Pidalion 1844, pag. 153

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/04/10/pidalion-1844-pag-152/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 153

TÂLCUIRE
Două tâlcuiri primeşte Canonul acesta. Că Valsamon şi Anonimul (nenu-mitul) tâlcuitorul al Canoanelor, cu care împreună se unesc şi câţiva papişti şi calvini,
tâlcuiesc, că de vreme ce veche tradiţie au apucat şi obicei a se cinsti Episcopul Eliei, adică al Ierusalimului123, pentru că întru dânsul S-a întrupat, şi a pătimit
Domnul şi Mântuitoare Propovăduire dintr-însul a ieşi prin Sfin-ţii Apostoli la toată lumea, să-şi aibă cinstea potrivită cu cea dintâi, şi în anii cei din urmă, însă singură cinstea fără de stăpânire, şi fără de dregătorie. Pen-tru că stăpânirea şi dregătoria se cuvine a păzi Mitropolia Palestinei, zic adică a Cezareei124 care se numeşte a lui Straton, căreia precum zice, se supunea Ierusalimul. Precum adică şi Canonul 12 al Sinodului din Calcedon rându-ieşte, că cetăţile câte prin împărăteşti scrisori au luat nume de Mitropolie, Episcopii acelei (Mitropolii) dobândească-şi singură cinstea, iar dreptăţile sale să se păzească Mitropoliei celei după adevăr. Cu care chip Marchian a cinstit pe Healchidona, şi Valentinian pe Niceea, după practicala 13 a Sinodului 4. Iar Zonara şi alţii vor că, precum Canonul cel mai de sus a dat protia125 celui al Alexandriei, şi celui al Antiohiei, sau mai bine a zice le-au
înnoit, ca pe unele din nou schimbate. (Că protia celui al Romei nu s-a înnoit. Fiindcă era precum am zis întreagă, şi nestrămutată) într-acest chip şi Canonul acesta a mai hotărât cinstea celui al Ierusalimului. Adică precum acela a întărit ace-lora, nu numai pronomii, şi cinstea patriarhicească, ci şi rânduiala cinstei acesteia, după care, cel al Romei este întâi, iar al Alexandriei al doilea, şi al Antiohiei al treilea, aşa şi Canonul acesta a întărit patriarhului Ierusalimului, nu numai cinstea patriarhicească, ci şi rânduiala cinstei. Pentru aceasta nu a zis: aibă-şi cinstea, ci aibă-şi urmarea cinstei. Adică să fie cu rânduiala cinstei

_____
123 Însemnează că după Iosip – despre Iudeea; cartea 7, cap. 18, Ierusalimul s-a numit, pentru că Melchisedec întâiul zidind cetatea, a zidit şi Biserică, din aceasta cetatea au numit-o Ierusa-lim. Şi numele Ierusalimului este tot evreiesc, însemnând vedenia de pace, după Sfinţii Părinţi. Şi Ierusalim mai întâi numindu-se, în
urmă Elia capitolia s-a numit, după Dion Istoric. Elia de al Adrian care se poreclea Elius, care săpându-se mai înainte Ierusalimul, şi cu boi arându-se, şi semănându-se după Istoricul Eusebiu, şi abia de pe faţa pământului cunoscându-se, după Teologul Grigorie, Elia s-a poreclit, după Teodorit şi Eusebiu. Iar capitolie, pentru că în locul Bisericii lui Dumnezeu au zidit capiştea lui Dia celui ce se cinstea în capitolia Romei, acelaşi Adrian, după însuşi Dion Istoricul.
124 Cezareea s-a numit, pentru că după Eusebiu, Irod o a zidit aceasta în numele lui August Chesariul. Care mai întâi se numea turnul lui Straton. Întru care şi statui ale Chesarului şi ale Romei se aflau după Iosip Iudeul, cartea 15, cap. 13. Însă trei Cezarei erau în Asia, una Mitro-polia aceasta a Palestinei, a doua cea a Capadociei (care şi maza Chesarului se numea, după Sozomen, cartea 5, cap. 4, încă şi mazaca). Şi a treia cea a lui Filip.
125 Protie – întâietate, prioritate în raport cu…

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/04/10/pidalion-1844-pag-154/