Pre Dumnezeu nimene nu l-au vazut niciodinoara, Au vazut…dara nu fiinta lui Dumnezeu

Cartea : SFÂNTUL IOANN DAMASKIN DESCOPERIRE CU AMĂRUNTUL A PRAVOSLAVNICII CREDINŢE, edit. Predania București 2011, pag.17, 225:

CARTEA ÎNTÂI 

CAP 1 

Cum că necuprins de minte iaste Dumnezeu, şi cum că nu se cuvine să căutăm şi să cercăm ceale ce nu s’au dat noao de Sfinţii Proroci, şi de Apostoli, şi de Evanghelişti 

Pre Dumnezeu nimene nu l-au văzut niciodinioară, (1) cel Unul-născut Fiiul, carele iaste în sânurile Tatălui, (2) acela au spus”1. 


(1) Dară poate va zice cineva: Cum aicea ne învăţăm cum că nimene nu au văzut pre Dumnezeu, iară Scriptura cea veachie în multe locuri arată că l-au văzut, precum Adam în Raiu, şi Avraam la stejarul Mamvri, şi când să ducea la Sodoma, şi Moisì în munte (măcar de şi numai dosul să zice că au văzut). Aşijderea şi Prorocul Isaia, şi Daniil, şi alţii? Au văzut cu adevărat, dară nu fiinţa lui Dumnezeu, ci asemănare oarecarea şi vedeare, unul întru un chip, şi altul în alt chip, fieştecarele după potriva credinţii sale, şi după cum urma trebuinţa. De unde iaste arătat că nu au văzut pre însăşi fiinţa, pentru că nu o ar fi văzut în multe chipuri, singuratică fiind ea şi fără de formă. Iară mai vârtos că şi însuşi Dumnezeu zice cătră Moisì: „Că nu va vedea omul faţa mea, şi să fie viu”. Încă nici Îngerii nu văd fiinţa lui Dumnezeu, măcar de să şi zic că văd faţa lui. Ci aceasta arată numai cum că pururea gândesc la Dumnezeu. Numai dară Fiiul veade pre Tatăl, şi el îl spune tuturor oamenilor.

———

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/01/07/parintele-cel-fara-de-inceput-se-cuvine-a-se-zugravi-ca-un-vechi-de-zile-nu-l-zugravim-dupa-dumnezeiasca-fire/