către dânsul murmurau şi ziceau: „Ce este aceasta nou vedere, o, Părinte? Cine n-ar milui un mort, chiar şi de-al vrăjmaşilor de va fi fost? îndestulată este nenorocirea, ca şi o fiară să aducă spre jale. Înca nici sfinţiei tale, nici nouă, nu ni se cuvine o ocara şi o necinste ca aceasta. Alte rudenii ziceau: „Mai bine de n-am mai fi fost aici, mai bine de nu s-ar fi făcut acesta monah şi, aşa, nu ne-ar fi lăsat întristare veşnică”.
5. Acestea şi altele asemenea zicând aceia şi rugându-se să dea cântare cuvioşii mortului, Pahomie răspunzând a zis lor: „Cu adevărat, fraţilor, mai mult decât voi îmi este milă de acesta ce zace jos, că, pe cât voi faceţi purtare de grijă pentru cortul cel văzut al acestuia, pe atâta mie îmi este grijă pentru sufletul lui, pentru care, ca un părinte, am poruncit una ca aceasta“.
6. Când murmurele au mai contenit,
sfântul le-a răspuns blând şi liniştit: „Voi adică mai multă durere acolo îi grămădiţi prin păruta cinste, eu însă prin această necinste nădăjduiesc ca măcar puţintică apărare sau odihnă să-i gătesc înaintea nemitarnicului Judecător. Iar pentru aceasta nuîngrijesc precum voi de trupul cel mort, ci de sufletul cel fără de moarte, pe care iarăşi îl va lua nestricăcios la înviere.
7. Încă şi într-alt fel: de-i voi da lui
slobozenie, ca un plăcător de oameni mă voi judeca de Dumnezeu, de dragul unei vremelnice pliniri putând primejdui folosul sufletului care acolo se va munci veşnic.
8. Că izvor de bunătate fiind Dumnezeu, caută pricinuiri prin care să ia prilej de a ne izvorî cu îndestulare pe a Sa bunătate şi de a ierta greşelile nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor. Pentru că, iată, zicând despre cei ce hulesc spre Duhul Sfântnu vor dobândi iertăciune nici în veacul acesta, nici în veacul cel ce va să fie (cf. Matei 12: 32), a dat a se înţelege cum că numai pentru oarecari greşeli se poate da iertă­ciune şi dincolo de aceast viaţă.
9. Iar noi, care ne-am învrednicit a
primi iscusinţa doftoriei Lui celei dumnezeieşti, de nu vom aduce fiecăruia cu dreptate leacul cel potrivit, ca nişte defăimători de suflete vom auzi cea scrisă: Vedeţi defăimătorilor, şi luaţi aminte, şi vă minunaţi de cele minunate, şi pieriţi (Avvacum 1:5).
10. Pentru aceasta mă rog pentru izbăvirea acestuia mutat de aici de cele cumplite ce sunt asupra lui şi ca sufletul lui să dobândeasc odihnă: fără de psalmi îngropaţi-l pe dânsul; căci Dumnezeu, bun fiind şi mult-milostiv, poate primi pe cel ce s-a dus către Dânsul chiar şi fără a noastră cântare de îngropare“.
11. Deci dus a fost fratele cel mort în munte, fără de cântare, şi, aşa, acolo s-a îngropat, precum a poruncit Sfântul.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s