Pidalion 1844, pag. 119

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/20/pidalion-1844-pag-118/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 119

sească şi el, şi cel ce l-a hirotonisit. Afară numai de se va dovedi că are hiroto-nia de la eretici. Pentru că cei de eretici botezaţi, sau hirotonisiţi, nici măcar creştini nu pot a fi cu acest ereticesc botez, sau mai bine a zice spurcare, nici ierei şi clerici, cu această ereticească hirotonie. Pentru aceasta fără primejdie unii ca aceştia şi se botează de Ierei Dreptslăvitori, şi se hirotonisesc de Dreptslăvitorii Arhierei; drept aceea prin
urmare şi marele Vasile scriind către nicopoliteni, zice: „Eu nu voi număra împreună cândva cu adevăraţii Preoţi ai lui Hristos, pe acela ce s-a hirotonisit şi a
luat purtarea de grijă a norodului din spurcatele mâinile ereticilor, spre spurcarea Dreptslăvitoarei Credințe.”

CANONUL 69
Dacă vreun Episcop, sau prezbiter, sau diacon, sau ipodiacon, sau citeţ, sau
cântăreţ, Sfântul marele Post nu-l posteşte, sau miercurea, sau vinerea, să se caterisească. Fără numai de s-ar opri pentru boală trupească. Iar de a fi mirean, să se afurisească.
[Sobor 6, 29, 89; Loadiceea 49, 51, 52; Petru 15; Dioni. 1; Timot. 8, 10]

TÂLCUIRE
Tuturor împreună, şi celor Bisericeşti, şi celor lumeşti, le porunceşte Ca-nonul acesta să postească întocmai şi asemenea, atât Postul cel mare, cât şi toate
miercurile, şi vinerile, zicând acestea anume: Oricare Episcop, sau prez-biter, sau diacon, sau citeţ, sau cântăreţ, nu posteşte Sfântul marele Post, sau fiecare miercuri, şi vineri, să se caterisească. Afară numai de nu poate a posti pentru vreo boală
trupească. Iar de este mirean cel ce nu le posteşte acestea, să se afurisească. Că Sfântul marele Post îl postim, după Dumnezeiescul Hri-sostom (în cuvântul la cei ce posteau primele Paşti) ce zice, nu pentru Paşti, nu pentru Cruce, ci pentru
păcatele noastre… Fiindcă Paştile nu sunt pricină de post şi de plâns, ci de veselie şi de bucurie. Drept aceea nu se cuvine să zicem că plângem pentru Cruce. Că nu plângem pentru aceea, să nu fie! Ci pentru păcatele noastre. Postim însă marele
Post, după urmarea Domnului, care a postit în munte 40 de zile. Iar cele două zile ale săptămânii le postim, miercurea adică, căci întru această zi, s-a făcut sfatul
pentru vânzarea Dom-
_______
vor hirotonisi singuraticeşte aceştia ce sunt, nu ştie, zice acelaşi Simeon, ca unii ce nu-s hiroto-niţi după predania Bisericii. Măcar că citeţi şi ipodiaconi se hirotonisesc mulţi la una şi aceeaşi Liturghie, ca nişte mădulare mai nedeplinite decât preoţia, şi ca unii ce se hirotetisesc afară de Altar, după acelaşi Iov. Pentru cuvântul acesta, adică pentru a nu se poftori (repeta, n.ed.) Moartea cea unatică a lui Hristos, au rânduit şi soborul cel în cetatea Antisiodor localnic în vremea lui Iraclie împăratul, la anul 613
adunat, a nu se face două Liturghii întru o zi pe una şi aceeaşi masă. Care şi aceasta o calcă papistaşii.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/26/pidalion-1844-pag-120/