MARTURISIRE/SPOVEDANIE DIRECTA LA HRISTOS si albirea/spalarea pacatelor de insusi Hristos, FARA mijlocitor direct PREOT care sa SPOVEDEASCA

pravila.ro/sfantul-cuviosul-pavel-cel-simplu-7-martie/#Biserica_spala_sufletele

Biserica spală sufletele

Altădată, fericitul Pavel a povestit părinților un lucru ca acesta. Mergând la o mănăstire pentru cercetarea și folosul fraților, după vorba cea obișnuită între dânșii, au intrat în bisericăsăvârșească sfânta slujbă. Iar Pavel lua seama la fiecare din cei ce intrau în biserică, să vadă cu ce fel de suflet intră la slujbă; căci avea și acest dar de la Dumnezeu, ca să vadă pe fiecare cum este la suflet, precum vedem noi obrajii unii altora. Și intrând toți cu fața luminată și cu obraz vesel și văzând pe îngerul fiecăruia bucurându-se, pe unul l-a văzut negru, întunecat la trup și toți dracii stând de-a dreapta și de-a stânga lui, trăgându-l înapoi și punându-i căpăstru în nas, iar sfântul lui înger departe mergând după dânsul, posomorât și trist. Sfântul Cuvios Pavel, lăcrimând și bătându-și pieptul, ședea înaintea bisericii, plângând pentru cel ce i s-a arătat lui așa. Deci, cei ce au văzut lucrul cel de mirare al bătrânului și schimbarea lui cea grabnică care l-a pornit spre lacrimi și plâns, îl rugau să le spună pentru ce plânge și îl îndemnau să intre la slujbă cu dânșii. Dar Pavel nevoind, ședea afară tăcând și tânguind mult pe cel cuprins de duhurile rele. După puțin, isprăvindu-se slujba și toți ieșind afară, iarăși lua aminte Pavel la fiecare, știind cum au intrat și vrând să cunoască cum ies. Deci, a văzut pe bătrânul acela, care avea mai înainte tot trupul negru și întunecat, că iese din biserică luminat la față, alb la trup și pe draci departe mult, mergând după dânsul, iar pe înger aproape de el, urmărindu-l și bucurându-se de dânsul. Atunci Pavel, sărind de bucurie, striga, binecuvântând pe Dumnezeu și zicând: „O, nespusă iubire de oameni a lui Dumnezeu! O, îndurările Lui cele dumnezeiești și bunătatea Lui cea peste măsură!“. Apoi alergând și suindu-se pe o piatră înaltă, zicea: „Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, cât sunt de înfricoșate și de toată spăimântarea vrednice! Veniți și vedeți pe Cel ce voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină! Veniți să ne închinăm și să cădem la El și să zicem: Tu singur poți să ridici păcatele!“. Deci alergau toți cu sârguință, vrând să audă cele ce se zic. Și după ce s-au adunat toți, a povestit Pavel cele ce văzuse dânsul mai înainte de intrare în biserică și după aceasta iarăși. Și îl ruga pe bărbatul acela să spună pricina pentru care i-a dăruit Dumnezeu lui o schimbare minunată ca aceasta. Iar omul, vădit fiind de Sfântul Cuvios Pavel, înaintea tuturor a povestit fără de sfială cele despre sine, zicând: „Eu sunt om păcătos și de multă vreme viețuiam în desfrânare până acum. Iar acum, intrând în sfânta biserică a lui Dumnezeu, am auzit pe Sfântul Prooroc Isaia citindu-se, sau mai bine zis pe Dumnezeu grăind printr-însul: Spălați-vă și vă curățiți. Scoateți vicleșugurile din inimile voastre înaintea ochilor Mei și învățați-vă a face bine, și de vor fi păcatele voastre ca mohorâciunea, ca zăpada le voi albi! Și de veți voi și Mă veți asculta, bunătățile pământului veți mânca!“. Iar eu desfrânatul, de cuvântul proorocului umilindu-mă la suflet și suspinând în inima mea, am zis către Dumnezeu: „Tu, Dumnezeule, Care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, Cel ce acum prin proorocul Tău ai făgăduit acestea, cu lucrul împlinește-le și la mine păcătosul și nevrednicul, că iată de acum îți dau cuvântul și mă făgăduiesc și din inimă mă mărturisesc Ție, că nu voi mai face acest fel de rău și mă lepăd de toate fărădelegile și îți voi sluji de acum cu curată știință. De astăzi o, Stăpâne, și din ceasul acesta, primește-mă pe mine cel ce mă pocăiesc și cad înaintea Ta și mă depărtez de acum înainte de tot păcatul!Cu aceste făgăduințe am ieșit din biserică, hotărând în sufletul meu să nu mai fac nici un rău înaintea ochilor lui Dumnezeu. Și auzind toți, strigau cu un glas către Dumnezeu: „Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate întru înțelepciune le-ai făcut!“

===

aproximativ si in:

Pateric Egyptean, edit. Sophia 2011 după ediţia 1828 pag. 237-238