Pidalion 1844, pag. 118

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/20/pidalion-1844-pag-117/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 118

aceasta silnică stricare. Şi să nu aibă voie a-şi lua altă muiere, ci pe aceea însăşi, pe care singur el o a ales, şi măcar de ar fi şi de neam prost şi săracă.

CANONUL 68
Dacă vreun Episcop, sau prezbiter, sau diacon ar primi a doua hiroto-nie de la oarecine, să se caterisească şi el şi cel ce l-a hirotonisit. Fără numai de ar dovedi, că de la eretici are hirotonia. Că cei ce de la unii ca aceştia sunt botezaţi, sau hirotonisiţi, nici credincioşi, nici clerici nu este cu putinţă a fi.
[Apost. 46, 47; Sobor 1, 8; Sobor 2, 7; Sobor 6, 95; Cartagina 57, 77, 101]

TÂLCUIRE
A se hirotonisi cineva de două ori în deosebite chipuri poate a se socoti. Sau pentru că cel hirotonisit a defăimat pe cel ce mai întâi l-a hirotonisit, sau pentru că socoteşte că va lua mai mult dar de la cel ce l-ar hirotonisi de al doi-lea, având mai multă credinţă către acela, sau pentru alta oarecare pricină de aceste fel. Pentru aceasta Canonul acesta rânduieşte, că oricare Episcop, sau prezbiter, sau diacon, ar primi a doua hirotonie97 de la oarecine, să se cateri-
_______
97 Pentru ce pricină din cele 7 Taine, numai două nu se repetuiesc (repetă), Botezul şi Hiroto-nia ieriei? Scolasticii zic pentru că acestea lasă şi întipăresc haractir neşters. Care haractir după dânşii (în partea 4 a teologiei, precum stă la Nicolae vulgarul în catehisis) este o fiinţă practică ce se află în suflet şi putere mai presus de fire. Această socotinţă a scolasticilor o au urmat mai toţi teologii cei noi ai noştri, şi mai ales Coresie. Iar mie mi se pare că pentru aceasta numai acestea nu se repetă într-una şi aceeaşi viaţă a celor ce le primesc acestea, pentru că se fac în chipul Morţii Domnului, care o dată făcându-se, nu se mai repetă. Că cei ce se botează întru Moartea Domnului se botează, după Pavel şi după Canonul 47 Apostolesc. Iar iereii căzând din ierie, pentru aceasta nu se hirotonisesc al doilea, fiindcă închipuiesc pe iereul cel Întâi şi Mare, Care a intrat o dată întru cele Sfinte, veşnică izbăvire aflând, după Pavel; şi rămâne în-tru veşnicie necăzută avându-şi preoţia. Aceasta după socoteala mea este pricina de nu se hirotoniseşte a doua oară preotul, că necăzută este preoţia întru Hristos. Drept aceea şi închi-puirea lui, se cade a sta totdeauna întru curăţenia ceea ce se cere la preoţie, pentru a se păzi bine asemănarea, întru arhetipon (întâiul chip) şi întru iereul ce-i poartă chipul Lui, şi alta încă, pentru că iereul chiar stă întru a ierosi adică, întru a jertfi Jertfa cea de Taină, care este Jertfa cea fără de sânge, prin care se vesteşte Moartea Domnului cea una, după Pavel. Că de ar fi cuvânt îndestulat pentru că nu se repetă Tainele acestea pentru haractirul cel aflat de scolastici, pentru ce Mirul se poftoreşte (repetă), cu toate că Pecete se numeşte, şi pecetluirea şi haractir închipuieşte în suflet? Că zice Evanghelistul Ioan „Şi voi darul ce aţi luat de la El întru voi rămâne” (I Ioan 2, 27). Şi Pavel zice, : „Cel ce v-a pecetluit pe voi, şi-a dat arvuna Duhului în inimile voastre” (II Corinteni 1, 22). Dar şi David, uns al Domnului pe Saul îl numeşte, nu numai după ce l-a defăimat Dumnezeu, ci şi după moarte (II Împăraţi 1, 14). Drept aceea pentru cuvântul acesta, adică pentru singuratica Moartea
Domnului, şi un singur diacon, şi un singur prezbi-ter, şi un Arhiereu numai se cade a se hirotonisi întru o Liturghie, şi nu doi sau mulţi, după Simeon al Tesalonicului (răspunsul 39). Şi după Iov în sintagmation a lui Hrisant, iar câţi nu se

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/20/pidalion-1844-pag-119/