Pidalion 1844, pag. 110

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/20/pidalion-1844-pag-109/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 110

CANONUL 59
Dacă vreun Episcop sau prezbiter, vreunul din clerici sărac fiind, nu îi va da cele trebuincioase, să se afurisească. Iară stăruind, să se caterisească, ca unul ce a ucis pe fratele său. [Apostolic 4, 41]

TÂLCUIRE
Lucrurile şi veniturile Bisericilor se numesc sărăceşti, pentru că se cuvine a se împărţi la săraci. Şi dacă se cade a se împărţi la alţi săraci şi lipsiţi, de că-tre
proestoşii Bisericilor, cu cât mai vârtos se cade a se împărţi acestea la cleri-cii cei supuşi lor, săraci fiind şi trebuinţă având? Pentru aceasta şi Canonul acesta
rânduieşte că oricare Episcop sau prezbiter nu dă cele trebuincioase spre viaţă din
veniturile Episcopiei sau ale enoriei (că aveau şi enoriile prezbiterilor venituri, despre care vezi la subînsemnarea Canonului 4 al Sobo-rului al 4-lea), clericului acelei Episcopii care are trebuinţă, sau al enoriei, să se afurisească, până ce va
începe a da. Iar de va stărui întru nemilostivirea sa, să se caterisească, desăvârşit. Pentru că, cât despre voinţa sa s-a făcut ucigaş fratelui său. Că cel ce nu are cele întăritoare vieţii sale, negreşit moare. Iar cel ce are, şi nu dă celui ce nu are şi se primejduieşte, negreşit ucigaş al aceluia este. Iar deşi acela cu lucru nu a murit, Dumnezeiasca Pronie dând lui prin alţi iubitori de săraci cele îndestule spre viaţă, însă cel ce are şi nu i-a dat, ucigaş se judecă pentru nemilostivirea, şi cruzimea sa. Citeşte Apostolescul Canon 4 încă şi cel 41 ce rânduieşte, ca din lucrurile şi veniturile Bisericilor, trebuie Episcopii să chivernisească trebuinţele, atât pe ale sale, cât şi pe cele ale fraţilor celor străini întâmplându-se; iar dacă trebuinţele străinilor se cuvine a le chivernisi, cu cât mai mult pe ale clericilor supuşilor săi?

CANONUL 60
Dacă cineva cărţile necinstitorilor de Dumnezeu cele minciunosupra-scrise, ca pe nişte Sfinte în adunare (Biserică) le-ar citi, spre vătămarea norodului, şi a clerului, să se caterisească.
[Sobor 6; 2, 63; Sobor 7, 9; Laodiceea 51]

TÂLCUIRE
Din cărţi, unele adică, fiind alcătuite de eretici şi de necinstitori de Dumnezeu în numele Sfinţilor – cu minciună s-au suprascris, spre amăgirea şi
_______
învrednicească” (I Timotei 5, 17). Scriu şi Apostolii şi în aşezămintele lor (cartea a 7-a, cap. 10) acestea „pe cel ce grăieşte ţie cuvântul lui Dumnezeu îl vei slăvi, aducându-ţi aminte de el ziua şi noaptea. Şi îl vei cinsti nu ca pe pricinuitorul naşterii, ci ca pe cel ce s-a făcut ţie pricinuitor de a fi bine. Că unde este învăţătură despre Dumnezeu, acolo Dumnezeu de faţă este”.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/20/pidalion-1844-pag-111/