Cele 3 anatheme din secolul XX Biserica Orthodoxa Rusa

~3 anathemas of the 20th century Russian Orthodox Church~

(The anathemas against Communism, Sergianism, and Ecumenism)

Anathema 1 – against the Communists and those who would collaborate with them (1918):

St. Tikhon, Patriarch of Moscow:

By the power, given us from God, we forbid you to approach the Sacraments of Christ, we anathemize you, if only you still bear Christian names and by your birth belong to the Orthodox Church.

We also exhort all you, faithful children of the Orthodox Church of Christ, not to enter into any communion with such monsters of the human race “put away from among yourselves the wicked“.

In reponse to this the Council of the Russian Orthodox Church proclaimed in the same year(1918):

“The Patriarch of Moscow and all Russia in his epistle to the beloved in the Lord archpastors, pastors and all faithful children of the Orthodox Church of Christ has drawn the spiritual sword against the outcasts of the human race – the Bolsheviks, and anathematised them.

The head of the Russian Orthodox Church adjures all her faithful children not to enter into any communion with these outcasts. For their satanic deeds they are cursed in this life and in the life to come. Orthodox! His Holiness the Patriarch has been given the right to bind and to loose according to the word of the Savior…

Do not destroy your souls, cease communion with the servants of Satan – the Bolsheviks. Parents, if your children are Bolsheviks, demand authoritatively that they renounce their errors, that they bring forth repentance for their eternal sin, and if they do not obey you, renounce them. Wives, if your husbands are Bolsheviks and stubbornly continue to serve Satan, leave your husbands, save yourselves and your children from the soul-destroying infection.

An Orthodox Christian cannot have communion with the servants of the devil…Repent, and with burning prayer call for help from the Lord of Hosts and thrust away from yourselves ‘the hand of strangers’ – the age-old enemies of the Christian faith, who have declared themselves in self-appointed fashion ‘the people’s power’…

If you do not obey the Church, you will not be her sons, but participants in the cruel and satanic deeds wrought by the open and secret enemies of Christian truth…Dare! Do not delay! Do not destroy your soul and hand it over to the devil and his stooges.”

———————————————————–

Anathema 2 – against the Sergianists (late 1920‘s):

“To those holding fast to the most-insane renovationist heresy of the sergianists: to those who teach that the earthly establishment of the Church of God is maintained by rejecting the truths of Christ; and to those who declare that the Church of Christ is saved by serving the theomachic authorities and carrying out their godless commands, even unto the trampling down of the sacred canons, the traditions of the Holy Fathers and the divine dogmas, and to the destruction of all Christianity; and to those who revere the antichrist and his servants, and his forerunners, and all his minions, as a legitimate authority and one established by God; and to all the leaders of the anti-christian heresy, those who revile the Confessors and New Martyrs (to Sergei of Nizhegorod, to Nikolai of Kiev and to Aleksy of Khutyn), and to those who would repeat their doctrines, and to the renovationists, and to other heretics, — anathema”.

(This was an anathema issued by a portion of the Russian Orthodox Catacomb Church which was led by St. Joseph of Petrograd. St. Maxim of Serpukhov additionally stated, “The Secret Catacomb Church of the wilderness has anathemathized the ‘Sergianists‘ and those with them.” Please note that this anathema, although pointing us unto the path of salvation has yet to be adopted by the entire Russian Orthodox Church. It is however, worthy of note that Metropolitan Philaret, Vladyka Averky of Jordanville and others have considered the Sergianists to be anathematized by the Russian Synod of 1917-18 which anathematized all who would collaborate with the Red Antichrist. Lamentably, to this day(2018), no Synod of the entire Russian Orthodox Church has addressed the Sergianist schism of 1927. God-willing this will occur when the prophesied Tsar takes the throne.]

———————————————————–

Anathema 3 – against Ecumenism (1983):

TO THOSE who attack the Church of Christ by teaching that Christ’s Church is divided into so-called «branches» which differ in doctrine and way of life, or that the Church does not exist visibly, but will be formed in the future when all «branches» or sects or denominations, and even religions will be united into one body; and who do not distinguish the priesthood and mysteries of the Church from those of the heretics, but say that the baptism and eucharist of heretics is effectual for salvation; therefore, to those who knowingly have communion with these aforementioned heretics or who advocate, disseminate, or defend their new heresy of ecumenism under the pretext of brotherly love or the supposed unification of separated Christians, ANATHEMA!

Regarding this Anathema, Metropolitan Vitaly (ROCOR) stated, “By proclaiming this anathema, we have protected our flock from this apocalyptic temptation and, at the same time, have reluctantly put before the conscience of all the local Churches a serious issue, which sooner or later they must resolve in one way or the other. The future spiritual fate of the universal Orthodox Church depends on the resolution of this problem. The anathema we have proclaimed is de jure a manifestation of a purely local character of the Russian Church Abroad, but de facto it has immense significance for the history of the universal Church, for ecumenism is a heresy on a universal scale.”

———————————————————–

———————————————————–

~ 3 anatheme ale Bisericii Ortodoxe Ruse din secolul XX ~

(anatheme împotriva Comunismului, Seghianismului și Ecumenismului)

Anathema 1 – împotriva Comuniștilor și a celor care ar colabora cu ei (1918):

Sv. Tikhon, Patriarhul Moscovei:

Prin puterea, dată nouă de la Dumnezău, vă interzicem să vă apropiați de Tainele lui Hristos, vă anathemizăm, dacă purtaţi numai numele de Creștin*(adică nu sunteţi creştini adevăraţi ci doar cu numele) și prin nașterea voastră aparținţi Bisericii Ortodoxe.

De asemenea, vă îndemnăm pe toți, copiii credincioși ai Bisericii Ortodoxe a lui Hristos, să nu intrați în nicio comuniune cu astfel de monștri ai neamului omenesc „ veţ scoate afară pre cel rău dentru voi ”.*(I Cor 5, 13)

Ca răspuns la aceasta Soborul Bisericii Ortodoxe Ruse a proclamat în același an (1918):

„Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii în epistola sa față de iubiţii în Domnul arhipăstori, păstorii și toți copiii credincioși ai Bisericii Ortodoxe a lui Hristos a tras sabia duhovnicească împotriva excluşilor din neamul omenesc – Bolșevici, și i-a anathematizat.

Capul Bisericii Ortodoxe Ruse adjură (roagă) toți copii săi credincioși nu intre în nicio comuniune cu acești excluşi. Pentru faptele lor satanice sunt blestemați în această viață și în viața ce va să vie. Ortodox! Sfinția Sa Patriarhul a primit dreptul de a lega și de a dezlega conform cu cuvântul Mântuitorului…

Nu vă distrugeți sufletele voastre, încetați comuniunea cu slujitorii lui Satana – Bolșevici. Părinți, dacă copiii voștri sunt Bolșevici, cer cu autoritate să renunțe la greșelile lor, să aducă înainte pocăință pentru păcatul lor veşnic, și dacă nu vi se supun, renunțați la ei. Nevestelor, dacă soții voştri sunt Bolșevici și încăpățânați să-l slujească pe Satan, lăsați-vă soții, salvați-vă pe voi și copiii voștri de la infecția distrugatoare-de suflet.

Un Creștin Ortodox nu poate avea comuniune cu slujitorii diavoluluiPocăiți-vă, și cu rugăciune arzătoare cereţi ajutorul de la Domnul Oștirilor și împingeți departe de la voi „mâna străinilor” – dușmanii vechi ai credinței Creștine , care în mod auto-denumit s-au declarat „puterea poporului” …

Dacă nu vă supuneţi Bisericii, nu veţi fi fiii ei, ci participanți la faptele crude/nemiloase și satanice făcute de dușmanii pe faţă/la arătare și secreți/ascunşi ai adevărului Creștin … Îndrăznește! Nu întârzia! Nu-ți distruge sufletul și să-l dai diavolului și ticăloșilor lui “.

———————————————————-

Anathema 2 – împotriva Serghianiștilor (sfârșitul anilor 1920):

„Acelora care se țin rapid de cea mai-nebună erezie renovatoristă a serghianiştilor: acelor care învață că aşezământul pământească al Bisericii lui Dumnezău este menținută prin respingerea adevărurilor lui Hristos; și acelora care declară că Biserica lui Hristos este salvată prin slujirea autorităților theomahice(luptatoare împotriva lui Dumnezău) și îndeplinirea poruncilor lor atee, chiar și la călcarea canoanelor svânte, a tradițiilor Sfinților Părinți și a dogmelor dumnezăieşti, și la distrugerea întregului Creștinism;și celor care venerează antihristul și slujitorii lui, și ai lui înaintemergatorii și toţi linguşitorii lui, ca o autoritate legitimă și una stabilită de Dumnezău; și tuturor liderilor ereziei anti-creștine, celor care ocărăsc Mărturisitorii și Noii Martiri (lui Serghei de Nizhegorod, lui Nikolai de Kiev și lui Aleksy de Khutyn), și celor care vor repeta doctrinele lor și renovatorilor , și altor eretici, — anathemă “.

(Aceasta a fost o anathemă dată de o parte a Bisericii Ortodoxe Ruse din Catacombe, care a fost condusă de Sv. Iosif de Petrograd. Sv. Maxim de Serpukhov a declarat în plus “Biserica Ascunsă a Catacombelor din pustie a anatematizat „Serghianiștii“ și pe cei cu ei“. Vă rugăm să rețineți că această anathemă, deși ne indică calea mântuirii, încă nu a fost adoptată de întreaga Biserică Ortodoxă Rusă. Cu toate acestea, este demn de remarcat faptul că Mitropolitul Filaret, Vladica Averkie din Jordanville și alții au considerat, că serghianiștii au fost anathemizaţi de Sinodul Rus din 1917-18, care a anathematizat pe toți cei care ar colabora cu Antihristul Roșu. În mod lamentabil, până în ziua de azi (2018), niciun Sinod al întregii Biserici Ortodoxe Ruse nu a abordat schisma Serghianistă din 1927. Cu voia-lui Dumnezău acest lucru se va produce atunci când Ţarul prorocit va lua tronul.]

———————————————————–

Anathema 3 – împotriva Ecumenismului (1983):

Acelora ce atacă Biserica lui Hristos învățând că Biserica lui Hristos este împărțită în așa-numite “ramuri” ce se diferă în învățătură și în felul de trăire, sau că Biserica nu există vizibil, ci va fi alcătuită în viitor când toate “ramurile”, sau sectele sau denominațiunile, și chiar și religii vor fi unite într-un singur trup; și care nu deosebesc preoția și tainele Bisericii de cele ale ereticilor, ci spun că botezul și euharistia ereticilor sunt lucrătoare pentru mântuire; prin urmare, acelora ce conștient au împărtășire cu acești mai înainte-pomeniți eretici sau celor ce susțin, răspândesc, sau apără noua lor erezie a ecumenismului sub pretextul dragostei frățești sau al presupusei uniri a Creştinilor despărţiţi, ANATHEMA!

În ceea ce privește acestă Anathemă, Mitropolitul Vitaly (ROCOR) a declarat: „Proclamând această anathemă, ne-am protejat turma de această ispită apocaliptică și, în același timp, am pus reticență în fața conștiinței tuturor Bisericilor locale o problemă serioasă, care mai devreme sau mai târziu trebuie să o rezolve ei într-un fel sau altul. Viitoarea soartă spirituală a Bisericii Ortodoxe soborniceşti depinde de rezolvarea acestei probleme. Anathema pe care am proclamat-o este de jure (de drept) o manifestare a unui caracter pur local al Bisericii Ruse de Peste Hotare, dar de facto (de fapt) are o semnificație imensă pentru istoria Bisericii soborniceşti, căci ecumenismul este o erezie la scară universală.”