22 Mai 2020 Ereticul Macarie Banu ne spune ca e schisma a nu merge la pomenitorii de eretici

Dovada ca Minte Macarie Banu e:
Canonul cu nepomenirea adica, canonul 15 I-II

Pidalion 1844 pag. 362

CANONUL 15

Cele rânduite pentru prezbiteri, Episcopi, şi Mitropoliţi, cu mult mai vârtos pentru Patriarhi se potrivesc. Drept aceea dacă vreun prezbiter, sau Episcop, sau Mitropolit ar îndrăzni a se depărta de împărtăşirea cea către Patriarhul său, şi n-ar pomeni numele lui precum este hotărât şi rânduit întru Dumnezeiasca Mistagoghie, ci mai înainte de Sinodiceasca înfăţişare şi de deplinita lui osândire ar face schismă, aceasta a hotărât Sfântul Sinod, cu totul a fi străin de toată ieratia [preoţia], dacă numai se va vădi că a nelegiuit acest lucru. Şi mai ales s-au pecetluit şi s-au hotărât acestea pentru cei ce cu pricinuire de oarecare vinovăţie se depărtează de ai lor întâi şezători şi fac schismă, şi rup unirea Bisericii. Că cei ce se despart pe sine-şi de împărtăşirea cea către întâiul şezător al lor pentru oarecare eres osândit de Sfintele Sinoade, sau de Sfinţii Părinţi, de acela adică care eresul în public îl propovăduia, şi cu capul descoperit îl învăţa, unii ca aceştia nu numai canoniceştii certări nu sunt supuşi, îngrădindu-se pe sine-şi despre împărtăşirea numitului Episcop, mai înainte de Sinodiceasca cercetare, ci şi de cinstea cea cuvenită celor dreptslăvitori se vor învrednici. Că nu au osândit Episcopi, ci minciuno-episcopi şi minciuno-învăţători. Şi nu cu schismă au rupt unirea Bisericii, ci s-au silit a izbăvi Biserica de schisme şi de împărţiri.[Apostolic 31; Sinod 4, 18; Sinod 6, 10, 31, 34: Sinod 1 şi 2, 12, 13, 14; Gangra 6; Cartagina 10, 11, 62; Antiohia 5]

TÂLCUIRE

Cele ce Canoanele cele mai de sus au rânduit pentru Episcopi şi Mitropoliţi, acesteaşi le rânduieşte cu mult mai vârtos Canonul acesta pentru Patriarhi. Însă acestea să se facă dacă pentru oarecare vinovăţii, curvii să zicem sau ierosilii (adică furare de cele Sfinte) şi altele ca acestea, s-ar despărţi de împărtăşirea cu întâiul şezător al lor, iar dacă întâi şezătorii cei numiţi ar fi eretici şi eresul lor l-ar propovădui întru arătare, şi supuşii lor pentru aceasta se despart de ei mai înainte încă de Sinodiceasca judecată pentru eresul acela. Unii ca aceştia despărţindu-se de aceia nu numai nu se osândesc, ci şi de cinstea cea cuvenită ca nişte dreptslăvitori, sunt vrednici. Că nu au pricinuit schismă Bisericii cu osândirea aceasta, ci mai ales o au slobozit de schisma şi eresul minciuno-episcopilor acelora.

—şi n-ar pomeni numele lui precum este hotărât şi rânduit întru dumnezeiasca mistagoghie

talcuirea:

dacă întâi şezătorii cei numiţi ar fi eretici şi eresul lor l-ar propovădui întru arătare, şi supuşii lor pentru aceasta se despart de ei mai înainte încă de sinodiceasca judecată pentru eresul acela

—–

Pidalion 1844, p. 689-690

CELE 14 CANOANE ALE LUI TEOFIL EPISCOPUL ALEXANDRIEI, TÂLCUITE

DIN ACELAŞI COMONITORION (carte aducătoare aminte) CE A PRIMIT AMMON PENTRU LICO

CANONUL 2

Despre cei ce s-au împărtăşit cu arienii, şi până acum ţin Bisericile, să se facă precum este obiceiul. Aşa însă, ca alţii să se aşeze mărturisiţi întru dreapta slăvire. Şi aceia să se scoată. Întru acest chip iconomisindu-se şi aceştia, precum şi în celelalte cetăţi au făcut dreptslăvitorii Episcopi cei din Tivaida. Iar cei ce au fost aşezaţi de Apolon Episcopul, şi s-au împărtăşit cu arienii cei ce au Bisericile, să se canonisească de o au făcut aceasta cu socotinţa lor. Iar dacă s-au făcut ascultători episcopului lor, să se scoată, ca unii ce n-au cunoscut necuviinţa. Şi dacă toate popoarele se leapădă de ei împreună şi de ceilalţi (cu care s-au împărtăşit), alţii să se hirotonisească. Iar de-i apără pe ei împreună cu aceia care s-au împărtăşit, şi aceasta după acelaşi obicei să se cerceteze, pe care l-au întrebuinţat toţi drepslăvitorii Episcopi cei din Tivaida.

TÂLCUIRE

Acest Canon rânduieşte ca Episcopii cei ce s-au împărtăşit cu arienii, şi care încă ţineau Bisericile celor drept-slăvitori, să se scoată dintr-însele, însă să se împărtăşească, cu cei drept-slăvitori, după chipul iconomiei ce au urmat drept-slăvitorii Episcopi cei din Tivaida, şi asemenea să se facă şi în celelalte cetăţi, în care se află arieni ca aceştia, întorcându-se la dreapta-slăvire428. Aceştia zic, să se scoată dintr-însele, şi să se aşeze alţii drept-slăvitori. Iar drept-slăvitorii aceia pe care i-a aşezat Apolon Episcopul, de s-au împărtăşit cu arienii de a lor bunăvoie, să se canonisească, iar dacă cu socotinţa zisului Episcop al lor a făcut aceasta, să-şi aibă împărtăşire cu ceilalţi Episcopi, pentru că voind a păzi ascultarea către Episcopul lor, nu a putut să cunoască ce era de cuviinţă a face, adică a nu se împărtăşi cu aceia. Şi dacă toată mulţimea norodului se întoarce despre unii ca aceştia, ca despre nişte împărtăşiţi cu arienii, să se hirotonisească alţi drept-slăvitori în locul lor. Iar de-i primesc, atât pe ei, cât şi pe arieni, cu care împreună s-au împărtăşit, să se primească după chipul ce au întrebuinţat Episcopii din Tivaida, la cei ce s-au întors de la împărtăşirea cu arienii. Vezi şi pe cel 68 Apostolesc.

subnota 428

Iconomia mi se pare că aici înţelege Canonul pe aceia ce o au rânduit Sinodul ce s-a făcut în Alexandria în vremea marelui Atanasie, adică să anatematisească eresul lui Arie cei ce s-au împărtăşit cu arienii, când
se întorc către dreapta-slăvire, şi să mărturisească credinţa Părinţilor celor din Sinodul din Niceea, şi aşa
să se primească. Despre care Sinod vezi la epistolia lui Atanasie cea către Rufian. Şi zice Canonul că au
rânduit Episcopii din Tivaida, fiindcă au fost de faţă în acel Sinod Episcopi din Egipt, iar Tivaida era parte
din Egipt. Că Egiptul, după Meletie geograful, se împărţea în Tivaida de sus, şi Tivaida de jos, şi al doilea pentru că Lico, era cetate a Tivaidei, către a cărei Episcop Ammon, s-a dat acest aducător [comonitorion]
aminte cuvânt. Şi pomeneşte Teofil de Episcopii cei din Tivaida, pentru ca mai lesne să înduplece pe Ammon spre a păzi acest fel de obicei, pe care îl întrebuinţau procatohii lui, şi pentru care îi scrie el.

===asta se leaga cu pomenirea si impartasirea

şi s-au împărtăşit cu arienii cei ce au Bisericile, să se canonisească de o au făcut aceasta cu socotinţa lor. Iar dacă s-au făcut ascultători episcopului lor, să se scoată, ca unii ce n-au cunoscut necuviinţa

Talcuirea:

de s-au împărtăşit cu arienii de a lor bunăvoie, să se canonisească, iar dacă cu socotinţa zisului Episcop al lor a făcut aceasta, să-şi aibă împărtăşire cu ceilalţi Episcopi, pentru că voind a păzi ascultarea către Episcopul lor, nu a putut să cunoască ce era de cuviinţă a face, adică a nu se împărtăşi cu aceia

====si anathema impotriva ecumenismului ecumenistilor si comuniunii constiente cu ereticii ecumenisti:

ANATHEMA ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI BISERICA ORTODOXĂ RUSĂ DIN AFARA GRANIȚELOR RUSIEI (1983):

Acelora ce atacă Biserica lui Hristos învățând că Biserica lui Hristos este împărțită în așa-numite “ramuri” ce se diferă în învățătură și în felul de trăire, sau că Biserica nu există vizibil , ci va fi alcătuită în viitor când toate “ramurile”, sau sectele sau denominațiunile, și chiar și religii vor fi unite într-un singur trup; și care nu deosebesc preoția și tainele Bisericii de cele ale ereticilor, ci spun că botezul și euharistia ereticilor sunt lucrătoare pentru mântuire; prin urmare, acelora ce conștient au împărtășire cu acești mai înainte-pomeniți eretici sau celor ce susțin, răspândesc, sau apără noua lor erezie a ecumenismului sub pretextul dragostei frățești sau al presupusei uniri a Creştinilor despărţiţi, ANATHEMA!”