Pidalion 1844, pag. 111

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/20/pidalion-1844-pag-110/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 111

rătăcirea celor mai proşti, precum este Evanghelia ceea ce se numeşte a lui Toma, fiind scrisă cu adevărat de Manihei, iar deasupra scrise cu numele Apostolului Toma; Apocalipsurile cele numite ale lui Avraam, Isaac, Iacov, şi ale de Dumnezeu
Născătoarei. Bârfele lui hrisomal (păr de aur), pe care ereticul Pamfil le-a scris deasupra teologhiceştii voroave. Şi alte nenumărate ca acestea, de care face pomenire Sfântul Meletie92 Mărturisitorul, prin stihuri politiceşti, în cea de dânsul
numită Alfavita. Iar altele dreptslăvitoare fiind şi binecinstotoare şi scrise de bărbaţi drepslavitori şi Sfinţi, s-au notevsit (adică s-au stricat) de eretici în urmă; precum s-au notevsit de cei răi slăvitori, aşeză-mintele Apostolilor cele prin Clement, pentru aceasta şi s-au lepădat, precum zice aceasta Ecumenicul Sobor al 6-lea în Canonul al 2-lea al său. Şi cele apo-crifa (ascunse) ale lui Ilie, şi ale lui Ieremia, şi ale lui Enoh, încă şi ale altor prooroci, şi patriarhi93. Pentru aceasta şi Canonul acesta Apostolesc rându-
_______
9292 Care pe lângă cele zise sunt acestea: Apocalipsis a lui Adam, a lui Lameh. Rugăciunea lui Iosif celui frumos; Apocalipsis a lui Moisi, şi Diata; Psalmii lui Eldad şi a lui Solomon; Străine ziceri a lui Isaia; Apocalipsis a lui Sofonie. Cartea a treia a lui Esdra; Apoclipsis a de Dumne-zeu Născătoarei, şi a lui Petru, şi a lui Pavel; Epistolia lui Varnava; Încungiurările Apostolilor; Carte a lui Matei şi a lui Varnava. Învăţătura lui Climent; Faptele lui Pavel; Învăţătura lui Ignatie şi a lui Policarp, Cărţile Ucenicilor lui Simon, a lui Dima şi Cleov şi Nicolai. Iar cărţile ereticilor Manihei sunt: a şeaptea Evanghlie; Dragostea cea în şapte cuvinte; Lucrarea rugăciu-nilor; Pragmatia Urieşilor; Evanghelia lui Filipp; Cele copilăreşti ale lui Hristos; Şi Faptele lui Andrei. Iar Sfântul Nichifor în Canoanele 3, 4 ale sale (care sunt în Tomul al 2-lea al adunării Canoanelor, foaia 918) zice: că nu se cuvine să primim Aposcalipsa lui Pavel, şi altele ca acestea. Că spurcate şi necurate sunt. Nici Apocalipsul lui Esdra, şi a lui Zosima; şi cele două Mucenii ale Sfântului Gheorghie; şi ale Sfinţilor Mucenici Chiric şi Iulita). Însemnează însă că înţelep-ciunea lui Solomon se citeşte în Biserică în auzul norodului împreună cu cărţile cele canonisite ale Scripturii, pentru că carte canonicească se numeşte de Canonul 30 al soborului din Cartagina. Încă şi Atanasie în epistolia sa cea prăznuitoare pe aceasta o numără împreună cu cărţile cele ce se citesc. Iar de o numesc oarecare apocrifa (ascunsă) rău zic, că se mustră de aceeaşi epistolie a lui Atanasie. Însemnează pe lângă acestea, că scriitorul cărţii celei soborniceşti scrie, că Sfântul sobor a toată lumea cel 1 prin minune a cunoscut cărţile cele întestăluite şi canoniceşti, şi pe cele ascunse şi mincinoase ale ereticilor, că punându-le pe toate împreună sub Sfânta Masă, şi rugându-se Domnului, o minune! Pe cărţile cel canoniceşti le-au aflat deasupra Sfintei Mese, iar pe cele ascunse sub dânsa.
94 Am zis, că s-a notevisit cele apocrife (ascunse) ale lui Ilie, şi Ieremia, şi Enoh, încă şi ale al-tor Patriarhi, pentru că până în vremurile Sfinţilor Apostoli, erau nenotevisite şi curate. Pentru care Pavel, din cele ascunse ale lui Ilie, a luat zicerea ceea ce o scrie în capul al doilea, aceea întâi către Corinteni, care zice: „Ci precum este scris, cele ce ochiul nu le-a văzut, şi urechea nu le-a auzit, şi pe inimă de om nu s-au suit, care au gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe el.” Precum aceasta o mărturiseşte mai întâi Grigorie oarecare ce a stătut arhidiacon Patriarhului Tarasie, a un-chiului înţeleptului Fotie; şi al 2-lea însuşi înţeleptul Fotie, în întrebările cele ce se numesc Amfilohia, de la Grigorie luându-o aceasta. Că nicăieri în cărţile Sfintei Scripturi cele ce se gă-sesc, zicerea aceasta a lui Pavel aşa anume nu se află. Iar din cele ascunse ale lui Ieremia a luat,

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/20/pidalion-1844-pag-112/