Pidalion 1844, pag. 149

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/04/09/pidalion-1844-pag-148/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 149

şi cuprinzător, acest se cuvine a se aşeza însemnează, că se cade a se face, a se arăta, a se prohirisi de către toţi. Am zis cuprinzător, şi mai întâi, că această arătare are rânduială Sfinţită, adică mai întâi să se aleagă, şi apoi să se hiroto-nisească. Şi aşa cu deplinătate înţelegem, că s-a aşezat, adică s-a făcut Episcop. Încât a se aşeza are pe amândouă însemnările, precum şi a se face; că însemnea-ză şi a se alege, însemnează şi a se hirotoni. Una de către toţi, iar alta de către trei, şi după Canonul acesta, şi după cel întâi Apostolesc; mai aceasta este şi tălmăcirea Sinodului al 7-lea celui a toată lumea întru al 3-lea al său Canon. Că şi când trei singuri hirotonisesc, mai întâi de către toţi se alege, împreun-alegători toţi făcându-se prin scrisori.

CANONUL 5 Despre cei ce se fac achinoniţi (neîmpărtăşiţi), ori din cei din cler, ori din cei din tagma (rânduiala) mirenească, de către Episcopii fiecărei epar-hii, să se ţie socotinţa, după Canonul ce zice, pe cei de către alţii lepădaţi, de alţii să nu se primească. Însă să se cerceteze nu cumva din micşorarea de suflet, sau din vreo filonichie (prigonire), sau din vreo de astfel de necuviinţă a Episcopului, s-au lepădat din adunare. Deci ca aceasta să ia cuviincioasa cercetare, s-a socotit că este bine în fiecare an, la fiecare eparhie de două ori în an, să se facă Sinoade. Ca de obşte toţi Episcopii eparhiei adunându-se la un loc, întrebările cele de acest fel să se cerceteze, şi aşa cei ce cu dovadă au greşit Episcopului, cu cuvânt achinoniţi (scoşi de la împărtăşire) de către toţi se vor socoti a fi, până când obştimea Episcopilor va socoti pentru dân-şii a face o hotărâre mai iubitoare de oameni. Iar sinoadele să se facă, unul adică, mai înainte de Postul mare; că toată micşorarea de suflet stricându-se, darul curat să se aducă lui Dumnezeu. Iar cel al doilea, pe la timpul toamnei. [Apostol 12, 13, 32, 37, Sobor 4, 19; sobor 6, 8; Antiohia 6, 20; Sardichia 20, 10 ; Cartagina 26, 37, 104, 116, 141]

TÂLCUIRE Canonul acesta rânduieşte acestea, pentru clericii şi mirenii care s-au afurisit de către Episcopii fiecărei eparhii, să ţie şi să rămâie adevărată soco-tinţa aceea ce este legiuită, precum Canonul (cel 32 al Apostolilor, şi cel al 12-lea) acel vechi rânduieşte, că adică să nu se primească la împărtăşire de către alţi Episcopi, cei de către alţi Episcopi afurisiţi. Însă să se facă cercetare nu cumva aceşti afurisiţi s-au afurisit pentru vreo împuţinare de suflet, sau pri-gonire, sau altă oarecare împătimire a Episcopului. Drept aceea, pentru ca să ia lucrul acesta cuviincioasa cercetare şi celelalte cercări de acest fel, s-a soco-tit de cuviinţă a se face Sinoade localnice de două ori pe an în fiecare eparhie,

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/04/09/pidalion-1844-pag-150/