Pidalion 1844, pag. 132

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/26/pidalion-1844-pag-131/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 132

slobozenii, atunci hirotonisească-se. Aşa a făcut şi Pavel, nu a voit să ţină pe Onisim robul, cu toate că l-a găsit pe el îndemânatic în slujba propovăduirii, ci l-a trimis către Filimon, stăpânul lui. Dar nici în mănăstiri nu se cade a se primi robii spre a se face monahi, fără de socotinţa stăpânului lor, după Cano-nul 4 al Soborului al 4-lea. Şi roabă încă şi care fără voia stăpânului său s-ar mărit, curveşte, după Canonul 40 şi cel 42, ale lui Vasile. Pentru că după acesta, tocmelile şi făgăduinţele celor ce sunt supuşi sub stăpâni nici o încre-dinţare nu au. Şi după Canonul 41 al acestuia, nunta care s-ar face fără de voia stăpânului, a
văduvei muieri, se dezleagă, dacă acela nu voieşte. Pentru aceasta şi Soborul cel din Gangra cu Canonul 3 anatematiseşte pe acela, care pentru pricinuirea
Dumnezeieştii cinstiri învaţă pe rob să defaime pe stăpâ-nul său, şi să se depărteze de la slujba lui. Iar după Canonul 73 al Soborului din Cartagina, slobozirile robilor se cade a se propovădui în Biserică108.
______

108 Însemnează că supuşi după legi, se zice de patru feluri. Sau după noroc, precum robii către stăpâni. Sau după fire, precum fiii către Părinţi. Sau după nuntă, precum femeia către bărbat, şi, dimpotrivă bărbatul către femeie; sau după scrisoare, precum soldaţii către voievozi (adaugă unii şi a cincia supunere, duhovnicească alcătuire, care au ascultătorii către Stareţii lor). Deci despre supunerea muierii către bărbat, şi a bărbatului către muiere, vezi subînsemnarea Cano-nului 48 al Soborului 6, iar despre supunerea fiilor către Părinţi
vezi subînsemnarea Canonului 27 al Soborului al 4-lea şi subînsemnarea Canonului 22 al celui din Cartagina, şi Canonul 38 al lui Vasile. Iar despre supunerea robilor către stăpâni (în parte însă şi despre supunerea ostaşilor către voievozi) vorbim aici. Deci nearalele înţelptului Leon, cele 9, 10 şi 11 rânduiesc că robul cel ce după neştiinţa stăpânului său se va face cleric, sau monah, sau Episcop, de a fost fugar de la el, până în trei ani să se caute de către stăpânul său, şi aflându-se să se întoarcă iarăşi şi să fie rob. Iar de ar fi fost arătat lui, şi s-a făcut cleric, sau monah, rânduieşte să se ceară numai până la un an. Iar Fotie titlul 1, cap. 36, zice, că după aşezământul 36 al titlului al 3-lea al cărţii 1 a Codicei: robul nici după socotinţa stăpânului său se face cleric, de nu se va slobozi mai-nainte, iar aşezământul al 2-lea al titlului din nearale legiuieşte, că de au ştiut stăpânul când robul său se face cleric, şi nu a zis împotrivă, se slobozeşte. Şi Mihail încă Ataliotul în Sinopsul (adică în adunare) titlul 3, zice, că se sloboade robul, dacă ştia stăpânul său când se hirotonisea, şi a tăcut. Acelaşi aşezământ zice, că Episcopia, şi pe robi îi sloboade din supunerea stăpânilor lor; şi pe ostaşi din a voievozilor lor, dacă adică se va face cu voia înaltei stăpâniri. Însemnează însă pe lângă acestea, că legea zice că, de se întreabă cineva, şi nu zice împotrivă ci tace, şi ar fi lucru despre care se întreabă spre folosul său, se socoteşte în loc de înduplecare, iar de este spre paguba sa, se ia în loc de tăgadă. Însă cel ce a ştiut hirotonia robului său, şi nu a zis împotrivă, cu toate că este spre paguba sa lucrul, se ia însă în loc de că s-a învoit, şi aceasta este osebită pentru slobozenia celui ce s-a făcut cleric. Aşa se scrie în scolia lui Valsamon cea la titlul 1, cap. 36, în Pravila lui Fotie. Încă după Armenopul cartea 1, titlul 18, se sloboade robul de va muri stăpânul său, fără a face diată. Cel ce se cumpără de la războaie de este avut, să-şi dea preţul său, şi să se răscumpere. Iar de este sărac, să slujească trei sau cinci ani pe cel ce l-a cumpărat, şi aşa să se sloboade. Se sloboade şi acela ce cu ştirea stăpânului său s-a făcut ostaş, sau monah, sau cleric. Iar robii cei ce vor lăsa nevoinţa cinului după ce s-au făcut monahi, şi vor veni la altă petre-cere, să se facă iarăşi robi, după cartea a 4-a, titlul 1, cap. 11, tema 13. Însemnează însă pe lângă

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/31/pidalion-1844-pag-133/