Satanistii basilica iar mint poporul!!!

basilica.ro/trei-ani-de-la-intrunirea-sfantului-si-marelui-sinod-din-creta/

  • din Creta, în perioada 16 – 26 iunie 2016
  • Lucrările Sinodului s-au încheiat în data de 26 iunie 2016, dar au urmat conferințe, întâlniri locale, și discuții pe marginea documentelor aprobate. Acestea au generat uneori dezbinări și percepții greșite în rândul credincioșilor asupra scopului acestui Sfânt Sinod.
Advertisements

Dumnezau lucratorul, lucrarea

PĂRINȚII BISERICII, SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA, OPERE COMPLETE VI, EDITURA GÂNDUL APRINS 2018, pag. 509:

Epistola Către Damian

Părintele din Damasc[, şi anume că] alta este la Dumnezeu lucrătorul, şi alta [este] lucrarea, că una este firea, zice, din care [pro]vine lucrarea, pe când lucrarea este fiinţiala mişcare a firii2

2 Vezi [Capetele] Dialectice 59.

Cine este Fiara si Chipul/imaginea Fiarei?

13:11 Fiara care se va ridica din pământ zice că va fi împărăţia lui Antihrist,

Spunem că vindecarea rănii fiarei e fie păruta, scurta unitate a împărăţiei dezbinate,

13:12 …ca să se închine fiarei celei dintâi, a căreia rană a morţii ei s-a vindecat înseamnă că după felul legii lui Augustus, prin care împărăţia Romei s-a întemeiat..

13:14…şi mai marii silesc poporul, aşa încât să fie pentru toţi aceeaşi mărturisire şi toţi vor să o facă printr-o formulă de obşte, aşa încât oricine care nu va grăi aceasta prin chipul fiarei, adică prin imitare, să fie omorât
E potrivit cu credinţa că fiara trebuie înţeleasă drept însăşi cetatea celor necredincioşi, adică adunarea sau sfatul tuturor celor care sunt necredincioşi, fără evlavie şi plini de mizerie; această cetate se numeşte Babilon, care se
tâlcuieşte „îndoială”, şi ei îi aparţin toţi care voiesc să lucreze ceea ce este vrednic de îndoială. Ea însăşi [fiara] este cetăţenia necredincioşilor, potrivnicii credincioşilor, adică cetatea lui Dumnezeu.

https://ayeaye20.wordpress.com/2014/07/12/capitolul-13-din-apocalipsa-in-talcuirea-sfintilor-parinti/

====Fiara e Împărăţia, cetatea

—–

Sfântul Ierarh Ermoghen, Noul Mucenic

În vremurile antihristului locul idolilor va fi luat de stăpânire, care va cere închinare pentru sine, iar cel ce va respecta legile civice ale societăţii, deşi fără a aduce direct vreo atingere credinţei, va fi părtaş al acestei stăpâniri...Ei nu se vor supune nici unor legi civice ale societăţii, nu vor avea nici un fel de obligaţii civice. Cei ce vor recunoaşte legile societăţii şi se vor supune, chiar cu neplăcere, se vor face părtaşi antihristului prin aceasta şi vor fi lepădaţi de la faţa lui Dumnezeu.

https://ayeaye20.wordpress.com/2014/04/21/mucenic-ermoghen-al-tobolskului-si-siberiei/

—–
În concluzie, urmând principiului serghianismului, chiar şi creştinii “tradiţionalişti” se vor supune antihristului de buna voie. Ei nu vor fi constrânşi să se învoiască cu ideile antihristului sau cu metodele lui. De la ei se va cere doar recunoaşterea autorităţii sale. Ceea ce vor şi face pentru păstrarea ierarhiei, a instituţiei bisericeşti, a tipicului slujbelor bisericeşti şi a posibilităţii de a primi deschis Tainele lui Hristos.Din partea lor, trădarea nu va consta în ataşamentul excesiv faţă de formele canonice, ci din faptul că ei pun ataşamentul faţă de formă mai presus decât credincioşia faţă de Hristos.
“Sfinţii Părinţi învaţă lămurit despre aceasta întemeindu’se pe Apocalipsa sfântului Ioan Teologul. După tâlcuirea Părinţilor, pecetea antihristului nu se aplică pe frunte şi pe mână în acelaşi timp, ci pe frunte ori pe mână (Apoc. 13,16). Potrivit sfântului Andrei al Cezareii, cei care vor avea pecetea antihristului pe frunte, aceia vor împărtăşi modul de gândire al antihristului, iar cei care vor primi pecetea pe mâna dreaptă vor recunoaşte doar autoritatea lui, afirmând că aceasta este permisă, cu condiţia “să rămâi creştin în suflet”…
Duhul Sfânt, însă, îi va părăsi pe cei care vor lua pecetea şi atunci inima lor se va umple de primul semn al pieirii – teama care’i va duce grabnic spre sfârşit.”

https://ayeaye20.wordpress.com/2014/05/02/marea-apostazie-pagini-lipsa/

——

Sfinții Catacombelor Rusiei pag. 192-193:

Episcopul Damaschin a evaluat cu cea mai mare profunzime mistică esenţa interioară a Declaraţiei în eseul său, „Pecetea lui Hristos şi pecetea lui Antihrist”, deşi declaraţia ca atare nu este menţionată acolo.

„De ce pecetea lui Antihrist, aşa cum afirmă Sfântul Ioan Teologul, nu va fi pusă şi pe frunte şi pe mână în acelaşi timp, ci pe frunte sau pe mână? Tot aşa, Sfântul Andrei, arhiepiscopul Cezareii, scrie: «El se va lupta ca pecetea sa să fie pusă tuturor… La unii va fi pe mâna dreaptă, pentru a-i instrui pe cei care au fost înşelaţi să fie îndrăzneţi în înşelarea şi în întunericul lor». Acest lucru se va întâmpla deoarece atunci vor fi oameni care vor afirma că, dacă cineva rămâne creştin în sufletul său, este posibil şi permisibil să recunoască autoritatea lui Antihrist cea luptătoare împotriva lui Dumnezeu. Antihrist nu le va cere acestora să împărtăşească modul lui de gândire; cu alte cuvinte, unora ca aceştia nu le va pune pecetea pe frunte, ci le va cere doar recunoaşterea autorităţii
sale, care, conform Sfântului Ipolit, este pecetea de pe mână, de vreme ce prin recunoaşterea autorităţii omeneşticare va fi potrivnică lui Dumnezeu, nelegiuită şi plină de toată necuviinţacreştinul se va lipsi
de orice posibilitate de a face fapte bune şi drepte, deoarece din credinţa lui va lipsi semnul principal al dreptăţiimărturisirea lui Dumnezeu ca Dumnezeu şi recunoaşterea Lui ca Fiinţă care se află deasupra a toate.

Toţi aceştia, chiar dacă vor purta numele de creştini, prin chiar faptele lor, prin lucrul mâinilor lor, vor fi adevărate slugi ale lui Antihrist, care i-a înşelat prin cinstirea imaginii lui, care este semnul fiarei. Pocăinţa este imposibilă pentru unii ca aceştia, conform cu învăţătura Sfintei Biserici; şi este imposibilă doar pentru faptul că pecetea lui Hristos şi pecetea lui Antihrist sunt incompatibile una cu alta: primirea uneia îndepărtează prezenţa celeilalte. Îndepărtarea prezenţei harului Sfântului Duh prin semnul fiarei umple inima tuturor celor de acest fel cu primul său semnînfricoşarea –, care îi va duce uşor la distrugere. Sfântul Ipolit scrie: «Dimpotrivă, dacă cineva va fi lipsit de Duhul Sfânt, adică, dacă cineva nu are asupra sa sau a pierdut pecetea darului Sfântului Duh care a fost dată la Sfânta Mirungere, acesta se va lupta cu frica într-un mod laş, se va ascunde, se va teme de moartea trupească de acum, se va ascunde de sabie, nu va răbda pedeapsa, de vreme ce se gândeşte necontenit la această lume».”
Cu alte cuvinte, ortodoxia şi oricare altă religie sunt incompatibile cu comunismul, pentru că una o exclude pe cealaltă. În această privinţă, episcopul Damaschin este de acord cu Mitropolitul Chiril.

  1. Declaraţiei în eseul său, „Pecetea lui Hristos şi pecetea lui Antihrist”, deşi declaraţia ca atare nu este menţionată acolo
  2. ci le va cere doar recunoaşterea autorităţii sale, care, conform Sfântului Ipolit, este pecetea de pe mână
  3. Antihrist, care i-a înşelat prin cinstirea imaginii lui, care este semnul fiarei.

=== la 1. e vorba de declaratia serghianista=document

Chipul fiarei reprezinta documentele antihristice

Biblia 1688 pag. 961

Apocalipsis CAP XIV

9. Şi al treilea înger au urmat, zicînd cu glas mare: „Oricine fiarăi să închină şi chipului ei şi ia semn pre fruntea lui sau pre mîna lui,

10. Şi acela va bea den vinul mîniei lui Dumnezău cel dries neamestecat în păharul urgiei Lui şi se va munci cu foc şi cu iarbă pucioasă înaintea îngerilor celor sfinţi şi înaintea Mielului.

11. Şi fumul muncii lor să suie în veacul veacurilor şi n-au odihnă ziua şi noaptea ceia ce să închină fiarăi şi chipului ei şi cine ia însemnarea numelui ei.

12. Aicea răbdarea sfinţilor iaste, aicea ceia ce păzesc poruncile lui Dumnezău şi credinţa lui Iisus“.

locuieste doar in sfinti, fiindca a locui [in ei] inseamna a ii folosi, petrecand in ei si prin ei, ca prin niste unelte ale lucrarii, lucrand si facandu-Se cunoscut

PĂRINȚII BISERICII, SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA, OPERE COMPLETE VI, EDITURA GÂNDUL APRINS 2018, pag. 485-487:

Epistola Către Damian

Achindin…şi tot despre ea [spune] că de toţi deopotrivă este împărtăşită/participată, cum şí aici arată, şí puţin mai sus scrie limpede, spunând că Dumnezeiescul în toţi sălăşluieşte în mod egal, nedându-i crezare nici măcar lui Pavel, vasul alegerii, care grăieşte doar către cei sfinţiţi: «Ce parte este credinciosului cu cel necredincios? Că voi biserică a lui Dumnezeu sînteţi, cum a zis Dumnezeu, că „ ‘voi locui întru ei, şi voi umbla, şi voi fi lor Dumnezeu’»2 şi iarăşi: «Casă a lui Dumnezeu3 sîntem noi, de vom ţine tare îndrăznirea şi lauda nădejdii până la capăt»4, că Dumnezeu pretutindenea stă de față, dar locuieşte doar în sfinţi, fiindcă a locui [în ei] înseamnă a îi folosi, petrecând în ei şi prin ei, ca prin nişte unelte ale lucrarii, lucrând şi făcându-Se cunoscut. Însă deşi sfinţii acestea aşa le învață, Achindin zice că în toţi sălăşluieşte Dumnezeu: chiar şi în cele neînsufleţite, chiar şi în cele necuvântătoare, chiar şi în cei rău-cinstitori [de Dumnezeu], chiar şi în dracii înşişi – şi în toţi în mod egal, pe toţi biserici ale lui Dumnezeu făcându-i şi mădulare ale lui Hristos1, şi [de] un duh cu Domnul2. Vai, ce necinstire [de Dumnezeu]!

—–

2 II Corinteni, 6, 15-16.

3 Expresia «a lui Dumnezeu» nu este în Scriptură, ci acolo referirea este la Hristos.

4 Evrei 3,8.

—-

1 Vezi I Corinteni 12 passim.

2 Vezi I Corinteni 6, 17.