Category Archives: ANATHEME

Prin tacere il tradam pe Dumnezeu, scandaluri bisericesti, anatema

Cartea: MAREA APOSTAZIE ,”Sarea ne pătrunde”-semnul apropierii sfârșitului;Centrul de misiune„Sfântul Ierarh Ioan Maksimovici“ 2007

Pag.15:

…sfântul Grigorie Teologul: „Prin tăcere Îl trădăm pe Dumnezeu“.

Pag.38:

Totuși, după cum explica vlădica Averchie, cineva nu poate fi socotit pierdut fără nădejde pentru Ortodoxie până când acela nu și-a pierdut cu totul înțelegerea duhovnicească a ceea ce este Biserica

Pag. 48-49:

Observând aceste scandaluri bisericești, în care fusese atras până și un om drept ca vlădica Averchie, părintele Serafime (Rose) s-a gândit să întreprind unele investigații de sine stătătoare. Un pasaj din Cronica sa, datat 1975 de la Nașterea Domnului, arată încercările părintelui Serafim de a stoca un șir de informații privitoare la starea Bisericii în general.

„ Pe tot parcursul anului, scria el, am primit diverse știri despre disensiunile apărute în Biserică. Pretutindeni – în parohii, în familii și mici comunități – peste tot se iscă neînțelegeri, aparent fără nici un motiv, iar cei mai buni și mai pașnici oameni sînt supuși persecuțiilor.

Care poate fi cauza acestui fenomen? Să fi dispărtut oare adevărații cârmuitori ai Bisericii? Sau poate că urmașii lor refuză să le acorde încrederea celor ce pot să cârmuiască? De bună seamă, ambele posibilități par plauzibile și, îndeobște, iubirea multora s-a răcit, iar cârma și încrederea în cârmuitori s-au prăbușit și ele într-o lume bazată pe egoism și răzvrătire revoluțuonară

Și atunci, care ar fi soluția? Să cucerești un post de lider și să ceri supunere totală? – imposibil în lumea actuală. Să te supui orbește unui lider, de preferință „harismatic“? – extrem de periculos. Mulți l-au urmat pe părintele Tarasios de la Hatford, iar rezultatul a fost deplorabil, sfârșind în certuri și adversități. Cred că s-ar cuveni să ducem o viață în acord cu sfinții Părinți și să cultivăm dragostea și încrederea în micul cerc în care ne aflăm, altă cale se pare că nu există pentru a rezolva „criza spirituală“ din zilele noastre, care exprimă absența ființării într-un cuget.

Pag. 58

Dacă în „artistism“, după cum socoteau sfinții Părinți, aproape negreșit se ascunde păcătoșenia, de aceasta se fac vinovate falsele tradiții multiseculare. Știința pătrunde în lume, literatura în suflet, și dacă el (sufletul) nu era temeinic apărat de credința în adevăratul Dumnezeu, atunci el se degrada și pierea. „Frumusețurile“ neobișnuite și rezultatele extraordinare îl duceau la pieire.

Pag. 67-77

„Ortodoxia este adevărata cunoaștere și lăudare a lui Dumnezeu”

La începutul cuvântului nostru în Duminic Triumfului Ortodoxiei pare firească întrebarea: ce este Ortodoxia? Ortodoxia este adevărata cunoaștere și lăudare a lui Dumnezeu; Ortodoxia este închinarea la Dumnezeu în Duh și în Adevăr; Ortodoxia este proslăvirea omului de către Dumnezeu, prin harul Preasfântului Duh, dăruit omului. Duhul este slava creștinilor. Unde nu este Duh, acolo nu există Ortodoxie.

Nu există Ortodoxie nici în învățăturile și filozofările omenești, stăpânite de intelectul mincinos și înșelător, rod al căderii. Ortodoxia este învățătura Sfântului Duh, dată omului de la Dumnezeu spre mântuire. Unde nu este Ortodoxie, acolo ni este nici mântuire. „Oricine va voi să se mântuiască, mai întâi de toate trebuie să se țină de credința sobornicească; iar cine n-o va păstra întreagă și fără de prihană, acela va pieri în veci” (Simbolul de credință al sfântului Atanasie cel Mare).

Pentru a păstra în siguranță acest zălog al nostru, astăzi sfânta Biserică enumeră public, în auzul tuturor, acele învățături generate și răspândite de satana – expresie a vrăjmășiei contra lui Dumnezeu – care defăimează lucrarea mântuirii noastre și ne-o răpesc. Biserica demască aceste învățături ca pe niște lupi înfricoșători, ca pe niște șerpi veninoși, ca pe niște hoți și ucigași. Prin urmare, păzindu-ne de toate acestea și scoțându-i din prăpastia pierzaniei pe cei înșelați de acestea, Biserica predă anatemei acele învățături și pe cei ce le urmează cu îndărătnicie.

Cuvântul „anatema” semnifică îndepărtare, lepădare (blestemul lui Dumnezeu). Atunci când Biserica predă anatemei o învățătură oarecare, înseamnă că această învățătură conține hulă asupra Duhului Sfânt. Așadar, în scopul mântuirii, aceasta trebuie să fie respinsă și îndepărtată, tot așa cum otrava este ținută departe de alimente. Atunci când o persoană este predată anatemei, înseamnă că și-a însușit învățătura hulitoare în mod irevocabil, lipsindu-se de mântuire el însuși și lipsindu-i pe apropiații săi, cărora le-a transmis felul său de gândire. Iar când acea persoană se hotărăște să părăsească învățătura hulitoare și să primească învățătura Bisericii Ortodoxe, după regulamentul Bisericii, este datoare să anatematizeze falsa învățătură de care era legat mai înainte și care îl ducea la pierzanie, îl înstrăina de Dumnezeu, îl silea să dușmănească pe Dumnezeu, să hulească pe Duhul Sfânt, și îl menținea în comunicare cu satana.

Toate învățăturile omenești, cuprizând propia cugetare inspirată din intelectul înșelător, din înțelepciunea trupească – apanajul comun al duhurilor necurate și al oamenilorstrecurate abil în învățătura despre Dumnezeu, descoperită de Dumnezeu, pricinuiesc moartea veșnică. Cugetarea omenească inclusă în învățătura credinței creștine se numește erezie, iar urmarea acestei învățaturi – reacredințăInima lor cea nesocotită s-a întunecat – spune Apostolul despre înțelepții care s-au abătut de la adevărata cunoastere a lui Dumnezeu – zicând că sînt înțelepți, au ajuns nebuni; de aceea Dumnezeu i-a dat necurăției, după poftele inimii lorca unii care au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună; pentru aceea Dumnezeu i-a dat unor patimi de ocară. Patimi de ocară însemnează feluritele patimi ale desfrânarii. Apolinarie era stăpânit de patima destrăbălării. Eutihie era robit mai cu seamă de pofta de arginți. Iar destrăbălarea lui Arie întrecea orice închipuire. Ereziile, fiind o lucrare trupească, rod al înțelepciunii trupești, sînt născociri ale duhurilor necurate. Feriți-vă de eresurile cele împotrivitoare lui Dummezeu – zice sfântul Ignatie Teoforuldeoarece prin însăși natura lor, acestea sînt născociri diavolești ale șarpelui cel plin de toată răutatea. Nici nu este de mirare: duhurile necurate au căzut de la înălțimea demnității duhovnicești; de la cugetarea duhovnicească ele au cazut în cugetare trupească; duhurile necurate sînt complet lipsite de această posibilitate. La oameni binele este amestecat cu răul, și de aceea devine netrebuincios; la duhurile necurate precumpanește și acționează numai răul. Cel mai mare păcat al lor este ura nestăvilită față de Dumnezeu, exprimată printr-o strașnică și neîncetată hulire a Lui. În trufia lor, demonii s-au ridicat mai presus de Dumnezeu Însuși. Ei au prefăcut ascultarea de Dumnezeu, firească făpturilor vii, într-o sălbatică împotrivire, într-o vrajbă de neîmpăcat. De aceea căderea lor este atât de profundă, iar plaga morții veșnice, hărăzită lor, este incurabilă. Patima lor esențială este mândria. Ei sînt prea plini de o nemaipomenită și neroadă vanitate. Erezia este o armă de temut în mâinile demonilor! Cu ajutorul ereziilor aceștia au dus la pierzare popoare întregi; răpindu-le pe neobservate creștinismul, ei l-au înlocuit cu o doctrină blasfemiatoare și i-au conferit acestei ucigătoare învățături titlul de creștinism reformat, veritabil, purificat. Erezia este un păcat săvârșit în special de către intelect. Acest păcat, fiind acceptat cu mintea, se transmite duhului, se răspândește în tot trupul, pângărindu-l în întregime, întrucât acesta are însușire de a se pângări și de a se molipsi prin comunicare cu duhurile necurate. Păcatul acesta trece neobservat și pare de neînțeles, pentru cei care nu cunosc îndeajuns creștinismul. Iată de ce, în mrejele sale cad cu atâta ușurință: simplitatea, candoarea, necunoștința, mărturisirea superficială și indiferentă a credinței creștine.Într-o perioadă au fost atinși de erezie chiar și unii cuvioși ai lui Dumnezeu, precum sfinții Ioanichie cel Mare, Gherasim de la Iordan și alții. Dacă acești sfinți bărbați, care-și duceau viața numai și numai cu grija de mântuire, n-au cunoscut deîndată hula mascată împotriva lui Dumnezeu, ce vom zice de cei care-și petrec zilele scufundați în preocupări lumești și având o noțiune cu totul neîndestulăstoare asupra creștinismului? Cum vor recunoaște ei erezia, când aceasta apare ferchezuită sub masca înțelepciunii, a cucerniciei și a sfințeniei? Iată din ce cauză comunități întregi și noroade s-au plecat cu atâta ușurință sub jugul ereziei. Din aceeași cauză devine foarte anevoioasă întoarcerea de la erezie la dreapta credință, cu mult mai grea decât întoarcerea din necredință și din idolatrie. Ereziile mai apropiate de ateism sînt mai lesne de recunoscut și de lepădat decât ereziile nu prea depărtate de dreapta credință, și de aceea mai acoperite. Împăratul roman cel întocmai-cu-apostolii, marele Constantin, într-o scrisoare către sfântul Alexandru, patriarhul Alexandriei, acuzatorul ereziarhului Arie, îl roagă să curme disputa ce tulbura liniștea și pacea prin cuvinte deșarte. Dar, prin aceste cuvinte numite deșarte, era tăgăduită Dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, era desființat creștinismul. Iată cum necunoștința, și în cazul acestui bărbat sfânt, râvnitor al blagocestiei, fusese înșelată prin viclenia ereziei, pe care el nu a putut să o priceapă.

Erezia, fiind un pacat de moarte, se vindecă ușor și hotărât, ca pacat al minții, prin predarea ei sinceră, din toată inima, anatemei. Sfântul Ioan Scărarul a spus: “ Sfânta Biserică Sobornicească îi primește pe eretici, atunci când ei predau anatemei cu sinceritate erezia lor” (Cuvânt 15, cap. 49), și îndată îi învrednicește de Sfintele Taine; în schimb, pe cei căzuți în curvie, chiar dacă ei și-ar marturisi și ar părăsi păcatul, poruncește urmând apostoliceștilor canoane, să fie îndepărtați de Sfintele Taine pentru mulți ani (Canon 6 Sinod Laodiceea). Întiparirea cauzată de pacatul trupesc rămâne în om și după mărturisirea păcatului și după părăsirea lui; întiparirea cauzată de erezie este nimicită îndată după respingerea ei.

Predarea ereziei anatemei este o doctorie prin care sufletul se elibereaza pe deplin și definitiv de erezie. Fără această vindecare a ereziei, otrava hulei împotriva lui Dumnezeu rămâne în duhul omenesc și nu încetează să-l clatine cu nedumeriri și îndoieli pricinuite de compătimirea nedezrădăcinată față de erezie; rămân gânduri ce se ridică împotriva cugetării lui Hristos (II Cor. 10, 5), făcând anevoiasă mântuirea pentru cel posedat de ele, posedat de legăturile nesupunerii și împotrivirii față de Hristos, pentru cel care s-a aflat în părtășie cu satana. În privința cumplitei plăgi a ereziei, tămăduirea prin anatematisire a fost întotdeauna socotită ca neapărat trebuincioasă de către sfânta Biserică.

Atunci când fericitul Teodoret, episcopul Cirului, s-a înfățișat la cel de-al IV-lea Sinod Ecumenic, având de gând să se justifice împotriva acuzațiilor care i se aduceau, Părinții prezenți la Sinod i-au cerut, mai întâi, să-l predea anatemei pe ereziarhul Nestorie. Teodoret care, în fond, îl dezaproba pe Nestorie, dar nu atât de hotărât, precum era respins de Biserică, încerca să dea lămuriri. Părinții i-au cerut din nou să-l predea anatemei, hotărât și fără rezerve, pe Nestorie și a lui învățătură. Teodoret iarăși voia să se disculpe, și atunci Părinții i-au cerut cu fermitate ori să-l anatematizeze de îndată pe Nestorie, ori îl vor socoti eretic pe Teodoret însuși. În cele din urmă Teodoret l-a anatematisit pe Nestorie și celelate eresuri ale vremii. Aducând slavă lui Dumnezeu, Părinții l-au proclamat pe Teodoret păstor dreptcredincios. Din partea sa, Teodoret nu a mai cerut să dea lămuriri, după ce pricinile ce-l îmboldeau să dea explicații fuseseră extirpate din sufletul său” (Flerg, Istoria creștinismului). Auzind astăzi anunțul amenințător al doctorisirii duhovnicești, s-o primim odată cu adevărata înțelegere a acesteia și aplicând-o sufletelor noastre, să lepădăm cu sinceritate, fără fățărnicie și cu hotărâre acele pierzătoare învățaturi pe care Biserica le va înfiera cu anatema, spre mântuirea noastră. Chiar dacă noi le-am respins întotdeauna, să ne întărim prin glasul Bisericii în lepădarea de ele. Libertatea, ușurimea, puterea duhovnicească pe care le vom resimți negreșit în noi, ne mărturisesc dreptatea acestei lucrări bisericești și adevărul învățăturii vestite de către ea. Iată, deci, singura atitudine corectă a duhului omenesc cu privire la înfricoșătoarea plagă a ereziei. Biserica vestește: „Cei ce și-au predat cugetul lor în ascultare față de descoperirea dumnezeiască, slujind-o pre ea, pe aceștia să-i fericim și să-i lăudăm; iar celor ce se împotrivesc adevărului, dacă nu s-au pocăit înaintea lui Dumnezeu, Carele așteaptă întoarcerea și căința lor, dacă n-au voit să urmeze sfintelor Scripturi și Tradiției Bisericii Sobornicești, să fie excomunicați și predați anatemei! ”
„Celor care tăgăduiesc existența lui Dumnezeu și susțin că această lume s-a autoorganizat și că toate se petrec fără ajutorul providenței dumnezeiești, așa, ca din întâmplare: anatema!”
„Celor care spun că Dumnezeu nu este Duh, ci materie, și care nu-L recunosc ca Sfânt, Atotmilostiv, Preaînțelept, Atotștiutor, rostind alte asemenea hule: anatema!”
„Celor care îndrăznesc să spună că Fiul lui Dumnezeu nu este De-o-ființă și egal în cinstire cu Tatăl, și nici Duhul Sfânt; care nu mărturisesc că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sînt un singur Dumnezeu: anatema!”
„Celor care își îngăduie să spună că pentru mântuirea și curățirea noastră de păcate nu au fost de trebuință venirea în lume dupa trup a Fiului lui Dumnezeu, patimile Lui cele de bunăvoie, moartea și învierea: anatema!”
„Celor care nu recunosc răscumpărarea noastră prin har, propovăduită de Evanghelie, ca singurul mijloc de îndreptățire a noastră înaintea lui Dumnezeu:
anatema!”
„Celor care cutează să spună că Preacurata Fecioară Maria nu a fost mai înainte de naștere, întru naștere și după naștere fecioară: anatema!”
„Celor care nu cred că Duhul Sfânt i-a înțelepțit pe prooroci și pe apostoli și a prevestit prin gura lor adevărata cale spre mântuire, prin atâtea minuni, mărturisind că Duhul și acum sălășluieste în inimile adevăraților și drepților creștini și-i călăuzește spre orice adevăr: anatema!”

„Celor care nu recunosc nemurirea sufletului, sfârșitul acestui veac, judecata ce va să fie, răsplata cerească pentru faptele cele bune și osânda veșnică pentru păcate: anatema!”
„Celor care tăgăduiesc Tainele sfintei Biserici a lui Hristos: anatema!”
„Celor care tăgăduiesc Sinoadele sfinților Părinți și cele predanisite de către dânșii, în conglăsuire cu Revelația dumnezeiască, și pazite cu sfințenie de către Biserica Ortodoxă și Sobornicească: anatema!” Adevărul dumnezeiesc S-a înomenit, ca prin Sine să ne mântuiască pre noi, cei morți ca urmare a primirii și însușirii de către noi a ucigătoarei minciuni. Dacă veți rămâne în cuvântul Meu – grăiește El – dacă veți primi învățătura Mea și veți rămâne credincioși ei, sînteți cu adevărat ucenici ai Mei. Și veți cunoaște Adevărul, și Adevărul vă va face liberi (In. 8, 31-32). Numai acela va rămâne credincios învățăturii lui Hristos, care respinge cu hotărâre și va respinge toate învățăturile care au fost, sînt și vor fi născocite de duhurile necurate și de oamenii potrivnici învățăturii lui Hristos, înțelepciunii dumnezeiești, care ne-a lasat legământ să păstrăm unitatea și inviolabilitatea lor. Învățătura de Dumnezeu descoperită se păstrează în toată deplinătatea ei numai și numai în sânul Bisericii Ortodoxe de Răsărit. Amin!
Sfântul ierarh Ignatie (Brianceaninov)(din Cuvânt la Duminica Ortodoxiei)

Advertisements

„Marii“ nepomenitori sau cum sa spui doar ce iti convine

Ptr ca au aparut mai multe discutii ca vai ce nepomenitori de nota 20 avem si ca facut ei ce altii nu au facut adica sa rosteasca anathemele din Duminica Ortodoxiei, vom pune anathema toata a R.O.C.O.R. si tentativele lor de a mima lupta antiecumenista:

1 Anathema R.O.C.O.R.-1983

“Acelora ce atacă Biserica lui Hristos învățând că Biserica lui Hristos este împărțită în așa-numite “ramuri” ce se diferă în învățătură și în felul de viață, sau că Biserica nu există vizibil , ci va fi alcătuită în viitor când toate “ramurile”, sau sectele sau denominațiunile, și chiar și religii vor fi unite într-un singur trup; și care nu deosebesc preoția și tainele Bisericii de cele ale ereticilor, ci spun că botezul și euharistia ereticilor sunt lucătoare pentru mântuituire; prin urmare, acelora ce conștient sunt în comuniune cu acești mai înainte-pomeniți eretici sau celor ce susțin, răspândesc, sau apără noua lor erezie a ecumenismului sub pretextul dragostei frățești sau al presupusei uniri a Creştinilor despărţiţi,

A N A T H E M A.”

—-

2. Nepomenitori (1) au zis pe audio:

Celor ce se ridica impotriva Bisericii lui Hristos invatand ca ea s-a impartit in ramuri, si care spun ca Biserica nu fiinteaza in chip vazut ci din ramuri si schisme din felurite slaviri si credinte mincinoase se va alcatui in viitor intr-un singur trup Anathema(poporul zice de 3 ori Ananthema)

Si celor care nu deosebesc adevarata preotie si Tainele Bisericii de cele ale ereticilor si invata precum ca botezul si euharistia ereticilor sunt indestulatoare ptr mantuire Anathema (poporul zice de 3 ori Ananthema)

—-

3. Nepomenitori (2

)

21. Celor care predică şi învaţă panerezia ecumenistă intercreștină şi interreligioasă: Anatema!

26. Celor ce învaţă că Biserica ar cuprinde toate confesiunile despărţite de Ea numindu-le „biserici nedepline” şi celor care spun că există Sfinte Taine, Har mântuitor şi sfinţenie înafara Bisericii Ortodoxe, celei Una, Sfinte, Soborniceşti şi Apostoleşti: Anatema!

La minutul 7:10

La minutul 32:49

====

Se vede tiparul nimic complet sau nici macar aducere aminte de o ANATHEMA ORTODOXA ca cea R.O.C.O.R.

atat de mult derajeaza aceasta anathema din 1983? Falsii tot falsi vor ramane fie cu Rezolutie fie cu Marturisire pana nu accepta Adevarul

acelora ce conștient sunt în comuniune cu acești mai înainte-pomeniți eretici sau celor ce susțin, răspândesc, sau apără noua lor erezie a ecumenismului sub pretextul dragostei frățești sau al presupusei uniri a Creştinilor despărţiţi,

A N A T H E M A.

Sfantul Simeon Noul Teolog dand anathema

Sfantul Simeon Noul Teolog, Scrieri I, edit. Deisis Sibiu 2001

Pag.245

„Căci dacă am presupune că luăm totul încă de aici, atunci, după ei, noi tăgăduim însăși și învierea, judecata și răsplatirea, și respingem de bunăvoie nădejdea celor viitoare. Dar nu așa gândim și grăim noi, iar pe cei ce grăiesc aceasta îi azvârlim cu tărie anatemei. Așadar, noi mărturisim și spunem că acum primim deja, încă de aici, cu măsură, arvuna [ 2 Co 11, 2; Ef 1, 14] tuturor bunătăților, dar totul nădăjduim să-l primim după moarte“

Al doilea Avertisment pentru Grigorie Sanda

A 3-a Erezie promovata de Grigorie Sanda: pomenitor de frica=ortodox=partas la erezia

Sau – pomenitor ortodox(din frica) al ereticului

 – partas ortodox(din frica) la erezia episcopului

———


„Canoanele Sfintei Biserici Ortodoxe interzic cu desăvârşire rugăciunea în comun cu ereticii. Dacă preotul pomenitor din frică ar fi eretic atunci însuşi Sfântul Teodor Studitul, care vedem că este un canonist desăvârşit, nu ar fi acceptat ca un preot pomenitor din frică, deci ortodox dar părtaş din frică prin pomenire la erezia episcopului, să binecuvânteze masa de obşte – nu o simplă masă, ci o masă de comunitate fie ea monahala sau laică. Cel ce binecuvântează masa este mai mare decât ceilalţi care participă la masă, pentru că cel mic se binecuvântează de cel mai mare, deci acel preot care pomeneşte din frică se bucură de cinste înaintea mesenilor. Un eretic nu poate să se bucure de această cinste.“

===Grigorie Sanda zice:

pomenitor din frică, deci ortodox dar părtaş din frică prin pomenire la erezia episcopului

Mai clar :

– pomenitor de frica=ortodox=partas la erezia

====Sfantul Teodor spune:

SCRISOAREA 452
Căci dacă acel lucru [împărtăşirea] nu este părtăşie, nici cădere [din dreapta credinţă], ce folos s-a dobândit de pe urma luptelor cu aceia [cu ereticii] şi a Vărsărilor de sânge şi a necazurilor? 
Dreapta Credință în scrierile Sfinților Părinti, Ed. Sophia 2006, vol.1, pag. 131-135
====Desi apar in text negatii nu, nici is pentru a arata ca Mucenicii tocmai de aceea s-au luptat ca, considerau: partasia cadere din credinta, deci in nici un caz cel cazut din credinta NU ESTE ORTODOX

—–

SFÂNTUL TEODOR STUDITUL, SCRIERI ÎMPOTRIVA ICONOCLAȘTILOR, Editura Intitutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, BUCUREȘTI – 2017, pag.8, 81

„Dacă vreunul nu socotește printre celelalte erezii și erezia celor care se dezlănțuie împotriva cinstitelor icoane – [erezia] care îi îndepărtează de Dumnezeu în aceeași măsură ca și celelalte – , ci ar spune că părtășia cu aceștia este indiferentă, acela este eretic.”(Anatemă din finalul Primului tratat polemic împotriva iconomahilor).

====Cine zice ca nu conteaza că cineva are partasie cu ereticii, că nu ne afecteaza aceasta partasie e considerat ERETIC de sfantul Teodor si chiar anathema, deci cum poate fi ortodox cel partas cu ereticii???Dar cel care din eretic partas face ortodox partas, el ce e (Grigorie Sanda)??

——

==== limbaj ecumenist:

“Deci sa lasam si noi fiecare atitudinile exclusiviste, sa ne acceptam si sa ne sprijinim pe calea mantuirii, sa lasam polemicile si sa ne zidim duhovniceste unii pe altii.”

=====Aceasta cu  : atitudinile exclusiviste se invata in facultatile ecumeniste cu nume ortodox , parca si aud discutia dintre un mirean si un filopapistas cu nume de preot ortodox din Bucuresti: 

Mireanul : – Toma de Aquino e eretic. 

Filopapistasul cu nume de preot ortodox: Dar sa nu fim exclusivisti, el (Toma de Aquino) e ortodox
—-

====Motivatie indirecta ptr ruga in comun de la consistoriu cu ereticii(tipic ecumenist) sa nu judecam :

“parintele Sava spune ca preotii trebuie sa mearga numai la consistoriu nu si la recurs unde sa dea marturie, daca parintii vor sa dea marturie si la recurs si la consistoriul patriarhal, oare putem noi sa-I judecam? 

=====In viata Sfantului Maxim  acolo Sfantul a fost luat pe sus si nu s-a dus el la judecata ereticilor vremii, apoi ca sa nu se mearga a 2-a sau a 3-a oara la astfel de judecata tocmai ptr ca  sa NU FIE NEVOIT respectivul marturisitor sa se roage cu ereticii(ceea ce din pacate s-a si intamplat). In cazul acestei rugaciuni nu exista nici un dubiu ca cei DE FATA(ereticii acuzatori) NU AR FI CONSTIENTI ce fac sau pe cine sau ce acuza, ei sunt constienti ptr ca acuza marturistorul si mimeaza o judecata ortodoxa, deci nu exista nici urma de scuză  ptr aceasta cadere in rugăciune cu ereticii

——-

“(cantarea se refera clar la o rugaciune sau ierurgie).”

“ierurgiile necesare”
=====Ioan Vlăducă spune : nu exista ierurgii…Sfantul Justin Popovici spune ca nu este valabila aceasta impartire papistaseasca, scolastica intre ierurgii si Taine…

—–

Exista partasie cu erezia !!! dar NU exista cu intelesul ăsta : partasia la erezie= stare intermediara=ortodox pomenitor de frica constient (dat de Grigorie Sanda):

„Din toate aceste aspecte rezultă clar că, clericii, şi nu numai, care au duh ortodox, dar pomenesc ierarhii semnatari ai documentelor eretice din anumite nedumeriri sau frici, până la o condamnare sinodală, se află într-o stare intermediară între Ortodoxie şi erezie“
Cartea : Sfântul Andrei Arhiepiscopul Cezareei Capadociei Tîlcuire la Apicalipsă, Edit. Sophia 2016
Pag.66-67: Iar cel călduț în credință este lepădat, căci el și crede, și nu crede. Și Sfântul Grigorie de Nazianz zice:…cel rece, care n-a gustat credința cea fierbinte,  de multe ori va fi întru nădejde s-o dobândească. Iar cel fierbinte, care s-a încălzit prin Sfântul Botez cu Duhul, iar apoi a rătacit din lene, și-a tăiat nădejdea de mântuire, nesocotind credința primită mai înainte.[…] În credință starea mijlocie – nici cald, nici rece, ci căldicel – nu este de nici un folos, ci este de lepădat.

====Starea mijlocie e de LEPADAT , care dupa dvs e : partasie la erezie ( stare intermediara) prin pomenirea de frica constienta ce il face(pe preot) ortodox ca poate binecuvanta masa. PAI DACA E ORTODOX CUM E LEPADAT?????

———

Ar fi bine sa va deziceti public de aceste erezii prin scrisoare cu semnătură dandu-le anathemei, ptr ca daca nu va veti dezice veti inventa altele asta spun Sfintii

Semnat: Miscarea pentru Apararea Ortodoxiei 

———————

Sfantul Teofilact Faptele Sfintilor Apostolilor, Sophia 2007, pag207, : La aceasta, Cuviosul Nicodim Aghioritul adaugă: „Oarecari dascăli spun că, prin cuvintele acestea, Apostolul desluşeşte trei feluri de oameni: «trupeşti», «sufleteşti» şi «duhovniceşti». Astfel, «trupesc» este acela care se află afară de fire, săvîrşind răul şi păcatul; «sufletesc» este acela care se află în starea cea după fire, nefăcînd nici răul [cu voia, n. n.], nici fapta bună [a credinţei, n. n.]; iar «duhovnicesc» este acela care se află în starea mai presus de fire, fiind învrednicit de darurile Duhului şi povăţuit de Sfîntul Duh. Adică, de pildă: un om care nedreptăţeşte şi răpeşte lucrurile altuia se zice că este «trupesc»; unul care nu nedreptăţeşte pe nimeni, dar nici nu voieşte a-l nedreptăţi alţii pe el, se numeşte «sufletesc»; iar altul – care nu numai că nu nedreptăţeşte pe nimeni, dar şi rabdă cu mulţumire şi se bucură cînd e nedreptăţit de alţii – acesta se zice că e om «duhovnicesc». Iar Coresi zice că «om sufletesc» este acela ce urmează sufletului celui firesc şi simţitor” (în tîlcuirea epistolelor lui Pavel). (n. n.)

Sfantul Vasile cel Mare cere anathematisirea ereziei

PSB 3 SFÂNTUL VASILE CEL MARE Epistole, editura BASILICA

pag. 408-410

EPISTOLA 251 Către creștinii din Evesa Scrisă în anul 377 

I

În ciuda numărului mare de treburi care m-au absolvit și a miilor de griji care mi-au coleșit sufletul, niciodată n-am alungat din memorie grija pe care o nutresc iubirii voastre și cer lui Dumnezeu să rămâneți mereu în credința în care v-ați hotărât și să vă făliți în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Căci e greu azi și numai arareori se poate găsi vreo Biserică deplin sănătoasă, căreia vremurile din  urmă să nu-i fi adus vreo pagubă și care să fi păstrat întreagă și neschimbată învățătura apostolică. Așa v-ați arătat voi în vremurile de azi, cu ajutorul Celui care în fiecare neam cinstește pe cei vrednici de chemarea Sa. Și să vă dea Domnul bunătățile Ierusalimului celui de sus, pentru că ați pus pe capul celor mincinoși învinuirile cele mincinoase, răspândite împotriva mea, și pentru că n-ați lăsat pe acești oameni să intre în inimile voastre(800)! Știu și am convingerea întru Domnul că răsplata voastră va fi mare pentru fapta aceasta. Căci înțelepțește ați socotit în voi înșivă – și acesta e și adevărul – că cei care mi-au făcut rău în loc de bine și mi-au arătat ură în loc de iubirea pe care le-o arătam au dovedit astfel că și calomniile pe care le țes împotriva mea pleacă de la faptul că și-au dat ei înșiși adeziunile lor scrise la învățătura cea dreaptă.

II

Dar ei n-au căzut numai în această situație contradictorie, în care ne acuză că noi am fi de vină că am luat sub formă de învinuire propriile lor semnături, ci, destituiți fiind de toți cei întruniți la Constantinopol, ei n-au acceptat nici destituirea pronunțată de acești Părinți, socotind adunarea lor drept ”sinod al nelegiuiților”, refuzând să-i numească episcopi, ca nu cumva, în chipul acesta, să se confirme sentința dată împotriva lor. Și au și declarat pentru ce motiv nu-i recunosc pe episcopi: pentru că, ziceau ei, erau în fruntea unei periculoase erezii. Or n-au trecut nici șaptesprezece ani de când s-au petrecut aceste lucruri. Iar căpeteniile celor care i-au destituit erau tocmai Eudoxios, Evippios, Gheorghe, Akakios și ceilalți care fac parte din cei pe care voi nici nu-i cunoașteți. De unde se vede că cei care au pus stăpânire astăzi pe Biserici sunt tocmai urmașii acelora, unii fiind hirotoniți în locul lor, alții promovați de ei înșiși(801)

(800) Una din mângâierile cele mai mari ale Sfântului Vasile este cea exprimată aici: poprul n-a vrut să primească inovațiile ariene.

(801) Ca și în alte epistole, Sfântul Vasile face un scurt rezumat al frământărilor ariene. Poate, că în fond, Eustațiu și ceilalți descriși aici se încăpățânau legându-se mai mult de termeni, decât de dogma însăși.  Poate de aceea i-a și urgisit poporul. A se vedea și epist. 226, 224 și altele.

III 

Să ne spună cei care mă învinuesc pe mine ca eretic cum puteau fi eretici acești oameni, despre care nu acceptau să îi destituie, și cum se face că ar fi ortodocși ceilalți, care au fost promovați de ei și care păstrează încă aceleași credințe ca și părinții lor ! Dacă Evippios e ortodox, cum se face atunci că Eustațiu, care a fost destituit de el, nu-i laic ? Și dacă același Evippios e eretic, cum se face că se afla azi în comuniune cu Eustațiu, care a fost hirotonit tocmai de mâna lui ? Dar acestea sunt doar jocuri de copii puse la cale împotriva Bisericilor lui Dumnezeu, spre folosul acelor oameni care n-au altceva de lucru decât să-i învinuiască pe oameni, pentru ca apoi tot pe ei să-i instaleze din nou. Altarele lui Vasilide Paflagonianul au fost răsturnate de Eustațiu pe când străbătea ținutul respectiv, ceea ce nu l-a oprit să slujească el însuși la aceleași mese, iar azi pe același Vasilide îl cheamă ca să și le preia! Tot Eustațiu l-a afurisit pe preaevlaviosul frate Elpidios, din pricină că acesta se unise cu cei din Amasia, iar acum îi roagă pe cei din Amasia să-i ofere și ei comuniunea. Predicile lui <Eustațiu> împotriva lui Evippios știți și voi înșivă cât de înfricoșătoare erau, iar acum, pe cei care împărtășesc părerile lui Evippios, același Eustațiu îi preamărește pentru dreapta atitudine a lor, cu singura condiție ca să-l ajute în râvna cu care se luptă ca să fie recunoscut iarăși ! Cât despre mine, eu sunt învinuit nu pentru că aș fi săvârșit vreo nedreptate, ci pentru că Eustațiu a crezut că în felul acesta își atrage stima celor din Antiohia. Cei pe care i-au rechemat anul trecut din Galatia, în nădejdea că prin ei vor putea să-și asigure deplina exercitare a vredniciei episcopale, erau oameni pe care-i cunosc și cei care au avut foarte puțin de lucru cu ei. Cât despre mine, să nu-mi dea vreodată Dumnezeu răgaz să enumăr faptele acestor oameni ! Și cu toate acestea, cei din suita celor apropiați de Eustațiu și care erau cei mai de încredere ai lui, străbăteau întreaga țară cu onoruri și cu ceremoniile obișnuite episcopilor, fiind introduși în oraș cu alai mare și ținând  adunări cu mare răsunet și cu autoritate suverană. Le-a fost încredințată turma, le-a fost dat altarul. Toți cei de azi știu că după ce s-au repezit până la Nicopole, totuși n-au putut face nimic din cele ce au făgăduit: cei de acolo știau în ce chip „s-au întors” ei și cum s-a ajuns la acest pas. În realitate, ei totdeauna caută să facă totul numai în interesul lor propriu. Dacă spun ca și-au schimbat părerile, atunci să ne arate căința lor consemnată în scris, anatema împotriva crezului celor din Constantinopol, despărțirea de eretici și să renunțe de a-i mai înșela pe cei simpli. Acestea le cerem. 

IV 

 Oricât de mici și de umili am fi, iubiți frați, noi suntem mereu aceiași prin harul lui Dumnezeu, ca unii care nu ne-am schimbat odată cu evenimentele de astăzi. N-avem o credință în Seleucia, alta în Constantinopol, alta în Zele, alta în Lampsac, alta în Roma; iar cea care circulă acum nu-i deosebită de cele dinainte, ci e una și aceeași credință. Precum am primit de la Domnul așa ne botezăm, ne botezăm precum credem, precum credem așa ne închinăm Domnului, nici nu despărțim Sfântul Duh de Tatăl și de Fiul, nici nu-L punem în fața Tatălui, după cum nici nu spunem că Duhul e mai bătrân decât Fiul, așa cum încearcă să dovedească gurile celor ce hulesc 802. Cine este atât de îndrazneț încât să tăgăduiască ceea ce a așezat Dumnezeu și să scornească pentru numele dumnezeiești o altă ordine personală ? Dar nici nu spun că Duhul e creatură din clipa în care El e pomenit împreună cu Tatăl și cu Fiul și nici nu îndraznim să numim cu nume de slujitor pe Cel rânduit să comande. Vă îndemn dar să vă aduceți aminte de amenințarea Domnului, Care a zis: „Orice păcat și orice hulă se vor ierta oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici în veacul de acum și nici în cel ce va să vie”803, de aceea să vă feriți de învățăturile periculoase împotriva Duhului. Țineți-vă tari în credință, aruncați-vă privirile în jurul vostru pe pământ și convingețivă cât este de neînsemnată această grupare bolnavă. Tot restul Bisericii, care, de la o margine până la cealaltă a lumii, a primit Evanghelia, e în această învățătură sănătoasă și nesmintită, <pe care o aparăm>. Ne rugăm ca ea să nu fie ruptă din comuniune și ne mai rugăm ca, împreună cu voi, să ne luam partea în ziua de judecată a Domnului nostru Iisus Hristos, când va veni să dea fiecăruia după faptele lui.

802. Mereu aceeași formulă trinitară, pe care o întâlnim și în tratatul Despre Duhul Sfânt, dar și în multe din epistole.

803. Mt. 12, 31-32.

Minciunile falsului antiecumenist Macarie Banu


​Avand in vedere la cate erezii a spus acest fals antiecumenist e momentul sa NU MAI TACEM!

Ne spune acest eretic Macarie Banu

“1)      Toți preoții care pomenesc sunt eretici și hulitori.”

====(da asta zicem si noi ) apoi incepe sa zica ce crede el(Macarie Banu) nu ce cred antiecumenistii :

“Din aceasta se trage concluzia că preoții pomenitori nu ar mai avea Har, deci nu ar mai avea Taine valide, ceea ce se traduce în practică astfel:

–          toate Sfintele Liturghii ar deveni un spectacol liturgic și ar fi săvârșite fără prezența Mântuitorului Iisus Hristos, iar Sfânta Împărtășanie ar fi doar o simplă pâine, pentru că la epicleză nu s-ar mai pogorî Sfântul Duh;

–          Sfânta Taină a Botezului ar fi doar o spălare trupească de suprafață, pentru că apa nu s-ar mai sfinți, iar Taina Mirungerii nu ar mai transmite noului botezat darurile Duhului Sfânt, pentru că arhiereii care fac Sfântul Mir, o dată în an, nu ar mai putea sfinți untdelemnul, întrucât tot sinodul Bisericii Ortodoxe Române (B.O.R.) ar fi căzut în erezie și fără Har;

–          Sfânta Taină a Cununiei ar deveni doar un simplu ceremonial, în care cei doi tineri nu ar mai deveni un singur trup și n-ar mai primi binecuvântările cuvenite;

–          Sfântul Maslu nu ar mai avea puterea de vindecare, pentru că untdelemnul nu s-ar mai sfinți;

–          Sfânta Taină a Hirotoniei ar fi doar o punere formală a mâinilor arhiereului peste capul unui candidat, care nu ar primi nimic, nici Har, nici putere;

–          înmormântarea ar fi doar o aruncare în groapă, și nu o petrecere a unui suflet către Împărăția Cerurilor. 

    Doar preoții care au oprit pomenirea nu sunt eretici și hulitori de Dumnezeu.

Din aceasta rezultă că doar preoții nepomenitori ar avea Har și doar în ei ar sta Sfânta Biserică, deci doar ei s-ar putea numi „singura biserică adevărată”. 

===Acestea sunt concluziile matale si nu a celor ce au intrerupt pomenirea ereticului ierarh si in nici un caz a  talcuirii harului de Sfintii Parinti. Aceste idei is exprimate din neTRAIREA ereticului Macarie Banu care nu intelege cum lucreaza harul daca Pidalionu spune clar ca : harul lucreaza pana la caterisire sinodala si nominala , spune ca au fost acceptate hirotoniile si cele savarsite de ereticii necaterisiti , insusi canonu il numeste pseudo(mincinos)-episcop, adica ERETIC , erezia e minciuna dupa Sf Maxim Grecul, deci oare canonul minte sau mintea matale a luat-o razna?? , ca incerci sa indreptatesti impartasirea deasa cand multi traiesc cate 7, 10 curvii??? ptr acestia si impartasirea de 4 ori pe an e chiar prea mult, dar poate ca cipurile din documente ti-au luat mintea, apropo matale vezi vreo LEPADARE in acceptarea actelor cu cip 666? Lumea zice ca ESTI PROCIP documente dracesti. Matale ce zici de cnp e lepadare da sau nu? Matale cica folosesti canonul 15 I-II dar NU IL INTELEGI, tu cui ai oprit pomenirea nu unui eretic????, noi cei din Miscarea pentru Apararea Ortodoxiei : Te acuzam public DE HULA ASUPRA DUHULUI SFANT si incercare de a A PUNE IN SPINAREA antiecumenistilor PAREREA SI HULA MATALE CARE E ASEMENEA cu a ereticilor bosv/bosvr si cei care o sustin is dati Anathemei in Duminica Ortodoxiei , si noi te vom da Anathemei daca vei continua sa arunci aceasta hula celor ce nu o sustin, is concluziile matale si zici ca is ale noastre????Daca nu ai inteles cu botezul fetei pr Ciprian ca botez pana in gat nu exista treaba matale(daca nici pr Iulian de la Prodromu nu stie ce indeamna si matale esti mai luminat???). Daca matale tragi concluzii ca TOATE BOTEZURILE NU IS VALABILE e CONCLUZIA TA! Faptul e ca nu intelegi ca poti fi eretic( cu trupul in Biserica Oficiala sau ca matale prin oprirea pomenirii ) cu o falsa forma si totusi harul sa lucreze prin harisme si minuni spre osanda!!! spun asta Sf Ciprian ,Sf Grigorie cel Mare, Sf Maxim Grecul, Sf Fotie, Sf Teofilact al Bulgariei, Ne intrebam pe ce baza ai ajuns matale preot ai vazut energia necreata? stii TOATA PSALTIREA PE DE ROST???Vom reveni si cu alte erezii si hule spuse de Macarie Banu… 

Semnat, Miscarea pentru Apararea Ortodoxiei

Anathema Teodot/ „t“eodot

P.atoniti insa, nu-si poate masca desavarsit tendintele fanatice, zelotiste si blasfemitoare

—-

     monahulteodot

    8 Aprilie 2017 la 10:58 

Nu mergem la arhiereii care au semnat la Creta, precum nici la preotii ecumenisti declarati si militanti.
monahulteodot

8 Aprilie 2017 la 9:51 

Noi spunem mereu „NEVREDNIC”, la pomenirea Mitropolitului Teofan, cu parere de rau pentru el, asteptand intoarcerea lui. Dar daca strigi „NEVREDNIC” in biserica, o sa te scoata afara din biserica, precum ne-a facut si noua si ce-ai facut ? Acum doar spunem pe un ton moderat, ‘NEVREDNIC”.
======Apoi din nevrednic ajunge vrednic si MERGEM SI LA teofan chiar  , el fiind ortodox fara nici o pocainta : 

​Peter Ganea

3 Iunie 2017 la 17:33
Parinte pe 10 iunie mergeti la biserica dar nu intrati inauntru ? stati afara in curtea biserici ?

si nu va impartasiti,

S nu va miruiti,

si nu luati anafura,

daca vin cei care au semnat in Creta,
este ADEVARAT ?DA sau NU ?
Hristos sa Inaltat!
    monahulteodot

    3 Iunie 2017 la 18:48
    Avand in vedere ca Mitropolitul Teofan a facut cele mai mari progrese dintre toti arhiereii romani, in lepadarea publica de ereziile care bantuie acum prin Biserica, nu cred ca mai este o problema participarea la slujbele Sf.sale si impartasirea din mainile lui. Sper sa nu gresesc. Daca ar lua exemplu si alti arhierei romani de la Sf.sa, mare lucru ar fi. In ianuarie 2017 nu a mai existat nici urma de rugaciuni in comun cu papistasii la Iasi. La Mitropolie nu s-au facut niciodata !!! Ne mai rugam pana atunci.

monahulteodot

8 Aprilie 2017 la 18:01 

2. P.Sava spune ca …cine se impartaseste la pomenitori o face spre osanda.

monahulteodot 18 Mai 2017 la 19:59

pacatele arhiereilor care au semnat erezii ecumeniste nu afecteaza impartasirea preotilor-credinciosilor

monahulteodot 21 Mai 2017 la 22:53 Nu este nici un pacat sa mergi la Sf.liturghie unde se pomenesc acesti arhierei.

19 Iunie 2017 la 15:09

Preotii nepomenitori, toti din pacate, au trecut de hotarul nepomenirii si spun, tacit sau pe fata, ca nu mai este Har in episcopii cretani (liturghii curate, taine osanditoare etc). La fel ca stilistii si protestantii.

====„căci, așa cum se întâmplă cu mădularele trupului, vătămarea unuia din mădulare – să zice a ochiului, sau a mâinii sau a piciorului – trece și la celelalte mădulare.

Sfântul Teofilact al Bulgariei, Tâlcuirea celei de a doua epistole către Timotei, III 1-4, pag.273-276, Editura Sofia / 2014 

==== Teodot  zice : pacatul lor nu ne afecteaza pe noi ii raspunde cineva in varsta de 18 ani
o lada cu mere dacă un mar e putred toate putrezesc

​Can 34 Ap

TÂLCUIRE 

Precum când capul boleşte, şi nu propune lucrarea sa sănătoasă, şi celelalte mădulare ale trupului rău se află, sau şi se fac desăvârşit netrebnice;
Se spune :CANONUL 34

Episcopii fiecărui neam (naţie) se cuvine a şti (a cunoaşte) pe cel întâi întru dânşii şi al socoti pe el ca de cap,==== Nu spune Sava spune Pidalionu can 66 Cartagina cu impartasirea spre OSANDA

Pidalion 1844 pag. 502-504

Cartagina CANONUL 66, 61

Care celor ce rămân în eres, mare muncă a osândirii le agonisesc. Ca ceea ce le-ar fi lor mai luminătoare de a urma întru adevăr către viaţa cea veşnică, aceasta să li se facă în rătăcire mai întunecată şi mai de osândă.
TÂLCUIRE

pre curatele Taine… celor ce rămân în eres, acestea li se fac întuneric şi osândă mai multă, iar dreptslăvitorilor, lumină şi viaţă veşnică. 

——

monahulteodot 21 Mai 2017 la 22:53

 Termenul de „ingradire de erezie ” nu exista in scrierile Sf.Parinti. Este un termen inventat de stilistii de la Slatioara.


monahulteodot   14 Mai 2017 la 22:41

Nu exista acest termen de „ingradire de erezie” la Sf.Parinti. Este folosit numai de stilisti
monahulteodot

9 Aprilie 2017 la 1:49
Pc.3 este de fapt pc.4 dar cu mastile : „Nu negam harul dar ne ingradim de erezie. „, ” nu vrem sa ne facem partasi la erezie prin participarea la pomenitori.” … alte inovatii

==========Deci canonul 15 I-II e inovatie,deci Duhul Sfant care a inspirat canoanele INOVEAZA!!! Si e si stilist canonu: „Can 15…Că cei ce se despart pe sineşi de împărtăşirea cea către întâiul şezător al lor pentru oarecare eres osândit…îngrădindu-se pe sineşi despre împărtăşirea numitului episcop“ Ai numit Biserica Ortodoxa stilista adica schismatica 

Sf Atanasie Pidalion care se ferea de Arie eretic condamnat dar care apoi i-a pacalit pe multi ca ar fi ortodox , “FACEA INOVATII” FERINDU-SE DE EREZIE : PROLEGOMENA PENTRU  MARELE  ATANASIE

Cel întru sfinţi părintele nostru Atanasie cel Mare, înflorea în zilele marelui Constantin diacon fiind, s-a aflat de faţă la I ecumenic sinod în anul 325 împreună cu Alexandru al Alexandriei, şi în anul 326 a stat episcop Alexandriei. Şi fiindcă n-a voit a se împreună împărtăşi cu Arie (şi cu toate că împăratul Constantin a poruncit aceasta, socotind că Arie a primit hotărârea sinodului din Niceea), din pricina aceasta a pornit asupra lui cei împreună cu Eusebie al Nicomidiei prihănirile cu clevetirile cele grele, şi în anul 335 se cateriseşte de lotreasca adunare cea din Tir; iar în anul următor, se disţerează (surghiuneşte) la Trivera a Galiei, pentru că l-au clevetit arienii către împăratul, că nu lasă să se ducă de la Alexandria la Constantinopol grâul cel rânduit. Iar după 18 luni, murind marele Constantin, se întoarce la Alexandria cu porunca lui Constantin al 3-lea şi fiul cel mai tânăr al lui Constantin. Iar în anul 341 se cateriseşte de sinodul cel din Antiohia, iar suindu-se la Roma şi curat arătându-se de învinovăţirile cu care se prihănea, atât de sinodul ce în Roma s-a făcut în anul 342, cât şi de cel ce s-a făcut în Sardica în 347 se cheamă iarăşi la scaunul lui de împăratul Constantie, prin mijlocirea şi îngrozirea lui Constant fratelui său. Iar după şase ani se osândeşte de adunările ce s-au făcut în Arelat adică la anul 353, iar în Mediolan (Milano) la 357.

monahulteodot 2 Mai 2017 la 13:20

Desi Canonul 15 este acelasi, talcuirea lui se face in acrivie (care inseamna schisma) sau iconomie (pastrarea unitatii) si aici sta toata cheia problemei, de aceea exista fractura teologica intre pr. Zisis si pr. Sava

===== Deci canou 15 e schisma si iconomia care e ptr cazuri speciale si rare e unitate, deci Duhul Sfant face schisma cu el insusi, Sfintii care au aplicat canonul 15 is schismatici

monahulteodot
23 Aprilie 2017 la 7:32 
1. daca ati intrerupt pomenirea-si canonul 15 va indreptateste, desi nu in toate cazurile arhiereilor romani-de ce nu v-ati rezumat la atat si ati rupt si pe credinciosi de slujbele pomenitorilor ce au cuget ortodox, speriindu-i ca pomenirea arhiereilor ii face automat eretici pe preoti si pe credinciosii care particpa la slujbele lor ?

 ==== Raspunsu la asta esti chiar TU teodot ai devenit eretic si ti-ai schimbat gandirea intr-una ecumenista nu ii vei schimba tu pe ei TE-AU SCHIMBAT EI PE TINE


monahulteodot 4 Mai 2017 la 0:57

Majoritatea nepomenitorilor, atat preoti cat si credincioasi sunt in greseli teologice-adica in erezii, mai mari decat ecumenistii pe care-i cunoastem foarte bine atat ca persoane cat si ca erezie


===Concluzioneaza marele Teo OLOG , a intrerupe pomenirea dupa canonu 15 e mai mare erezie ca ecumenismul si ecumenistii, deci i-a facut ortodocsi pe ecumenisti, deci a aplica ortodoxia e erezie mai mare ca ecumenismu

—–
2. daca sf.voastre veti continua cativa ani aceasta nepomenire si-i veti invata pe credinciosii care se spovedesc-imparatsesc la sf.voastre sa mearga numai la nepomenitori, dupa ce veti muri, la care preoti vor merge credinciosii fideli sf.voastre ? Cum se vor mai mantui dupa moartea sf.voastre ?

===Esti mai mare ca Sf Antonie care a primit raspuns sa isi vada de mantuirea lui ??

Atunci Iuda, cel ce L-a vândut, văzând că a fost osândit, s-a căit“ Mt.27.3
=====De ce minti lumea si nu zici si talcuirea cu falsa caire a lu Iuda, a am uitat TU DISPRETUIESTI CITATELE!! : 
COLECŢIA TÂLCUIRI LA SFÂNTA SCRIPTURĂ  I  TÂLCUIREA SFINTEI EVANGHELII DE LA MATEI SFÂNTU L TEOFILAC T ARHIEPISCOPU L BULGARIE I Bucureşti * 2007 Pag.404
27, 3-5: Atunci Iuda, cel ce L-a vândut, văzând că a fost osândit6, s-a căit şi a adus înapoi arhiereilor şi bătrânilor cei treizeci de arginţi, (4) zicând: Am greşit vânzând sânge nevinovat. Ei i-au zis: Ce ne priveşte pe noi? Tu vei vedea. (5) Şi el, aruncând argintii în templu, a plecat şi, ducându-Se, S-a Spânzurat. (27,3) Matei 26,14-15 (27,4) înţelepciune 2,13 (27,5) 2 Regi 17,23 / Ieremia 32,7 / Zaharia 11,13 / Faptele Apostolilor 1,18 
În urmă, Iuda îşi dă seama [pricepe] ce-a făcut şi se căieşte, dar nu bine [se căieşte]. Pentru că a se prihăni [învinui] pe sine este bun lucru, dar a se spânzura, drăcesc. 


monahulteodot
    9 Mai 2017 la 9:03

Nu suntem de acord …cu noile teorii schismatice-eretice ale noii grupari de nepomenitori de dupa Creta, filiera P.Sava-Hariton-Heruvim, 
==== Hulire a talcuirii Harului

monahulteodot 18 Iunie 2017 la 2:17

preotii romani care au intrerupt public pomenirea arhiereilor au cazut deja in noi erezii si schisme,

cei care cautand „credinta curata”, ajung sa dezbine Biserica.

monahulteodot

20 Iunie 2017 la 1:50

Gruparea preotilor nepomenitori din Romania este o noua secta mai periculoasa decat gruparea ecumenistilor. 

tihon 9 Iunie 2017 la 11:26

Care preoți sunt din secta nepomenitorilor.


    monahulteodot  9 Iunie 2017 la 21:34  Majoritate care au intrerupt in mod public pomenirea arhiereilor, imi pare rau de ei.

—-
Unii arhierei care au semnat la Creta, au semnat de frica, din dorinta de a-si pastra scaunele, dar nu au convingerea ca acolo s-a facut ceva bun pentru Biserica. Si pana nu sunt judecati sinodal, Biserica nu-i considera eretici de nepomenit, adica condamnati definitiv si dati anatemei. 

==== Canonu 15 te contrazice deci iar minti ii numeste pseudo-episcopi de nepomenit si ca fac schisma

—-
monahulteodot 5 Iunie 2017 la 8:57

Mitropolitul Teofan este singurul arhiereu roman care a dat cele mai mari dovezi de pocainta. Ingerii la vami o sa caute ceva cat de cat sa-l poate salva, vreun gest de cainta si de marturisire cat de cat al lui pentru Ortodoxie si o sa scoata in fata dracilor acest Comunicat din 13 august 2016.

monahulteodot
    13 Mai 2017 la 20:4

De vreme ce Mitropolitul Teofan a inceput de cateva luni sa se clatine in privinta ortodoxiei Sinodului de la Creta, lucru facut chiar si numai in particular fata de MS Chirila, inseamna ca acolo a semnat fara convingere. 
=== teofan ” Foarte” se mai clatina si ”dă inapoi” prin declarati ca : „inventand tot felu de neregulii legate de sinodul din Creta…ataca pe cei ce nu sunt de aceeasi parere cu ei si prin aceasta se inscriu in randurile dusmanilor Bisericii“( pe youtube ,doxologia.ro peedica : Învierea Domnului – trecerea de la robie la libertate – IPS Teofan, Publicat pe 13 apr. 2017), parca ar fi doctrina COMUNISTA : dusmanul de clasa


Chiar Patriarhul Daniel-este o marturie a unui preot din Bucuresti, ar fi declarat in fata a 1000 de preoti ca numai Biserica Ortodoxa este singura Biserica adevarata iar catolicii nu au har. Pe preot il cheama Emanuel. Mitropolitul Teofan s-a dezis public-ce-i drept in urma presiunilor din octombrie, de monofizitism, de casatoriile mixte, de teoria ramurilor

Ciobotea nu ar fi eretic convins : https://ayeaye20.wordpress.com/2017/06/05/sinoagoga-satanei/

monahulteodot 3 Iunie 2017 la 20:05
Mitropolitul Teofan. Singurul care s-a dezis de ereziile pe care le-a semnat in tinerete, a fost tot el. 

monahulteodot 1 Iunie 2017 la 18:19 

Lauda intreruperea pomenirii arhiereilor eretici convinsi 100%. ADiCA ACEI ARHIEREI ERETICI SUNT CEI CONVINSI LA MODUL ABSOLUT CA EREZIA PE CARE O PROPOVADUIESC ESTE ORTODOXIE,

==== Minciuni iar inventate de Teodot ptr indreptatiri dar pus fata in fata cu Sf Vasile: 

“Încă de când era diacon, Sfântul Vasilie cel Mare, acest descoperitor al tainelor dumnezeieşti [Ouranophantor], în anul 361 a rupt comuniunea cu episcopul Dianios al Cesareei şi a fugit în pustia Pontică, în ciuda faptului că îl iubea profund şi-l cinstea pe Dianios şi în ciuda faptului că Dianios îl botezase şi-l hirotonise. De ce s-a ‘îngrădit pe sine’ Sfântul Vasilie cel Mare? [1]


Pentru că Dianios, nici măcar din convingere, ci doar din cauza slăbiciunii sale de caracter, asemnat mărturisirea neortodoxă de credinţă a sinodului ****semiarian ****din Constantinopol [în anul 360, sub conducerea ereticului homoean Acachie din Cesaerea Palestinei]. (Patrologia Graeca, Vol. XXXII, col. 388C-392A [Epistola 51: Episcopului Vosforie]). 

—+


– pana la urma, acel credincios mi-a pus intrebarea : P.Justin ar fi intrerupt pomenirea acum dupa Creta ? Eu i-am raspuns : cu toata certitudinea, P.Justin nu ar fi intrerupt pomenirea. Ar fi combatut sinodul de la Creta, dar nu ar fi intrerupt pomenirea.
-i-am spus : Sa-l intrebam pe Sfantul P.Justin daca ar fi intrerupt pomenirea. Eu cred ca nu, i-am spus.

– Dupa parastas a izvorat mirul din fotografiile lui, ceea ce pentru mine a insemnat ca daca aici unde a slujit IPS PImen si a fost pomenit Mitropolitul Teofan a avut loc minunea, inseamna ca nu este dupa Dumnezeu oprirea pomenirii acum dupa Creta.

=====Dar minunea din sinaxar cu capul Sfantului Ioan Botezatorul ce facea minuni desi era tinut de eretici ai uitat-o????

monahulteodot
3 Iunie 2017 la 9:26

M-am mai uitat o data la Raspunsul Mitropolitului Teofan la Scrisoarea ultimatum de intrerupere a pomenirii lui din 13 august 2016. …

doxologia.ro/arhiepiscopia-iasilor/comunicat-de-presa-legatura-cu-reactii-ale-unor-credinciosi-din-mitropolia.

Totusi Mitropolitul Teofan s-a lepadat acolo public de multe erezii


Dintre toti arhiereii romani care au semnat la Creta, precum si dintre cei care au semnat in tara documentele de la Creta, Mitropolitul Teofan a dat cele mai mari semne de indreptare. 
Nu exista nici un arhiereu din lume din cei care au semnat la Creta, care la presiunile preotilor-credinciosilor, sa se fi lepadat public de atatea erezii la intoarcerea in tara. Ca nu si-a retras semnatura dupa cum am cerut, acesta ramane pacatul sau. Aceasta revenire a lui, arata ca Mitropolitul Teofan mai are intr-ansul o scanteie de Dreapta Credinta si nu poate fi considerat irecuperabil, in asa fel incat sa se intrerupa pomenirea lui la Sf.Liturghie.
In nic un caz, Mitropolitul Teofan nu poate fi considerat a fi la masura caderii in erezie a Mitropolitului Nifon. Se da voie la intreruperea pomenirii numai a acelor arhierei irecuperabili din punct de vedere Ortodox, si nu este obligatore aceasta intrerupere inainte de caterisirea lor intr-un Sinod. Dar nu cred ca este cazul Mitropolitului Teofan

==== Apararea unor eretici ce staruie in Eres gresala daca pe tine te-a amagit Arie=Teofan cu falsa marturisire esti credul si usor de manipulat am mai discutat manipularea asta aici la final de articol
→→Despre monofiziti, nestorieni, partasie cu ereticii si ereticii Sever, Dioscor, Didim, Arie, Eutihie, Apolinarie, Evagrie, Teodor, Origen si “t” eofan (monofizit)”s” avuErezia monofizită numită  “t”eofan “s”avu
eterodox =alta parere, optiune,alta opinie, alta slavire (nu e de mirare ca nu le zic direct eretici termenu asta li se potriveste mănușă
——
b. „ (…) bisericile și confesiunile non-ortodoxe s-au abătut de la adevărata credință a Bisericii celei Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească” (art. 21);
== zice: s-au abatut, intrebare de bun simt au fost vro data pe Cale ereticii ca sa se abată
—–
b. Comunitățile și confesiunile creștine eterodoxe s-au îndepărtat în elemente doctrinare fundamentale de la credința cea adevărată,
=== au fost vro data cu noi ca sa se departeze adica au crezut Drept ? , cand acesti sectanti(protestantii anglicanii cand au aparut???)s-au nascut trupeste dar si ca secta mai tarziu sau in alte rataciri 
——

Punctu e: …nu rezultă că fiecare Biserică este obligată să vadă celelalte biserici ca biserici în adevăratul şi deplinul sens al cuvântului” (art. 19).
===asta suna ca erezia biserici depline si nedepline adica cele eretice au si ele ceva “har” poate un “botez” ceva ca tot prin Bucuresti is popi ce ii accepta pe papistasi doar prin mirungere accepta si casatorii monofizit cu “ortodoxa”
=== mai suna a limbaj ecumenist din acordu cu monofizitii/prajitii in cartea Persoana si Natura pag 187 – rezumat : acceptarea de catre ortodocsii a sinoadelor 4,5,6,7 ca fiind in acord cu sinoadele 1,2,3  zic monofizitii ca e propia interpretare a ortodocsilor si ca PE EI( pe monofizit )NU II OBLIGA CU NIMIC (monofizitii nu vor a recunoaste decat primele 3 sinoade) asta inseamna ca acele sinoade nu is normative  si vor fi considerate neecumenice adica “parerile” Sf Sinoade is ale unor nimeni ,si “ortodocsii” semneaza d’astea , ceva de gen postu nu mai e obligatoriu ca in cazu cipului cine vrea il ia, cine nu,nu  cum zicea teofan
Deci interpretarea e a lu teofan, si ereticii la randul lor au interpretarea lor : noi ne consideram Biserici, ca fiecare e cu a lui interpretare, da semnam acordu in CMB cu dracu ,adica fix ecumenism= amestecatura ,teofan nu’s Biserici , ereticii noi suntem Biserici = Relativism ii zice acestui fel de vrajeala ecumenista

—–
c. „Acceptarea denumirii istorice a altor biserici și confesiuni eterodoxe”, așa cum menționează documentul Sinodului din Creta, nu înseamnă și acceptarea erorilor doctrinare sau eclesiologice ale acestora. Învățăturile și practicile greșite ale eterodocșilor (ex.: o singură fire în Hristos, Filioque, primatul papal, hirotonia femeilor și altele) sunt erezii și le consider ca atare.

=====AICI SE DA PE FATA , incepe sa zica, ca nu accepta ereziile si le denumeste pe cateva de ce oare a pus-o prima pe cea monofizita 1 fire in Hristos?, se simte cu musca pe camilaf”ca/ca”ciula ?(ps a se observa  kakodoxia),  a zis ca nu accepta ereziile dar nu a dat ANATHEMEI PE NICI UNA , si NU A NEGAT-O pe cea mai periculoasa si nici nu a amintit macar de ea , ce sa mai fie vorba sa o anathematizeze,   pe cea care le inglobeaza pe toate da , ECUMENISMU SATANIST MASONIC ERETIC, deci le accepta pe toate 

←←

—-
monahulteodot

1 Iunie 2017 la 19:49

Iata ce se petrece la orfelinatul de copii al PS Longhin : acum cativa ani, o fata de 12 ani de acolo a fugit acasa pentru ca au vrut sa o batjocoreasca . O cheama Babas 

Se pare ca de acolo sunt luati copii romani pentru reeducare in scopul formarii dintre ei a viitoarelor cadre fsb=kgb

Asta nu a facut-o PS Longhon decat la comanda stapanilor lui din fsb=kgb. Eu nu am deloc incredere nici in el, 

monahulteodot 28 Mai 2017 la 16:5

SINGURUL ARHIEREU DIN LUME care i-a incurajat pe cea mai mare parte a nepomenitorilor romani dupa Creta ? PS Longhin de la M-rea Banceni-Ukraina !!! A adus vreo rezolvare a smintelii Creta sau a produs mai multa dezbinare in BOR ?

Imediat apoi, a afirmat public ca a fost otravit cu mercur in Saptamana Patimilor, ca a fost salvat in mod miraculos de Dumnezeu si ca ii iarta pe faptasi. Dar nu exista nici o astfel de stire nici in Ukraina si nici in Rusia, despre otravirea PS Longhin.

Nu este nici o proba concludenta ca PS Longhin ar fi fost otravit in Saptamana Patimilor-2017. Atunci, de ce minte ? 

monahulteodot 3 Iunie 2017 la 10:40


 Unii credinciosi pe care ii doare de Biserica Ortodoxa Romana si de copiii de la Banaceni, mi-au trimis probe ca acel arhiereu ar fi PS Longhin. Ei sustin ca acest arhiereu ar avea misiune de la Patriarhul Kiril, Mitropolitul Onufrie al Kievului-oameni de baza ai fsb=kgb, sa faca destabilizare in BOR. Numai 25% din copiii de la Banceni sunt bolnavi, restul de 75% ar fi pregatiti pentru viitoarele cadre fsb=kgb.

O fata de 12 ani pe nume Babash, a fugit de la Banceni ca sa scape de a fi batjocorita. http://uainfo.org/blognews/417084-mitropolit-onufriy-ne-zamechaet-rossiysko-ukrainskuyu-voynu-i-sleduet-ukazkam-patriarha-kirilla.html

Nu cumva acei copii vor fi viitoarele cadre ale fsb=kgb ?

Rusii au traditie bogata in a folosi unele manastiri ca centre de reeducare-antrenare de copii pentru viitori agenti fsb=kgb.


Unii romani din zona de la Banceni-Boian sustin ca doar 25% din cei 400 de copii romani de care are acolo grija, sunt bolnavi. Restul ar fi pregatiti pentru viitoarele cadre ale fsb=kgb.

monahulteodot 7 Iunie 2017 la 12:29
Primul vinovat este PS Longhin-agentul fsb=kgb

monahulteodot


3 Iunie 2017 la 19:27

PS Longhin n-a fost niciodata otravit !!! Sa fim seriosi. Acum cativa ani spunea ca o sa fie omorat impreuna cu copiii. A patit ceva ? Nimic. Joaca teatru ca sa atraga in cursa pe cei care i se pleaca.

a inventat aceasta minciuna cu otravirea. Sa nu destabilizam mai mult BOR acum noi dupa Creta, printr-o ravna amara si fara dreapta socoteala.

===
Acuze nedovedite, si acuzarea unui episcop ca MINTE si ca ar fi agent Kgb si a inscenat otravirea

 monahulteodot

28 Mai 2017 la 16:58

Altii au depasit limitele intreruperii pomenirii, au ajuns la noi erezii si si-au format grupari care seamana cu sectele

monahulteodot

19 Mai 2017 la 14:10

iar acum au aparut noi schisme si erezii dupa Sinodul talharesc din Creta.

monahulteodot 4 Iunie 2017 la 21:36

secta nepomenitorilor.

monahulteodot 5 Iunie 2017 la 8:57

secta nepomenitorilor…secta nepomenitorilor

  monahulteodot

    11 Mai 2017 la 5:49
    Nu ne pierdem mantuirea pentru aceste cnp-uri

=== Acelasi lucru il zic si ereticii mateiti care zic ,ca in BOR nu mai e har si  schisma-erezie BOSVR/BOSV spun acelas lucru ca si tine teodot, inclusiv pomenitorii de eretici 

—–

monahulteodot 3 Mai 2017 la 9:34

Neorascolnici vor fi daca vor face ca si rascolnicii dupa ce vor trece in vesnicie preotii lor. 

===Sfantul Maxim e neorascolnic ca nu s-a impartasit 15/20 ani

monahulteodot 22 Aprilie 2017 la 2:58 

: ” Tot intrebati : unde sa mergem sa ne impartasim, sa ne botezam, sa ne cununam ? ASTA E PROBLEMA D-VOASTRA, NU VA PUTEM SPUNE NOI UNDE SA MERGETI! SA VA LUPTATI SA CASTIGATI PREOTI CARE SA INTRERUPA POMENIREA. PENTRU INCEPUT, CU PREOTII PENSIONARI CARE ECONOMIC SUNT INDEPENDENTI.” Aceastea este deja o schisma-secta, o absurditate.

====  Deci a merge la un preot pensionar e SECTA

—-

monahulteodot

   3 Mai 2017 la 10:47 

Marii nostri Preoti Sfinti din prigoana comunista, nu sunt de acord cu preotii nepomenitori romani, 

==== Ai vorbit tu personal cu ei si stii???

Hristos cu Iuda, l-a dat anatemei? NU. 
=== Duhul Sfant prin Sinoadea si Sfinti a dat anathema dar iar citatele nu-s bune , pidalionul si sinaxarul te contrazic

https://monahulteodot.wordpress.com/2017/05/04/texte-introduse-fraudulos-de-zelotisti-in-scrierile-sfinti-parinti-erorile-teologice-ale-pr-hariton-karyotul-din-athos/
. Sf. Iustin spune „schisme, erezii si pierderea multor suflete”, folosind pluralul. Si care sa fie oare noile schisme ? Voi incerca sa deslusesc acest lucru in continuare.
====Deci cei care lupta ortodox is schima ciobotea si șatra lui is ortodocsi, asta interpretand mintea ta bolnava de duhu ecumenist spusele Sf Justin 

–+

UNELE CITATE PATRISTICE, FOLOSITE CA DOVADA SUPREMA DE CATRE SITURI, PREOTI SI CREDINCIOSI IN ARGUMENTAREA NEPOMENIRII SI IMPARTASIRII SPRE OSANDA, NU EXISTA NICAIERI IN OPERELE SFINTILOR PARINTI. 

====== Minciuna habar nu are de canonul 66 Cartagina cu IMPARTASIREA SPRE OSANDA

Sf.Grigorie Teologul care a vindecat biserica C-nopolului de erezia ariana, nu a reusit aceasta prin intreruperea pomenirii, ci prin sfintenia vietii sale avand dragostea dumnezeiasca in el, prin rugaciune si prin cuvant cu putere multa, caci atunci a tinut „Cele 5 Cuvintari teologice”.   

==== De ce nu zici ca Sf Grigorie si rudele lui nu mergeau sa faca Liturghie la arieni ci intr-o magazie de lemne ????


– in anul 867 are loc un  Sinod la C-pol unde Sf.Fotie il cateriseste pe Papa Nicolae si condamna din nou erezia Filioque;

….Cand s-a folosit Sf. Fotie de propriul Canonul 15 pentru intreruperea pomenirii Papei? Niciodata, caci Sf.Fotie – Papa s-au duelat in sinoade teologice, in adunari ale episcopilor, nu in nepomeniri. Istoric, soborniceasca Biserica Ortodoxa a intrerupt pomenirea la 129 de ani dupa Sinodul 8 Ecumenic (880-1009).
==== Ce rost mai avea aplicarea canonului daca l-a CATERISIT PE PAPA???? Daca folosea canonu dupa caterisire insemna ca isi neaga propria caterisire care a dat-o Papei, nici macar lumeste nu mai poti gandii „t“eodot???

La noi in Romania, timp de 2000 de ani nefiind problema intreruperii pomenirii decat la cei de la Slatioara, sunt explicabile aceste caderi, dar dupa un timp nu pot sa ramana scuzabile.

==== Si cu 1881 cand s-au aprobat curviile mixte ce facem???care canon e dogmatic ptr taina cununiei 

—-
“Traseul” citatelor fantoma dezvaluie o mare ispita diavoleasca: precum iezuitii care inventau si falsificau citate sau intregi documente “patristice” in favoarea primatului papal, la fel si stilistii din Slatioara/biserici zelotiste paralele au inventat citate atribuindu-le apoi Sfintilor Parinti, citate care au fost ulterior preluate de zelotistii romani post-Creta, spre atingerea aceluiasi scop: negarea tacita si “patristica” a Harului si justificarea “impartasirii spre osanda” in Biserica Ortodoxa Romana. 
Aceeasi amprenta iezuit-stilist-zelotista
== adica acel canon 66 e iezuit Dumnezeu care l-a inspirat Sfintilor episcopi e IEZUIT, DUMNEZEUL ORTODOX E IEZUIT, hai ca ai zis-o!!!

monahulteodot
2 Iunie 2017 la 22:13

O fi el, Patriarhul Kiril general fsb, mason, … dar cardinal nu e. P.Rafael asta mai si exagereaza. Rusii au avut probleme dintotdeauna cu ratiunea si cu echilibrul … spatiile nesfarsite ii coplesesc. Sfintii lor sa se roage si pentru noi.
===acuze neîntemeiate nici macar nu a zis cardinal

monahulteodot
5 Iunie 2017 la 8:57

Dau anatemei erezia ecumenismului legalizata la Creta-CMB dar s-ar putea ca aceeasi osanda sa cada la un moment dat si pe secta nepomenitorilor, daca nu se intorc la cele ale Ortodoxiei.

=====Nu e ingaduit a judeca pe cei ce dau anathema

SFINŢII VARSANUFIE ŞI IOANN edit. Predania 2015, Pag.332

nici a judeca să cade pre cei ce anathematisesc pre cineva. Că fieştecarele pre sineşi să cearcă.“

Asta e apostazie a lua apararea ereziei ecumeniste si a cmb

=========
=============

Ptr apararea ereticilor vaditi daniel(premiat ptr promovarea ecumenismului national si international), teofan ; ecumenisti, ralierea/pactizarea cu erezia ecumenista si trimiterea oamenilor la ei (conf can 2 Sf Atanasie) si  stiind ca o face spre OSANDA acelora si a lui (can 66 Cartagina),negarea Pidalionului, hulirea harului si hulirea talcuirii ortodoxa a lucrarii(harului), hulirea Duhului Sfant , hulirea Sfintilor ce s-au ingradit de eretici conform canonului 15 I-II , denigrarea unor persoane cu vietuire aleasa ca pr Rafail Berestov, acuze nesustinute Patristic si Biblic asupra celor ce luptă lupta cea buna impotriva ecumenismului, acuze nedovedite aspura unui episcop(Longhin), acuze nedovedite asupra copiilor din grija episcopului ca ar deveni agenti fsb kgb,inchinare la sistemul satanist prin numere date de masoni(cnp ,mrz, carduri) si neopunerea in fata acestui sistem , apararea ereziei ecumeniste din Creta si apararea CMB, judecare celor ce dau anathema .Cu durere spre osânda vesnică a (ne)monahului Teodot : 

Anathema! Anathema! Anathema! (ne)monahului Teodot/ „t“eodot