Decretul X (partial) de la Sinodul din 1672

archive.org/details/actsanddecreess00lucagoog/page/n6

Acte și Decrete ale Sinodului din Ierusalim

ținut sub Dositei al Ierusalimului, Patriarhul Ierusalimului in 1672

Londra Thomas Baker 1899

pp.122-123

Decree X.

We believe that what is called, or rather is, the Holy Catholic and Apostolic Church, and in which we have been taught to believe, containeth generally all the Faithful in Christ, who, that is to say, being still on their pilgrimage, have not yet reached their home in the Fatherland. But we do not in any wise confound this Church which is on its pilgrimage with that which is in the Fatherland, because it may be, as some of the heretics say, that the members of the two are sheep of God, the Chief Shepherd,† and hallowed by the same Holy Spirit ; for that is absurd and impossible, since the one is yet militant, and on its journey ; and the other is triumphant, and settled in the Fatherland, and hath received the prize. Of which Catholic Church, since a mortal man cannot universally and perpetually be head, our Lord Jesus Christ Himself is head, and Himself holding the rudder is at the helm in the governing of the Church, through the Holy Fathers. And, therefore, over particular Churches, that are real Churches, and consist of real members [of the Catholic Church], the Holy Spirit hath appointed Bishops as leaders and shepherds, who being not at all by abuse, but properly, authorities and heads, look unto the Author and Finisher of our Salvation,* and refer to Him what they do in their capacity of heads forsooth.

* …. † Cf. Ps. xciv. [xcv.],7. *Cf. Heb. ii., 10 ; xii., 2.

Decretul X

Credem că ceea ce se cheamă, sau mai degrabă este, Sfânta Sobornicească și Apostolică Biserică, și în care am fost învățați să credem, conține în general toți Credincioșii în Hristos, care, adică, încă se află în călătoria/trecerea lor, care încă nu au ajuns la casa lor în patria Tatălui. Dar noi nu confundăm în nici un fel această Biserică care se află în călătoria ei cu ceea care este în patria Tatălui, pentru că ar putea fi, așa cum spun unii dintre eretici, că membrii celor două sunt oile lui Dumnezeu, Păstorul Conducător, † și sfințite de același Duh Sfânt; căci aceasta este absurd și imposibil, pentru că una este încă luptătoare, și în călătoria sa; iar cealaltă este biruitoare și așezată în patria Tatălui, și a primit premiul. A cărei Biserica Sobornicească, de vreme ce un om muritor nu poate fi sobornicește și permanent cap, Domnul nostru Iisus Hristos Însuși este capul, și Însuși ținând cârma este la cârmă în conducerea Bisericii, prin Sfinții Părinți. Și, prin urmare, Bisericile locale, care sunt adevărate/reale/văzute Biserici și constau în membri adevărați/reali/văzuți [ai Bisericii Sobornicești], Duhul Sfânt a numit Episcopii ca, conducători și păstori, care nu sunt deloc prin abuz, ci în mod corespunzător, autorități și capete, privesc la Începătorul și Plinitorul Mântuirii noastre, * și se raportează la El ceea ce și fac în calitatea lor de capete într-adevăr.

* …. † Cf. Ps. xciv. [xcv.],7. *Cf. Evr. ii., 10 ; xii., 2.