Pidalion 1844, pag. 148

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/04/09/pidalion-1844-pag-147/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 148

unul ce se obrăzniceşte împotriva marelui Sinodului acestuia se va primejdui, şi la Ierie, adică se va caterisi. (Vezi şi tâlcuirea Canonului, 80 Apostolesc).

CANONUL 3
A oprit desăvârşit marele Sinod, nici Episcopului, nici prezbiterului, nici diaconului, nici măcar vreunuia din cei ce sunt din cler, a-i fi cu putinţă să aibă împreună locuitoare muiere; afară numai decât maică, sau soră, sau mătuşă, sau de singure feţele acelea cu care ar putea scăpa de tot prepusul.
[Sobor 6, 5; Sobor 7, 22, 23; Anghira 19; Cartagina 45; Vasile 88]

TÂLCUIRE
Cei ierosiţi (adică Sfinţiţi), şi clericii nu se cuvine a pricinui vreo pricină de presupus, şi de sminteală poporului, pentru aceasta şi Canonul acesta rân-duieşte, că, marele Sinodul acesta, cel întâi adică, desăvârşit a oprit, a nu avea stăpânire şi voie, nici Episcopul, nici prezbiterul, nici diaconul, nici altcineva din clerici să aibă muiere străină în casa sa, şi a locui împreună cu dânsa, afară nu-mai maică, sau soră, sau mătuşă, sau singure feţele acelea care nu dau presupus.

CANONUL 4
Episcopul mai vârtos se cuvine a se aşeza adică de către toţi cei ce sunt în eparhie; iar de ar fi cu greu una ca aceasta, sau pentru nevoia ce sileşte, sau pentru depărtarea căii. Fără sminteală trei împreunându-se, împreun-a-legători făcându-se şi cei ce nu sunt de faţă, şi împreună învoindu-se prin scrisori, atuncea să se facă hirotonia. Iar tăria celor ce se fac, să se dea Mitropolitului în fiecare eparhie. [Apostol. 1; Sobor 7, 3; Antiohia 19, Sardichia 6; Laodiceea 12; Cartagina 12, 58, 59]

TÂLCUIRE
Canonul acesta rânduieşte că Episcopul se cuvine mai ales a se hirotonisi de toţi Episcopii eparhiei. Iar de este cu greu a se aduna toţi, sau pentru nevoia ce sileşte, sau pentru lungimea călătoriei, negreşit trei Episcopi să se adune, iar cei ce nu sunt de faţă să se facă împreună-hotărâtori prin scrisori la hiroto-nie, şi atuncea să se hirotonisească. Iar tăria şi pecetluirea tuturor celor ce se fac, adică tăria alegerii acesteia ce se face acum de către toţi Episcopii, şi rânduirea unuia din cei trei ce s-au ales (că trei după Bisericeasca închipuire se aleg) rânduirea unuia spre a primi ca vestirea hirotoniei să rămână şi să se aducă, ca la un chiriarh, la Mitropolitul fiecărei eparhii. Dar fiindcă tâlcuitorii, adică Zonara şi Valsamon, tălmăcesc pe a se aşeza în loc de a se alege, iar alţii în loc de a se hirotonisi, aceasta se cuvine să o ştim, că mai întâi şi chiar a se aşeza, însemnează pe a se face. Şi aşezi este în loc de fac, sau arăt. Deci şi aici mai întâi

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/04/09/pidalion-1844-pag-149/