Despre cele 2 erezii si despre cei simpli

Cartea: Sf. Sfinţitul Mare Mucenic
Ciprian de Cartagina
(Anii de viaţă 200-251)
CARTEA DESPRE
UNITATEA BISERICII,Mănăstirea Noul-Neamţ şi Editura Marineasa
2000,

pag.5:

Atunci cînd Domnul ne spune spre învăţătura
noastră: voi sînteţi Sarea pămîntului (Mt. 3, 13),
atunci cînd ne porunceşte ca pe lîngă bunătate să
fiți şi simpli, iar cu simplitatea să unim
înţelepciunea(Mt. 10, 16)

pag.6

Așa a amăgit el chiar de la începutul lumii, trezind cu vorbe mincinos-mîngîetoare naivitatea neatentă din sufletele simple!

pag.7

E necesar să vă păziţi, iubiţi fraţi, nu doar de
înşelăciunea care este vădită şi evidentă, ci şi de
cea care este ascunsă printr-un strat fin de viclenie
şi şiretlic.

pag. 8

din invidie a născocit o nouă cursă plină de şiretlic şi viclenie; dar de data asta încearcă să manipuleze cu însăşi noţiunile creştine pentru a-i seduce pe cei neatenţi. În acest scop el a inventat ereziile şi schismele
pentru a zdruncina credinţa, a răzvrăti adevărul şi a fărîmiţa Unitatea Bisericii.

pag. 9

vestesc…dezbinarea credinţei prin pretextul credinţeiacoperind minciuna cu adevărul

pag.12, 13

Cine nu are mamă Biserica, nu mai poate să-L aibă pe
Dumnezeu Tată.

Cine ar cugeta că această Unitate fundamentată pe dumnezeirea
neschimbătoare şi Unită cu tainele cereşti poate fi
încălcată şi fărîmiţată de divergenţele adversarilor?
Evident, cel care nu păstrează o astfel de unitate
nu respectă legea dumnezeiască, nu păstrează
credinţa în Tatăl şi în Fiul, nici nu urmează calea
sigură spre mîntuire.

Această Taină a Unităţii, această comuniune
a înţelegerii neîmpărţite se conţine în pericopa
evanghelică despre cămaşa lui Hristos.

====Răspuns ptr cei slabi la minte

 • unitate=comuniune/partasie
 • partasia cu erezia, unitatea cu erezia; una/unul cu erezia

Deci cum poti fi UNA/Unul cu erezia si sa zici ca esti ortodox??????

 1. Daca Stapanul Hristos e Una cu Biserica Sa,
 2. asa si partasia(cu erezia) exprima unitatea=unul/ a fi una cu erezia,
 3. comuniunea Sfintei Treimi e pe baza fiintei de aceea e UNUL DUMNEZEU

pag. 15, 16, 17

Astfel, doar cei ce sînt într-un gînd şi vieţuiesc în simplitatea inimii locuiesc şi se găsesc în casa Domnului, în Biserica lui Hristos.

====Deci oare marea sinaxa de la Roman care fac pe cei simpli ereticii au dreptate sau Episcopul Sfant Ciprian care spune ca sunt ortodocsi???ereticii nu sunt in Biserica

Tot din acelaşi motiv Sfîntul Duh S-a arătat
în chip de porumbel. Această fiinţă simplă şi blîndă
care nu torturează pe nimeni cu ghearele, iubeşte
locuinţele oamenilor şi cunoaşte un singur cuib.
Cînd apar puii, perechea îi scoate împreună, în
timpul zborului nu se despart unul de altul, îşi petrec
viaţa într-o bună convieţuire, întru toate se observă
unanimitatea. Şi în Biserică ar trebui să fie aceeaşi
simplitate, blîndeţe, iubire; fraţii trebuie să-i imite
pe porumbei în dragoste şi înţelegere, iar prin
blîndeţe şi pace să se asemene cu mieluşeii şi oile.
Ce este aceea ce provoacă în inima unor creştinii
bestialitatea lupului, turbarea cîinilor, otrava
ucigătoare a şarpelui şi, în genere, cumplita sete de
sînge a fiarelor? Cu adevărat trebuie să ne bucurăm
cînd astfel de creştini părăsesc Biserica, pentru a
nu contamina cu furia lor pe porumbeii şi oile lui
Hristos. Nu poate fi amestecată amără-ciunea cu
dulceaţa, întunericul cu lumina, războiul cu pacea,
sterpăciunea cu rodirea, furtuna cu liniştea.
Nimeni să nu-şi închipuie că cei buni pot să se despartă de Biserică. Vîntul nu împrăştie grîul şi furtuna nu smulge copacii care au rădăcini puternice. Numai pleava seacă este dusă de vînt şi numai arborii slabi cad sub puterea furtunii. Pe
aceştia îi dă anatemei apostolul Ioan; cînd zice:
Dintre noi au ieşit, dar nu erau de-ai noştri, căci
de-ar fi fost de-ai noştri, ar fi rămas cu noi (1 Ioan 2; 19).

pag.20, 21

Domnul a poruncit mai întîi unitatea cugetului, a arătat la
învoire şi ne-a învăţat cu dreptate şi hotărîre să ne
învoim între noi. Dar cum se va învoi cu cineva cel care nu este împăcat cu însuşi trupul Bisericii şi cu toţi fraţii?

==== Cum va invoiti voi cu anathema R.O.C.O.R. cand o treceti sub tacere dar cu ereziile voastre va laudati ca ati putut sa pacaliti pe altii sa fie de acord si chiar sa semneze asemenea erezii:

 • Proiect de Rezolutie
 • Marturisirea de credinta de la Roman

Că unde sînt doi sau trei adunaţi în numele Meu, sînt şi Eu în mijlocul lor, adică, între
cei simpli şi iubitori de pace, temători de Dumnezeu şi păzitori ai porulicilor Lui…tot aşa cum S-a aflat El cu cei doi apostoli închişi în temniţă şi, deoarece ei erau
simpli şi într-un cuget

pag.23, 24

Nu va aparţine lui Hristos cel ce prin dezbinare de
credinţă a încălcat dragostea lui Hristos, cel ce nu
are dragoste nu-L are nici pe Dumnezeu…Aşadar, nu pot
rămîne în Dumnezeu cel ce nu au voit a fi în bun
acord în Biserica lui Dumnezeu,

pag.24, 25

Dar el şi creştin se numeşte pe sine la fel de mincinos cum şi diavolul se numeşte adesea în chip mincinos
Hristos după cuvîntul Domnului Însuşi: căci mulţi
vor veni în numele Meu, zicînd că sînt Eu și vor
amăgi pe mulţi (Marcu 13, 6). Aşa cum diavolul
nu este Hristos, chiar dacă amăgeşte cu numele
Lui, aşa nu poate să se numească creştin nici cel
care nu petrece în adevărul Evangheliei şi crediţei
Lui. Desigur, mare lucru şi vrednic de mirare este a prooroci, a izgoni demoni şi a săvîrşi mari minuni pe pămînt; dar cel ce săvîrșește acestea nu va dobîndi Împărăţia Cerurilor, dacă nu va merge pe calea cea dreaptă. Vorbind despre aceasta, Domnul spune: mulţi îmi vor zice în ziuă aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am proorocit şi nu în numele Tău am scos demoni şi nu în numele
Tău minuni multe am făcut? Şi atunci voi mărturisi
lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce lucraţi fărădelegea (Matei 7,
22-23). Este nevoie de adevăr pentru a ne învrednici de bunăvoinţa lui Dumnezeu
Judecătorul; trebuie să ne supunem poruncilor şi
legilor Lui, pentru ca meritele noastre să capete
răsplată.

pag.28

Se cuvine să-i părăsim şi
ne îndepărtăm de cei care s-au separat de Biserica
lui Hristos: ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a
căzut în păcat, fiind singur de sine osîndit (Tit. 3, 11).

pag.29, 30, 31

Domnul îi mustră Evanghelia Sa: Căci lăsînd porunca Lui Dumnezeu, ţineţi datina omenilor (Mc. 7, 8). Această crima este mai rea decît a celor care au comis păcate grele…

Şi să nu vă miraţi, iubiţi fraţi, că chiar unii
dintre mărturisitori ajung mai tîrziu să se
împotrivească Bisericii. Mărturisirea credinţei încă
nu-i descătuşează de vicleşugurile diavoleşti şi
aflîndu-se în lumea aceasta sînt supuşi pericolului
de a fi înşelaţi de ispitele veacului acestuia

Oricine ar fi mărturisitorul, totuşi el nu este mai
înalt în virtuţi şi mai drept înaintea lui Dumnezeu decît Solomon. Acesta, cît timp a urmat căile Domnului, a fost deţinător al harului divin, iar cînd a părăsit calea dumnezeiască atunci l-a
pierdut, după cum este scris: şi a ridicat Dumnezeu
vrăjmaş împotriva lui Solomon (3 Regi 11, 14).
De aceea în Scriptură se spune: ţine ce ai, ca nimeni
să nu ia cununa ta (Apoc. 3, 11). Dumnezeu nu
ne-ar fi avertizat despre eventualitatea pierderii
cununii dreptăţii, dacă după pierderea dreptăţii n-ar fi urmat şi pierderea cununii. Mărturisire a credinţei este numai accesul spre slava divină, dar încă nu este obţinerea cununii.

El este mărturisitor, dar după
mărturisirea credinţei urmează un pericol mare,
pentru că vrăjmaşul s-a înarmai împotriva lui şi
mai tare. El este mărturisitor, de aceea i se cuvine
să urmeze Evangheliei mai perseverent, ca prin
Evanghelie să dobîndească slavă de la Dumnezeu.

pag.32, 33:

Să nu se smintească nimeni de comportamentul mărturisitorilor. Şi nici o faptă a celor ce-L mărturisesc pe Dumnezeu să nu ne
înveţe nedreptate, mîndrie sau să ne răzvrătească
credinţa. El este mărturisitor, să fie atunci blînd şi smerit. Numindu-se mărturisitor al lui Hristos – să-L şi urmeze pe Hristos! lisus ne spune: Cine se va, înălţa pe sine se va smeri, şi cine se va smeri pe sine se va înălţa (Mt. 23, 12)…

Devii mărturisitor al lui Hristos doar atunci cînd prin tine nu se ponegreşte Măreţia şi demnitatea lui Hristos. Buzele care-L
mărturisesc pe Hristos nu trebuie să rostească
cuvinte urîte, să clevetească sau să înjure. Dar dacă
mărturisitorul devine pe urmă pătimaş, nedrept şi
dacă prin comportamentul lui defaimă credinţa pe
care o mărturiseşte; dacă în sfîrşit el părăseşte
Biserica pe care cîndva o mărturisise şi astfel aduce
prejudicii Unităţii Bisericii, el îşi atrage mînia lui Dumnezeu.
Domnul şi pe Iuda l-a ales în numărul celor doisprezece apostoli. Cu toate acestea, Iuda L-a trădat. Dar după cum credinţa apostolilor n-a fost
zdruncinată din pricina trădării lui Iuda, tot aşa
demnitatea şi sfinţenia mărturisitorilor fideli nu
s-a micşorat din cauza că unii dintre ei au provocat
dezbinarea Bisericii. Sf. Apostol Pavel în epistolele
sale menţionează: Ce este dacă unii n-au crezut?
Oare necredinţa lor va nimici credincioşia lui
Dumnezeu? Nicidecum! Ci Dumnezeu se vădeşte
întru adevărul Său, pe cînd tot omul întru minciună (Rom. 3, 3-4).Cei mai mulţi
mărturisitori sînt fermi în credinţa pe care o
mărturisesc şi în adevărul legii dumnezeieşti. Şi
nu se despart de pacea Bisericii cei care
conştientizează că în Biserică au primit harul
Duhului Sfînt, după bunăvoinţa lui Dumnezeu.
Eu doresc, iubiţi fraţi, şi vă sfătuiesc ca nimeni dintre voi, dacă e cu putinţă, să nu piară.
Fie ca mama noastră [Biserica] să se bucure şi să
ne unească pe toţi într-un singur Trup, constituit
dintr-un popor care va trăi într-o bună înţelegere
şi armonie. Dacă sfatul mîntuitor nu poate să i
întoarcă pe conducătorii răzvrătiţi, cel puţin voi,
neştiutorilor, care aţi fost prinşi de ei în cursă, dar
care aveţi o inimă simplă, vă sfătuiesc să rupeţi plasa vicleanului! Apostolul ne povăţuieşte:
Fraţilor, vă poruncim în numele Domnului nostru
Iisus Hristos, sa vă feriţi de orice frate care umblă
fără de rînduială şi nu după predania pe care aţi
primit-o de la noi (2 Tes. 3, 6). Iar în altă parte:
Nimeni să nu vă amăgească cu cuvinte deşarte,
căci pentru aceasta vine mînia lui Dumnezeu peste
fiii neascultători. Deci să nu vă faceţi părtaşi cu
ei (Efes. 5, 6-7). Se cuvine a ne despărţi de cei îndărătnicii,
chiar să fugim de ei. Dumnezeu e Unul şi Unul e
Hristos, Una este Biserica Lui şi credinţa Una este,

pag.35

Fiii lui Dumnezeu se cuvine să fie smeriţi cu inima, simpli, într-un cuget aşa precum au fost apostolii…
Toţi aceştia, într-un cuget stăruiau în rugăciune
(FA. 1, 14), iată de ce şi rugăciunile lor erau
puternice şi Dumnezeu le îndeplinea cererile lor.

Ereticul Onufrie la Liturghie cu Ereticul Kiril pomenind pe Bartolomeu si Ciobotea

16 iulie 2018 flux live pe youtube

Onufrie cel cu microfonul:

Impreuna la Liturghie slujind cu Kiril

Onufrie inclinandu-se in fata lui Kiril:

Inceperea Pomenirii cu Bartolomeu si Ciobotea:

Pomenirea lui Onufrie al Ukrainei:

Cine minte ca nu slujeste cu ereticii acest neortodox Onufrie pe care pseudo-episcopul Longhin il considera ca ortodox???

>https://youtu.be/Pau6fF1RrPc

La

 • 1:26:07 Onufrie Kiril
 • 1:54:20 pomenirile lui Bartolomeu si Ciobotea
 • 1:55:03 pomenirea lu’ Onufrie si Kiril se inclina in directia lui

————

O singura concluzie:

https://­ayeaye20.wordpress.co­m/2017/12/31/1437/

„acelora ce [în mod] conștient sunt în comuniune/­împărtășire/părtășie cu acești mai înainte-pomeniți eretici [ecumeniștii, sectele, denominațiunile și religiile] …
A N A T H E M A.“

Se incerca o noua minciuna dar Ereticii tot eretici raman si trag de ideile lor cu dintii

===Un ucenic al apostatilor echilibrati incerca sa ne abureasca:

-„Diferenta e ca noi credem in ,,partasie la erezie” insa ca inceput al caderii si nu ca o a 3-a stare. Nu stiu cum sa vb cu tine caci se vede ca nu-mi citesti cu atentie mesajele. Ca sa fac o paralela CNP-ul este prima treapta a lepadarii din cele 3: a)CNP-ul, b)actele cu cip (sau biometrice), c)microcipul sau nano-cipul implantabil. Deci ,,partasia la erezie” este precum CNP-ul din treptele caderii…

Eu nu cred ca partasul la erezie este ortodox.“

===Deci ptr. voi căderea (prima treaptă) e împărtașirea din același potir cu ereticul ecumenist ??? Asta vă
învățați acum ucenicii???
Păi după mințile voastre STRICATE DE PREA MULTĂ PĂRTĂȘIE/Comuniune/Împărtășire CU ERETICUL
ONUFRIE(care se roaga cu Eretici) și alți pomenitori de eretici ecumeniști,
ecumeniștii eretici sunt la începutul căderii = prima treaptă POTIRUL COMUN
CU ERETICII.

„ecumeniștii eretici sunt la
începutul căderii
= „prima treaptă“ POTIRUL
COMUN CU ERETICII
= părtășie la erezie“

==============

===Dar totul a iesit la lumina ptr ca echilibratii apostati, tot cu inventia lor au ramas, iata dovada chiar din degetele lor fermecate de erezia ecumenista care este o otrava ce nu vor sa o verse afara din trupul lor ca sa se vindece, ei din contra o apara si o varsa in inimile si mintile altora (aceasta erezie a lor) nemultumindu-se cu otravirea propie(cu invataturile lor eretice)

ortodoxiamarturisitoare.wordpress.com/2018/05/02/partasia-comuniunea-cu-erezia-cu-ereticii-si-alte-explicatii/

-„Dacă preotul pomenitor din frică ar fi eretic atunci însuşi Sfântul Teodor Studitul, care vedem că este un canonist desăvârşit, nu ar fi acceptat sub nicio formă ca un preot pomenitor din frică, deci părtaş din frică, prin pomenire la erezia episcopului“

=== Zic ei „daca… ar fi eretic“ deci nu este eretic- e ortodox dupa ei!=partasul la erezie

—-

===Dar au mai adugat ceva ca sa nauceasca mintile celor simpli si nu numai:

-„Ca să fac o analogie există pentru început contaminarea cu gândirea eretică (părtașia la erezie)

Deci ptr echilibratii apostati:

Partasia=gandirea??????

===De unde le tot scot? De la tatal lor MINCINOSUL-Satana,

 • invatatura mincinoasa=erezia

—–

Ăsta e intelesul ce il da Sf. Teodor in Scrisoarea 452,pag.132(jos) si 133

 • impartasire=partasie[comuniune]de ceva
 • Paharul este partasia de sangele lui Hristos, Painea este partasia cu trupul Domnului
 • partasia=participare=impartasire
 • painea ereticeasca-ii face partasi-pe cei ce se impartasesc

===Dracii v-au intunecat mintile de folositi textele ale unui preaEretic (care crede ca daca se impartaseste des a rezolvat totul si ca e unit cu Hristos, SI ERETICII SE IMPARTASESC si cei răi se impartasesc SI II AJUTA CU CEVA?) care nici harul nu l-a vazut, dar ne talcuieste el pe Sf. Teodor, ce a facut acesta (preaEreticul)? are acelasi text cu alt nume si noua gaselinta: „gandirea“, dar cum am mai zis pentru ei tot ca la inceput a ramas :

-partasia la erezie ortodox (care e erezie inventata de echilibratii apostati)

===De ce nu intreba apostatii echilibristi pe pr. Rafail Berestov ca el chiar e OMUL LUI DUMNEZEU cum stau lucrurile ? repede intreba unu pro-cip(666) ca Zisis fug repede la invatatori ce le gadila auzul in ereziile lor ca nu mai sufera Adevarul!

===Ereticii nu sunt Biserica chiar de se spovedesc si impartasesc des

===Cel ce nu vede harul nici nu simte( harul ) ptr ca e mort duhovniceste , restu’ is plasmuiri ale unor minti stricate care accepta simtirile false trimise de satana crezand ca is ale lor, exact ca si cu gandurile mare majoritate cred ca is gandurile lor dar nici nu isi dau seama cu cine stau de vorba(cand vorbesc cu gandurilii)

De unde a inceput intermediara ortodox si falsul proiect de rezolutie(antihristic)

 ====>>>Prima apartie e in (ne)sinaxa de la Beius

http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.ro/2017/09/schismaticii-anti-bochisti-din-romania.html?m=1

„Luni şi marţi, 11-12 septembrie 2017 se va desfăşura la Beiuş, Oradea o întâlnire de lucru a tuturor preoţilor şi ieromonahilor români care au intrerupt pomenirea. Întâlnirea va dura două zile şi va avea ca tematică rezolvarea unor probleme practice cu care se confruntă preoţii şi credincioşii nepomenitori.
Ptr ca au luat deciziile

http://ortodoxinfo.ro/2017/11/06/preotii-care-au-intrerupt-pomenirea-ierarhilor-deciziile-intalnirii-de-lucru-de-la-beius/
In care apar primele urme de intermediara ortodox :
Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul că actele biometrice nu sunt lepădarea propriu-zisă…acte biometrice…nereprezentând o condiționare a primirii Sfintelor Taine, ci un exercițiu lăuntric de mărturisire personală a lui Hristos, în condițiile în care statul român oferă încă variante nebiometrice, ceea ce face ca ortodocșii să nu fie încă condamnați la a îmbrățisa acești pași reali spre lepădare.

==== Dupa ei nu e lepadare(biometricul ) nici cnp-ul, ci doar pasi (numai biometricul)spre lepadare

====Cu alte cuvinte luati si cardu bancar cu sau fara cip(avand banda magnetica cu 666), luati si cardul cu cip ratb, luati, luati, luati ca nu-s lepadare si esti ortodox

Iata intermediara inainte de intermediara(lepadatul cu 666 ortodox)

Deci au 2 intermediare una in lepadarea cu statul antihristic

1. Documente cu 666 =Ortodox(parca ar fi duhul lui Calistrat de la Barnova)

si a 2-a in lupta cica”anti-ecumenista”

2. Partas la erezie= ORTODOX(stare intermediara intre erezie si ortodoxie, deci starile lor ar fi :  1.ortodox,2.ortodox,3.eretic

==Au picat la/in cele doua coarne de care avertiza pr. Rafail Berestov

==GLOBALIZAREA ȘI ECUMENISMUL: două coarne ale antihristului, două pârghii de putere ale satanei! 

==Si apoi au indrazneala sa zica: „Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!“

====Si ei au cazut in ambele asa de BINE CE AU STAT , si nu numai ca ei au cazut dar trag si pe altii in erezia lor


——–
====>>>A continuat apoi „explicatii“ a 2-a(explicatii pe care nimeni nu le-a cerut) :

11 Oct, 14:27

http://ortodoxinfo.ro/2017/10/11/ieromonah-grigorie-sanda-partasia-comuniunea-cu-erezia-cu-ereticii-si-alte-explicatii/

mircea.v
11 octombrie 2017 la 22:24

La care se mai adauga 2 stari:

4. Starea părtaşului la erezie, a acelui ce se clătina în credinţa dar nu a făcut pasul trecerii la erezie, si in calitate de ortodox botezat se va inchina antihristului
5. Starea părtaşului la erezie, a acelui ce se clătina în credinţa dar nu a făcut pasul trecerii la erezie, ci doar si-a bagat un cip in cap (sau mana), ca sa poata cumpara sau vinde.

Cica intre rece si fierbinite mai este o stare intermediara: caldicel:

„Astfel, fiindcă eşti căldicel – nici fierbinte, nici rece – am să te vărs din gura Mea. ”

Tocmai ce incepuse sa imi placa starea asta intermediara, si na pocinog…
Ar mai fi o varianta referitor la starea asta intermediara intre Ortodoxie si erezie; cred ca intre Ortodoxie si erezie, numai Nirvana ar mai putea fi. Deci, e ok.

    redactor

    12 octombrie 2017 la 11:05

    mircea.v   Tema e supusa dezbaterii.

  Dupa parerea ta, cum e daca: Maine un preot nu mai pomeneste Ierarhul.

====Asa de bine au dezbatut ca ei au ramas cu erezia lor –partasul la erezie ortodox


https://ayeaye20.wordpress.com/2017/10/15/al-doilea-avertisment-pentru-grigorie-sanda/

https://ayeaye20.wordpress.com/2017/10/13/primul-avertisment-pentru-grigorie-sand/

====>>>Apoi a 3-a oara proiectul de rezolutie

http://ortodoxinfo.ro/2018/01/11/proiect-de-rezolutie-referitor-la-provocarile-actuale-la-adresa-luptei-antiecumeniste/

Cica „tema e supusa dezbaterii“, care dezbatere ca deja voi propovaduiti ORTODOXUL – partas la erezie(inventia voastra draceasca)??? la fel si ucenicii vostrii propovaduiesc aceeasi mizerie eretica(ORTODOXUL – partas la erezie)
——-_

Apoi apare aceasta mizerie eretica starea intermediara eretic ortodox ( a treia oara ) e si in marea rezolutie aici:

„și cei ce se află în comuniune (părtășie) cu aceștia din alte motive decât atașamentul față de valorile ecumeniste:frica, ignoranța, lipsa unei informări corecte, incapacitatea de a înțelege ce s-a întâmplat în Creta etc.“

=====Acu nu mai folosesc cuvintele direct stare intermediara partas la erezie constient ortodox ,dar intrebati-i daca renunta la intermediara ortodox si o sa auziti ca aceia is ortodocsi(intermediarii)

In numele Stapanului Iisus Hristos va indemnam NU SEMNATI aceasta rezolutie care ascunde erezii vechi pe care cei trei (Sanda, Chirila, Buza) nu le-au anathematizat(nu s-au lepadat de ele) cum poti pune tu semnatura ta alaturi de cineva care inventeaza noi erezii? Daca vine Daniel Ciobotea si zice sa semnezi alaturi de el ptr un adevar(nu ca rezolutia celor 3 ar fi ortodoxa in continut, ba este chiar eretica) ai face asta? Uite ce face pr.Nicolae: „– Nu-mi pun semnatura alaturi de a ta nici pentru a recunoaste ca exista Dumnezeu.“  Parintele Nicolae Steinhardt – Jurnalul fericirii

====
In aceste conditii noi Miscarea pentru Apararea Ortodoxiei spunem : sa va certe pe voi (Chirila, Sanda, Claudiu)Domnul [9. Dar Mihail Arhanghelul, când se împotrivea diavolului, certându-se cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să aducă judecată de hulă, ci a zis: “Să te certe pe tine Domnul!” ]

Acest proiect de rezolutie noi il dam : Anathema!Anathema!Anathema!