Dovada din Pidalion ca cel ce nu e VREDNIC NU SE CINSTESTE CU NUMELE EPISCOPIEI=EPISCOPULUI, nu cum au schimbat ectenia la Liturghie Ereticii Ecumenisti: SAVA-STAICU CIPRIAN-IERONIM si toti ce spun ca ei!

  • “Ayos” ne spune la articolul:

https://ayeaye20.wordpress.com/2022/01/20/pomenirea-treptei-fara-nume-are-aceeasi-valoare-ca-si-pomenirea-cu-nume-dovada-de-asemanare-chiar-din-cuvintele-ingraditilor-pomenitorilor-de-eretici-ecumenisti-fara-nume-la-liturghie/

  • “Citește cu atenție canonul 1 Sf Chiril…,nu se poate face pomenirea titulaturii daca nu e vrednic de pomenire cu numele.”

https://ayeaye202.code.blog/2022/01/22/de-cand-a-inceput-nebunia-de-la-roman-si-s-a-reluat-pomenirea-episcotului-lor-si-episcopia-ereticii-ecumenisti-sava-si-staicu-ciprian-28-ianuarie-2018/

====Dar cine sa creada pe Sv. Palamas???

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/03/09/longhin-vs-sfantul-palamas/

  • “cu cât se mint așadar pe ei înșiși, numindu-se pe sine și unii pe alții păstori și arhipăstori sfinți.”

Pidalion 1844, 2007

pag. 698-699

Canonicească epistolie cea către Domnos

SFÂNTUL KIRIL AL ALEXANDRIEI

CANONUL 1
Fiecare din lucrurile noastre, când se îndreptează cu buna rânduială canoniceasca, nici o tulburare nu ne naşte nouă, ci ne scapă şi de grăirea de rău a oarecărora, iar mai vârtos, pricinuieşte nouă şi bunele cuvântări de la cei ce drept cugetă. Că cine nu ar primi o hotărâre necăutătoare în faţă, care s-ar face de către oarecarii? Sau cum a judeca drept şi legal nu va fi neprihănit, şi mai vârtos plin de toată lauda? Şi acestea scriu acum teoseviei [iubirii tale de Dumnezeu] tale, căci în scrisorile tale, cele trimise şi către mine, şi către preacuviosul şi prea iubitorul de Dumnezeu fratele nostru, şi SinEpiscopul Proclu, Episcop numind (Teofilia ta [iubirea ta de Dumnezeu]) pe prea evlaviosul şi prea religiosul Petru, care se plângea, şi zicea că nelegiuit s-a scos din Biserica cea încredinţată lui, urmează însă, că ori a avea el şi pe numele preoţiei împreună cu Dumnezeiescul lucru, adică, de nu era vrednic a sta înaintea Dumnezeiescului Altar, nici cu însuşi numirea Episcopiei a se cinsti. Dar poate s-ar părea Teofiliei tale a fi oarecum aspru, şi neiubitor de fraţi cuvântul meu. Însă nu este aşa după adevăr. Că socotim poate că miluim pe bătrânul, lăsându-i lui pe singura numirea, mult mai bine ar fi însă a socoti şi cealaltă. Că zice că ar fi putut a-şi întări cinstea sa, dar nu a avut timp de a se dezvinovăţi, şi nici i s-a propus canonicească ascultare. Iar de s-ar fi făcut ceva de acest fel, însăşi productul lucrărilor [actelor] ar fi vădit pe el, ori prins în crimene, ori vinovat osândit, şi care nu ar fi mai avut a zice de aici înainte că este nedreptăţit, ori hotărându-se slobod, iarăşi i s-ar fi dat a proistoşi Biserica, care o a avut în mâna sa. Iar nefăcându-se una ca aceasta, strigă asupra lucrului (şi zice că suferă nesuferită nedreptate, şi că cu nelegiuire s-a scos). Şi mai adăugând, că i s-au răpit şi toţi banii ce i se cuveneau lui. Deci cuvioşia ta înţelegând, şi ceea ce socotesc dumnezeieştile Canoane, şi ceea ce se cuvine Bisericii, şi celor rânduiţi la Sfinţita Liturghie, iar pe lângă acestea încă, şi de scrisorile noastre fiind rugat, încetează lacrimile bărânului. Şi de s-ar socoti a se judeca cu cei ce au adus asupra lui pricinile, să se judece după obicei înaintea teoseviei tale. Fiind împreună de faţă adică şi cinstitorii de Dumnezeu Episcopii cei de sub mâna ta. Afară de unii de care s-ar feri, ca de nişte sub prepus. Că cu adevărat nici pe unul din preacinstitorii de Dumnezeu Episcopi credem că ar cugeta vrăjmăşie asupra fratelui. Însă ca să nu se facă aceasta pricinuire, care să slăbănogească pe judecata ceea ce va să se facă pentru el, spre a nu se socoti că nu s-a făcut cu dreptul, nimic nu supără ca să nu fie în adunare unii din cei ce sunt în prepus.

TÂLCUIRE
Zice Sfântul, că tot lucrul Bisericesc, când se face după rânduiala Sfintelor Canoane, nu numai nu pricinuieşte nouă vreo tulburare, şi ocară, ci mai ales şi laude de la cei înţelepţi şi deosebitori. Că cine nu laudă hotărârea cea dreaptă şi nefăţarnică? Sau cum nu este afară de toată mustrarea şi prihana, judecata cea dreaptă şi legiuită, şi plină de toată lauda? Şi zice dar către Domn. Acestea dar scriu ţie, pentru că în scrisorile ce ai trimis, şi mie şi fratelui Proclu al Constantinopolului, tu numeşti Episcop pe cuviosul Petru, iar el dimpotrivă, venind la noi plânge şi se tânguieşte zicând, că cu nedreptate s-a scos de tine din Episcopia cea dată lui. Şi de cuviinţă ar fi fost, ori să aibă şi numele Episcopiei, şi Episcopia, ori de nu era vrednic a avea Epsicopia şi Arhieria, nici cu numele Episcopului să se cinstească, precum tu îl numeşti. Iar de cumva ţi s-ar părea a fi lucru aspru şi neiubitor de fraţi aceasta ce o zic, adică, a nu se zice Episcop, dacă nu are Episcopia, însă cu adevărat nu este aspru. Căci, noi socotim (vezi cum în număr multoratic vorbeşte Sfântul punându-şi şi persoana sa ca să facă cuvântul mai neasupritor, şi mai lesne de primit.) cum am fi făcut cu bătrânul Petru, numindu-l Episcop cu nume gol, mai bine însă l-am milui, de am socoti să facem şi cealaltă. Care? A-i da vreme să se dezvinovăţească, şi a-i asculta şi îndreptăţirile sale, precum dumnezeieştile Canoane rânduiesc. Căci el zice, că de i s-ar fi dat acestea, şi de s-ar fi judecat la Sinod, s-ar fi arătat pe sine-şi nevinovat la cele ce se prihăneşte. Şi cu adevărat de s-ar fi făcut aceasta, hotărârea aceasta în scris, care s-ar fi dat în pricina lui, de ar fi fost el vinovat, l-ar mustra spre a nu mai putea zice, că m-am nedreptăţit. Şi iarăşi de ar fi fost nevinovat, i s-ar fi dat Episcopia sa. Fiind dar că
acest fel de Sinodicească judecată nu i s-a făcut, strigă şi zice, că i-a făcut nesuferită nedrepte şi cu nelegiuire s-a scos din Episcopia sa. Şi încă zice, că i-a răpit şi toţi banii ce-i avea. Acestea zicându-le Sfântul, îndeamnă pe Domn să facă acest fel de judecată şi dreptate.

===asta arata cat de “cunoscatori” ai Sv. Canoane e şleahtă/ceata de lăutari apostati eretici hulitori si ECUMENISTI ca Sava-Ieronim-Staicu Ciprian si toti cu episcopul lor si cu episcopia lor de ERETICI ECUMENISTI POMENITORI DE ERETICI ECUMENISTI niste ECUMENISTI MASCATI=cripto ecumenisti cum bine i-a numit ereticul Marian Tudor