ORICE COPIL POATE CERE SA FIE ASCULTAT

MONA Petruţ – despre justiţie şi injustiţie

Pe Portalul instanţelor de judecată apare o citaţie pe care a emis-o Tribunalul Dolj în ziua de VINERI, 21.06.2019, adică atunci când pe minora SORINA au luat-o procuroarea Piţurcă şi mascaţii din casa familiei care a crescut-o 7 ani, pentru motivul că Sorina era adoptată printr-o decizie definitivă a curţii de Apel Craiova.
LUCAN LOREDANA, adică MAMA SORINEI, a fost CITATĂ, prin afişare a citaţiei LA UŞA INSTANŢEI şi PE PORTALUL INSTANŢELOR DE JUDECATĂ, în dosarul nr.4381/63/2019, în care DGASPC Dolj a solicitat “plasament de urgenţă înlocuire măsură”: http://portal.just.ro/SitePages/afisare_citatii.aspx?id_citatie=6300000002258009&id_inst=63
Din această citaţie a Tribunalului Dolj înţelegem că DJASPC Dolj s-a considerat competentă să solicite plasament de urgenţă pentru un copil care se afla în Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, deci pe raza teritorială a DJASPC Mehedinţi şi a considerat că e necesar să o cheme în proces şi pe mama naturală a copilului.
#MonaPetruţ
Fără alte comentarii, postez câteva PREVEDERI DIN CODUL CIVIL, pe care le consider relevante.
ART. 264 – ASCULTAREA COPILULUI
(1) ÎN PROCEDURILE ADMINISTRATIVE SAU JUDICIARE care îl privesc, ASCULTAREA COPILULUI CARE A ÎMPLINIT VÂRSTA DE 10 ANI ESTE OBLIGATORIE. Cu toate acestea, POATE FI ASCULTAT ŞI COPILUL CARE NU A ÎMPLINIT VÂRSTA DE 10 ANI, dacă autoritatea competentă consideră că acest lucru este necesar pentru soluţionarea cauzei.
(2) DREPTUL DE A FI ASCULTAT PRESUPUNE POSIBILITATEA COPILULUI DE A CERE ŞI A PRIMI ORICE INFORMAŢIE, potrivit cu vârsta sa, DE A-ŞI EXPRIMA OPINIA ŞI DE A FI INFORMAT ASUPRA CONSECINŢELOR PE CARE LE POATE AVEA ACEASTA, dacă este respectată, precum şi asupra consecinţelor oricărei decizii care îl priveşte.
(3) ORICE COPIL POATE CERE SĂ FIE ASCULTAT, potrivit prevederilor alin.(1) şi (2). RESPINGEREA CERERII de către autoritatea competentă TREBUIE MOTIVATĂ.
(4) OPINIILE COPILULUI ASCULTAT VOR FI LUATE ÎN CONSIDERARE ÎN RAPORT CU VÂRSTA ŞI CU GRADUL SĂU DE MATURITATE.
(5) DISPOZIŢIILE LEGALE SPECIALE PRIVIND CONSIMŢĂMÂNTUL SAU PREZENŢA COPILULUI, ÎN PROCEDURILE CARE ÎL PRIVESC, precum şi prevederile referitoare la desemnarea de către instanţă a unui reprezentant în caz de conflict de interese RĂMÂN APLICABILE.”

“ART. 451 – Noţiune
ADOPŢIA este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului.

ART. 452 – PRINCIPIILE ADOPŢIEI
Adopţia este supusă CUMULATIV următoarelor principii:
a) INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI;
b) necesitatea de a asigura creşterea şi educarea copilului într-un mediu familial;
c) CONTINUITATEA CREŞTERII ŞI EDUCĂRII COPILULUI, ţinându-se seama de originea sa etnică, lingvistică, religioasă şi culturală;
d) celeritatea în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopţiei.

ART. 453 – ADOPŢIA INTERNAŢIONALĂ
Condiţiile şi procedura adopţiei internaţionale, ca şi efectele acesteia asupra cetăţeniei copilului se stabilesc prin lege specială.

ART. 454 – PROCEDURA ADOPŢIEI
(1) Adopţia se încuviinţează de către instanţa de tutelă, dacă este în interesul superior al copilului şi sunt îndeplinite toate celelalte condiţii prevăzute de lege.
(2) Procedura adopţiei este reglementată prin lege specială.”

“ART. 463 – PERSOANELE CARE CONSIMT LA ADOPŢIE
(1) Pentru încheierea unei adopţii ESTE NECESAR CONSIMŢĂMÂNTUL URMĂTOARELOR PERSOANE:
a) PĂRINŢII FIREŞTI ori, după caz, tutorele copilului ai cărui părinţi fireşti sunt decedaţi, necunoscuţi, declaraţi morţi sau dispăruţi ori puşi sub interdicţie, în condiţiile legii;
b) ADOPTATUL care a împlinit 10 ani;
c) adoptatorul sau, după caz, soţii din familia adoptatoare, când aceştia adoptă împreună;
d) soţul celui care adoptă, cu excepţia cazului în care lipsa discernământului îl pune în imposibilitatea de a-şi manifesta voinţa.
(2) Nu este valabil consimţământul dat în considerarea promisiunii sau obţinerii efective a unor foloase, indiferent de natura acestora.

ART. 464 – SITUAŢII SPECIALE PRIVIND CONSIMŢĂMÂNTUL PĂRINŢILOR
(1) Dacă unul dintre părinţii fireşti este necunoscut, mort, declarat mort, precum şi dacă se află, din orice motiv, în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa, consimţământul celuilalt părinte este îndestulător. Când ambii părinţi se află în una dintre aceste situaţii, adopţia se poate încheia fără consimţământul lor
(2) PĂRINTELE sau părinţii DECĂZUŢI DIN EXERCIŢIUL DREPTURILOR PĂRINTEŞTI ori cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti PĂSTREAZĂ DREPTUL DE A CONSIMŢI LA ADOPŢIA COPILULUI. În aceste cazuri, CONSIMŢĂMÂNTUL CELUI CARE EXERCITĂ AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ ESTE ŞI EL OBLIGATORIU.
(3) Persoana căsătorită care a adoptat un copil trebuie să consimtă la adopţia aceluiaşi copil de către soţul său. Consimţământul părinţilor fireşti nu mai este necesar în acest caz.

ART. 465 – LIBERTATEA CONSIMŢĂMÂNTULUI PĂRINŢILOR
PĂRINŢII FIREŞTI AI COPILULUI sau, după caz, tutorele TREBUIE SĂ CONSIMTĂ LA ADOPŢIE ÎN MOD LIBER, necondiţionat şi NUMAI DUPĂ CE AU FOST INFORMAŢI ÎN MOD CORESPUNZĂTOR ASUPRA CONSECINŢELOR ADOPŢIEI, ÎN SPECIAL ASUPRA ÎNCETĂRII LEGĂTURILOR DE RUDENIE ALE COPILULUI CU FAMILIA SA DE ORIGINE.

ART. 466 – Darea şi revocarea consimţământului părinţilor
(1) Consimţământul la adopţie al părinţilor fireşti sau, după caz, al tutorelui poate fi dat numai după trecerea unui termen de 60 de zile de la data naşterii copilului.
(2) CONSIMŢĂMÂNTUL DAT în condiţiile alin.(1) POATE FI REVOCAT în termen de 30 de zile de la data exprimării lui.

ART. 467 – REFUZUL PĂRINŢILOR DE A-ŞI DA CONSIMŢĂMÂNTUL
În mod excepţional, INSTANŢA DE TUTELĂ POATE TRECE PESTE REFUZUL PĂRINŢILOR FIREŞTI sau, după caz, al tutorelui DE A CONSIMŢI LA ADOPŢIE, DACĂ SE DOVEDEŞTE, cu orice mijloc de probă, CĂ ACESTA ESTE ABUZIV şi INSTANŢA APRECIAZĂ CĂ ADOPŢIA ESTE ÎN INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI, ŢINÂND SEAMA ŞI DE OPINIA ACESTUIA, dată în condiţiile legii, CU MOTIVAREA EXPRESĂ A HOTĂRÂRII ÎN ACEASTĂ PRIVINŢĂ.

ART. 468 – CONDIŢIILE EXPRIMĂRII CONSIMŢĂMÂNTULUI
Condiţiile în care îşi exprimă consimţământul persoanele chemate să consimtă la adopţie sunt reglementate prin lege specială.

SECŢIUNEA a 3-a Efectele adopţiei
ART. 469 – Data adopţiei
ADOPŢIA PRODUCE EFECTE DE LA DATA RĂMÂNERII DEFINITIVE A HOTĂRÂRII JUDECĂTOREŞTI PRIN CARE A FOST ÎNCUVIINŢATĂ.”

“ART. 475 – Încetarea adopţiei
ADOPŢIA ÎNCETEAZĂ PRIN DESFACERE SAU CA URMARE A ANULĂRII ORI A CONSTATĂRII NULITĂŢII SALE.

ART. 476 – DESFACEREA ADOPŢIEI
(1) Adopţia este desfăcută de drept în cazul prevăzut la art.462 alin.(2) lit. a).
(2) De asemenea, ADOPŢIA POATE FI DESFĂCUTĂ în cazul în care faţă de adoptat este necesară luarea unei măsuri de protecţie prevăzute de lege, DACĂ DESFACEREA ADOPŢIEI ESTE ÎN INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI. În acest caz, adopţia se consideră desfăcută la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care se dispune măsura de protecţie, în condiţiile legii.”

“ART. 479 – ANULAREA ADOPŢIEI
(1) ADOPŢIA POATE FI ANULATĂ LA CEREREA ORICĂREI PERSOANE CHEMATE SĂ CONSIMTĂ LA ÎNCHEIEREA EI ŞI AL CĂREI CONSIMŢĂMÂNT A FOST VICIAT prin eroare asupra identităţii adoptatului, dol sau violenţă.
(2) Acţiunea poate fi formulată în termen de 6 luni de la descoperirea erorii sau a dolului ori de la data încetării violenţei, dar nu mai târziu de 2 ani de la încheierea adopţiei.

ART. 480 – NULITATEA ABSOLUTĂ A ADOPŢIEI
(1) SUNT NULE ADOPŢIA fictivă, precum şi cea ÎNCHEIATĂ CU ÎNCĂLCAREA CONDIŢIILOR DE FORMĂ SAU DE FOND, dacă, în acest din urmă caz, legea nu o sancţionează cu nulitatea relativă.
(2) Adopţia este fictivă dacă a fost încheiată în alt scop decât cel al ocrotirii interesului superior al copilului.
(3) ACŢIUNEA ÎN CONSTATAREA NULITĂŢII ADOPŢIEI POATE FI FORMULATĂ DE ORICE PERSOANĂ INTERESATĂ.

ART. 481 – Menţinerea adopţiei
Instanţa poate respinge cererea privind nulitatea dacă menţinerea adopţiei este ÎN INTERESUL CELUI ADOPTAT. ACESTA ESTE ÎNTOTDEAUNA ASCULTAT, DISPOZIŢIILE ART.264 APLICÂNDU-SE ÎN MOD CORESPUNZĂTOR.

ART. 482 – EFECTELE ÎNCETĂRII ADOPŢIEI
(1) La încetarea adopţiei, PĂRINŢII FIREŞTI AI COPILULUI REDOBÂNDESC DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE PĂRINTEŞTI, CU EXCEPŢIA CAZULUI CÂND INSTANŢA HOTĂRĂŞTE CĂ ESTE ÎN INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI SĂ INSTITUIE TUTELA SAU O ALTĂ MĂSURĂ DE PROTECŢIE A COPILULUI, în condiţiile legii.
(2) De asemenea, adoptatul redobândeşte numele de familie şi, după caz, prenumele avut înainte de încuviinţarea adopţiei. Cu toate acestea, pentru motive temeinice, instanţa poate încuviinţa ca acesta să păstreze numele dobândit prin adopţie.
(3) ADOPTATUL ESTE ÎNTOTDEAUNA ASCULTAT ÎN CONDIŢIILE ART.264.

“ART. 512 – REDAREA EXERCIŢIULUI DREPTURILOR PĂRINTEŞTI
(1) INSTANŢA REDĂ PĂRINTELUI EXERCIŢIUL DREPTURILOR PĂRINTEŞTI, DACĂ AU ÎNCETAT ÎMPREJURĂRILE CARE AU DUS LA DECĂDEREA DIN EXERCIŢIUL ACESTORA ŞI DACĂ PĂRINTELE NU MAI PUNE ÎN PERICOL VIAŢA, SĂNĂTATEA ŞI DEZVOLTAREA COPILULUI.
(2) PÂNĂ LA SOLUŢIONAREA CERERII, INSTANŢA POATE ÎNGĂDUI PĂRINTELUI SĂ AIBĂ LEGĂTURI PERSONALE CU COPILUL, DACĂ ACEASTA ESTE ÎN INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI.”