Pidalion 1844, pag. 181

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/04/16/pidalion-1844-pag-180/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 181

60 din Vasilicale, titlul 26, cap 6, s-a scris, că oricare s-ar arăta vânzător, şi mincinos în pârile ce va face la vinovăţie de pedeapsă, să ia pedeapsa aceea ce o ar fi luat pârâtul. Pentru aceasta urmând Canonul acesta politiceştii legii acesteia adaoge, că, cel ce pârăşte să nu înceapă pârile, de nu va da mai întâi în scris făgăduinţă că va primi întocmai osânda, ce o ar fi primit Episcopul fiind pârât cu dreptul, şi cu adevărul, de se va dovedi că cu nedreptate şi cu clevetire l-a pârât. Iar cel ce va defăima acestea, şi necinstind pe toţi Episcopii ocârmuirii, ar îndrăzni a apelarisi judecata sa la Împăratul154, sau la judeţuri de boieri lumeşti, sau să facă Sinod Ecumenic155, unul ca acesta cu totul să nu

_____
Patriarhi împreună” Precum s-a zis întru cel al 7-lea. Ioan şi Toma locţiitorii ai răsăritenei ocâr-muiri, la al Antiohiei adică, şi al Ierusalimului. Acestea aşa zicându-se, Sinodul ocârmuirii după 1 şi 2 însemnare niciodată se zice. Iar după cea a 4-a şi 5-a mai ales se zice. Şi din vechi, şi până acum se lucra, şi se lucrează. Iar după cea a 3-a se lucra din vechime după Canonul acesta al Sinodului, şi după 9 şi 28 al Sinodului 4, iar după Sinodul 4 a încetat de a se lucra Si-nodul cel de acest fel. Pentru aceasta şi Iustinian prin aşezământul 29 al titlului al 4-lea a cărţii întâi (la Fotie titlul 9, cap. 6) nicicum pomeneşte de acestea întru cele ce zice despre pricinile Episcopilor, şi ale clericilor. Că zice „ori singur Mitropolitul, ori cu Sinodul său va judeca pe Episcopul, sau pe clericul (adică, dacă Sinodul eparhiei va judeca)”. Patriarhul cel al cârmuirii acelea cercetează, şi întru cele judecate de el rămân, ca şi cum ar fi judecat el din început. Că nici nu se mai apelarisesc hotărârile Patriarhilor. Iar ceea ce zice aici Canonul, Sinodul ocârmuirii, exarh al ocârmuirii au numit Canonul 9 şi 28 al Sinodului al 4-lea, altul fiind decât Patriarhul, precum la tâlcuirea Canoanelor acelora vom zice. Şi pentru ca să zicem mai arătat: Sinod al ocârmuirii era Adunarea Mitropoliţilor ai unei ocârmuiri, împreună cu întâiul şi exarhul lor, care fiindcă acum nu se lucrează, Sinodul fiecărui Patriarh judecă toate Bisericeştile pricini ale Mitropoliţilor ocârmuirii celei supus lui. Fiindcă acesta mai mare s-a făcut decât Sinodul ocâr-muirii, după ce Patriarhii au luat desăvârşit stăpânire în Sinodul 4 de a hirotonisi pe Mitropoliţii lor. Adăugând însă Sinodul în Canonul acesta, să nu caute cineva Sinod ecumenic după judecata Sinodului ocârmuirii. Au dat nouă să înţelegem, după ceea ce se tace, că Sinodul ecumenic este judecătorul cel mai de pe urmă al tuturor pricinilor Bisericeşti, şi la el se suie toată apelarisirea. Despre care vezi în procuvântarea celui 1 ecumenic în a treia subînsemnare.
154 Iar deşi zice Valsamon că împăratul toate le poate, şi pentru aceasta poate a da şi dinafară judecători, ca să judece pe Episcopul şi pe fiecare cleric, poate însă după luarea aminte a Legii, a schimba judecătoria Bisericească în politicească. Zicem că, adevărat poate cele iertate şi drepte, nu însă şi cele neiertate, şi nedrepte. Fiindcă după Hrisostom (cuvânt că trei chipuri de robii a introdus păcatul) legile sunt începătoare şi stăpânitoare şi a însuşi stăpânitorilor. Că asupra sin-gur dreptului nu este pusă lege, după Apostolul; şi citeşte tâlcuirea Canonului 9 al Sinodului 4 că şi înşişi împăraţii rânduiesc, ca Bisericeştile
pricini să nu se judece de stăpânitori lumeşti. 155 Iar dacă Pavel al Constantinopolului şi Atanasie împreună cu Papa Iulie au cerut de la Con-stant, şi de la Constanţie a se face Sinodul ecumenic care s-a numit cel din Sardichia, ca să cer-ceteze cele pentru ei, şi Hrisostom, şi Inochentie, au cerut de la Arcadie şi de la Onorie a se face Sinod ecumenic, pentru ca să cerceteze cele pentru Hrisostom. Deşi Sfinţii aceştia, zic, au cerut Sinod ecumenic, nu se supun certării Canonului acestuia, una adică, pentru că papi şi Patriarhi ai lumii fiind altă judecată decât ei mai înaltă nu aveau, afară decât Sinodul ecumenic,

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/04/16/pidalion-1844-pag-182/