Pidalion 1844, pag. 142

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/31/pidalion-1844-pag-141/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 142

Niceea Bitiniei, în timpul marelui Constantin, la anul de la Hristos: 325. Iar bărbaţii cei mai întâi întru acesta au fost, Alexandru al Constantinopolului, Viton şi Vichentie prezbiterii, împreună cu cuviosul Episcop al Curdubei din Ispania, tustrei împreună ţinând locul lui Silvestru (Papa) al Romei, şi al lui

_______
a făcut pentru Apostoleştile aşezământuri, şi cel întâi însuşi (şi vezi la subînsemnarea Apostolescului Canon 60). Pentru care şi Sfinţitul Augustin aceasta ştiindu-o, luminat a socotit (epistolia 154) zicând: „Nu aş fi crezut în Evanghelie, de nu m-ar încredinţa vrednicia de cre-dinţă a Bisericii”. Drept aceea din toate cele zise se încheie, că nimenea poate a se împotrivi Sinoadelor celor ecumenice, rămânând binecinstitor şi dreptslăvitor; ci de obşte şi fără osebire fiecare este dator a se supune lor. Că cel ce se împotriveşte lor, se împotriveşte Duhului celui Sfânt, Celui ce grăieşte prin Sinoadele cele ecumenice, şi se face eretic şi anatematesit, fiindcă şi Papa Dialogul (cap. 1, epis. 24) anatematiseşte pe cei ce nu se supun Sinoadelor ecumenice. Şi însăşi Sinoadele acestea pe cei ce nu se supun loruşi îi anatematisesc. Ce zic eretic? Ca un pă-gân şi necinstitor de Dumnezeu se socoteşte cel ce nu ascultă de Biserică, a cărei faţă poartă Sinodul cel ecumenic. Că zice Domnul, „şi de nu va asculta de Biserică, să-ţi fie ţie ca un păgân şi vameş” [Matei 18, 17]. Fiindcă hotărârea şi judecata cea mai de pe urmă şi mai desăvârşită a Bisericii este Sinodul cel ecumenic, după Augustin (epistolia 162). Şi aceasta este ceea ce însuşi Dumnezeu a poruncit a se păzi şi în Sinodul prezbiterilor Legii Vechi. Iar de va fi, zice: „vreun grai în judecată, care să nu-l poţi lesne dezlega, între sânge şi sânge, şi între judecată şi
judecată„Şi vei merge la prezbiterii şi Leviţii, şi la judecătorul, care va fi în zilele acelea şi ei cercetându-l vor spune ţie judecata… „Nu te vei abate din cuvântul, care-ţi vor spune ţie, în dreapta sau în stânga. Şi omul care se va semeţi ca să nu asculte de prezbiterul, sau de judecătorul, va muri omul acela, şi vei scoate pe cele rău din Israel (A doua Lege, 17; 2, 8-13]. Se cuvine însă pe lângă cele zise să adăugăm şi aceasta, că cu adevărat şi mai cu deosebire singure şapte Sinoade ecumenice s-au numit, pentru că toate acestea după Legile Sinoadelor celor ecumenice s-au adunat; şi pentru că ceea ce a fost de nevoie spre cunoştinţă, întru dânsele s-au rânduit. Drept aceea, toate întrebările câte se nasc din cele rânduite de acele şapte, cu lesnire se dezleagă (Dositei în Dodecabiblion, foaia 633). Iar după cel al şaptelea Sinod, cu toate că altele s-au numit ecumenice precum cel 1 şi 2 şi cel adunat în Biserica Sfintei Sofii, însă cu rea întrebuinţare s-au numit aşa, pentru că nici unul dintre acestea nu s-au adunat după legile Sinoadelor ecumenice. Şi pentru aceea nu au putut a se împreună număra cu cele şapte ecumenice, nici numărul lor a-l adauga. Că cel ce de latini s-a numit al 8-lea ecumenic adică, cel ce s-a făcut împotriva lui Fotie, în urmă de către cel ce s-a făcut pentru Fotie s-a surpat, şi cu totul nici a se numi Sinod s-a osândit. Şi măcar că toate acele şapte ecumenice Sinoade pentru cuvântul de a fi ecumenice Sinoade, sunt de o cinste şi întocmai. Însă acest întâi Sinod, şi pentru vechime şi pentru sfinţenie, a stătut şi stă pururea pilda cea mai întâi închipuită, şi ştiinţa cea mai întâi începătoare a tuturor Sinoadelor celor ecumenice, şi acestuia au urmat de aici înainte şi Sinoadele cele după dânsul, şi întru procla-maţiile (poruncile) lor, şi întru şederile lor, şi întru hotărârile lor, şi pe acesta Dialogul Papă cap al tuturor Sinoadelor l-a numit, şi un cuvânt se află în gura tuturor, adică: Stăpânească cele rânduite în Sinodul din Niceea. Mult au ostenit Sinodul cel adunat în Cartagina şi în practi-calele sale, şi în Canoanele sale, şi în epistoliile sale cele către Bonifatie şi către Celestin, pentru ca să nu primească alte Canoane, fără numai pe acestea adevărate Canoane al Sinodului din Niceea. Şi marele Atanasie, şi Dumnezeiescul Ioan Hrisostom, tare striga să nu stăpânească
alte Canoane, fără numai Canoanele Sinodului din Niceea.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/31/pidalion-1844-pag-143/