Pidalion 1844, pag. 151

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/04/09/pidalion-1844-pag-150/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 151

trei patriarhi: al celui al Alexandriei chiar şi după întâiul cuvânt, iar al Antio-hiei, după al doilea cuvânt, iar al Romei pe scurt şi cuprinzător (iar pentru al Ierusalimului cu osebire zice Sinodul acesta în al 7-lea Canon al său, şi pentru al Constantinopolului zice Sinodul al 2-lea întru al treilea Canon); încât, patri-arhul (pe care Episcop îl numeşte aici, nefiind încă obiceiul a se numi cineva cu nume de patriarh)121 al Alexandriei, să aibă stăpânire peste Episcopii, şi Mitropoliţii Egiptului, şi ai Libiei, şi ai Pentapolei. Precum şi patriarhul Romei acelaşi obicei ţinea122 a avea stăpânire şi şederea mai sus decât toţi Episcopii,
______
se cuvine să cunoască pe unul mai întâi, şi altele) avea stăpânirea nu numai a ocârmui cele Bisericeşti ale eparhiilor de acolo, şi ale ocârmuirilor, ci şi caterisi Episcopi, şi Mitropoliţi, ai Climei aceleia. Şi fiindcă zisul Meletie, cel caterisit de al Alexandriei, se apucase de a silnici obiceiul cel de acest fel, şi a îndrăzni să hirotonisească alţi Episcopi în ocârmuirea Alexandriei, pentru aceasta Sinodul acesta 1 în Niceea au reînnoit prin acest Canon obiceiul cel din început.
121 Că nume de Patriarh mai întâi a început în vremile lui Teodosie celui mic, Patriar-hii mai întâi zicându-se cu osebire Episcopi ai Apostoleştilor scaune. Acest Teodosie mai întâi a numit pe al Romei Patriarh, şi pe Dumnezeiescul Hrisostom, precum aceasta o arată Socrat în cartea 7, cap. 3, s-a zis însă numele acesta şi în Sinodul din Calcedon, şi mai ales de Iustinian s-au numit Patriarhi, Patriarhii. Şi însemnează două oarecare, numele acestea, sau pe Episcopii cei ce s-au făcut efori, şi exarhi în oarecare eparhii şi ocârmuiri de către obştesc Sinod, precum au făcut aceasta cel al 2-lea a toată lumea Sinod, după Socrat, cartea 5, cap. 8, dintre care unul a fost şi Grigorie Nissis, supus celui al Cezareei. Şi s-au numit aceştia cu acest nume Patriarhi nu de la covârşirea scaunelor, ci de Sinodiceasca hotărâre. Ca să aibă mai multă tărie spre sădire şi spre dezrădăcinare, fiindcă întocmai era cu ceilalţi Patriarhi. Pentru aceasta şi Grigorie Nissis scriind către Flavian al Antiohiei, asupra lui Chesarias cel ce îl defăimase pe el, zicea: de s-ar judeca după vrednicia preoţiei, întocmai şi deopotrivă de către Sinod, şi un pronomion amân-duror nouă s-ar fi făcut, iar mai ales îngrijirea îndreptării celor obşteşti, întru a fi întocmai. Sau însemnează chiar pe Episcopii cei ce au cinstea cea întâi în Biserică, de la covârşirea scaunelor acelora, şi de la întâia dregătorie nu personală fiind ca acelora; ci cuvenită scaunelor acelora, după moştenire. Care cinci au fost: cel al Romei, al Constantinopolului, al Alexandriei, al Anti-ohiei, şi cel al Ierusalimului. Şi fiindcă cel 1 a lepădat frâul, a rămas 1 cel al Constantinopolu-lui; sau adaos şi al cincilea cel al Moscovei cei mari; dar şi acesta acum nu este. Iar deşi Petru al Antiohiei scriind către cel al Achiliei a zis, că singur el cu deosebire se zicea Patriarh, cu care s-a unit şi Valsamon, totuşi nu căutăm ce zic Episcopii pentru sine-şi, ci ceea ce pentru dânşii zice soborniceasca Biserică. A numit însă Dionisie, şi Timotei Eluros (Motocul) Patriarh şi pe cel al Efesului, dar o a stricat aceasta Sinodul al 4-lea. A numit şi Teodor Istoricul Patriarh pe al Tesalo-nicului; totuşi aşa l-a zis, ori după cuvântul exarhilor, precum a făcut Sinodul al 2-lea, cum am zis, ori precum alţii zic, pentru multele Episcopii ce avea, mai la patruzeci. (Dositei, Dodecabiblion). 122 Nu tâlcuiesc drept pe Canonul acesta cei ce năvălesc de la Biserica Romei. De unde Papa Felix pricindu-se cu Acachie al Constantinopolului, stricând Canonul a zis, că Episcopul Romei în fiecare Sinod are tăria, precum Canonul (acesta adică) al Sinodului din Niceea voieşte. Şi mai înainte de acesta şi Pashasinus, locţiitorul lui Leon, pe dos a zis aceluiaşi Canon în Sinodul al 4-lea. Noi însă din însăşi graiurile Canonului aflăm adevărata înţelegere a Sinodului aces-tuia. Deci zicem că de vreme ce Meletie a răsturnat dreptăţile Episcopului Alexandriei, precum am zis, a dat pricină Sinodului acestuia să pună Canonul acesta, şi să rânduiască nu

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/04/10/pidalion-1844-pag-152/