de s-a lepadat cineva de credinta cea in Hristos…in ceasul iesirii lui, atunci se va invrednici de partea sfinteniei…facandu-se neimpartasit de tainele Sfinteniei pana la iesire…cei ce cu voia lor s-au lepadat de credinta; Can.2 Grigorie de Nissa, Can.73 Vasilie cel Mare

Pidalion 1844 edit. Credinţa strămoşească 2007

SFÂNTUL GRIGORIE EPISCOPUL DE NISSIA

  • pag. 662:

CANONUL 2
Deci acestea după chipul ce s-a zis deosebindu-se, câte păcate adică se
ating de partea sufletului cea cuvântătoare (acestea) s-au judecat de Părinţi a fi mai cumplite, şi vrednice de mai mare, şi mai îndestulată, şi mai nevoicioasă
întoarcere. Precum, de s-a lepădat cineva de credinţa cea în Hristos, ori către iudaism, ori către idolatrie, ori către maniheism, sau alergând către alt oarecare de acest fel rău, apoi osândindu-se pe sine-şi, timp al pocăinţei are pe tot timpul vieţii sale. Că nici odinioară, când se săvârşeşte tainica rugăciune, (nu) se
învredniceşte a se închina lui Dumnezeu împreună cu poporul, ci deosebi se va ruga, iar de împărtăşirea sfinţeniilor va fi cu totul străin. Iar în ceasul ieşirii lui,
atunci se va învrednici de partea sfinţeniei. Iar de se va întâmpla să vieze el afară de nădejde, iarăşi întru aceastaşi judecată îşi va petrece viaţa, făcându-se neîmpărtăşit de tainele Sfinţeniei până la ieşire. Iar cei ce cu necazuri, şi cu munci cumplite s-au chinuit, s-au canonisit timp hotărât, aşa întrebuinţând la
dânşii Sfinţii Părinţi iubire de oameni, fiindcă nu s-a făcut sufletul întru cădere, ci neputinţa trupească neputând sta împotriva chinurilor, pentru aceea cu măsura celor ce au greşit întru curvie, s-au măsurat întru întoarcere şi călcarea de poruncă cea silită şi chinuită.

TÂLCUIRE
După ce în Canonul cel mai înainte zis Sfântul a spus răutăţile fiecărei părţi a
sufletului, acum întru acesta cuprinde şi pentru canonisirile aceloraşi răutăţi, zicând că: pe păcatele părţii celei cuvântătoare le-au judecat Părinţii a fi mai rele decât ale celorlalte părţi, şi prin urmarea sunt vrednice de mai multă şi mai
obositoarea pocăinţă şi canonisire. Pentru aceea rânduieşte câtă vreme să se oprească de Dumnezeiasca Împărtăşire, şi cu ce chip, cei ce cu voia lor s-au lepădat de credinţa cea adevărată. Şi câtă cei de silă, şi frică.

==============

  • pag. 791:

Lepădarea de credinţă………….662

  • pag. 823:

Canoanele Sfântului Grigorie de Nissa…………659

Canonul 02 Lepădarea de credinţă………….662

—————————————-

ÎNTRU SFINŢI VASILIE CEL MARE ARHIEPISCOPUL KESARIEI CAPADOKIEI

pag. 637:

CANONUL 73

Cel ce s-a lepădat de Hristos, şi a călcat taina mântuirii, este dator a
plânge în tot timpul vieţii sale şi a se mărturisi, în timpul în care iese de viaţă învrednicindu-se sfinţeniilor, pentru credinţa iubirii de oameni a lui Dumnezeu.

TÂLCUIRE
Canonul acesta pe tot creştinul ce se va lepăda de Hristos (cu voia sa adică) în toată viaţa îl canoniseşte să-şi plângă păcatul. Şi numai la sfârşitul vieţii să se împărtăşească403.

[subnota] 403

Pentru ce ceilalţi Părinţi, adică cei mai înainte de Vasilie, pe nici un lepădător de Hristos l-au făcut
neîmpărtăşit în toată viaţa lui, iar Vasilie o face aceasta în Canonul acesta? Şi în scurt a zice, pentru ce aceia mai uşoare canonisiri au rânduit asupra celor ce păcătuiesc, iar Sfântul acesta, încă şi fratele său
Grigorie Nisis, mai grele? Dezlegând această nedumerire Zonara zice că, fiecare din Părinţi, după vremile
sale, aşa potrivite au rânduit şi canonisirile. Că Părinţii cei ce se aflau în vremile prigoanelor, precum este Petru, şi Părinţii cei din Anghira, pentru nevoia prigoanelor, mai conpogorâtoare au făcut canonisirile celor ce se lepădau de Hristos, când încă credinţa era neîntărită. Iar sfântul Vasilie în vremea lăţirii credinţei fiind, când elinismul îşi da duhul, şi credinţa era mai tare, şi Biserica mai puternică, şi cei ce se lepădau de Hristos fără de silă şi de voie se lepădau, pentru aceasta şi Canonul acesta, mai aspru l-a aşezat. Şi cum că pentru întărirea Bisericii, mai amărunţită se cade a se da celor ce păcătuiesc şi certările, martor este canonul 18 al acestuiaşi Sfânt Vasilie.

===============

  • pag.791

Lepădarea de Hristos………637

  • pag.822

Canoanele Marelui Vasilie……..597

Canonul 73 Lepădarea de Hristos…….637