Pidalion 1844, pag. 123

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/26/pidalion-1844-pag-122/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007
pag. 123

meşte de la dânşii daruri de ospăţ ale sărbătorii lor, precum sunt azimile101 (pe care ei la zilele pascăi lor le mănâncă, şi la toată sărbătoarea lor, şi la toată jertfa azimele proaduce), sau altceva ca acestea, primind, să se caterisească. Iar de va fi mirean să se afurisească. Căci măcar deşi cei ce primesc unele ca acestea, şi împreună postesc şi împreună prăznuiesc, nu sunt de o cugetare cu Iudeii (că de ar fi fost unii ca aceştia, s-ar fi cuvenit nu a se caterisi, sau a se afurisi, ci şi anatemei a se da după Canonul 29 al Soborului din Loadiceea). Dar însă dau prilej de sminteală, şi prepus că cinstesc slujbele Iudeilor, care lucru este străin de Dreptslăvitori. Las a zice, că şi se spurcă unii ca aceştia cu împreună petrecerea ucigaşilor de Hristos. Către care zice Dumnezeu: postul şi nelucrarea şi sărbătorile voastre le urăşte sufletul Meu.

CANONUL 71
Dacă vreun creştin ar aduce untdelemn la altarul păgânilor, sau în Sina-goga Iudeilor, în sărbătorile lor, sau lumânări ar aprinde, să se afurisească.
[Apost.7, 65, 70; Sobor 6, 11; Ant. 1; Laod. 29, 37, 38; Cart. 59, 82, 123]

TÂLCUIRE
Că din aceasta ce face se arată, că cugetă de adevărate mincinoasele
__________
101 Însemnează, din Canonul acesta că întocmai se cade a se certa şi cei ce mănâncă spurcatele corbanuri ale agarenilor; şi mai ales cele ale baeramurilor lor celor urâte de Dumnezeu. Şi câte altele obişnuiesc a face la sataniceştile şi de Dumnezeu urâtele sunete (adică tăiere împrejur) ale copiilor lor. De aici se vede că
sunt vrednici de osândă latinii, care au chenotomisit Taina Dumnezeieştii Euharistii, şi au introdus iudaiceştile azime. Căci azimile sunt chenotomie (adică nouă scornire) este arătat: că de la Hristos, până la 1053 cu pâine dospită Liturgisea Biserica Apusenilor. Că întru acest an Leon al nouălea s-a făcut întâi aflător al azimilor. Că preamincinoasă s-a dovedit propunerea cea de la latini, că Domnul ar fi săvârşit Cina cea de Taină cu pâine nedospită:
– I. „Întâi după ce s-a aflat pâinea dospită, dată de Domnul. Că povesteşte Nicolae Idruntul în cea asupra azimelor, că atunci când au luat franghii Constantinopolul, au găsit în împărătescul schevofilachiul, Cinstitele Lemne, Cununa de Spini, Sandalii Mântuitorului, şi un Cui. Au găsit însă şi în oarecare vas de aur împodobit cu pietre scumpe şi cu mărgăritare, Pâine: din care a dat Domnul Apostolilor. Pentru aceea şi suprascrie acest fel avea: „Aici se află Dumne-zeiasca Pâine, pe care Hristos o a împărţit Ucenicilor Săi în vremea Cinei, zicând: Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu.” Şi fiindcă era dospită, s-au sfătuit apusenii cei ce o au aflat să o ascundă, Episcopul Alvestaniei, şi Ipopsifiul Vitleemului care o aflaseră. Dar n-au putut cu bunăvoinţa lui Dumnezeu, (şi mărturiseşte această istorie de adevărată şi Gheorghie al Cherchirei aflându-se la anul 1146), şi:
– II. al doilea, s-a dovedit, după cel întâi Ioan al Ierusalimului, şi apoi de la dânsul luând prilej Evstratie Arghent, a scris asupra azimelor, şi cu cuvinte din Scriptură şi neîmpotrivite a dovedit că Domnul nu a mâncat Paştile cele ale Legii în vremea când s-a dat la Patimă, şi prin urmare, nici nu a săvârşit Cina cea de Taină cu azime. (Citeşte şi pe Dositei cartea 8, cap. 12).

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/26/pidalion-1844-pag-124/