CAPITOLUL 13 DIN APOCALIPSĂ ÎN TÂLCUIREA SFINŢILOR PĂRINŢI

Parinţii duhovnişti ai Bisericii au tâlcuit Scripturile prin Duhul Sfânt (2 Pt. 1:20-21), cu multă luare aminte. Duhul lui Dumnezeu fiind Cel ce a insuflat Scripturile (In. 4:26), tot El le-a dat Părinţilor purtători de Duh darul tâlcuirii Scripturilor (Lc. 24:45). Acest dar a fost lăsat sfinţilor în toate veacurile, până în vremea noastră fiind cei ce au luat acest dumnezeisc dar pentru folosul Bisericii. În primele veacuri Biserica a păstrat mai ales pe cale orală, din generaţie în generaţie, tâlcuirile unor pasaje mai dificile ale Scripturii. Ele au fost puse pe hârtie de câţiva scriitori, între care primii, cronologic vorbind, par a fi fost Sfântul Irineu de Lugdunum şi Sfântul Ippolit Romanul, amândoi scriitori din Apus, de la sfârşitul secolului al II-lea. Încercând să redăm o privire ortodoxă cât mai de ansamblu asupra controversei cipurilor redăm mai jos temeiurile din tradiţia Bisericii asupra acestui subject, adică textul scripturistic şi tâlcuirile câtorva
din Părinţii Bisericii   (16  Sfântul Irineu de Lugdunum (+ ~202 , Sfântul Ippolyt Romanul (+ ~236), Victorin de Poetovium (+ a 2-a jum. a sec. III), Sfântul Efrem Syrul (+ 373), Tyconius (+ ~390), Sfântul Ioann Gură de Aur (+ 407). Icumenie de Trikka(+ sec VI), Sfântul Andrei de Caesaria (+ sec. VI), Caesarius din Arles (+ 542), Primasius de Hadrumetum (+ ~560), Beda din Northumbria (+ 735) )   la fragmentul Apocalipsei despre fiara cea de-a doua şi despre semnul ei (Apoc. 13:11-18, 14:9-11).

•••

13:11 Şi am văzut altă fiară ridicându-se din pământ,şi avea coarne două asemenea mielului, şi grăia ca un balaur. „Fiara care se va ridica din pământ zice că va fi împărăţia lui Antihrist, iar cele două coarne — el şi prorocul său mincinos. Iar a spune cele două coarne ale sale asemenea mielului -că vrea să se asemene Fiului lui Dumnezeu şi se va arăta însuşi pe sine împărat. Iar a spune grăia ca balaurul – că înşelător este şi nu adevărat.(17 Sfântul Ippolyt -Despre Antihrist,49  )

„Avea două coarne asemenea mielului. Acestea sunt cele două  Testamente care sunt ale Mielului celui adevărat,însă fiara a  încercat să le facă ale sale, arătându-se ca un miel.Totuşi, zice că grăieşte ca un balaur din pricina făţărniciei adevărului minincinos îi păcăleşte pe aceia pe care îi poate rătăci. Pentru că nu va fi ca un miel când va grăi pe faţă ca un balaur. Acum se fece a fi Mielul aşa încât să înfrângă Mielul, care este trupul lui Hristos.(18 Aici   Caesarius din Arles numeşte simplu fiara „ Biserica eretică” PL 35:2436 ) Grăieşte împotria lui Dumnezeu, de vreme ce depărtează de la calea adevărului pe aceia pe care i-a înşelat şi acum îi urmează
ei.„(19  Tyconius Tâlcuire la Apocaliplsă) „Şi am văzut, zice,altă fiară ridicându-se din pământ.” Pământul este sursa originii întregii omeniri, pentru că Antihristul este un om a căruia venire este după lucrarea satanei, precum întru-tot-înţeleptul Pavel zice (2 Tesal 2:9).
„Şi avea două coarne asemenea mielului şi grăia ca un balaur.” Cu adevărat spune că avea două coarne asemenea mielului, nu coarne de miel, şi că grăia ca un balaur,nu că era balaur. Pentru că ticălosul
se arată pe sine a fi Hristos, dar nu este, i s-au dat lui coarne ca ale Mielului. Şi de vreme ce tot felul de lucrare necurată împrăştie, care se aseamănă diavolului, dar nu este totuşi diavolul, nu zice că este balaur, ci că grăia ca un balaur. Şi de vreme ce acestea sunt aşa, textul i-a păstrat ei un chip şi în vedenie, şi îi dă ei chip, însă nu cel al mielului, ci ca al mielului, şi nu cel al balaurului, ci ca al balaurului. Pentru că Hristos se zice a fi Mielul, şi diavolul se zice a fi balaurul, dar aceasta nu este nici unul, nici celălalt.”(20 Icumenie – Tâlcuire la Apocalipsă, 13:11-13 )
„Unii înţeleg că fiara aceasta este Antihristul, iar altora li se pare că e Satana şi socotesc că cele două coarne ale lui ar fi ale lui Antihrist şi ale proorocului mincinos. Dar de vreme ce şi prorocul mincinos va să vină în persoană, e mai bine să credem că balaurul se tâlcuieşte ca Satana, fiara care se ridică din mare ca Antihrist, iar fiara aceasta care iese din pământ ca prorocul mincinos, care este şi părerea Fericitului Irineu(21 Sf. Irineu de Lugdunum —Împotriva ereziilor, 5:28.2 ). Iar că vine din pământ înseamnă că se ridică din viaţa cea pământească şi târâtoare pe pământ. Iar că «avea două coarne asemenea cu ale mielului» arată că, sub piele de oaie, va tăinui sălbăticie de lup ascunsă şi ucigaşă, şi că la început va arăta un chip de bună credinţă. Sfântul Irineu al Lyonului spune că: Despre sluga ajutătoare lui Antihrist, care îl numeşte şi proorocul lui mincinos, zice: Grăia ca un balaur. Va primi puterea de a face semne şi minuni, încât mergând înaintea lui Antihrist, îi găteşte acestuia calea cea ducătoare la pierzare. Spunem că vindecarea rănii fiarei e fie păruta, scurta unitate a împărăţiei dezbinate, fie vremelnica refacere de către Antihrist a tiraniei Satanei care a fost stricată, sau mincinoasa înviere a unuia din prietenii săi care a murit. Şi zice că acesta va grăi «ca un balaur», de vreme ce le va face şi le va grăi pe cele ale diavolului celui începător de răutate.”(22 Sfântul Andrei al Chesariei — Tâlcuire la Apocalipsă, 13:11   )

•••

13:12 Şi stăpănirea fiarei celei dintâi toată o face înaintea ei, şi face pământul, şi pe cei ce locuiesc pe dânsul, ca să se închine fiarei celei dintâi, a căreia rană a morţii ei s-a vindecat. 13:13 Şi face semne mari, ca şi foc să facă să se pogoare din Cer pe pământ înaintea oamenilor. „Cuvintele stăpânirea fiarei celei dintâi toată o face înaintea ei, şi face pământul, şi pe cei ce locuiesc pre dânsul, ca să se închine fiarei celei dintâi, a căreia rană a morţii ei s-a vindecat înseamnă că după felul legii lui Augustus, prin care împărăţia Romei s-a întemeiat, şi aceasta va stăpâni şi conduce, pedepsind totul prin
aceasta şi luându-şi mai mare slavă pentru sine.”(23 Sfântul Ippolyt
Romanul — Despre Antihrist, 49   )
„Îşi va face lucrările sale în faţa oamenilor, aşa încât chiar morţii vor părea că se ridică din nou, pentru că prin îngerii căzuţi chiar şi vrăjitorii fac aceste lucruri în faţa oamenilor”.(24 Victorin de Poetovium — Tâlcuire la Apocalips, 13.4   )
„Stăpânirea fiarei celei dintâi toată o face. A spus despre acea primă fiară că se ridicase din mare şi că balaurul i-a dat însăşi puterea sa cea mare. A zis că fiara şi-a lucrat puterea înaintea fiarei. Pentru că toată puterea poporului este în conducătorii săi, pe care i-a arătat, întocmai precum puterea lăcustelor şi a cailor este în cozile lor (Apoc 9:9,19). În faţa poporului, conducătorii fac ce este de folos voii diavolului sub acoperirea asemănării cu Biserica. Într-adevăr, în amândouă fiarele este un singur trup şi ele lucrează închinarea unei ticăloşii, încât imitarea fiarei celei de-a doua ar putea să fie zisă că lucrează pentru prima fiară. Ca să se închine fiarei celei dintâi. Sau precum alt cuvânt spune,face pământul,şi pe cei ce locuiesc pe dânsul… şi a pomenit pământul şi pe cei ce îl locuiesc cu bună ştiinţă.Pentru că ar trebui să fi fost de ajuns să pomenească sau pământul, sau pe cei ce locuiesc pământul. Totuşi, arată puterea amăgirii care i s-a dat şi trupului şi sufletului ei. Pentru că oricine cade cu de-a sila, fără să fie înşelat, este înrobit doar cu trupul. Însă oricine cade în amăgire este înrobit şi cu trupul, şi cu mintea şi pentru aceasta a zis: Face pământul, şi pe cei ce locuiesc pe dânsul, ca să se închine fiarei a cărei rană a mortii ei s-a vindecat.”(25 Tyconius – Tâlcuire la Apocalipsă 13.2  )
„Şi face semne mari, ca şi foc să facă să se pogoare din cer pe pământ înaintea oamenilor. Deşi se spune că va face multe semne, pomeneşte numai acest semn uriaş. Traducerea aceasta vorbeşte ca
despre trecut, în vreme ce anunţă viitorul, deşi arătând că viitorul va fi şi el diferit. Şi astfel spune: ca şi foc să facă să se pogoare din cer. Că face focul să se pogoare din cer pe pământ, adică din Biserică spre cei pământeşti, arată că dintr-o mulţime de oameni sau prin vicleniile unui vrăjmaş căzut, face pe slugile sale să vorbească în multe şi noi limbi. Astfel vor bolborosi ca şi cum ar fi primit Darul Sfântului Duh, care în chip de limbi de foc a strălucit odată peste fiecare din ucenicii lui Hristos. Şi, într-adevăr, Domnul a hărăzit acest semn al celor ce cred, zicând: «Aceste semne vor urma celor ce vor crede: întru numele Meu draci vor scoate; în limbi noi vor grăi», şi celelalte. (Mc. 16:17) Nu e de mirare, aşadar, dacă acea fiară care prin imitare a luat numele Mielului care a fost ucis şi acum trăieşte ar pretinde hoţeşte prin făţărie că dă marele Dar al Sfântului Duh şi ar născoci acel dar şi pentru slugile sale, chiar precum ne aducem aminte că Simon s-a lăudat cândva, dar nu a putut să facă. Căci când înşişi slujitorii lui Satan şi-au înfătişat scoaterile de draci şi alte numeroase minuni şi au zis «Au nu am scos noi dracii cu numele Tău?» şi cele asemenea, Domnul nu le-a îngăduit lauda ci i-a alungat ca pe nişte obraznici şi vrednici de osândă. (Mt. 7:22-23) Şi pentru aceea poate prin întărirea acestui semn [al focului], care este Duhul Sfânt, vrea să arate mai ales că este mai presus decât toţi ceilalţi. Pentru că deşi ereziile par să aibă câteva lucruri în comun cu noi, numai Biserica lui Hristos poate să se laude că ea mai ales are acest dar. Deşi vrăjitorii lui Faraon au făcut minuni asemănătoare celor ale lui Moise, ni se spune că ei erau lipsiţi de Sfântul Duh. Când şi-au
lăsat deoparte învârtoşarea şi au fost biruiţi, au grăit o adevărată mărturisire şi au zis: «Acesta este degetul lui Dumnezeu». (Ieş 8:19) Evangheliile mărturisesc că Sfântul Duh este degetul lui Dumnezeu când una din ele spunc «Eu cu degetul lui Dum-nezeu scot dracii». Şi aşa toată puterea amăgirii este arătată, că se va crede că fiara va avea acel Duh care i-a înfrânt pe vrăjitori şi a făcut de nimic înşelătoriile lor.”(26 Primasius — Tâlcuire la Apocalipsă, 13.13  )
„De vreme ce Biserica este cer, ce este focul care cade din cer dacă nu ereziile care cad din Biserică? Precum este scris: Dintru noi au ieşit, însă nu erau dintru noi (1 In, 2:19). Căci foc cade din Biserică ori de câte ori ereticii părăsesc Biserica ca focul şi prigonesc Biserica. Pentru aceea fiara cu două coarne îi face pe oameni să se închine chipului fiarei, adică uneltelor diavolului.”(27 Caesarius din Arles — Tâlcuire la Apocalipsă  )
„Acel înainte-mergător al potrivnicului lui Hristos, Antihrist, le va face pe toate prin farmece şi năluciri, spre amăgirea oamenilor, ca să li se pară că Antihrist este Dumnezeu, mărturisit fiind de lucrătorul unor astfel de minuni. Acesta îl va urma întru toate pe Ioan Botezătorul, cel care i-a adus la Mântuitorul pe cei ce au crezut, dar spre înşelarea oamenilor, cărora, deşi vor fi în rătăcire, le va spune că urmează adevărului. Căci nu este de mirare de-i va face pe oamenii cei orbiţi cu înşelăciunea să vadă pogorându-se foc din cer, ca şi în istoria lui Iov, când s-a pogorât  foc şi a ars dobitoacele lui după  îngăduinţa lui Dumnezeu şi după lucrarea Satanei (Iov. 1:16).” (28 Sfântul Andrei al Chesariei — Tâlcuire la Apocalipsă )
•••
13:14 Şi înşeală pe cei locuiesc pe pământ, pentru senmele care i s-a dat ei să le facă înaintea fiarei,zicând celor ce locuiesc pe pământ să facă chip fiarei care are rana sabiei, şi a trăit. 13:15 Şi s-a dat ei a da duh chipului fiarei, ca să şi grăiască chipul fiarei, şi să facă ca câţi nu se vor închina chipului fiarei, să se omoare. 13:16  Şi face pe toţi cei mici şi pe cei mari, şi pe cei  bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să le dea lor semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunţile lor. 13:17 Şi ca nimenea să nu poată cumpăra sau vinde, fără numai cel ce are  semnul, sau numele fiarei, sau numărul numelui ei  „Fiind plin de viclenie şi aprinzându-se împotriva robilor Domnului, vrând să-i scoată afară din lume pentru că nu îl slăvesc pe el, [Antihrist] va porunci să se aşeze altare de tămâiere de către toţi pretutindeni,ca nimeni dintre sfinţi să nu poată să cumpere sau să vândă fără să jertfească mai întâi. Aceasta e ceea ce se înţelege prin semnul primit pe mâna dreaptă. Şi pe frunte arată că toţi sunt încununaţi şi poartă o cunună de foc, însă nu a vieţii, ci a morţii. Căci aşa şi Antioh Epifanes împăratul Syriei, urmauşul lui Alexandru  Makedon, şi-a născocit hotărârile împotriva Iudeilor. Şi el în înălţimea inimii sale, a dat poruncă în acele vremi ca toţi să facă altare înaintea uşilor lor şi să aducă jertfă,şi ca să meargă cu pompă în cinstea lui Dionys purtând cununi de iederă (2 Mac. 6:7-8) şi ca cei ce nu fac ascultare să fie daţi morţii prin sugrumare sau munci. Dar şi el şi-a luat plata din  mâna Domnului, Dreptul Judecător şi Atotştiutorul Dumnezeu căci a murit mâncat de viermi.”(29 Sfântul Ippolyt – Despre Antihrist,49  )
„[Fiara] va vedea că un chip de aur al lui Antihrist este pus în templu la Ierusalim  şi că îngerii căzuţi vor intra acolo şi de acolo varsă proorocii. Şi ea însăşi va face şi pe cei robi,şi pe cei liberi, să primească semne pe frunţile  lor sau pe mâna lor cea dreaptă — adică numărul numelui ei aşa încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât cel ce are semnul.   Daniil a vorbit deja despre această stricare a poporului şi această sfidare a lui Dumnezeu şi această necurăţie spunînd «şi îşi va întinde cortul său între mări, în munte», adică în Ierusalim, şi apoi va pune aici chipul său de aur, precum împăratul Nabucodonosor a făcut. Şi Domnul spune aceasta către toate Bisericile când vorbeşte despre vremurile din urmă: ,«Când veţi vedea urâciunea pustiirii, care s-a zis prin Daniil Prorocul, stând în locul cel sfânt, unde nu i se cuvine, cine citeşte să înţeleagă» (Mt. 24:15). Este numită urâciune când Dumnezeu este defăimat pentru că idolii sunt închinaţi. Şi se zice a fi «a pustiirii» când oamenii stricaţi,amăgiţi de semne şi minuni mincinoase, îşi pustiesc Mântuirea.(30 Victorin de Poetovium – Tâlcuire la Apocalipsă, 13.4  )
„Şi prin semne va înşela pe cei ce locuiesc pe pământ. Face semne, amăgind ochii celor ce privesc, precum vrăjitorii au făcut în faţa lui Faraon, pentru că şi aceia şi acesta sunt călăuziţi de acelaşi drac înşelător. Şi cu dreptate zice că face semne în faţa fiarei, pentru că de vreme ce îşi va înălţa sieşi chip, căruia şi a se închina pe toţi îi sileşte, săvârşind atunci semne înaintea ei, ca şi cum îndumnezeind chipul, că de la el are puterea aceasta. Şi s-a dat ei a da duh chipului fiarei. Zic că mulţi idoli par că grăiesc  prin lucrarea diavolului.”(31 Icumenie – Tâlcuire la Apocalipsă )

„E ca şi cum ar fi spus că înşelăciunea a biruit într-asemenea măsură, încât cei pământeşti, duşi în rătăcire de minunile fiarei, şi-au dat toată voia lor cea căzută fiarei şi printr-o împreună închinăciune s-au încurajat unul pe celălalt să facă un chip al fiarei, în răutatea inimii lor. Şi aşa ei cred că nu ar fi loc de îndoială şi sunt încredinţaţi prin mărturia focului că fiara este într-adevăr Hristos, deşi diavolul este în Antihrist şi acelaşi duh rău a luat forma Duhului, şi, cu îngăduinţa dumnezeiască, întinde asemenea capcane amăgitoare. Pentru aceea este scris a dat duh chipului fiarei, ca să şi grăiască chipul fiarei. Aceasta se poate tâlcui în două feluri. Sau că întreg trupul celor răi va fi mânuit de arătări ale puterii, de vreme ce diavolul lucrează şi mai marii silesc poporul, aşa încât să fie pentru toţi aceeaşi mărturisire şi toţi vor să o facă printr-o formulă de obşte, aşa încât oricine care nu va grăi aceasta prin chipul fiarei, adică prin imitare, să fie omorât; sau, întocmai precum prin vorbirea cu femeia primul om a fost rătăcit prin gura şarpelui, tot aşa îi înşeală pe mulţi în acelaşi chip, când îi face pe următorii săi să primească răspunsuri prin întrebările către chip, adică, Antihristul, căruia ei cred că i se cuvine cinste ca unui dumnezeu, deşi este omul păcatului şi fiul pieirii (2 Tesal. 2:3). Şi îi face pe toţi ca să dea lor semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunţile lor. Aici deosebeşte pe unul de altul, deşi mult mai des îi ia pe toţi ca un singur trup sau persoană a fiarei. Mâna înseamnă lucrul, şi este mâna dreaptă care închipuie adevărul. Fruntea înseamnă mărturisirea credinţei. De vreme ce ei sunt lipsiţi în părerea minţii lor de amândouă aceste fapte bune, se zice că sunt însemnaţi pe amândouă.(32 Primasius – Tâlcuire la Apocalipsă ) „Ca să le dea lor semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunţile lor. Vorbeşte despre taina înşelăciunii pentru că sfinţii care sunt în Biserică primesc pe Hristos pe mână şi pe frunte. Totuşi făţarnicii primesc fiara în numele lui Hristos. Iar cei care nu se închină la fiară vor fi ucişi. E potrivit cu credinţa că fiara trebuie înţeleasă drept însăşi cetatea celor necredincioşi, adică adunarea sau sfatul tuturor celor care sunt necredincioşi, fără evlavie şi plini de mizerie; această cetate se numeşte Babilon, care se
tâlcuieşte „îndoială”, şi ei îi aparţin toţi care voiesc să lucreze ceea ce este vrednic de îndoială. Ea însăşi [fiara] este cetăţenia necredincioşilor, potrivnicii credincioşilor, adică cetatea lui Dumnezeu. Chipul ei este făţarnic, adică printre cei ce mărturisesc  credinţa sobornicească, dar trăiesc viaţa curviei. Pentru că ei se prefac a fi ceea ce nu sunt şi se numesc pe sine Creştini, nu în felul chipului adevărat, ci prin cel al unui chip mincinos. Despre asemenea oameni a scris Apostolul: Având chipul bunei credinţe, dar tăgăduind puterea ei (2 Tm. 3:5). Nu puţini dintre aceştia sunt în biserica sobornicească. Totuşi cei drepţi nu se închină fiarei, adică nu tind către ea, nici nu i se supun ei, nici nu primesc semnul ei, semnul păcatului, pe frunte, în numele mărturisirii, nici pe mâna , în numele faptelor.”(33 Caesarius din Arles – Tâlcuire la Apocalipsă,13.15-16.Omilia 2-a )

Îi va înşela pe cei cărora le place pururea viaţa pământească, căci cei cu viaţa în cer nu se amăgesc cu mintea, fiind întăriţi întru înainte-vestirea venirii lui. […]Apolonie şi alţii spun că dracii au grăit de multe ori cu puterea farmecelor prin chipuri, şi prin idoli săpaţi, şi prin lemne, şi prin apă şi chiar prin trupuri moarte, precum a făcut şi Simon Vrăjitorul înaintea Romanilor şi a marelui Petru, arătându-le un trup mort care se mişca. Dar Apostolul i-a vădit rătăcirea, arătând că a săvârşit învierea în chip mincinos, căci el (Petru) l-a înviat pe acel mort cu adevărat, pentru a dovedi că morţii se vor scula. Deci aşa se zice că va face şi ispravnicul şi înainte-mergătorul lui Antihrist, prin lucrarea diavolului, încât va grăi chipul fiarei întru arătare mincinoasă. Şi-i va omorî pe cei ce nu se vor închina fiarei. Şi se va nevoi să pună peste toţi numele cel pierzător al potrivnicului şi înşelătorului: pe mâna lor cea dreaptă, ca să taie lucrarea celor drepte şi bune; iar pe frunte, pentru a-i învăţa pe cei amăgiţi să fie îndrăzneţi întru înşelăciune şi întru întunecare. Dar numele [Antihristului] nu va fi primit de cei însemnaţi pe faţă cu lumina cea dumnezeiască. Şi numele fiarei se va vesti peste tot celor ce vor cumpăra şi celor ce vor vinde, încât cei ce nu-l vor primi vor suferi moarte cumplită, din lipsa celor trebuincioase.”(34 Sfântul Andrei din Chesaria- Tâlcuire la Apocalipsă 13:14-17 )
„Şi  înşeală pe cei ce locuiesc pe pământ, pentru semnele care i s-a dat ei să le facă. Pentru că venirea ei, aşa cum se spune, va fi prin lucrarea lui Satan cu toată puterea şi cu semne şi minuni ale minciunii (2 Th. 2:9), se poate că acestea sunt numite semne şi minuni ale minciunii pentru că vor înşela simţurile oamenilor prin năluciri aşa încât ea să pară că face ceea ce de fapt nu face. Sau se poate ca aceste semne, chiar dacă vor fi minuni foarte mari, vor duce întru înşelăciune pe cei care, neştiind puterea diavolului, vor gândi că aceste lucruri nu pot fi făcute fără putere dumnezeiască. Pentru că nu printr-un foc sau printr-o furtună mincinoasă a omorât diavolul toată familia Dreptului Iov împreună cu toate turmele lui, ci printr-un foc adevărat şi o furtună adevărată.(35 Beda – Tâlcuire la Apocalipsă,13.14)
•••
13:18 Aici este înţelepciunea: cel ce are minte, să socotească numărul fiarei; că numărul omului este, şi numărul ei – 666.
„În această fiară, când va veni, va un fel de cuprindere a tuturor felurilor de fărădelgi şi a orişicărei înşelăciuni, aşa încât toată puterea vrăjmaşului curgând înăuntru, şi fiind închisă în ea, să poată fi trimisă în cuptorui de foc. Aşadar este potrivit ca numele său să aibă numărul 666, pentru că ea adună în ea toată amestecarea vicleniei care a fost înainte de potop, din pricina căderii
îngerilor. Pentru că Noe avea 600 de ani când a venit potopul pe pământ, măturând afară toată lumea răzvrătită din cauza acelei seminţii nelegiuite care a trăit în vremurile lui Noe, şi Antihristul adună toată căderea idolilor făcuţi de la potop, împreună cu junghierea Prorocilor şi tăierea Drepţilor. Pentru că acel chip care a fost făcut de Nabucodonosor avea într-adevăr o înălţime de 60 de coţi, în vreme ce în lăţime era de 6 coţi; iar când Anania, Azaria şi Misail nu i s-au închinat, au fost aruncaţi în cuptorul de foc, arătând prooroceşte prin ce li s-a întâmplat, mânia împotriva celor drepţi care se va ridica în vremurile din urmă. Pentru că acel chip în sine a fost o preânchipuire a venirii acestui om, arătând că numai el, fără îndoială, trebuie să fie slăvit de toată lumea. Aşadar cei 600 de ani ai lui Noe în a cărui vreme s-a întâmplat potopul din pricina căderii şi cu numărul coţilor chipului pentru care aceşti oameni drepţi au fost trimişi în cuptorul de foc arată numărul numelui acelui om în care este înmănuncheată întreaga cădere a 6000 de ani şi nedreptatea şi
viclenia şi prorocia mincinoasă şi înşelăciunea.”(36 Sfântul Irineu de Lugdunum – Împotriva ereziilor, 5.30.1  )
„Este aşadar mai sigur şi mai neândoielnic să aşteptăm împlinirea profeţiei decât să facem presupuneri şi încercări asupra oricăror nume s-ar înfăţişa, mai ales că se pot găsi multe nume având numărul amintit; şi aceeaşi întrebare va rămâne, până la urmă, nedezlegată, pentru că dacă sunt multe nume având acest număr, oricine se va întreba pe care dintre ele îl va purta omul ce va să vie. Aşa că nu dintr-o nevoie de nume care să conţină numărul acelui nume este faptul că zic eu aceasta, ci din  pricina fricii de Dumnezeu şi a râvnei pentru adevăr. Pentru că numele Evanthas [Ευανθας]  are numărul cerut, dar nu pot face vreo presupunere. Apoi şi Lateinos [Λατειονς ] are numărul 666 şi e foarte posibil, acesta fiind numele ultimei împărăţii [din cele patru văzute de Daniel]. Pentru că Latinii sunt cei care în prezent poartă legea; dar nu mă voi hazarda la această coincidenţă. Teitan [TEITAN], prima silabă fiind scrisă cu diftongul grecesc [ει], de asemenea, dintre toate numele care se găsesc între noi, e mai degrabă vrednic de crezare, pentru că are în sine numărul prezis şi e compus din 6 litere, fiecare silabă conţinând trei litere, şi [cuvântul însuşi] e vechi şi scos din uzul obişnuit, pentru că printre împăraţii noştri nu găsim pe nimeni care să poarte acest nume de Titan, nici idolii care sunt închinaţi  în public printre  greci sau barbari nu poartă acest nume. Pentru mulţi, de asemenea, acest nume e socotit dumnezeiesc, aşa înâct chiar şi soarele e numit Titan de către cei care acum fac legea.(37 Cicero şi Ovidiu sânt doi dintre cei ce în scrierile lor numesc soarele „Titan”.  ) Şi acest cuvânt conţine o anumită aparenţă exterioară de răzbunare şi de pedeapsă dreaptă, pentru că el [Antihristul] pretinde că îi răzbună pe cei oropsiţi. Pe lângă aceasta este un nume vechi, unul vrednic de crezare, de demnitate împărătească, şi, mai departe, un nume care aparţine unui tiran, aşa încât având atâtea recomandări, numele de Titan are un puternic grad de probabilitate, ca dintre multe [nume], să bănuim că cumva cel ce vine va fi numit Titan. Dar nu ne vom îngădui a ne pronunţa definitiv asupra numelui Antihristului, pentru că dacă era necesar ca numele lui să fie arătat limpede în această vreme, ar fi fost vestit de cel căruia i s-a dat vedenia apocaliptică.”(38 Sfântul Irineu de Lugdunum – Împotriva ereziilor, 5.30.3   )
„Aceasta este înţelepciunea”. Lasă pe toţi să caute numele fiarei şi prin această căutare să-l găsească, pentru că s-a zis: Nu voi vorbi de o socoteală străină şi neobişnuită, nici nu voi arăta un nume care e tainic şi îndoielnic, ci voi da o socoteală adesea folosită şi cunoscută oamenilor, care adună numărul 666. Şi acest număr înseamnă şi alte multe nume, de familie, şi titluri, dar înseamnă şi acestea: Numele de persoane sunt Lampetis, Benedictos, Titan. Căci Titan e scris cu iota, dar poate fi scris şi cu diftong; pentru că dacă Titan vine de la τεισιν, este cuvântul τειnω ( a întinde) şi viitorul τεnω, corect scris cu diftong, precum jqειrω de la jqεrω şi σπειrω de la σπεrω; iar printre titluri numărul poate da o νικιτισ, Cuceritorul, pentru că probabil s-a numit pe sine astfel când s-a războit împotriva celor trei coarne sau trei regi şi le-a dezrădăcinat. Vezi ce spune Daniel despre ele în a opta viziune: „m-am uitat la coarnele celei de-a patra bestii şi iată că a apărut dintre ele alt corn mai mic. Şi trei dintre coarnele dinainte au fost dezrădăcinate înaintea lui, şi că în acest corn erau ochi ca ochii unui om şi o gură vorbind lucruri neruşinate şi apoi erau aceste titluri: Cel-instabil, Călăuza-rea, Cuadevărat-vătămător, Vechiul-calomniator, Mielul-nedrept. Poate că a fost numit cu aceste nume de către cei care i s-au opus. Dar acesta nu se va ruşina deloc să fie numit astfel. Mai degrabă se va bucura de asemenea numiri, pentru că nu îi e ruşine să se numească pe sine astfel de lucruri.
Mustrând astfel de ticăloase şi viclene alegeri, înţeleptul Apostol spune: A căror slavă este în ruşinea lor. Aşadar, de vreme ce multe nume s-au găsit oricine doreşte are dreptul de a da un nume mai potrivit celui blestemat”.(39 Icumenie )
„Aceasta este înţelepciunea: Cine are minte să socotească numărul fiarei, fiindcă numărul ei este numărul omlui. Să cunoaştem numărul
care va să fie primit, ca în număr să putem învăţa şi numele şi semnul. Şi numărul, spune, este 666 pe care îl vom recunoaşte după greacă, mai ales că îi scria Bisericii din Asia şi Apus în maniera limbajului lor: Eu sunt Alfa şi Omega. După ce a descris deja pe cât putea fărădelegea puterii vrăjmaşe, prin care diavolul încearcă să uzurpe pentru sine cinstea dc zeitate pe care nu o merită, pentru a arăta antihristul, care este opusul cinstei dumnezeieşti, ne îndeamnă să cercetăm caracterul fiarei prin semn sau prin numărul numelui său, adică voinţa şi lucrarea viclenei fiare. Numele este  Aντεμoσ, pe care dacă aduni numerele care corespund acestor litere greceşti, şi plineşte numărul 666 (I + L + ccc + v + + Lxx + cc) acest nume este interpretat drept opusul cinstei, aşa încât se spune că e contrar cinstirii care aparţine numai lui Dumnezeu. Şi pentru acest motiv se spune că este inept, indolent, inconstant pentru că nicio cinste nu îi aparţine lui, ci numai anatema. Aşa încât prin număr se găseşte numele, şi din nume se socoteşte numărul, şi din interpretarea acestui nume se învaţă caracterul lucrărilor lui. Mai este un nume care dă suma acestor nume şi care poate fi propus pe drept cuvânt — şi acela este Aρνoθμε, care iarăşi dă 666 (I + L + C + LXX + CCCC + xL + V) interpretarea acestuia este „eu neg” şi nu este surprinzător că antihristul merită numele acesta, adică cel de tăgăduitor, de vreme ce numele credinţ ei se potriveşte lui Hristos precum el Însuşi a arătat spunând: „Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu ca voi să credeţi în Acela pe care El l-a trimis”. Şi de asemenea: „Credeţi în Dumnezeu deci credeţi şi în Mine”. Aşadar dacă cineva vorbeşte de Aντεμoσ, adică împotriva cinstei sau Aρνoθμε adică „eu neg”, oricare se poate referi la Antihrist aşa încât prin două părţi de vorbire, aceea a numelui şi accea a cuvântului însuşi sugerează atât caracterul persoanei sale cât şi răutatea lucrării sale”(40 Primasius )
„Pentru cei cu mintea trează, timpul şi experienta vor arăta adevărata semnificaţie a numărului şi a adevărului care s-a scris despre el, pentru că dacă era necesar cum spun unii învăţători ca un astfel de nume să fie cunoscut clar, limpede, văzătorul ar fi arătat, dar pronia dumnezeiască n-a îngăduit ca numele distrugătorului să se scrie în Cartea sfântă”(41 Sfântul Andrei al Chesariei  )
„Altă interpretare: cine e neştiutor că numărul 6, numărul zilelor în care s-a creat lumea este simbolic al unei lucrări complete? Sau că acest număr în formă simplă sau înmulţit cu zece sau cu o sută însemnează rodul aceleaşi perfecţiuni să fie de 30, de 60 sau de 100? Greutatea în aur care îi venea lui Solomon într-un an era de 666 de talanţi, prin urmare acest tiran amăgitor va încerca să perceapă pentru sine o taxă care e datorată şi plătită numai adevăratului împărat“.(42  Beda )

———–

(dati clic pe poza ca sa se vada full) scrie si de profetul mincinos
161
http://postimg.org/image/psajze6o5/d4098928/

162

http://postimg.org/image/s4k7ad9lt/7b71ae72/

163

http://postimg.org/image/o7mxzcvjn/b9d0fdb7/

164

http://postimg.org/image/tu8wt5hgz/1e4fb87b/

165

http://postimg.org/image/oe75kiye5/734bc930/

166

http://postimg.org/image/dwzrazb5n/20a6b1f2/

167

http://postimg.org/image/jjmndqeu5/cf6a191e/

168

http://postimg.org/image/ac0j1ma2f/48e539fe/

169

http://postimg.org/image/e7m40xvvt/060525ca/

170

http://postimg.org/image/8s0ui78ed/3997ba6b/

171

http://postimg.org/image/8jjt5xvzh/947fd7a2/

172

http://postimg.org/image/m7a6jr3jn/21f399a1/

173

http://postimg.org/image/iif5dpj8z/94f6368c/