Despre cele 2 erezii si despre cei simpli

Cartea: Sf. Sfinţitul Mare Mucenic
Ciprian de Cartagina
(Anii de viaţă 200-251)
CARTEA DESPRE
UNITATEA BISERICII,Mănăstirea Noul-Neamţ şi Editura Marineasa
2000,

pag.5:

Atunci cînd Domnul ne spune spre învăţătura
noastră: voi sînteţi Sarea pămîntului (Mt. 3, 13),
atunci cînd ne porunceşte ca pe lîngă bunătate să
fiți şi simpli, iar cu simplitatea să unim
înţelepciunea(Mt. 10, 16)

pag.6

Așa a amăgit el chiar de la începutul lumii, trezind cu vorbe mincinos-mîngîetoare naivitatea neatentă din sufletele simple!

pag.7

E necesar să vă păziţi, iubiţi fraţi, nu doar de
înşelăciunea care este vădită şi evidentă, ci şi de
cea care este ascunsă printr-un strat fin de viclenie
şi şiretlic.

pag. 8

din invidie a născocit o nouă cursă plină de şiretlic şi viclenie; dar de data asta încearcă să manipuleze cu însăşi noţiunile creştine pentru a-i seduce pe cei neatenţi. În acest scop el a inventat ereziile şi schismele
pentru a zdruncina credinţa, a răzvrăti adevărul şi a fărîmiţa Unitatea Bisericii.

pag. 9

vestesc…dezbinarea credinţei prin pretextul credinţeiacoperind minciuna cu adevărul

pag.12, 13

Cine nu are mamă Biserica, nu mai poate să-L aibă pe
Dumnezeu Tată.

Cine ar cugeta că această Unitate fundamentată pe dumnezeirea
neschimbătoare şi Unită cu tainele cereşti poate fi
încălcată şi fărîmiţată de divergenţele adversarilor?
Evident, cel care nu păstrează o astfel de unitate
nu respectă legea dumnezeiască, nu păstrează
credinţa în Tatăl şi în Fiul, nici nu urmează calea
sigură spre mîntuire.

Această Taină a Unităţii, această comuniune
a înţelegerii neîmpărţite se conţine în pericopa
evanghelică despre cămaşa lui Hristos.

====Răspuns ptr cei slabi la minte

 • unitate=comuniune/partasie
 • partasia cu erezia, unitatea cu erezia; una/unul cu erezia

Deci cum poti fi UNA/Unul cu erezia si sa zici ca esti ortodox??????

 1. Daca Stapanul Hristos e Una cu Biserica Sa,
 2. asa si partasia(cu erezia) exprima unitatea=unul/ a fi una cu erezia,
 3. comuniunea Sfintei Treimi e pe baza fiintei de aceea e UNUL DUMNEZEU

pag. 15, 16, 17

Astfel, doar cei ce sînt într-un gînd şi vieţuiesc în simplitatea inimii locuiesc şi se găsesc în casa Domnului, în Biserica lui Hristos.

====Deci oare marea sinaxa de la Roman care fac pe cei simpli ereticii au dreptate sau Episcopul Sfant Ciprian care spune ca sunt ortodocsi???ereticii nu sunt in Biserica

Tot din acelaşi motiv Sfîntul Duh S-a arătat
în chip de porumbel. Această fiinţă simplă şi blîndă
care nu torturează pe nimeni cu ghearele, iubeşte
locuinţele oamenilor şi cunoaşte un singur cuib.
Cînd apar puii, perechea îi scoate împreună, în
timpul zborului nu se despart unul de altul, îşi petrec
viaţa într-o bună convieţuire, întru toate se observă
unanimitatea. Şi în Biserică ar trebui să fie aceeaşi
simplitate, blîndeţe, iubire; fraţii trebuie să-i imite
pe porumbei în dragoste şi înţelegere, iar prin
blîndeţe şi pace să se asemene cu mieluşeii şi oile.
Ce este aceea ce provoacă în inima unor creştinii
bestialitatea lupului, turbarea cîinilor, otrava
ucigătoare a şarpelui şi, în genere, cumplita sete de
sînge a fiarelor? Cu adevărat trebuie să ne bucurăm
cînd astfel de creştini părăsesc Biserica, pentru a
nu contamina cu furia lor pe porumbeii şi oile lui
Hristos. Nu poate fi amestecată amără-ciunea cu
dulceaţa, întunericul cu lumina, războiul cu pacea,
sterpăciunea cu rodirea, furtuna cu liniştea.
Nimeni să nu-şi închipuie că cei buni pot să se despartă de Biserică. Vîntul nu împrăştie grîul şi furtuna nu smulge copacii care au rădăcini puternice. Numai pleava seacă este dusă de vînt şi numai arborii slabi cad sub puterea furtunii. Pe
aceştia îi dă anatemei apostolul Ioan; cînd zice:
Dintre noi au ieşit, dar nu erau de-ai noştri, căci
de-ar fi fost de-ai noştri, ar fi rămas cu noi (1 Ioan 2; 19).

pag.20, 21

Domnul a poruncit mai întîi unitatea cugetului, a arătat la
învoire şi ne-a învăţat cu dreptate şi hotărîre să ne
învoim între noi. Dar cum se va învoi cu cineva cel care nu este împăcat cu însuşi trupul Bisericii şi cu toţi fraţii?

==== Cum va invoiti voi cu anathema R.O.C.O.R. cand o treceti sub tacere dar cu ereziile voastre va laudati ca ati putut sa pacaliti pe altii sa fie de acord si chiar sa semneze asemenea erezii:

 • Proiect de Rezolutie
 • Marturisirea de credinta de la Roman

Că unde sînt doi sau trei adunaţi în numele Meu, sînt şi Eu în mijlocul lor, adică, între
cei simpli şi iubitori de pace, temători de Dumnezeu şi păzitori ai porulicilor Lui…tot aşa cum S-a aflat El cu cei doi apostoli închişi în temniţă şi, deoarece ei erau
simpli şi într-un cuget

pag.23, 24

Nu va aparţine lui Hristos cel ce prin dezbinare de
credinţă a încălcat dragostea lui Hristos, cel ce nu
are dragoste nu-L are nici pe Dumnezeu…Aşadar, nu pot
rămîne în Dumnezeu cel ce nu au voit a fi în bun
acord în Biserica lui Dumnezeu,

pag.24, 25

Dar el şi creştin se numeşte pe sine la fel de mincinos cum şi diavolul se numeşte adesea în chip mincinos
Hristos după cuvîntul Domnului Însuşi: căci mulţi
vor veni în numele Meu, zicînd că sînt Eu și vor
amăgi pe mulţi (Marcu 13, 6). Aşa cum diavolul
nu este Hristos, chiar dacă amăgeşte cu numele
Lui, aşa nu poate să se numească creştin nici cel
care nu petrece în adevărul Evangheliei şi crediţei
Lui. Desigur, mare lucru şi vrednic de mirare este a prooroci, a izgoni demoni şi a săvîrşi mari minuni pe pămînt; dar cel ce săvîrșește acestea nu va dobîndi Împărăţia Cerurilor, dacă nu va merge pe calea cea dreaptă. Vorbind despre aceasta, Domnul spune: mulţi îmi vor zice în ziuă aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am proorocit şi nu în numele Tău am scos demoni şi nu în numele
Tău minuni multe am făcut? Şi atunci voi mărturisi
lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce lucraţi fărădelegea (Matei 7,
22-23). Este nevoie de adevăr pentru a ne învrednici de bunăvoinţa lui Dumnezeu
Judecătorul; trebuie să ne supunem poruncilor şi
legilor Lui, pentru ca meritele noastre să capete
răsplată.

pag.28

Se cuvine să-i părăsim şi
ne îndepărtăm de cei care s-au separat de Biserica
lui Hristos: ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a
căzut în păcat, fiind singur de sine osîndit (Tit. 3, 11).

pag.29, 30, 31

Domnul îi mustră Evanghelia Sa: Căci lăsînd porunca Lui Dumnezeu, ţineţi datina omenilor (Mc. 7, 8). Această crima este mai rea decît a celor care au comis păcate grele…

Şi să nu vă miraţi, iubiţi fraţi, că chiar unii
dintre mărturisitori ajung mai tîrziu să se
împotrivească Bisericii. Mărturisirea credinţei încă
nu-i descătuşează de vicleşugurile diavoleşti şi
aflîndu-se în lumea aceasta sînt supuşi pericolului
de a fi înşelaţi de ispitele veacului acestuia

Oricine ar fi mărturisitorul, totuşi el nu este mai
înalt în virtuţi şi mai drept înaintea lui Dumnezeu decît Solomon. Acesta, cît timp a urmat căile Domnului, a fost deţinător al harului divin, iar cînd a părăsit calea dumnezeiască atunci l-a
pierdut, după cum este scris: şi a ridicat Dumnezeu
vrăjmaş împotriva lui Solomon (3 Regi 11, 14).
De aceea în Scriptură se spune: ţine ce ai, ca nimeni
să nu ia cununa ta (Apoc. 3, 11). Dumnezeu nu
ne-ar fi avertizat despre eventualitatea pierderii
cununii dreptăţii, dacă după pierderea dreptăţii n-ar fi urmat şi pierderea cununii. Mărturisire a credinţei este numai accesul spre slava divină, dar încă nu este obţinerea cununii.

El este mărturisitor, dar după
mărturisirea credinţei urmează un pericol mare,
pentru că vrăjmaşul s-a înarmai împotriva lui şi
mai tare. El este mărturisitor, de aceea i se cuvine
să urmeze Evangheliei mai perseverent, ca prin
Evanghelie să dobîndească slavă de la Dumnezeu.

pag.32, 33:

Să nu se smintească nimeni de comportamentul mărturisitorilor. Şi nici o faptă a celor ce-L mărturisesc pe Dumnezeu să nu ne
înveţe nedreptate, mîndrie sau să ne răzvrătească
credinţa. El este mărturisitor, să fie atunci blînd şi smerit. Numindu-se mărturisitor al lui Hristos – să-L şi urmeze pe Hristos! lisus ne spune: Cine se va, înălţa pe sine se va smeri, şi cine se va smeri pe sine se va înălţa (Mt. 23, 12)…

Devii mărturisitor al lui Hristos doar atunci cînd prin tine nu se ponegreşte Măreţia şi demnitatea lui Hristos. Buzele care-L
mărturisesc pe Hristos nu trebuie să rostească
cuvinte urîte, să clevetească sau să înjure. Dar dacă
mărturisitorul devine pe urmă pătimaş, nedrept şi
dacă prin comportamentul lui defaimă credinţa pe
care o mărturiseşte; dacă în sfîrşit el părăseşte
Biserica pe care cîndva o mărturisise şi astfel aduce
prejudicii Unităţii Bisericii, el îşi atrage mînia lui Dumnezeu.
Domnul şi pe Iuda l-a ales în numărul celor doisprezece apostoli. Cu toate acestea, Iuda L-a trădat. Dar după cum credinţa apostolilor n-a fost
zdruncinată din pricina trădării lui Iuda, tot aşa
demnitatea şi sfinţenia mărturisitorilor fideli nu
s-a micşorat din cauza că unii dintre ei au provocat
dezbinarea Bisericii. Sf. Apostol Pavel în epistolele
sale menţionează: Ce este dacă unii n-au crezut?
Oare necredinţa lor va nimici credincioşia lui
Dumnezeu? Nicidecum! Ci Dumnezeu se vădeşte
întru adevărul Său, pe cînd tot omul întru minciună (Rom. 3, 3-4).Cei mai mulţi
mărturisitori sînt fermi în credinţa pe care o
mărturisesc şi în adevărul legii dumnezeieşti. Şi
nu se despart de pacea Bisericii cei care
conştientizează că în Biserică au primit harul
Duhului Sfînt, după bunăvoinţa lui Dumnezeu.
Eu doresc, iubiţi fraţi, şi vă sfătuiesc ca nimeni dintre voi, dacă e cu putinţă, să nu piară.
Fie ca mama noastră [Biserica] să se bucure şi să
ne unească pe toţi într-un singur Trup, constituit
dintr-un popor care va trăi într-o bună înţelegere
şi armonie. Dacă sfatul mîntuitor nu poate să i
întoarcă pe conducătorii răzvrătiţi, cel puţin voi,
neştiutorilor, care aţi fost prinşi de ei în cursă, dar
care aveţi o inimă simplă, vă sfătuiesc să rupeţi plasa vicleanului! Apostolul ne povăţuieşte:
Fraţilor, vă poruncim în numele Domnului nostru
Iisus Hristos, sa vă feriţi de orice frate care umblă
fără de rînduială şi nu după predania pe care aţi
primit-o de la noi (2 Tes. 3, 6). Iar în altă parte:
Nimeni să nu vă amăgească cu cuvinte deşarte,
căci pentru aceasta vine mînia lui Dumnezeu peste
fiii neascultători. Deci să nu vă faceţi părtaşi cu
ei (Efes. 5, 6-7). Se cuvine a ne despărţi de cei îndărătnicii,
chiar să fugim de ei. Dumnezeu e Unul şi Unul e
Hristos, Una este Biserica Lui şi credinţa Una este,

pag.35

Fiii lui Dumnezeu se cuvine să fie smeriţi cu inima, simpli, într-un cuget aşa precum au fost apostolii…
Toţi aceştia, într-un cuget stăruiau în rugăciune
(FA. 1, 14), iată de ce şi rugăciunile lor erau
puternice şi Dumnezeu le îndeplinea cererile lor.

Ereticul Onufrie la Liturghie cu Ereticul Kiril pomenind pe Bartolomeu si Ciobotea

16 iulie 2018 flux live pe youtube

Onufrie cel cu microfonul:

Impreuna la Liturghie slujind cu Kiril

Onufrie inclinandu-se in fata lui Kiril:

Inceperea Pomenirii cu Bartolomeu si Ciobotea:

Pomenirea lui Onufrie al Ukrainei:

Cine minte ca nu slujeste cu ereticii acest neortodox Onufrie pe care pseudo-episcopul Longhin il considera ca ortodox???

>https://youtu.be/Pau6fF1RrPc

La

 • 1:26:07 Onufrie Kiril
 • 1:54:20 pomenirile lui Bartolomeu si Ciobotea
 • 1:55:03 pomenirea lu’ Onufrie si Kiril se inclina in directia lui

————

O singura concluzie:

https://­ayeaye20.wordpress.co­m/2017/12/31/1437/

„acelora ce [în mod] conștient sunt în comuniune/­împărtășire/părtășie cu acești mai înainte-pomeniți eretici [ecumeniștii, sectele, denominațiunile și religiile] …
A N A T H E M A.“

Se incerca o noua minciuna dar Ereticii tot eretici raman si trag de ideile lor cu dintii

===Un ucenic al apostatilor echilibrati incerca sa ne abureasca:

-„Diferenta e ca noi credem in ,,partasie la erezie” insa ca inceput al caderii si nu ca o a 3-a stare. Nu stiu cum sa vb cu tine caci se vede ca nu-mi citesti cu atentie mesajele. Ca sa fac o paralela CNP-ul este prima treapta a lepadarii din cele 3: a)CNP-ul, b)actele cu cip (sau biometrice), c)microcipul sau nano-cipul implantabil. Deci ,,partasia la erezie” este precum CNP-ul din treptele caderii…

Eu nu cred ca partasul la erezie este ortodox.“

===Deci ptr. voi căderea (prima treaptă) e împărtașirea din același potir cu ereticul ecumenist ??? Asta vă
învățați acum ucenicii???
Păi după mințile voastre STRICATE DE PREA MULTĂ PĂRTĂȘIE/Comuniune/Împărtășire CU ERETICUL
ONUFRIE(care se roaga cu Eretici) și alți pomenitori de eretici ecumeniști,
ecumeniștii eretici sunt la începutul căderii = prima treaptă POTIRUL COMUN
CU ERETICII.

„ecumeniștii eretici sunt la
începutul căderii
= „prima treaptă“ POTIRUL
COMUN CU ERETICII
= părtășie la erezie“

==============

===Dar totul a iesit la lumina ptr ca echilibratii apostati, tot cu inventia lor au ramas, iata dovada chiar din degetele lor fermecate de erezia ecumenista care este o otrava ce nu vor sa o verse afara din trupul lor ca sa se vindece, ei din contra o apara si o varsa in inimile si mintile altora (aceasta erezie a lor) nemultumindu-se cu otravirea propie(cu invataturile lor eretice)

ortodoxiamarturisitoare.wordpress.com/2018/05/02/partasia-comuniunea-cu-erezia-cu-ereticii-si-alte-explicatii/

-„Dacă preotul pomenitor din frică ar fi eretic atunci însuşi Sfântul Teodor Studitul, care vedem că este un canonist desăvârşit, nu ar fi acceptat sub nicio formă ca un preot pomenitor din frică, deci părtaş din frică, prin pomenire la erezia episcopului“

=== Zic ei „daca… ar fi eretic“ deci nu este eretic- e ortodox dupa ei!=partasul la erezie

—-

===Dar au mai adugat ceva ca sa nauceasca mintile celor simpli si nu numai:

-„Ca să fac o analogie există pentru început contaminarea cu gândirea eretică (părtașia la erezie)

Deci ptr echilibratii apostati:

Partasia=gandirea??????

===De unde le tot scot? De la tatal lor MINCINOSUL-Satana,

 • invatatura mincinoasa=erezia

—–

Ăsta e intelesul ce il da Sf. Teodor in Scrisoarea 452,pag.132(jos) si 133

 • impartasire=partasie[comuniune]de ceva
 • Paharul este partasia de sangele lui Hristos, Painea este partasia cu trupul Domnului
 • partasia=participare=impartasire
 • painea ereticeasca-ii face partasi-pe cei ce se impartasesc

===Dracii v-au intunecat mintile de folositi textele ale unui preaEretic (care crede ca daca se impartaseste des a rezolvat totul si ca e unit cu Hristos, SI ERETICII SE IMPARTASESC si cei răi se impartasesc SI II AJUTA CU CEVA?) care nici harul nu l-a vazut, dar ne talcuieste el pe Sf. Teodor, ce a facut acesta (preaEreticul)? are acelasi text cu alt nume si noua gaselinta: „gandirea“, dar cum am mai zis pentru ei tot ca la inceput a ramas :

-partasia la erezie ortodox (care e erezie inventata de echilibratii apostati)

===De ce nu intreba apostatii echilibristi pe pr. Rafail Berestov ca el chiar e OMUL LUI DUMNEZEU cum stau lucrurile ? repede intreba unu pro-cip(666) ca Zisis fug repede la invatatori ce le gadila auzul in ereziile lor ca nu mai sufera Adevarul!

===Ereticii nu sunt Biserica chiar de se spovedesc si impartasesc des

===Cel ce nu vede harul nici nu simte( harul ) ptr ca e mort duhovniceste , restu’ is plasmuiri ale unor minti stricate care accepta simtirile false trimise de satana crezand ca is ale lor, exact ca si cu gandurile mare majoritate cred ca is gandurile lor dar nici nu isi dau seama cu cine stau de vorba(cand vorbesc cu gandurilii)

Pr. Sava si raspunsul la rezolutie,raspuns care nu corespunde nici el cu Sfintii (rezolutia fiind total eretica)

„Iar adevărul este că atunci când ești în comuniune cu erezia, fie din frică, fie din lașitate, fie din oricare alt motiv, te afli în erezie și vei fi judecat ca eretic.“

======Aici nu corespunde cu anathema ROCOR si nici cu Sfantul Maxim considerand pe toti si cum toti vor fi judecati

„ prin urmare, acelora ce [în mod] conștient sunt în comuniune cu acești mai înainte-pomeniți eretici [ecumeniștii, sectele, denominațiunile și religiile] …ANATHEMA“

https://ayeaye20.wordpress.com/2017/12/31/1437/

Sfantul Maxim:

Dumnezeu mă opreşte să osândesc pe cineva sau să pretind că doar eu mă mântuiesc!“

https://ayeaye20.wordpress.com/2016/07/16/sf-maxim-necomuniunea-cu-cei-ce-nu-cred-drept-si-anathematizati/

====Tu parinte Sava, de unde ai luat harul fiind in comuniune cu ereticul Bartolomeu deci primea-i harul spre osanda?, deci ce har te-a luminat ca sa intelegi ca sa aplici canonul 15???

——————

„Pentru că unii mireni cu știu ce se întâmplă și ce s-a votat la sinodul tâlhăresc din Creta nu înseamnă că ei sunt scutiți de toate răspunderile lor.“

=======Aici nu corespunde cu parintii rusi si nici cu Sf. Maxim si nici cu Sf Damaschin:

“… Dar tainele savarsite de serghianistii care sunt hirotoniti corect si nu sunt caterisiti de la slujirea de preot sunt fara indoiala Taine mantuitoare pentru cei care la primesc cu credinta, in simplitate, fara discutii si indoieli privind eficienta lor, si nici nu suspecteaza macar ceva incorect in ordinea serghianista a Bisericii. Dar, in acelasi timp, ele slujesc spre judecata si spre condamnare pentru cei care le savarsesc si pentru cei care se apropie de ele intelegand bine neadevarul care exista in serghianism si, prin lipsa lor de opozitie fata de aceasta, arata o indiferenta criminala fata de batjocorirea Bisericii. De aceea, este esential pentru un episcop ortodox sau pentru un preot sa se retina de la comuniunea de rugaciune cu serghianistii. Acelasi lucru este esential pentru laicii care au o atitudine constienta fata de toate detaliile vietii bisericesti.”(Sfantul Ierarh Chiril de Kazan, primul loctiitor al Patriarhului Tihon- Sfintii Catacombelor Rusiei, pag 221)

https://ayeaye20.wordpress.com/2017/10/26/nici-cu-buna-stiinta-neosandit-au-stiut-nu-au-stiut-in-mod-constientnestiintaratacit-n-a-stiut-nu-a-stiut-o-nu-a-voit-nici-nu-constientnici-nu-suspecteaza-intelegand-atitudine-co/

Sfantul Maxim:

„Vrăşmaşii lui au încercat să-l facă să spună vorbe de prisos, întrebându-l astfel:

Atunci, doar tu te vei mântui, în timp ce toţi ceilalţi se vor pierde?

Iară sfântul, cu mare înţelepciune de la Duhul Sfânt care se odihnea întru el, răspunse:

În Babilon, când tot poporul se închina statuii de aur, cei Trei Sfinţi Tineri nu osândeau pe nimeni la pieire. Ei nu se îngrijeau de ce făceau ceilalţi, ci erau cu băgare de seamă la ce făceau ei înşişi, din teamă să nu se înstrăineze de adevărata milă. Ca şi ei, aruncat în groapa cu lei, Daniel nu osândea pe nimeni dintre cei ce nu se rugau lui Dumnezeu, pentru a împlini legea lui Darius, ci el păzea în inimă lucrarea sa şi a voit mai degrabă să moară decât să păcătuiască împotriva conştiinţei sale, călcând Legea lui Dumnezeu. Dumnezeu mă opreşte să osândesc pe cineva sau să pretind că doar eu mă mântuiesc! Acestea fiind zise, voi alege mai degrabă să mor decât să apostaziez în vreun fel de la credinţa cea adevărată şi să sufăr apoi chinurile conştiinţei.

https://ayeaye20.wordpress.com/2016/07/16/sf-maxim-necomuniunea-cu-cei-ce-nu-cred-drept-si-anathematizati/

Text a aproximativ la pag 126, Sfantul Maxim Marturistorul si tovarasii sai intru martiriu, Deisis Sibiu 2004

—————

Sfantul Damaschin:

„Iară la ceaia ce iaste fără de voe, a să învrednici de ertăciune sau de milă

„din silă adecă, când începutul cel făcătoriu, adecă pricina, iaste de
afară, adecă când de altul sântem siliţi, nicidecum plecându-ne noi, nici aducem ceva spre lucrare dintru a noastră pornire, nici câtuşi de cât ajutăm sau noi dela înşine facem aceaia la carea sântem siliţi. “

„Iară deacă cineva, la locul cel obicinuit dând cu săgeata, au omorât pre tatăl său trecând, aceasta să zice că din neştiinţă fără de voe o au făcut.¹

Deci cea fără de voe în doao fealiuri fiind, una din silă, iară alta din neştiinţă, cea de voe la amândoao să împrotiveaşte.²“

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/01/22/cea-de-voe-fara-de-voe-fapta-iaste-lucrare-cuvantatoare-unele-din-fapte-se-miluiesc-si-de-ertaciune-sa-invrednicesc-fara-de-voesau-din-sila-iastesau-din-nestiinta-carele-stie-unele-de-mijloc/

——

„În paragraful al treilea, continuând să susțină existența acestui al treilea fel de creștini, părinții ne spun
următoarele: „Nu împărtășim ideea că toți arhiereii Bisericii Ortodoxe din întreaga lume sunt compromiși și că
la ora actuală nu ar mai exista nicăieri ierarhi ortodocși sau că toate Bisericile Ortodoxe sunt ecumeniste.”
De unde trag ei această concluzie? Ar putea, așadar, să ne spună care sunt și care nu sunt ecumeniști, care
sunt eretici și care ortodocși? Și după ce criterii știu aceasta? Nu au citit ceea ce au scris Părinții aghioriți, când
i-au răspuns patriarhului eretic Vekkos?“

=== Aceeasi intrebare e valabila si ptr pr Sava a fost el la toti sa vada care is si care nu is? Si repet nu suntem de acord cu starea intermediara- ortodox (care e erezie) si o dam si anathema, anathema starii intermediare-ortodox!. L-am intreba pe Sava pe Merticariu unde l-ar incadra macar a auzit de numele acesta?ca vedem ca e atotstiutor.

——-

”Și întrebăm și noi, la rândul nostru, care sunt ierarhii ortodocși pe care voi îi acceptați?

===Atunci intebam si noi cand ziceti la Sf Liturghie : pomeneste Doamne pe toti arhiereii ortodocsi? Sau ati taiat aceasta? care ati pus-o in locul : pomeneste Doamne pe…cel de Constantinopol, nu i-am trecut numele lu Bartolomeu ca sa nu fie considerata rugă ptr cel de sine osandit si impietrit la inima Bartolomeu, atunci acolo ptr ce arhierei/arhiereu se roag??cei ce au intrerupt comuniunea

?

—-

=====Raspunsul e simplu: „cei ce nu stiu nu is afectati“, asta a zis Stapanul Hristos prin sfintii Lui, credeti bine , nu credeti va priveste personal.