Pidalion 1844, pag. 135

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/31/pidalion-1844-pag-134/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 135

Proorocilor douăsprezece; una a lui Isaia; una a lui Ieremia; una a lui Iezechiil; una a lui Daniil. Din afară însă mai adaugă-se vouă a învăţa tine-rii voştri, înţelepciunea a mult învăţatului Sirah. Iar ale noastre, adică ale Noului Testament, Evanghelii patru: a lui Matei, a lui Marcu, a lui Luca, şi a lui Ioan. Patrusprezece Epistolii ale lui Pavel. Două Epistolii ale lui Petru. Ale lui Ioan trei. A lui Iacov una. A lui Iuda una. Ale lui Clement două Epistolii. Şi aşezământurile cele prin mine Clement în opt cărţi proglăsuite către voi Episcopii (care nu trebuie a se publica către toţi pentru cele într-însele tainice) şi Faptele noastre, ale Apostolilor111. [Sobor 6, 2; Laodiceea 51, 60; Cartagina 32, 54; Atanasie 39]

TÂLCUIRE
După ce au învăţat Apostolii şi au legiuit prin Sfinţitele lor Canoane în ce chip se cuvine atât clericii, cât şi de obşte toţi mirenii creştini în a vieţui în lume; în
sfârşit învaţă şi care cărţi se cade a le citi. Iar în Canonul lor al 60-lea au învăţat să nu citim cărţile adică cele necanonisite şi
minciunosuprascrise. Iar cele canonisite şi Sfinte prin Canonul acesta ne învaţă pe noi să le citim, pe care le şi numără, precum aici se văd. Pomeneşte însă cărţile acestea şi Soborul cel din Laodiceea în Canonul 60 şi cel din Cartagina în Canonul 32 dar şi marele Atanasie în prăznuitoarea sa Epistolie a 39-a. Şi Grigorie Teologul în stihurile sale, şi Amfilohie al Iconiei prin iambliceşti stihuri. Deci marele Atanasie, în pomenita epistolie, în două desparte toate Cărţile Vechii Scripturi: în cele canonisite, şi în cele ce sunt de citit. Şi canonisite adică ale Vechii Scripturi zice că sunt douăzeci şi două de cărţi, după numărul literelor evreiceşti (pre-cum aceasta o zice şi Teologul Grigorie, şi Dumnezeiescul Ioan Damaschin)
______
111 Însemnează însă că în multe cărţi manuscrise şi tipărite, şi mai ales în sinopsul lui Alexie Arestin, se văd şi alte Canoane suprascrise, unele în numele lui Petru, iar altele în numele lui Pavel, care nu se cade a le primi, ci a le lepăda ca neadevărate, şi minciunosuprascrise, căci şi Sfântul de toată lumea al 6-lea Sobor în Canonul 2 pe singure acestea 85 le primeşte, ca adevă-rate Canoane al Apostolilor. Iar pe celelalte minciunoscrise le socoteşte. Însă fiindcă Grigorie Episcopul Pisinuntei a zis în Sfântul al 7-lea Sobor, că
adunarea Apostolilor ceea ce s-a făcut în Antiohia (din nouă canonane ale sale, care se află în biblioteca Cezariei Palestinei ce se făcuse de Mucenicul Pamfil, precum însemnează apusenii) în Canonul său al 8-lea au rânduit a nu se mai amăgi întru idoli cei ce se mântuiesc, ci împotrivă să închipuiască bărbătescul şi preacura-tul Chip al lui Hristos Dumnezeu. Pe acest Canon al Apostolilor zic, îl primim, şi pentru că Soborul al 7-lea l-a primit, şi pentru că se conglăsuieşte cu vechile istorii. Fiindcă şi femeia aceea, ce i-a fost curs sânge, vindecându-se de Mântuitorul a afierosit stâlp în Paneada, precum istoriseşte Eusebie, cartea 7, cap. 8, pe care l-a sfărâmat Iulian, precum zice Sozomen cartea 3, cap. 1 şi Nichifor cartea 10, cap. 30 (la Dositei în Dodecavivlion, foaia 18) vezi şi la Prolego-mena Apostoleştilor acestora Canoane.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/31/pidalion-1844-pag-136/