Pidalion 1844, pag. 145

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/31/pidalion-1844-pag-144/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 145

paradosit117 acest Sfânt Sinod şi rânduiala pentru Paşti, pe care acum o ţine nestrămutată totalnica (Soborniceasca) răsăriteană Biserică. Despre care (vezi pe al 7-lea Apostolesc Canon, şi pe cel întâi al Sinodului din Antiohia) dar încă şi pe
acestea de faţă douăzeci Sfinţite Canoane le-au aşezat. Care nehotă-rât sunt întărite de cel întâi Canon al Sinodului al 4-lea, iar hotărât de al doilea al Sinodului al 6-lea şi de cel 1 al celui al 7-lea, însemnează însă că Practicalele acestui întâi Sinod acum nu se află nici elineşte, nici latineşte, ci singure acelea, câte Eusebiu al Pamfiliei, Rufin, Socrat, Sozomen, Teodorit, şi Ieronim, şi alţii, iar mai cu deosebire, şi mai ales Ghelasie Chisicheanul, care se afla în vremea lui Zinon împăratul la anul 476, care în urmă şi Episcop al Cezareei Palestinei s-a făcut (vezi la tomul 1, foaia 151 a adunării Sinoadelor). Acestea singure se află, câte cei mai de sus şi Ghelasie acesta le-a scris. Iar conscrierea (alcătuirea) lui Ghelasie, practică o numeşte Nichita Honiatul, iar Fotie mai mult istoricească, decât practicească, o pomeneşte însă aceasta şi Ioan Chiparisianul. (Vezi la Dositei, foaia 108 din Dodecavivlion).

CELE 20 DE CANOANE ALE SFÂNTULUI ŞI ECUMENICULUI ÎNTÂI SINOD TÂLCUITE

CANONUL 1
Dacă cineva în boală, de către doftori s-a hirurghisit, sau de către bar-bari s-a tăiat, acesta rămâie în clir (soartă, cler). Iar dacă vreunul sănătos fiind s-a tăiat pe sine-şi, acesta în clir (soartă) cercetându-se, se cuvine a înceta. Şi de acum înainte nici unul dintru cei de acest fel nu trebuieşte a se înainta; precum aceasta este prea arătată, că s-a zis pentru cei ce întrebuin-ţează lucrul, şi care îndrăznesc pe sine-şi a se tăia. Aşa, dacă careva de către barbari, sau de stăpâni s-au scopit, iar altmintrelea s-ar afla vrednici, pe unii ca aceştia îi primeşte în cliros (soartă) Canonul. [Apost. 21, 22, 23; Sobor 1 şi 2, 8]

TÂLCUIRE
Câteva Canoane ale Apostolilor rânduiesc despre scopire, fiindcă precum se vede au fost rămas întru nelucrare, pentru aceasta a urmat trebuinţa de a rândui despre aceasta şi Canonul acesta. Care şi zice: Cel ce pentru patimă şi pentru boală s-a scopit de către doctori, sau şi de barbari în vremea goanei, acesta cleric fiind să lucreze cele ale soartei sale. Iar cel ce sănătos fiind, s-a scopit pe sine-şi, acesta şi cleric fiind se cade a înceta din lucrările clericeşti
_____
117 A paradosi – a învăța ceva pe cineva, a preda cunoştințe (D.E.X. ed. 1984, n.ed.)

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/04/09/pidalion-1844-pag-146/