Decretele XI si XII de la Sinodul din 1672

archive.org/details/actsanddecreess00lucagoog/page/n6

Acte si Decrete ale Sinodului din Ierusalim

tinut sub Dositei al Ierusalimului, Patriarhul Ierusalimului in 1672

Londra Thomas Baker 1899

pp.130-131

Decree XI.

We believe to be members of the Catholic Church all the Faithful, and only the Faithful ; who, forsooth, having received the blameless Faith of the Saviour Christ, from Christ Himself, and the Apostles, and the Holy Ecumenical Synods, adhere to the same without wavering; although some of them may be guilty of all manner of sins. For unless the Faithful, even when living in sin, were members of the Church, they could not be judged by the Church. But now being judged by her, and called to repentance, and guided into the way of her salutary precepts, though they may be still defiled with sins, for this only, that they have not fallen into despair, and that they cleave to the Catholic and Orthodox faith, they are, and are regarded as, members of the Catholic Church.

Decretul XI.

Credem că suntem membri ai Bisericii Sobornicești , toți Credincioșii și numai Credincioșii; care, într-adevăr au primit Credința fără prihană a Mântuitorului Hristos, de la Hristos Însuși, de la Apostoli și de la Sfintele Sinoade Ecumenice, aderă la aceleași lucruri fără să ezite; deși unii dintre ei pot fi vinovați de tot felul de păcate. Căci dacă Credincioșii, chiar dacă trăiesc în păcat, nu erau membri ai Bisericii, ei nu puteau fi judecați de Biserică. Dar acum, fiind judecați de ea, chemați la pocăință și îndrumați în calea învățăturilor sale sănătoase/poruncilor sale mântuitoare, deși pot fi încă întinați de păcate, numai pentru aceasta, că nu au căzut în disperare și s-au alipit de Soborniceasca și Ortodoxa Credința, ei sunt, și sunt priviți ca membri ai Bisericii Sobornicești.

Decree XII

We believe the Catholic Church to be taught by the Holy Spirit. For he is the true Paraclete ; whom Christ sendeth from the Father,* to teach the truth† and to drive away darkness from the minds of the Faithful. The teaching of the Ηoly Spirit, however, doth not immediately, but through the holy Fathers and Leaders of the Catholic Church, illuminate the Church. For as all Scripture is, and is called, the word of the Holy Spirit ; not that it was spoken immediately by Him, but that it was spoken by Him through the Apostles and Prophets ; so also the Church is taught indeed by the Life-giving Spirit, but through the medium of the holy Fathers and Doctors (whose rule is acknowledged to be the Holy and Ecumenical Synods ; for we shall not cease to say this ten thousand times) ; and, therefore, not only are we persuaded, but do profess as true and undoubtedly certain, that it is impossible for the Catholic Church to err, or at all be deceived, or ever to choose falsehood instead of truth. For the All-holy Spirit continually operating through the holy Fathers and Leaders faithfully ministering, delivereth the Church from error of every kind.

* Cf. John XV., 26.

Cf. John xvi., 13.

Decretul XII

Noi credem că Biserica Sobornicească este învățată de Duhul Sfânt. Căci el este adevăratul Mângâietor; pe care Hristos îl trimite de la Tatăl,* pentru a învăța adevărul† și pentru a alunga întunericul din mințile celor Credincioși. Însă, învățătura Duhului Sfânt nu se face imediat, ci prin Sfinții Părinți și Conducătorii Bisericii Sobornicești, luminează Biserica. Așa cum este și este numită toată Scriptura, cuvântul Duhului Sfânt; nu că aceasta a fost rostită imediat de El, ci că a fost rostită de El prin intermediul Apostolilor și al Prorocilor; deci tot așa și Biserica este învățată într-adevăr de către Duhul de Viață-dătătoar , dar prin intermediul sfinților Părinți și Doctori (a căror conducere este recunoscută a fi Sfintele Sinoade Ecumenice; pentru că nu vom înceta să spunem acest lucru de zece mii de ori); și, prin urmare, nu numai că suntem convinși, dar mărturisim ca adevărat și fără îndoială siguri, aceea că este imposibil pentru Biserica Sobornicească să greșească, sau să fie înșelată, sau să aleagă vreodată minciună în locul adevărului. Căci Atot-Sfântul Duh care lucrează continuu prin sfinții Părinți și Conducători slujind cu credincioșie, izbăvește Biserica de orice fel de eroare.

* Cf. Ioan XV., 26.

Cf. Ioan xvi., 13.

======

stranaortodoxa.wordpress.com/2018/10/30/a-ramane-in-adevar-in-ciuda-smintelilor-de-astazi-este-o-temelie-a-na%c2%addejdii-ca-dumnezeu-ne-va-milui-cei-ce-pacatuiesc-din-punct-de-vedere-moral-continua-sa-fie-madulare-ale-bisericii-chiar-gra/

Arh. Serafim Alexiev

Cei ce păcătuiesc din punct de vedere moral continuă să fie mădulare ale ei, chiar grav bolnave fiind. Însă cei eretici nu pot să rămînă mădularele ei, chiar dacă mai înainte au fost (vezi I In 2, 19). Ei nu mai apar­ţin organismului binecuvîntat, pentru că s-au îndepărtat de Adevăr, adică de Dumnezeu, Care este însuşi Adevărul (vezi Evr. 10, 10; In 14, 6), şi s-au unit cu minciuna, adică cu diavolul, numit min­cinos şi tatăl minciunii (In 8, 44).
======

scribd.com/doc/2397550/Parintele-Cleopa-Calauza-in-credinta-ortodoxa

p.113

Sectarul: Dar cum poate fi Biserica voastră sfântă, dacă
la voi se adună prin biserici tot felul de păcătoşi şi nelegiuiţi?

Preotul: Înţelege, omule, că păcătoşii nu ating sfinţenia
Bisericii. Misiunea Bisericii tocmai aceasta este, de a face
îndreptarea păcătoşilor. Toţi oamenii sunt păcătoşi, aşa că nici unul nu poate spune că e lipsit de păcate (Fac. 8, 20; Pilde 20, 9; Iov 14, 4; Iacov 3, 2; I Ioan 1, 8). Ştiu că voi, sectarii, aveţi pretenţia că în comunitatea voastră se adună numai oamenii sfinţi. Dar să ştii că nu aveţi dreptate. Vezi pe marele Apostol Pavel, care era vas al alegerii (Fapte 9, 15-16), şi care zice despre sine că este cel dintâi păcătos între păcătoşi (I Tim. 1, 15).
Mântuitorul a asemănat Biserica Sa, în diferite pilde, cu ţarina care cuprinde grâu şi neghină (Matei 13, 24-30, 36), cu năvodul care prinde şi peşti buni şi peşti răi (Matei 13, 47-50), iar marele Apostol Pavel spune că Biserica este casă în care se găsesc vase de cinste şi vase de necinste (II Tim. 2, 20). Mântuitorul nu a venit să cheme pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi la pocăinţă, căci nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi (Matei 9, 12).