Marturie despre semnul fiarei

Pag. 2 din Broșura: Refuză cipul

„O femeie din Tulcea, după ce a fost la Ierusalim cu pașaport, la întoarcere a fost scanată într-o cameră. La o perioadă scurtă de timp a murit, iar în coșciug i-a apărtut pe frunte pecetea. (mărturia unui părinte din Tulcea)“

Când vor fi pecetluiţi, se va întâmpla în felul următor: cei ce au lucrat cu mintea, cu intelectul, cu propaganda, cu gura, împotriva lui Dumnezeu le va apărea pe frunte pecetea lui antihrist „666”; cei ce au lucrat cu braţele şi au alergat cu picioarele împotriva lui Dumnezeu le va apărea şi pe mâini pecetea lui antihrist „666”…ci va apărea pur si simplu pe mâini şi pe frunte. Unii se vor îngrozi, când semnul de pe mâini şi frunte le va confirma că sunt însemnaţi ca fii a lui Antihrist şi vor încerca să scape de acest semn făcând operaţie, extrăgând bucata de piele cu pecetea, dar vor vedea că pecetea este imprimată şi pe os, iar prin pielea nouă cu care vor acoperi pecetea de pe os va pătrunde din nou pecetea şi nu vor putea să scape de ea.

parinteleilarionargatu.ro/subpagini/41/Preziceri–vol-/

Advertisements

Marea Apostazie pagini lipsa

http://www.biblioteca-ortodoxa.ro/carte/Marea%20Apostazie.%20Semnul%20apropierii%20sfarsitului%28Averchie%20de%20Jordanville%29.pdf
paginile lipsă 13-14 din pdf

…creştinism”.
Arhiepiscopul Averchie deseori vorbea de “fărădelege la vârf“, adică despre fărădelegea provenită de la “autorităţile legale“, care nu poate fi supusă îndoielii. Atrăgând atenţia asupra acestei schimonosiri a adevărului, vlădica nicidecum nu’i apăra pe cei ce se războiesc cu conducerea bisericească sau privesc cu suspiciune la oricine care ocupă un post important în ierarhia bisericească. Vlădica nu făcea altceva decât să’i îndemne pe credincioşi să nu se supună orbeşte, fără luareaminte dacă acest lucru le e spre bine sau spre folosul cuiva. Într’una din lucrările sale el scria : “Adevărata Ortodoxie este străină de orice formalism mort, în ea nu găsim o supunere oarbă faţă de litera Legii, prentru că Ortodoxia este duh şi viaţă (In 6,63)“. Ceea ce pare absolut corect din punct de vedere formal şi aparent, de fapt nu este deloc trebuincios… Ortodoxia este Adevărul unic şi suprem, Adevărul curat, fără nici un amestec şi fără cea mai mică falsitate, răutate şi înşelăciune.”
Tot  ce stă în calea Adevărului lui Hristos este idol. De aceea cel care urmează indicaţiile liderului bisericesc, ce contrazic poruncile lui Hristos, în acest caz el îşi crează un idol din “oficialitate”. În cele din urmă această poziţie duce la convingerea că, dacă ierarhii noştrii greşesc, înseamnă că totul este pierdut!” Totuşi, după cum explică vlădica Averchie, cineva nu poate fi socotit pierdut fără nădejde pentru Ortodoxie până când acela nu şi’a pierdut cu totul înţelegerea duhovnicească a ceea ce este Biserica”.
“Porţile iadului, scria vlădica, nu vor birui Biserica, însă acestea pot să’i doboare pe mulţi dintre cei care se cred stâlpi bisericeşti, precum ne arată istoria Bisericii”. Poziţia arhiepiscopului Averchie era fermă : dacă cineva acţionează cu intenţii necurate, nu putem să aprobăm aceste acţiuni, nu putem păstra tăcerea la adăpostul autorităţilor oficiale, deoarece aceasta este “fărădelege la vârf”.
Şi încă ceva, arhiepiscopul Averchie sublinia pericolul asigurării, al căutării sprijinului oricăror autorităţi, numai pentru că aceste autorităţi sînt “oficiale”.
Orice încercare de a atrage de partea noastră pe acei deţinători ai puterii, în vremurile noastre când “antihrişti mulţi” se luptă făţişi sau pe ascuns cu Hristos şi Biserica Lui şi, după cum se vede, vor prelua puterea ; orice încercare de ploconire, de linguşire a lor, de îndeplinire a tuturor exigenţelor lor şi de a căuta să obţină cu orice preţ “legalizarea“, toate acestea reprezintă o trădare a lui Hristos Mântuitorul nostru şi vrăjmăşie faţă de El, chiar şi în cazul celor ce poartă veşminte preoţeşti.
Prin aceste cuvinte arhiepiscopul Averchie lămureşte de minune fenomenul “serghianismului”. Mitropolitul Serghie a capitulat în faţa puterii sovietice atee pentru păstrarea loialităţii, pentru ca aşezămintele bisericeşti să’şi continue activitatea, şi ceea ce l’a silit pe el să facă acest pas s’a petrecut nu numai în Rusia sovietică.
Această particularitate universală a sufletului omenesc, care s’a remarcat în persoana mitropolitului Serghie, este justificarea răului şi suţinerea minciunii de dragul dobândirii unor avantaje lumeşti, rezultând din poziţia “oficială”, deşi pare a fi “în folosul Bisericii”.
” Astfel, scria ieromonahul Serafim (Rose), unii creştini pot să ajungă în situaţia de a fi întru totul legali, dar de fapt se înstrăinează de Hristos – de parcă conştiinţa bisericească ar trebui să se supună oricărui ordin al ierarhiei bisericeşti oficiale, atâta timp cât această ierarhie rămâne canonică. O astfel de reprezentare a supunerii oarbe a şi fost unul din motivele principale ale izbânzii serghianismului în secolul nostru – şi’n interiorul, şi’n afara Patriarhiei Moscovei“.
În concluzie, urmând principiului serghianismului, chiar şi creştiniitradiţionalişti” se vor supune antihristului de buna voie. Ei nu vor fi constrânşi să se învoiască cu ideile antihristului sau cu metodele lui. De la ei se va cere doar recunoaşterea autorităţii sale. Ceea ce vor şi face pentru păstrarea ierarhiei, a instituţiei bisericeşti, a tipicului slujbelor bisericeşti şi a posibilităţii de a primi deschis Tainele lui Hristos. Din partea lor, trădarea nu va consta în ataşamentul excesiv faţă de formele canonice, ci din faptul că ei pun ataşamentul faţă de formă mai presus decât credincioşia faţă de Hristos.
“Sfinţii Părinţi învaţă lămurit despre aceasta întemeindu’se pe Apocalipsa sfântului Ioan Teologul. După tâlcuirea Părinţilor, pecetea antihristului nu se aplică pe frunte şi pe mână în acelaşi timp, ci pe frunte ori pe mână (Apoc. 13,16). Potrivit sfântului Andrei al Cezareii, cei care vor avea pecetea antihristului pe frunte, aceia vor împărtăşi modul de gândire al antihristului, iar cei care vor primi pecetea pe mâna dreaptă vor recunoaşte doar autoritatea lui, afirmând că aceasta este permisă, cu condiţia “să rămâi creştin în suflet”…
Duhul Sfânt, însă, îi va părăsi pe cei care vor lua pecetea şi atunci inima lor se va umple de primul semn al pieiriiteama care’i va duce grabnic spre sfârşit.”
Cunoscând această  învăţătură patristică, vlădicăi nu i’a fost greu să prevadă că toate instituţiile bisericeşti – ecumeniste şi antiecumeniste, reformatoare şi tradiţionaliste se vor pomeni într’o zi sub stăpânirea antihristului. Cei care se tem mai mult de autorităţile lumeşti decât de frica de Dumnezeu se vor folosi de tot intelectul lor, ca să se îndreptăţească în supunerea lor faţă de antihrist, pentru că inima şi conştiinţa nu vor putea s’o facă. Ei vor încerca să sprijine instituţia bisericească prin refuzul libertăţii duhovniceşti şi al mărturisirii eroice a Credinţei, deşi acestea singure, cum repeta mereu Arhiepiscopul Averchie, sînt capabile să păstreze Trupul lui Hristos nebiruit de porţile iadului. Aşa se va împlini previziunea sfântului ierarh Ignatie Brianceaninov, pe care arhiepiscopul Averchie o cita atât de des : “Judecând după spiritul timpului şi după frământarea minţilor, sîntem îndreptăţiţi să credem că edificiul Bisericii, care se clatină demult, se va cutremura straşnic şi repede. Nu are cine să’l sprijine şi cine să stea împotrivă. Măsurile întreprinse pentru sprijinirea lui sînt împrumutate din stihiile lumii, vrăjmaşe Bisericii, şi mai curând vor grăbi căderea ei, decât s’o oprească… Fie ca Dumnezeu Cel Milostiv să acopere rămăşiţa celor ce cred în El. Însă această rămăşiţă devine tot mai săracă şi mai săracă”.
Descrierea luptei acerbe duse de vlădica Averchie cu făţărnicia şi falsitatea de orice fel şi, la sfârşit, a biruinţei asupra lor ne mărturiseşte un lucru foarte însemnat : s’ar cuveni ca şi noi să ne ocupăm cu mai multă seriozitate de apostazia ce progresează, şi nu doar în afara sferei noastre de acţiune – în lumea înconjurătoare, în religiile păgâne, în alte juisdicţii ortodoxe, printre “noii convertiţi” etc.
Duhul apostaziei – imitarea lui Hristos – se află pretutindeni, atacându’i înainte de toate pe cei care se străduiesc să rămână credincioşi lui Hristos.
Sîntem chemaţi la pocăinţă şi la luptă de către cuvintele de  neuitat ale vlădicăi Averchie, date ca răspuns acelui tânăr care făcuse tot ce’i sta în putinţă pentru a face parte din adevărata Biserică a lui Hristos, Biserica Ortodoxă :
Şi atunci cum să aflăm dacă aparţii tu acestei Biserici?…
Nimic fără simţul autenticităţii şi fără voinţa neclintită în lupta cu cele mai fine substituiri şi falsuri nu poate să ne facă mădulare a ” celei mai strânse unităţi duhovniceşti a tuturor dreptcredincioşilor în Hristos, ai acelei Biserici pe care porţile iadului nu o vor birui.”
  “În prezent…
Desigur că cei care ascultau lecţiile arhiepiscopului Averchie, călugarii şi viitorii păstori ai seminarului, înţelegeau însemnătatea avertismentelor sale. Dar totuşi unii nu pricepeau de ce vlădica revine mereu asupra acestei teme sumbre. Unul dintre studenţi l’a întrebat de ce trebuie să vorbim atâta despre apostazie? Fiind ortodocşi şi urmând Tradiţia, oare nu sîntem aparaţi de influenţa ei? Noi aparţinem de Biserica Ortodoxă Rusă, nu avem nici o legătură cu ecumeniştii, nici cu alte jurisdicţii, oare nici noi nu sîntem în siguranţă? Doar Hristos a spus că porţile iadului nu vor birui Biserica!
La rândul său vlădica la întrebat, privindu’l pătrunzător :  Şi cum de ai aflat dacă faci tu parte sau nu din acestă Biserică?” Întrebare vlădicăi are un sens deosebit de profund. Vlădica repeta deseori că antihristul, venind la putere, va “recunoaşte” şi va “legaliza” latura exterioară a Bisericii Ortodoxe – şi astfel va pune stăpânire pe tradiţiile, canoanele, dogmatica şi arta ei, pe învăţătura despre puritatea liturgică şi pe continuitatea ei apostolică. Iată de ce apartenţa exterioară de Biserică şi fidelitatea faţă de Tradiţia ei – deşi necesare pentru toţi cei care doresc să cunoască Adevărul Ortodoxiei şi să se facă părtaşi ai harului în deplinătatea lui –  nu oferă, cum se exprima el, “garanţii“. Întrebând în ce anume constă apartenenţa fiecăruia la adevărata Biserică, el sublinia necesitatea dezvoltării simţului autenticităţii în noi inşine, care să ne ajute să deosebim duhul Creştinismului ortodox de orice alte falsuri.
Pentru vlădica Averchie, aşa’zişi “liberali” şi falşi “tradiţionalişti” reprezentau două feţe ale aceleiaşi monezi. Unii şi alţii, fiind atinşi de criticismul modernist, de atracţia faţă de strălucirea exterioară, se cred atotştiutori, pentru că au primit Ortodoxia de la adevăraţii ei păstori. Nici chiar legătura formală cu un adevărat păstrător al Tradiţiei nu’i deajuns, dacă nu există înrudire duhovnicească, dragoste şi “unitate în duh”.
  Părintele Gherman…  

——
——
dintr’un interviu

LEON MAGDEN : – Se vorbeşte tot mai mult de o adaptare a Bisericii la condiţiile istorice, economice, sociale şi culturale de astăzi, adaptare ce nu trebuie confundată cu capacitatea Sfintei Tradiţii de a face faţă oricărui context istoric. Părintele Gherman, stareţul Mănăstirii Sfântul Paisie (California) avertiza că: “cel mai mare pericol ar putea veni de la episcopi, care, pentru a salva pacea şi a fi acceptaţi de către lume, vor “reforma” Ortodoxia pentru a atinge standardele decadente ale lumii actuale…

Monahia Fotini si Aspazia Otel Petrescu

Fotini– Vorbea despre legatura intre: acceptarea acestui cip ,intre cip si liberul arbitru.. i, sunt unii chiar teologi i, care spun ca aceasta modalitate de interpretare apocaliptica ,este gresita ptr ca acest simbol 666 n’ar fi decat unul simbolic sau metaforic si ca acest cip n’are cum sa imi perverteasca mie sufletul,poasa’mi puna… deci sa combatem  aceasta teorie

Aspazia– Foarte gresit!  Foarte gresit! Foarte gresit! ptr ca Apocalipsa Sf Ioan in cea  mai mare majoritate este criptica,adica are intelesuri destul de ascunse si din cauza asta se preteaza la interpretari.Dar asta cu privire la 666 este foarte clara.NU este criptica el spune clar ca : numarul numelui fiarei este 666  si CINE IL ACCEPTA pe mana sau pe frunte devine.. omul acelei fiare de, de.. deci isi PIERDE MANTUIREA isi pier..deci, de data asta nu poate fi interpretat teologic. Diavolul este un foarte mare sofism Pentru ca, caderea lui a pornit de la un sofism. Nu stiu poate ca nu e cazu sa va spun eu lucrul asta. Dar primu mare sofism din lume l’a creat deavolul. Stiti ce inseamna un sofism? Un neadevar spus in asa masura incat pare adevar si nu poate si combatut logic, nu poate  si combatut. Sofismul diavolului a fost urmatorul : Dumnezeu este un minciunos deci, concluzia. Iar argumentarea era urmatoarea : Dumnezeu spune despre Sine ca este Atotdrept si Dumnezeu spune despre Sine ca este Atotmilostiv. Contrazicere in termeni ptr ca daca este Atotdrept pedepseste fara crutare pe cei care gresesc ,iara daca este Atotmilostiv iarata pe tot nemernicul de la cap la coada, dar nu poate fi in acelasi timp si Atotdrept si Atotmilostiv, este sau una sau alta.Dar in nici un caz cand este una din ele El nu este drept ptr ca fie ii iarta pe ticalosi, fie ii pedepseste fara crutare, fara mila. Ei..si ingerii in marea lor majoritate sau intr’o anumita majoritate au crezut acestui sofism,deci s’au lasat INTUNECATI de el.  Iar altii au fost in necunostinta de cauza, de pilda ingerii care erau condusi de voievoizi si luceafarul era voievodul acelei cete ei au mers dupa el din ASCULTARE,din ASCULTARE ..a zis : el este cel care ne conduce noi ascultam de el,iar celilalti au mers convinsi de acest sofism care intr’adevar n’avea iesire, logica, rationala.Na,na … avea dreptate, ziceai? nu, asa? Si a fost doar Arhanghelul Mihail ca a venit cu pala lui de foc a pus’o in fata cetelor care se duceau buluc dupa steaua care a cazut si pe care a vazut’o Mantuitorul ca un fulger cazand din inalturi,asa. A zis : Sa stam bine ,sa stam cu frica ,sa luam aminte! Deci ganditi’va, inainte de, deci inainte de a face o chest…un gest, un lucru ca asta, ganditi’va luati aminte si a spus si anume ce sa luati aminte? la cine este Domnul. Domnul care S’a definit in fata ingerilor: Eu Sunt Cel ce Sunt. Eu Sunt Existenta, EU Sunt Viata, Eu Sunt Pozitiv, EU Sunt Lumina, Eu sunt..deci, toate lucrurile astea nu incapeau in sofismul asta nenorocit al lui lucifer. Si ingerii sau convins, profund sau convins ca deavolul n’avut dreptate si este cu adevarat rau, si ca este cu adevarat tatal minciunii, si cu adevarat este nemaipomenit de intelept in rautatea lui abia in gradina Ghetsimani. Cand cerurile sau deschis si cand au fost reanoita, reanoita paternitatea Tatalui pentru Fiu si cand Fiul o clipa S’a inspaimantat de ce’L  asteapta. Si nu sa inspaimantat de propria Lui Cruce ca el practic n’avea Cruce S’a inspaimantat de tote crucile pe care trebuia sa le poarte de atunci si pana la sfarsitu’ istoriei. Asa, si atuncea cerurile sau deschis si atuncea ingerul, ingerul .. se zice din traditie ca.. da mie imi place foarte mult traditia asta, sau din mit , i, i..ingerul i’a intors capul catre cer si a vazut atuncea cum toate.. cum toti ingerii cantau : Mare Este Savaot, Drept Este Savaot, Atotomilostiv Este Savaot. Deci afirmand exact toate acuzatiile pe care …ptr ca ei ce’au vazut atunci: au vazut ca Tatal a fost Drept, ca I’a pedepsit pe oameni atat de crunt, dar in acelasi timp a fost Milostiv fiindca pe Insusi Fiul Lui L’a trimis ca sa rascumpere si sa echilibreze aceasta, aceasta gresala a omului. Si..atunci ..ei  il proslaveau pe Domnul exact prin aceste calitati infirmate printr’un sofism foarte bine pus la punct. Deci asa e si cu talamacirea lui 666, sunt sofisti cei care prezinta lucrurile in felul asta. Pot fi crezut din punct de vedere rational. Poti sa iti construiesti cu ratiunea, daia mintea trebuie coborata in inima , deaia mintea este subordonata inimii, ca mintea greseste, INIMA  GRESESTE MAI PUTIN… simte mai corect. Deci, ei vor zice vor fi foarte multi filozofi dinastia care vor veni cu sofisme, cu argumente foarte bine puse la punct, dar sunt sofisme de categoria sofismului care a dus ingeri la pierzar, a dus ingerii la pierzare. De atunci trebuie sa ne fie noua aminte cat de mare e puterea raului asta. Si deaia a dat Dumnezeu o lupta atat de lunga, de indelungata si atat de grea ca CERNEREA sa fie desavarsita si este foarte grea aceasta cernere si ca este foarte grea a dovedit’o Iuda si toti Iuda de la inceput pana acuma care nu si’au facut datoria si care nu au lamurit poporul de rand ce inseamna subterana, ce inseamna oculta. Cei mai multi au negat’o, nici n’au recunoscut’o si diavolu o neaga si azi, defapt, cea mai mare putere a deavolului este ca’si neaga propria existenta. Ce nu exista, iad! Insusi Coja in introducerea mea recunoaste ca pana la Strigat’am catre Tine Doamne, el a crezut ca deavolul nu exista. Si a inceput sa vada ca exista si pe piele lui proprie. Da, si a vazut si dintr’o intamplare traita aievea, ca ce mi s’a intamplat mie cu tiganca ghicitoarea a fost litera de litera exact asa cum s’a intamplat Deci,deci oculta nu exista!, diavolul nu exista!, dar noi traim puterea lor, din nefericire.

Fotini-Cum credeti ca ar trebui incurajati oamenii ptr ca s’a creat..nu pot sa spun o anumita panica..dar,poate o decurajare in propriile lor puteri,de a duce pana la capat lupta aceasta.

Aspazia– Sa stii ca panicatii sunt indoielnicii.Cei care sunt pierduti , nici NU’I DOARE CAPU de asa ceva. Toate, toate.. astea cu fustite pana la fund, si cu asta.. nici nu le pasa de 666, nici nu stiu daca ar mai fi de facut ceva ptr ele, decat doar asa sa ne rugam : Dumnezeu s’a le dea la cele care mai au cat de cat, scanteiuta nepoluata in inima lor sa fie salvate. Cei care sunt panicati sunt INDOIELNICII si astia intr’adevar.. din astia mai pot fi inca.. dar care sunt metodele, daca nu le stie  Parintele care este… care este o desavarsire, ce sa zic eu. Parerea mea este ca problema se pune absolut personal si trebuie castigata persoana cu persoana

Cuviosul Paisie Aghioritul Cuvinte Duhovniceşti II Trezire duhovnicească

                                                                                                                         CAPITOLUL 1
Semnele Vremurilor  (Toate cele spuse în acest capitol s-au spus , ori s-au scris între anii 1981-1994)

Antihrist

Părinte ,spuneţi-ne ceva despre Antihrist.
  –Să spunem mai bine despre Hristos..Pe cât putem,să fim lângă
Hristos. Dacă suntem cu Hristos, ne vom teme de Antihrist? Oare nu există duh antihristic acum? Răul este cel care face duhul antihristic. Şi dacă se va naşte şi un monstru antihrist şi va face unele neghiobii, va fi luat în râs la sfârşit. Se vor petrece multe evenimente. Poate veţi apuca să trăiţi şi voi multe din semnele scrise în Apocalipsă. Încet-încet, destule încep să iasă la iveală. Strig şi eu,netrebnicul, de atâţia ani! Situaţia este înfricoşătoare, ciudată. Nerozia a întrecut limitele. A venit lepădarea şi rămâne ca acum să vină fiul pierzării(II Tes.2,3.). Totul va deveni un spital de nebuni. În harababura ce va stăpâni,fiecare stat se va ridica să facă orice-i spune cugetul. Dumnezeu să ajute ca interesele celor mari să fie spre binele nostru! Pe zi ce trece vom auzi lucruri tot mai noi. Vom vedea făcându-se lucrurile cele mai neaşteptate,mai neraţionale. Numai că evenimentele se vor derula cu repezicune.
Ecumenism, piaţă comună, un stat mare, o religie după măsurile
lor. Acesta este planul diavolilor. Sioniştii pregătesc pe cineva să
fie Mesia. Pentru ei Mesia este împărat, adică va stăpâni aici pe
pământ. Martorii lui Iehova visează şi ei la un împărat pământesc. Sioniştii vor prezenta unul, iar martorii lui Iehova îl vor primi.
Vor spune: “Acesta este!”. Se va face mare zăpăceală. În mijlocul

acestei zăpăceli toţi vor cere un Mesia ca sa-i mântuiască. Şi atunci
vor prezenta pe unul care va spune : ” Eu sunt Imam, eu sunt al
cincilea Buda, eu sunt Hristos pe care-l aşteaptă creştinii, eu
sunt acela pe care-l aşteaptă Martorii lui Iehova, eu sunt Mesia
evreilor“. Va avea cinci “eu”-uri!…

Evanghelistul Ioan, atunci când în prima sa epistolă spune :
Copiii mei…că vine antihristul, iar acum mulţi antihrişti s-au
arătat( I In 2, 18)…, nu înţelege că aşteptatul Antihrist va fi ca
prigonitorii Maximian  şi Diocleţian, ci că Antihristul cel aşteptat
va fi într-un fel ca un diavol întrupat,care se va prezenta
poporului israelian ca Mesia şi va înşela lumea. Vin ani grei,vom
avea încercări mari. Creştinii vor avea mare  prigoană. Şi uită-te,
oamenii nici nu înţeleg că trăim vremuri apocaliptice, că pecetluirea înaintează. Trăiesc ca şi cum nu s-ar întâmpla nimic. De aceea spune Scriptura că va căuta să înşele, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi (Mt. 24, 24;Mc. 13, 22.). Cei care nu vor avea intenţia bună, care nu vor fi luminaţi, se vor înşela în anii apostaziei. Pentru că cel ce nu are harul dumnezeiesc, nu are nici limpezimea duhovnicească, asemenea diavolului.
– Părinte, sioniştii cred cele despre Antihrist?
– Aceştia vor să stăpânească toată lumea. Ca să le reuşească
scopul, folosesc vrăjitoria şi satanismul. Satanolatria o văd ca pe
o putere care îi va ajuta în planurile lor. Adică vor să stăpânească
lumea cu puterea satanică. Pe Dumnezeu nu-L pun în socoteala lor. Dar în felul acesta vor fi binecuvântaţi de Dumnezeu? Din aceasta
Dumnezeu va scoate multe lucruri bune. Celelate teorii satanice au
ţinut cel puţin şaptezeici de ani; ale acestora nici şapte ani nu vor ţine.

– Părinte, atunci când aud despre Antihrist simt o frică înăuntrul meu.
– De ce te temi? Va fi mai înfricoşător decât diavolul? Acesta este om. Sfânta Marina l-a bătut pe diavol şi Sfânta Iustina a alungat atâţia. La urma urmei noi n-am venit să ne aranjăm în această lume.

                                                                                   Împăratul pământesc al evreilor

Semnul că se apropie împlinirea proorociilor va fi  dărâmarea
templului lui Omar din Ierusalim. Îl vor dărâma ca să rezidească Templul lui Solomon, care, precum se spune, a fost zidit în locul acela. În cele din urmă sioniştii îl vor aşeza acolo pe Antihrist ca Mesia. Am auzit că evreii deja se pregătesc să rezidească Templul lui Solomon.
– Părinte, evreii, deşi citesc Vechiul Testament,cum de nu cred
în Hristos?
– Nu te duci să le-o spui asta evreilor? Evreii au avut fanatism
de la început. Ei înţeleg, dar egoismul îi orbeşte. Dacă ar fi luat
puţin aminte, n-ar fi rămas nici un evreu(Necreştinat).
– Cele pe care le-au citit, cum le-au explicat?
– Cum le-au explicat şi cum le explică? Înţelesurile duhovniceşti  le fac materiale. De pildă, ceea ce spune proorocul Isaia au înflorit pustiurile Iordanului(Is. 35, 2),să vezi cum au explicat-o. Ca să arate că a înflorit pustiul, au întors înapoi un râu, au făcut diguri, grădini, au sădit banani, lămâi, portocali, au făcut numai livezi, după care spun că “a înflorit pustiul”. Pe toate le explică astfel. În timp ce cuvintele  acestea ale Proorocului se referă la renaşterea lumii prin Sfântul Botez, prin baia naşterii din nou.
– Acum aşteaptă pe împăratul pământesc?
– Da, pe Antihrist. Rabinii ştiu că a venit Mesia şi că L-au
răstignit. Am aflat de la o persoană că, atunci când un evreu trăgea
să moară, merge rabinul şi-i spune la ureche: “Mesia a venit”. Vezi,
îi mustră conştiinţa,pentru că se simt vinovaţi, dar nu se smeresc.
– Şi ce câştigă că o spun în vremea aceea?
– Nimic. O spun aşa, deoarece îi mustră  conştiinţa şi cred că,
spunând-o, sunt în regulă.
– Ceilalţi nu aud?
– Nu , căci i-o spun la ureche. Şi unii copii ai evreilor s-au
răzvrătit împotriva rabinilor. “Mesia a venit”,spun ei, “pe care Mesia îl aşteptaţi?”. În America un grup de tineri care se ocupă istoriceşte de Sfânta Scriptură scot o revistă în care este scris: “Mesia a venit. Celui care nu crede că a venit Mesia îi vom trimite în dar revista, până ce va crede. Cel care crede, să trimită ajutor ca s-o trimitem şi altora să creadă”.
– Aceştia sunt evrei?
– Da, evrei.
– Au devenit crestini?
– Ei, dacă au crezut tot e ceva.
– Se poate să existe rabini care să fie creştini în ascuns?
– Rabini să fie creştini în ascuns? Dacă se face creştin, mai
rămâne rabin? Adică să înveţe pe evrei că n-a venit Mesia şi atunci
când trag să moară să le spună că a venit?

                                                                                                                            Pecetea 666

– Părinte,peste cât timp se vor petrece aceste evenimente?
– Întârzie din pricina ta şi a mea, ca să dobândim o stare duhovnicească bună. Dumnezeu încă mai rabdă, pentru că de se vor
întâmpla acum ne vom pierde amândoi. Nu se spune nicăieri în
învăţătura lui Hristos despre un anumit timp(Mt. 24, 36;Mc. 13, 32;F.Ap. 1, 7;I Tes. 5, 1.). Însă Scriptura spune că semnele vremurilor vor înştiinţa despre venirea lor(Mt. 24, 29 ş.u.;Mc. 13, 24 ş.u.;Lc. 21, 25 ş.u.). Să fim întotdeauna gata şi le vom vedea atunci când se va apropia timpul. Atunci vom fi mai siguri. Timpul şi experienţa le vor descoperi celor treji(Sfântul Andrei al Cezareii, Explicarea Apocalipsei Sfântului Ioan Evanghelistul, Cap. 38, PG 106, 340C.), spune Sfântul Andrei al Cezareii.
Mi-a căzut în mână o carte care avea pe copertă 666 mare. Ei,
oameni lipsiţi de mărime de suflet! O fac ca să-l prezinte frumos pe
666 şi să obişnuiască lumea cu el. Astfel, încet-încet va veni şi
pecetluirea.
– Părinte, până şi nasturii ce se cos la haine se vând prinşi pe nişte hârtii care au numărul 666.
– Măi, şi diavolul ăsta! Pe cartelele de credit l-au pus de mult timp. Acum şi pe nasturi. Mulţi pun pe 666 ca firmă, ca să fie preferate produsele lor. Unul îl sprijină pe altul. Adică 666 să ia de la 666. S-a scris că atunci când va circula reclama cu şarpele ce îşi mănâncă coada, aceasta va însemna că evreii vor stăpâni toata lumea. Acum şi-au pus numărul şi pe unele bancnote. 666 a cuprins deja China şi India.
– Părinte, cum de ştiu şi totuşi pun acest număr?
– Sfântul Evanghelist Ioan ştia ce va face diavolul, precum şi proorocii au proorocit că-L vor vinde pe Hristos pentru treizeci de
arginţi(Zaharia 11. 1 – 13.), că-L vor adăpa cu oţet(Ps. 68, 22.),că-I vor împărţi hainele(Ps. 21, 19.). Cu 2000 de ani înurmă s-a scris în Apocalipsă că oamenii se vor pecetlui cu numărul 666. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase(Apoc.13,18.). Pentru evrei numărul 666 este simbolul economiei. Evreii, precum se arată în Vechiul Testament, au pus o taxă fixă neamurilor pe care le-au supus în diferite războaie. Birul anual era de 666  talanţi de aur(III Regi 10, 14 şi II Par. 9, 13.). Acum, ca să supună toată lumea, pun iarăşi acest număr care se leagă de trecutul lor slăvit. De aceea nu vor să-l înlocuiască cu alt număr. Adică 666 este simbolul lui mamona. L-au luat de la greutatea aurului – nu ştiau aceasta despre care vorbeşte Sfântului Ioan în Apocalipsă – dar nu încetează să fie mamona. Evanghelia însă spune: sau Hristos sau mamona. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui mamona(Mt. 6, 24.).
Lucrurile  înaintează în mod programat. În America câinii umblă fiind pecetluiţi cu un emiţător şi, tac!, îi găsesc. Astfel ei ştiu unde se află fiecare câine. Câinii care nu au marcaj şi sunt fără stăpân îi omoară cu raze laser. După aceea vor începe să-i omoare şi pe oameni. Au pecetlui tone de peşti şi-i urmăresc din satelit în ce mare se află. Acum iarăşi a apărut o boală, pentru care au aflat un vaccin care va fi obligatoriuî şi, ca să-l poată face cineva, îl vor pecetlui. Câţi oameni nu sunt deja pecetluiţi acolo cu raze laser, unii pe frunte, iar alţii pe mână! Mai târziu, cel care nu va fi pecetluit cu numărul 666 nu va putea nici vinde, nici cumpăra, să ia împrumut sau să fie numit într-un post etc. Îmi spune gândul că Antihrist cu acest sistem vrea să prindă toată lumea, iar dacă cineva nu este în sistem, nu va putea lucra etc., fie el roşu, fie negru, fie alb, adică toţi. Va supraveghea
astfel printr-un sistem economic care va controla economia mondială şi numai cei care vor primi pecetea cu numărul 666, vor putea avea acces la schimburi comerciale.
Dar ce vor păţi oamenii care se vor pecetlui!… Mi-a spus un specialist că prin razele laser se pricinuiesc vătămări. Oamenii care se vor pecetlui vor atrage astfel razele soarelui care atât de mult îi vor vătăma, încât îşi vor muşca limbile de durere(Apoc. 16, 10.). Cei care nu se vor pecetlui vor petrece mai bine decât ceilalţi, pentru că Hristos îi va ajuta pe cei ce nu s-au pecetluit. Acesta nu este puţin lucru!
– Părinte, când îi va ajuta? După aceste evenimente?
– Nu, chiar atunci.
– Părinte, dacă nu vor putea vinde şi cumpăra, cum vor putea petrece bine?
– Să vezi, Dumnezeu ştie un mod, îl ştiu şi eu. Aşadar…, m-a preocupat mult subiectul acesta şi mi-a trimis după aceea… o “telegramă”. Măi, măi, cum ne iconomiseşte Dumnezeu!
– Părinte, de ce pecetluirea se numeşte şi încrustare?
– Pentru că nu este la suprafaţă. Ce înseamnă “a încrusta”? Nu înseamnă a trage linii adânci, crestături?Pecetluirea va fi încrustare, pe care o vor pune mai întâi pe toate produsele, iar după aceea vor impune să se facă şi cu raze laser pe mâna sau pe fruntea oamenilor. Acum doi ani i-am spus uni medic din Toronto despre pecetluire, iar acum mi-a spus acela că în loc de cartelă cer amprentele(Stareţul se referea la imaginea palmei ce înlocuieşte cartela.) de la mână. Ei înaintează, dar nu putem spune că va fi aceasta sau aceea. Unele televizoare trimise în ultimul timp în Grecia au şi un aparat care urmăresc pe cei ce privesc la televizor. Peste puţin toţi cei ce vor avea televizor vor privi la televizor, dar vor fi văzuţi şi ei. Adică vor urmări şi vor fi urmăriţi. Li se va controla astfel prin computer toată viaţa lor: ce spun, ce fac, totul. Vezi la ce fel de dictatură s-a gâdit diavolul! La Bruxelles au o clădire întreagă cu 666, în care-şi adăpostesc computerul. Acest computer poate controla miliarde de oameni – sunt aproape 6 miliarde toată lumea. Toate le vor fi cunoscute printr-o răsucire de buton. Unii europeni s-au împotrivit, deoarece se tem de dictatura mondială. Noi, ortodocşii, ne împotrivim, pentru că nu-l vrem pe Antihrist şi, fireşte, nici dictatura lui. Ne aşteaptă evenimente, dar nu vor dura mult. Pe cât s-a vătămat Ortodoxia prin comunism, tot atât se va vătăma şi acum.

Noile buletine de identitate

– Părinte, a spus cineva: “Cum de folosiţi bancnota de 5.000 de drahme care are pe ea numărul 666? Acelaşi lucru este şi cu buletinul”.
– Hârtia de 5.000 este ban. Şi lira Angliei are pe ea pe regina Elisabeta. Aceasta nu vatămă. Cele ale Cezarului, Cezarului( Mt. 22, 21; Mc. 12, 17.). Aici însă este vorba de identitatea mea, este ceva personal; nu este ban. Identitatea înseamnă ceea ce înseamnă şi
cuvântul; adică cineva se identifică cu cele pe care le declară. Ei pun pe diavolul pe buletine şi îţi cer să semnezi că îl primeşti. Cum să fac aceasta?
– Părinte, ce legatură are acest buletin de identitate cu  pecetluirea?
Buletinul de identitate nu este pecetea, ci introducerea pecetluirii.
– Părinte, lumea  întreabă ce să facă în legătură cu noile buletine de identitate.
– Atunci când vă întreabă, voi cel mai bine să le spuneţi oamenilor să întrebe pe duhovnicii lor şi să facă răbdare să vadă cum va acţiona Biserica, pentru că mulţi pun întrebări, dar puţini înţeleg răspunsurile. De vreme ce am scris clar despre acestea în broşura Semnele vremurilor, fiecare să acţioneze potrivit cu conştiinţa lui. Desigur, unii spun: “Ei, aceasta este o părere a unui călugăr, nu este poziţia Bisericii”. Eu însă nu mi-am spus părerea mea, ci am formulat simplu cuvintele lui Hristos, ale Evangheliei, pentru că propria noastră părere trebuie s-o supunem voii lui Dumnezeu, ce se exprimă în Evanghelie. Alţii spun cele contrare celor ce le-am
spus eu, spunând că le-a zis Părintele Paisie. Unii care le aud, deşi lucrurile sunt aşa de serioase, nu întreabă dacă sunt aşa, dacă într-adevăr le-am spus, ci le cred. Eu nu mă tem, ci le spun cu curaj. Vin şi la Colibă şi aruncă 666 în cutie. În sfârşit, aceasta nu-i nimic! Într-o zi mi-au pus o inscripţie pe uşă… Am crezut că a venit cineva, nu m-a găsit şi a scris “lipseşte” ca s-o vadă şi altcineva. Dar când mă uit bine, ce să văd? Era scrisă o ocară. O astfel de ocară n-am auzit nici când eram mirean. Toată această situaţie va primi o măturătură bună, dar vom trece şi noi o furtună. Lumea s-a ridicat, trebuie să ne ridicăm şi noi cu multă rugăciune.   Pe unii îi interesează subiectul buletinelor de identitate, alţii îl exploatează şi creează probleme. Biserica trebuie să ia o poziţie corectă. Să vorbească, să explice credincioşilor ca să înţeleagă că de vor lua buletinul de identitate, aceasta va constitui o cădere. În acelaşi timp să ceară de la stat ca noul buletin cel puţin să nu fie obligatoriu. Dacă Biserica ia o poziţie serioasă, se va respecta libertatea credincioşilor, astfel încât cel ce vrea îşi va lua noul buletin, iar cel ce nu vrea, să-l păstreze pe cel vechi. Atunci vor plăti numai câteva nuci tari, pentru că ceilalţi le vor sta împotrivă. Cea mai multă lume îşi va face treaba sa. Cei ce vor voi să se folosească (lumeşte) vor avea noul buletin, iar ceilalţi, sărmanii, cei credincioşi, vor avea buletinul vechi şi vor fi chinuiţi.  Acum, fiindcă  ministrul a făgăduit să nu pună 666 în buletinele de identitate, nici la vedere, nici în ascuns, şi aceasta este ceva. Vom avea răbdare şi vom vedea ce va fi. Chiar şi numai faptul că spun că nu îl pun pe 666, este ceva. Se leapădă şi ei înşişi. Să vedem în cele din urmă ce vor pune. Până să circule noile buletine de identitate, poate veni urgia lui Dumnezeu. După aceea, nu înseamnă că în 24 de ore toţi vor trebui să-şi scoată buletine noi. Să iasă primele; se vor examina, să iasă ministrul mincinos, şi atunci lupta va fi dreaptă. Dacă acum continuăm protestele, aceia vor spune: “Iată, aceştia
pricinuiesc tulburare. Deşi nu s-a pus problema, ei strigă şi protestează”. Câinele, dacă este păzitor bun, latră atunci când
vine hoţul. Când pleacă, tace. Dacă însă continuă să latre, atunci nu este păzitor bun.
– Părinte, au mai spus că, deoarece avem toleranţă religioasă, să nu se mai treacă apartenenţa religioasă în noile buletine de identitate.
– Da, pe ei nu-i interesează, pe mine însă mă interesează, pentru că este identitatea mea. Scrie de unde sunt şi ce sunt. Dacă nu va apărea apartenenţa religioasă pe buletin, se vor ivi probleme. De pildă, va merge cineva la biroul căsătorii. Dacă buletinul spune ” ortodox” – indiferent de câte carate este – e în regulă. Dacă însă nu scrie apartenenţa religioasă cum să i se dea certificat de căsătorie? Pentru Biserică lucrul acesta va produce încurcătură(În grecia

certificatul de căsătorie îl dă numai Biserica Ortodoxă, care nu admite căsătoria religioasă cu neortodocşi.). Iar dacă se va
pune religia facultativ, aceasta va fi ca o mărturisire. Europa este Europa. Aici este altceva.

                                                         Modul viclean de introducere a pecetluirii

Încet-încet, după cartelă şi buletin de identitate, adică după “îndosariere”, vor înainta în mod viclean la pecetluire. Vor sili pe oameni prin diferite mijloace viclene, să primească pecetea pe frunte sau pe mână. Vor forţa astfel lucrurile şi vor spune: Vă veţi mişca numai cu cartele; banii se vor desfiinţa“. Va da cineva cartela la magazin şi va cumpăra, iar vânzătorul va lua banii din bancă. Cel ce nu va avea cartelă, nu va putea nici vinde, nici cumpăra. Pe de altă parte vor începe să facă reclamă “sistemului perfect”, pecetluirii cu raze laser a numarului 666 pe mână sau pe frunte, care nu se va
vedea la exterior. În acelaşi timp la televizor vor arăta că cutare a luat cartela cutărui şi i-a luat banii din bancă şi vor spune mereu: “Mai sigură este pecetluirea cu  raze laser pe mână sau pe frunte, pentru că numai deţinătorul îşi ştie numărul lui. Pecetluirea este sistemul perfect. Celălalt nu-ţi va putea lua nici capul, nici mâna şi nici nu-ţi va vedea pecetea”. De aceea lasă acum pe hoţi, pe făcătorii de rele să are. Au jefuit 15 chilii din jurul Careii. Pe unul l-au omorât ca să-l prade. Astfel fiecare va afla prilejul să prade şi să ia orice vrea. Să spunem că vrea să răpească un ogor; va spune că era, chipurile, al bunicului său sau că l-a închiriat cândva pentru păşunat, aşa că, hai, vezi dacă poţi să-i dai de capăt. Vor spune după aceea cei competenţi: “Din păcate nu-i putem controla. Controlul se poate face numai la computer”, şi vor înainta spre pecetluire. Vor căuta apoi la computer să vadă dacă eşti pecetluit, ca să te servească sau nu.

Cei trei ani şi jumătate ( Vezi Dan. 9, 27; Apoc. 12, 6 şi 13, 5. Vezi de asemenea Sfântul Irineu de Lugdun, Mustrarea şi răsturnarea cunoştinţei false în cinci cărţi, Cartea 5, Sources Chretiennes 153, Paris, 1969, pp.323 şi 387.) vor fi grei şi vor suferi numai cei care nu vor fi de acord cu acest sistem. Pentru unii ca aceştia vor găsi vreo pricină şi-i vor băga în închisoare. După un an îi vor duce în alt oraş pentru cercetări, ca să treacă pe la alt tribunal; dintr-un oraş în altul. După aceea vor spune: “Să ne ierţi, eşti nevinovat.Dacă ai fi fost pecetluit, am fi cercetat despre tine într-un minut. Acum însă nu-ţi putem face control”.
– Părinte, vor putea impune pecetluirea cu sila?
– “Politeţea” lor nu va ajunge până acolo! Vor fi politicoşi pentru că vor fi… europeni. Vor arăta că sunt la înălţime.
Nu vor chinui pe oameni, dar omul nu va putea trăi dacă nu are pecetea. Vor spune: “Fără pecete vă chinuiţi! Dacă aţi fi primit-o, nu aţi fi trăit aşa de greu“. Nu vor putea folosi nici monezi de aur, nici dolari dacă vor avea. De aceea, dacă fiecare se va îngriji să trăiască de pe acum simplu, în cumpătare, va putea trăi în acei ani. Să aibă un ogoraş, să cultive grâu, cartofi. Să pună puţini măslini şi atunci, cu vreun animal, cu vreo capră, cu puţine găini va putea înfrunta nevoile
familiei sale. Pentru că şi provizii de ar face, nu-i vor folosi mult, deoarece alimentele nu ţin mult, ci se strică repede. Fireşte, greul va dura puţin, trei-trei ani şi jumătate. Pentru cei aleşi se vor scurta zilele(Vezi Mt. 24, 22; Mc. 13, 20.).
Nu-şi vor da seama când vor trece. Dumnezeu nu va lăsa pe om neajutorat.
– Părinte, în aceşti ani grei va interveni Hristos?
– Da. Vezi, dacă aici unul nedreptăţit, care are intenţie bună, fiindcă i se justifică ajutorul dumnezeiesc, i se arată de multe ori sfinţii, Maica Domnului, Hristos, ca să-l mântuiască, cu atât mai mult atunci când sărmana lume se va afla într-o situaţie atât de grea. Va fi o vijelie, o mică ocupaţie a lui Satana – Antihrist. Dar apoi acesta va mânca o palmă de la Hristos, se vor cutremura toate neamurile şi va veni pacea în lume pentru mulţi ani. De această dată Hristos va da o
ocazie ca să se mântuiască făptura Sa. Hristos Îşi va lăsa, oare, făptura Sa? Se va arăta în momentul în care oamenii nu vor mai putea ieşi singuri din acea situaţie, ca să-i mântuiască din mâinile lui Antihrist. Oamenii se vor întoarce la Hristos şi va veni în toată lumea o linişte duhovnicească pentru mulţi ani. Unii leagă a Doua Venire de această intervenţie a lui Hristos. Eu nu pot spune aceasta. Gândul îmi spune că nu va fi a Doua Venire, atunci când va veni ca Judecător, ci numai o intervenţie a lui Hristos, pentru că sunt atâtea fapte care nu s-au petrecut încă. Va interveni Hristos, va da o brâncă acestui întreg sistem, va pedepsi tot răul şi în cele din urmă îl va transforma în bine. Drumurile se vor umple de locuri de închinare. Autobuzele vor avea icoane pe dinafară. Toţi oamenii vor crede. Te vor trage să le vorbeşti despre Hristos. Aşa se va propovădui Evanghelia la toată lumea( Mt. 24, 14; Mc. 13, 10.) şi numai
după aceea Hristos va veni ca Judecător să judece lumea. Altceva este Judecata, altceva o intervenţie a lui Hristos ca să ajute făptura Sa.
Pecetluirea este una cu lepădarea

Deşi Sfântul Ioan evanghelistul vorbeşte clar în Apocalipsă despre pecetluire( Apoc. 13, 16 ş.u.; 14, 9 ş.u.; 16, 2 şi 20, 4.), unii nu înţeleg. Ce să le spui? Din păcate, auzi o grămadă de neghiobii ale minţii de la unii “cunoscători” contemporani. Unul spune: “Eu voi primi buletinul cu 666 şi voi pune şi o cruce“. Altul: “Eu voi primi pecetea pe frunte şi-mi voi face şi o cruce pe ea…” şi o grămadă de asemenea prostii. Ei cred că se vor sfinţi în felul acesta, dar toate

acestea sunt înşelări. Un episcop mi-a spus: “Eu lângă semnătură voi face şi o cruce. Nu mă lepăd de Hristos, ci, simplu, mă

folosesc“. “În regulă, îi spun, tu eşti episcop şi pui o cruce lângă numele tău în virtutea calităţii ce o ai; altul este arhimandrit şi pune şi el o cruce, datorită rangului ce-l are. Dar lumea ce va face?”. Însă lucrul murdar nu se sfinţeşte.
Apa curată primeşte harul şi se face agheasmă, dar urina nu se face agheasmă. Piatra se face pâine prin minune. Necurăţia, însă, nu primeşte sfinţire. Prin urmare, diavolul, Antihristul, atunci când este în buletinul nostru de identitate, pe mână sau pe fruntea noastră cu simbolul lui, nu se sfinţeşte chiar de am pune şi o cruce. Avem puterea Sfintei Cruci, a Lemnului Sfânt, a harului dumnezeiesc  al lui Hristos, numai atunci când păstrăm harul Sfântului Botez, prin care ne lepădăm de satana, ne unim cu Hristos şi primim Pecetea Sfântă: Pecetea darului Sfântului Duh. Vezi, unii ca aceştia merg înainte cu o logică… Vor pune alături o cruce şi
totul este în regulă. Şi deşi vedem că Sfântul Apostol Petru s-a lepădat numai la exterior de Hristos, dar şi aceasta a fost
tot lepădare( Mt. 26, 69-75; Mc. 14, 66-72; Lc. 22, 54-62; In. 18, 16-18 şi 25-27.), aceştia se leapădă de pecetea cea sfântă a lui Hristos ce li s-a dat la Sfântul Botez ca să primească pecetea lui Antihrist, iar apoi spun că au înlăuntrul lor pe Hristos!
– Părinte, dar dacă cineva va primi pecetea din neştiinţă?
– Aceasta se va putea întâmpla numai din nepăsare. Ce neştiinţă să fie, atunci când lucrurile sunt atât de clare? Chiar dacă nu ar şti cineva, trebuie să se intereseze şi să afle. Dacă spunem că n-am ştiut şi pentru aceasta am primit pecetea, Hristos ne va spune: Făţarnicule, faţa cerului ştiţi s-o judecaţi, iar semnele vremurilor nu puteţi!(Mt. 16, 3.). Chiar de s-ar pecetlui cineva din neştiinţă, pierde harul dumnezeiesc şi primeşte lucrarea diavoleasca. Vezi, copilaşul, la Sfântul Botez, atunci când preotul îl afundă în apă primeşte pe Sfântul Duh, fără ca acela să-şi dea seama de aceasta şi după aceea se sălăşluieşte în el harul dumnezeiesc.

Tâlcuirile proorociilor

– Părinte, unii spun: “Ceea ce este scris de la Dumnezeu, aceea se va face. De ce să ne mai preocupe lucrul acesta?”.
– Da, o spun, dar nu este aşa, bre copile! Şi eu aud pe unii spunând: “Evreii nu sunt aşa de proşti să se trădeze cu 666, când  Sfântul Ioan Evanghelistul o spune clar în Apocalipsă. Dacă ar fi fost aşa, ar fi făcut-o într-un mod mai inteligent, mai ascuns”. Ei bine, cărturatii şi fariseii ştiau Vechiul Testament? Anna şi Caiafa nu ştiau mai bine decât toţi că era scris că Hristos va fi trădat pentru treizeci de arginţi? De ce n-au dat 31 sau 29 de arginţi şi au dat treizeci? Deci
erau orbiţi. Ştia Dumnezeu că aşa se vor petrece lucrurile. Dumnezeu pe toate le cunoaşte de mai înainte, dar nu hotărăşte de mai înainte –  numai turcii cred în ceea ce este scris, în Kişmet( În soartă, în destin (n. ed. rom.).). Dumnezeu ştie că un anumit lucru se va face aşa, însă omul îl face din lipsa lui de minte. Nu Dumnezeu a dat poruncă, ci vede până unde va ajunge răutatea oamenilor şi că părerea lor nu se va schimba. Nicidecum că aşa a rânduit Dumnezeu.
Alţii se ocupă cu proorociile şi fac propriile lor tâlcuiri. Cel puţin nu spun: “Aşa îmi spune gândul”, ci spune: “Aşa este”, şi apoi îşi expune o serie de teorii proprii. Unii, iarăşi, le explică după cum vor ei, ca să-şi îndreptăţească patimile lor. Răstălmăcind ceea ce a spus Sfântul Chiril: Mai bine să nu se petreacă semnele lui Antihrist în zilele noastre(Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheze, Cateheza a XV-a către cei ce vor să se lumineze, cap. 18.,Ed. Inst. Biblic, 1943, p. 415.), unul care vrea să-şi îndreptăţească frica, spune: “A, vezi, şi Sfântul Chiril s-a temut ca nu cumva să se lepede. Sunt eu, oare, mai presus de Sfântul Chiril? Prin urmare, chiar de m-aş lepăda de Hristos, nu e nimic…”. Dar Sfântul a spus să nu se petreacă nu pentru că se temea, ci pentru ca să nu-l vadă pe Antihrist cu ochii săi.
Vezi ce face diavolul?
Din păcate, unii “cunoscători” înfaşă pe fiii lor duhovniceşti ca pe nişte prunci, chipurile ca să nu-i mâhnească. “Aceasta nu vatămă. Nu-i nimic. E suficient să credeţi lăuntric”. Sau spun: “Nu vorbiţi despre subiectul acesta – despre buletine şi pecetluire – ca să nu se mâhnească oamenii”. Dar dacă le-ar spune: “Să încercăm să trăim mai duhovniceşte,să fim mai aproape de Hristos şi să nu vă temeţi de nimic. Iar dacă va fi nevoie, vom mărturisi.”, i-ar pregăti oarecum. Dacă cineva cunoaşte adevărul, îşi face probleme şi se trezeşte .Îl doare situaţia de astăzi, se roagă şi ia aminte să nu cadă în  cursă.
Acum însă ce se întâmplă? În afară de faptul că unii duhovnici fac propriile lor tâlcuiri, se tem şi ei ca oamenii lumeşti, în timp ce ar fi trebuit să se neliniştească duhovniceşte şi să-i ajute pe creştini, aducându-i la neliniştea cea bună şi întărindu-i în credinţă ca să simtă mângâierea dumnezeiască. Mă mir cum de nu-şi fac probleme de de conştiinţă după toate aceste evenimente ce se întâmplă? De ce nu pun cel puţin un semn de întrebare la tâlcuirile minţii lor? Şi dacă îl ajută pe Antihrist în pecetluire, cum de atrag şi alte suflete la pierzare? Atunci când Sfânta Scriptură  spune: … să înşele dacă e cu putinţă şi pe cei aleşi( Mc. 13, 22.), se referă la faptul că se vor înşela cei ce le explică pe toate numai cu mintea lor.
Aşadar, în spatele sistemului perfect al “cartelei de ajutorare”, al asigurării prin computer, se ascunde dictatura mondială, sclavia lui Antihrist, …ca  să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte, încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei. Aici este înţelepciunea.Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase(Apoc. 13, 16-18.).

Trezirea Duhovniceasca II, Edit. Evanghelismos 2012, pag.189-208

—————-

Nicolae Zurnazoglu Cuviosul Paisie Aghioritul, Marturii ale

inchinatorilor,Ed. Evanghelismos Bucuresti 2006 pag 132

Intr-o vreme voiam sa-mi iau o cartela de credit pentru supermarket si una ptr. banca. Am imprumutat una de la un prieten si am mers in Sf Munte sa i-o arat Parintelui Paisie : ” Gheronda te rog sa-mi spui daca este bine sa iau o astfel de cartela, i-am spus. Nu
binecuvantatule, aceasta nu este pecetea lui antihrist. Dar priveste
la aceasta dunga neagra ce se afla sub nume. Iti place sa porti
doliu fara sa ai inmormantare? Nu, i-am raspuns.
Ei ,atunci sa nu o iei

—-

Cartea: Staretii Despre vremurile din urma, Petru Voda 2007, Pag.212-213

 Reproducem câteva pagini din cartea ieromonahului Hristodul „Vasul ales”, dedicată acestui subiect (pag. 198–209).

Raspunsul adresat domnului L. referitor la buletinele electronice :
Acesta este numarul antihristului in niciun fel nu trebuie sa
acceptam buletinele de identitate electronice.In afara de aceasta,
NU SE POT LUA CARTELE DE CREDIT,PTR CA BANDA MAGNETICA DE CULOARE NEAGRA de pe ele ASCUND CODUL SI SISTEMUL DE BARE CU 666.Dar acestea nu se vad cu ochiul liber.POT FI CITITE NUMAI de computer.Fii atent si nu te lua dupa ceea ce spune unul sau altul,deoarece fiecare e liber sa spuna ceea ce vrea,dar trebuie sa ne supunem NUMAI VOII LUI DUMNEZEU si celor spuse de El in Scriptura.Iti aduc un exemplu,ca sa intelegi cat de atenti trebuie sa fim: Ce ii spune preotul copilului ptr ca acesta sa devina crestin ?”Te lepezi de satana?”Pruncul nu spune nici “da” nici “nu”doar plange.Atunci ,preotul ce face?Il cufunda in apa si la citirea sfintelor rugaciuni,pogoara Sf Duh si cu toate ca pruncul nu stie aceasta,in el deja se aseaza Sf Duh si devine crestin,intotdeauna avand cu el Harul lui Dumnezeu.Acum ,daca cineva NU ESTE INDESTUL DE ATENT,CAND PRIMESTE  PECETEA,chiar SI IN NESTIRE de la el PLEACA Harul lui Dumnezeu si in locul lui INTRA ENERGIA DEMONICA.SI DE NESTIREA ,care l-a facut sa primeasca pecetea ESTE VINOVAT EL INSUSI,fiindca nu s-a ingrijit sa
afle,in timp ce Proorocii,Apostolii si Domnul nostru ne-au
instiintat despre toate acestea.Ce va zice El cand ii vom spune ca
n-am stiut?