Pidalion 1844, pag. 128

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/26/pidalion-1844-pag-127/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 128

hirotonisi diadoh Episcopiei pe vreo rudă a sa, nelucrătoare fie hirotonia celui aşa hirotonisit, iar cel ce l-a hirotonisit, să se afurisească. Că dacă după Canonul 40 al Sinodului din Cartagina, Episcopii nu au stăpânire a lăsa rudelor lor, sau altora cărora ar voi, lucrurile ce după Episcopie le-au câştigat, în cuvânt de moştenire (fără numai câte au câştigat din moştenirea rudelor lor, sau în dar ce s-ar fi făcut chiar lor de la oarecare), cum pot să lase rudelor lor, sau altora cărora ar voi, ca o
moştenire, pe însăşi Episcopia?

CANONUL 77
Dacă cineva va fi vătămat la ochi, sau rănit la picior, dar ar fi vrednic de Episcopie, să se facă. Că nu meteahna trupului îl spurcă pe el , ci spurcăciu-nea sufletului. [Sobor 6, 33]

TÂLCUIRE
Legea cea Veche poruncea să nu aibă vreo prihană în trup cei ce vor a se face prezbiteri, ci să fie întregi la toate mădularele şi neprihăniţi: „Că tot omul în care este prihană nu se va apropia: omul cel orb, sau cel şchiop, sau cel cu nasul tăiat, sau cel cu urechea tăiată. Sau omul, a cărui mână este ruptă, sau piciorul rupt, sau ghebos, sau cu ochii urduroşi, sau cu albeaţă, sau omul întru care este râie sălba-tică, sau pecingine, sau cu un boş” (Levitic 21, 18-20). Ci şi dacă după preoţie ar fi dobândit în trup vreo meteahnă de acest fel, înceteze de a ierurghisi (adică de a lucra cele Sfinţite). Iar Legea cea Nouă a Darului Evangheliei, metehne de acest fel, şi ciuntiri ale trupului, nu le socoteşte ca opritoare de preoţie. Ci mai vârtos cere de la dânşii a-şi avea sufletul curat de toată spurcăciunea. Pentru aceasta şi
Canonul acesta zice, dacă cineva îşi are ochiul vătămat, adică de este cu un ochi, sau încrucişat, sau scurt la vedere, sau are stricat piciorul, adică de este şchiop, sau de are vreo altă ciuntire şi vătămare de acest fel la trup, care nu opreşte spre a se lucra lucrările cele Sfinţite; şi de este vrednic cel ce le are acestea a se face Episcop, să se facă. De vreme ce ciuntirea trupului nu-l face pe el nevrednic, ci spurcăciunea sufletului cea din păcat.

CANONUL 78
Iar surd fiind şi orb, să nu se facă Episcop, nu ca un spurcat, ci ca să nu se împiedice cele Bisericeşti.

TÂLCUIRE
Că cel ce nu vede, sau nu aude, cum poate a ierurghisi? Sau a prinde cele Sfinte, sau a citi, sau a auzi cuvintele cele ce se glăsuiesc de norod? Însemnea-

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/26/pidalion-1844-pag-129/