Biserica este interpretata hristologic

atitudini.com/2016/07/ips-ierotheos-vlachos-cateva-concluzii-dupa-sinodul-din-creta/

c.”Biserica: Trupul lui Hristos, chip al Sfintei Treimi”

În Enciclica trimisă Bisericilor de către ”Sfântul și Marele Sinod” se observă și o serioasă problemă teologică, pentru că în aceasta, în afară de faptul că Biserica este caracterizată ca ”Trupul lui Hristos”, în același timp este caracterizată și ca ”chip al Sfintei Treimi”. De asemenea, în textul Enciclicei este scris că ”Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică este comuniune dumnezeiesc-omenească după chipul Sfintei Treimi”.

Însă, Biserica, potrivit învățăturii Apostolului Pavel, este Trupul lui Hristos, baza Bisericii este hristocentrică, iar nu triadocentrică, dat fiind că Hristos, ”Unul din Treime”, este Cel care S-a făcut om, adică Și-a asumat firea omenească și a îndumnezeit-o. Când Biserica este caracterizată drept ”chip” sau ”după chipul Sfintei Treimi”, atunci, vorbind strict teologic, se face confuzie între teologie și iconomie și între necreat și creat. În plus, din formularea Biserica ”chip al Sfintei Treimi” rezultă multe aspecte problematice în ce privește relația dintre Biserici și însușirile ipostatice ale persoanelor Sfintei Treimi!

Sfântul Grigorie Palama scrie că toate cele care au loc în interiorul Dumnezeului Treimic sunt ”mai presus de cunoaștere și de cuvânt”, cu alte cuvinte, ”cele ce țin de unirea după esență-fire” ”și cele ce țin de distincția ipostatică”, dar și ”cele ce țin de unirea esenței, cea întru totul neamestecată și neconfundată” și de aceea toate acestea ”sunt întru totul cu neputință de împărtășitde către oameni și creație. Aceasta înseamnă că nu se poate găsi în creație nici un model al relației dintre Persoanele Sfintei Treimi. ”De aceea nu se poate găsi nici un model al acestora în creație”. Biserica este ”Trupul lui Hristos” și ”comuniunea îndumnezeirii”, iar nu chip al Sfintei Treimi.

Ilustrativ vreau să semnalez că formularea Enciclicei Sinodale ”Biserica: Trupul lui Hristos, chip al Sfintei Treimidiferă ca sens de formularea din aceeași Enciclică, potrivit căreia Biserica este ”comuniune dumnezeiesc-omenească după chipul Sfintei Treimi”.

Prima formulare apare și la Sfântul Maxim Mărturisitorul și se referă la Biserică, Trup al lui Hristos și ”tip și chip al lui Dumnezeu”, în sensul că Biserica este tipul și chipul lui Dumnezeu, ”ca una ce are, prin imitare și tip, aceeași energie cu El”. Asta înseamnă că Biserica nu este chip al celor mai lăuntrice relații dintre Persoanele Sfintei Treimi, ci că Dumnezeu Însuși, prin energia Sa necreată, a adus la existență ființele, după care ”le cuprinde și le adună și le mărginește și în Pronia Sa leagă deopotrivă ființele înțelegătoare și pe cele sensibile cu Sine Însuși și unele cu altele”.

Dumnezeu le ține pe toate în unitate, fără să existe confuzie, poartă de grijă ființelor și, în fapt, așa cum spune Sfântul Maxim, Biserica este cea care călăuzește toate ființele umane către Hristos, având ca scop îndumnezeirea lor. Acest lucru este tâlcuit în chip minunat de Sfântul Maxim în continuarea textului său, despre cum Biserica este cea care le cuprinde și le ține pe toate în unitate. Sfântul Maxim nu vorbește despre relațiile oamenilor ca imagine a relațiilor Persoanelor Sfintei Treimi. Relațiile din lăuntrul Sfintei Treimi sunt cu totul inaccesibile omului.

A doua formulare (”comuniune dumnezeiesc-omenească după chipul Sfintei Treimi”) trimite – în mod eronat, dacă ne raportăm la unele interpretări curente – la relațiile dintre ființele umane ca imagine a relațiilor din interiorul Sfintei Treimi. De altfel, această interpretare a fost eliminată ca falsă de către ”Sfântul și Marele Sinod” însuși la propunerea Bisericii Greciei și cu acordul Patriarhului Ecumenic, din textul ”Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană”.

În epistolele Apostolului Pavel, mai ales în Epistolele către Efeseni, către Filipeni și Coloseni, și în scrierile Părinților Bisericii, se face referire la faptul că Biserica este Trupul lui Hristos și comuniunea îndumnezeirii și nu trimit la relațiile din interiorul Sfintei Treimi. Dumnezeu, în nemărginita Sa dragoste, ”a strălucit în inimile noastre, ca să strălucească cunoştinţa slavei lui Dumnezeu, pe faţa lui Hristos” (II Corintei 4: 6), ne unește cu Biserica Sa și prin Hristos ne împărtășim de harul necreat al Dumnezeului Treimic, ne împărtășim de energiile necreate ale lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, în Epistola sa către Coloseni scrie: ”Mulţumind cu bucurie Tatălui celui ce ne-a învrednicit pe noi să luăm parte la moştenirea sfinţilor, întru lumină” (Coloseni 1: 12).

De aceea, Biserica este interpretată hristologic. Hristos este Capul Bisericii, Biserica este Trupul lui Hristos, noi suntem mădularele Trupului lui Hristos și prin Hristos ne împărtășim de energiile necreate ale Dumnezeului Treimic.