In legatura cu canonul 2 al Sfantului Atanasie

Pidalion 1844, p. 689-690

CELE 14 CANOANE ALE LUI TEOFIL EPISCOPUL ALEXANDRIEI, TÂLCUITE

DIN ACELAŞI COMONITORION (carte aducătoare aminte) CE A PRIMIT AMMON PENTRU LICO

CANONUL 2

Despre cei ce s-au împărtăşit cu arienii, şi până acum ţin Bisericile, să se facă precum este obiceiul. Aşa însă, ca alţii să se aşeze mărturisiţi întru dreapta slăvire. Şi aceia să se scoată. Întru acest chip iconomisindu-se şi aceştia, precum şi în celelalte cetăţi au făcut dreptslăvitorii Episcopi cei din Tivaida. Iar cei ce au fost aşezaţi de Apolon Episcopul, şi s-au împărtăşit cu arienii cei ce au Bisericile, să se canonisească de o au făcut aceasta cu socotinţa lor. Iar dacă s-au făcut ascultători episcopului lor, să se scoată, ca unii ce n-au cunoscut necuviinţa. Şi dacă toate popoarele se leapădă de ei împreună şi de ceilalţi (cu care s-au împărtăşit), alţii să se hirotonisească. Iar de-i apără pe ei împreună cu aceia care s-au împărtăşit, şi aceasta după acelaşi obicei să se cerceteze, pe care l-au întrebuinţat toţi drepslăvitorii Episcopi cei din Tivaida.

TÂLCUIRE

Acest Canon rânduieşte ca Episcopii cei ce s-au împărtăşit cu arienii, şi care încă ţineau Bisericile celor drept-slăvitori, să se scoată dintr-însele, însă să se împărtăşească, cu cei drept-slăvitori, după chipul iconomiei ce au urmat drept-slăvitorii Episcopi cei din Tivaida, şi asemenea să se facă şi în celelalte cetăţi, în care se află arieni ca aceştia, întorcându-se la dreapta-slăvire428. Aceştia zic, să se scoată dintr-însele, şi să se aşeze alţii drept-slăvitori. Iar drept-slăvitorii aceia pe care i-a aşezat Apolon Episcopul, de s-au împărtăşit cu arienii de a lor bunăvoie, să se canonisească, iar dacă cu socotinţa zisului Episcop al lor a făcut aceasta, să-şi aibă împărtăşire cu ceilalţi Episcopi, pentru că voind a păzi ascultarea către Episcopul lor, nu a putut să cunoască ce era de cuviinţă a face, adică a nu se împărtăşi cu aceia. Şi dacă toată mulţimea norodului se întoarce despre unii ca aceştia, ca despre nişte împărtăşiţi cu arienii, să se hirotonisească alţi drept-slăvitori în locul lor. Iar de-i primesc, atât pe ei, cât şi pe arieni, cu care împreună s-au împărtăşit, să se primească după chipul ce au întrebuinţat Episcopii din Tivaida, la cei ce s-au întors de la împărtăşirea cu arienii. Vezi şi pe cel 68 Apostolesc.

subnota 428

Iconomia mi se pare că aici înţelege Canonul pe aceia ce o au rânduit Sinodul ce s-a făcut în Alexandria în vremea marelui Atanasie, adică să anatematisească eresul lui Arie cei ce s-au împărtăşit cu arienii, când
se întorc către dreapta-slăvire, şi să mărturisească credinţa Părinţilor celor din Sinodul din Niceea, şi aşa
să se primească. Despre care Sinod vezi la epistolia lui Atanasie cea către Rufian. Şi zice Canonul că au
rânduit Episcopii din Tivaida, fiindcă au fost de faţă în acel Sinod Episcopi din Egipt, iar Tivaida era parte
din Egipt. Că Egiptul, după Meletie geograful, se împărţea în Tivaida de sus, şi Tivaida de jos, şi al doilea pentru că Lico, era cetate a Tivaidei, către a cărei Episcop Ammon, s-a dat acest aducător [comonitorion]
aminte cuvânt. Şi pomeneşte Teofil de Episcopii cei din Tivaida, pentru ca mai lesne să înduplece pe Ammon spre a păzi acest fel de obicei, pe care îl întrebuinţau procatohii lui, şi pentru care îi scrie el.