De la cititori

https://ayeaye20.wordpress.com/2019/03/07/adunare-unui-sinod-nu-este-posibila-erezii-pelagiu-majoritatea-condamnate-acolo-si-celelalte-biserici-au-luat-doar-cunostinta-de-condamnarea-aceasta-ca-sa-se-fereasca-de-ele/

What is it, then, that they say, that “subscription was extorted from simple bishops sitting in their places without any Synodal congregation”? Was subscription extorted against such heretics as these from the most blessed and excellent men in the faith, Cyprian and Ambrose, before such heretics as these were in existence?—seeing that they overthrow their impious dogmas with such clearness that we can scarcely find anything more manifest to say against them.

Or, indeed, was there any need of the congregation of a Synod to condemn this open pest, as if no heresy could at any time be condemned except by a Synodal congregation?—when, on the contrary, very few heresies can be found for the sake of condemning which any such necessity has arisen; and those have been many and incomparably more which have deserved to be accused and condemned in the place where they arose, and thence could be known and avoided over the rest of the lands. But the pride of such as these, which lifts itself up so much against God as not to be willing to glory in Him but rather in free will, is understood as grasping also at this glory, that a Synod of the East and West should be gathered together on their account.

In fact, they endeavour, forsooth, to disturb the catholic world, because, the Lord being against them, they are unable to pervert it; when rather they ought to have been trodden out wherever those wolves might have appeared, by watchfulness and pastoral diligence, after a competent and sufficient judgment made concerning them; whether with a view of their being healed and changed, or with a view of their being shunned by the safety and soundness of others, by the help of the Shepherd of the sheep, who seeks the lost sheep also among the little ones, who makes the sheep holy and righteous freely; who both providently instructs them, although sanctified and justified, yet in their frailty and infirmity to pray for a daily remission for their daily sins, without which no one lives in this world, even although he may live well; and mercifully listens to their prayers.
(din Schaff – Augustine, Anti-Pelagian Writings, pdf, pag. 718)

Ce este, deci, că ei spun, că “adeziunea/semnatura a fost smulsă de la simplii episcopi care şedeau în locurile lor fără nici o adunare/întrunire Sinodală”? A fost adeziunea/semnatura smulsă împotriva unor astfel de eretici ca aceștia de la cei mai binecuvântați și slaviții oameni în credință, Ciprian și Ambrozie, înainte ca astfel de eretici să existe?—văzând că ei răstoarnă dogmele lor ne-evlavioase cu o asemenea claritate încât nu putem găsi cu greu nimic altceva mai evident pentru a le spune împotriva lor.

Sau, într-adevăr, a fost nevoie de adunarea/întrunirea unui Sinod pentru a condamna acest/această pe față(cu capul descoperit) dăunător/molimă, ca și cum nici o erezie nu putea fi condamnată în vreun moment decât printr-o adunare/întrunire Sinodală?—când, dimpotrivă, foarte puține erezii pot fi găsite cu ținta de a condamna care o astfel de necesitate a apărut; și aceștia au fost mulți și incomparabil mai mulți care au meritat să fie acuzați și condamnați în locul în care au ridicat/răsărit, și de acolo pot fi cunoscute și evitate peste restul țărilor.

Însă mândria unor ca aceştia, care se ridică înşişi atât de mult împotriva lui Dumnezău încât nu sunt dispuşi să se slăvească în El ci mai degrabă în voința liberă, este înțeleasă ca lacomie la această slavă, că un Sinod al Răsăritului și al Apusului ar trebui să fie adunat din cauza lor.

De fapt, ei se străduiesc, într-adevăr, să perturbe lumea catholică/sobornicească, fiindcă Domnul este împotriva lor, ei nu pot să o pervertească/schimbe; când mai degrabă ei trebuie să zdrobească afară oriunde acești lupi ar fi putut apărea, prin veghea și râvna păstorească, după o judecată competentă și destulă facută cu privire la ei; fie cu privire la aceea că ei ar fi vindecați și schimbați, fie cu privire la ceea că ei ar fi evitați de siguranța și tăria altora, cu ajutorul Păstorului oilor, care caută oaia cea pierdută de asemenea printre cele mici, care face oile sfinte şi liber neprihănite; care ambele proniator îi învață, deși sfințiți și îndreptați, totuși în slăbiciunea și infirmitatea lor să se roage pentru o răscumpărare/iertare zilnică pentru păcatele lor zilnice, fără de care nimeni nu trăiește în această lume, chiar dacă el poate trăi bine; și ascultă în mod milostiv rugăciunile lor.
(din Schaff – Augustine, Anti-Pelagian Writings, pdf, pag. 718)

—-

  • slabiciune si infirmitate…chiar daca el poate trai bine

===Aici ii demonteaza prostia ereticului Teofan Savu care sustine ca daca e sanatos trupeste toate’s bine, se spune clar poti fi OLOG duhovniceste si totusi sa fi trupeste fara boli, Teofan incerca o indreptatire ca daca semna erezia la Creta 2016 Dumnezău trebuia sa ii dea boala ca semn al ereziei ce a facut NIMIC MAI FALS!, aceeasi idee o au si echilibristii ca daca Grigorie Sanda se facu’ bine trupeste e si ortodox.