Pidalion 1844, pag. 139

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/31/pidalion-1844-pag-138/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 139

PROLEGOMENA
DESPRE SFÂNTUL ŞI ECUMENICUL ÎNTÂIUL SINOD

Sfântul şi întâiul Ecumenic113 Sinod (a toată lumea Sobor), s-au adunat în
________
113 Patru oarecare însuşiri caracteristice ale Sinoadelor celor ecumenice găsesc că se află semănate pe la mulţi, şi mai ales la Dositei (în Dodecabiblion, foaia 1018), din care, cele trei sunt departe şi obşteşti, şi
oarecare Sinoade locale, iar cea una mai de luat aminte este, fiinţealnica, şi întăritoarea, şi prea osebita deosebire a tuturor Sinoadelor celor ecumenice;
1. şi mai întâi, însuşirea tuturor celor ecumenice este, a se aduna prin porunci, nu ale papei, sau ale cutărui Patriarh, ci prin poruncile împărăteşti. Aceasta şi la localnicul Sinod cel ce în Sardica a urmat, care s-a adunat de Constantin şi Costant, şi în Antiohia, şi acela cu porunca lui Constantin a fost adunat, deşi pentru altă socoteală a înnoirilor Bisericii celei din Antiohia (Dositei, Dodecabiblion, foaia 133).

2. Al doilea: a se face întrebare despre credinţă, şi prin urmare a se aşterne hotărâre, şi hotar dogmatic, la fieştecare din cele ecumenice Sinoade (Dositei, foaia 633, în Dodecabiblion). Dar şi aceasta a urmat la oarecare localnice, precum la cel din
Cartagina, care împotriva eresului lui Pelaghie şi a lui Celestin făcând cercetare au aşezat hotare dogmatice.
3. Al treilea: a fi toate dogmele cele aşezate de dânşii, şi Canoanele, ortodoxe, binecinstitoare, şi unite cu Dumnezeieştile Scripturi, sau cu Sinoadele cele ecumenice de mai înainte, pentru aceasta şi mult
vestită este socoteala Sfântului Maxim, cea zisă la o pricină ca aceasta: „Pe Sinoadele cele făcute, credinţa binecinstitoare le întăreşte, şi iarăşi, dreptăţimea dogmelor judecă pe Sinoade dar, şi această însuşire este obştească şi la cele mai multe localnice Sinoade, afară de oarecare”.
4. Iar a patra, şi cea mai de pe urmă, este a conglăsui şi a primi cele rânduite de Sinoadele cele ecumenice, şi cele canonisite de toţi Patriarhii şi Arhiereii cei dreptslăvitori ai Soborniceştii

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/31/pidalion-1844-pag-140/