Pidalion 1844, pag. 189

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/04/21/pidalion-1844-pag-188/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 189

cei ce nu s-au înfăţişat la Sfântul Sinodul acesta pentru vreo pricină a lor Bisericească, sau trupească, trebuie să ştie cele ce s-au făcut pentru aceşti zişi, facem cunoscut dragostei voastre, că oricare Mitropolit s-a despărţit de Sfân-tul şi ecumenicul Sinodul acesta, şi s-a unit cu adunarea apostasiei (revoltei), a lui Nestorie adică, şi a lui Ioan, şi a celor împreună cu dânsul, sau mai în urmă se va uni; sau a cugetat ereticeştile dogme ale lui Chelestin169; acesta nici o putere nu are a face ceva rău asupra Episcopilor, sau şi asupra mirenilor, asupra celor dreptslăvitori. Fiindcă s-a făcut lepădat de la Sinodul acesta despre toată Bisericeasca împărtăşire, şi Sfinţita lucrare, şi fiindcă are a se face de aici înainte cu totul lepădat din treapta Episcopiei, încă şi dintre însuşi drepslăvitorii Episcopi, şi Mitropoliţii cei ce sunt prin prejur.

CANONUL 2
Iar dacă oarecare Episcopi eparhioţi s-au lipsit de Sfântul Sinod, şi s-au unit cu apostasia (revolta), ori s-ar ispiti a se uni, ori şi iscălind în caterisi-

_____
de lângă ei, încât, despre o parte cei de pe lângă Ioan au caterisit pe cei de lângă Sfântul Chiril. Iar despre alta, cei de pe lângă Sfântul Chiril, au caterisit pe cei de pe lângă Ioan. Dar şi Teodorit douăsprezece capete a scris împotriva a douăsprezece anatematisiri, pe care Dumnezeiescul Chiril împotriva lui Nestorie le-a alcătuit. Şi Iva, încă, a scris o epistolie pentru Nestorie, care împreună cu cele douăsprezece capete ale lui Teodorit, ca o rea cinstitoare s-a lepădat de către Sinodul al 4-lea şi de către cel al 5-lea. În urmă, însă, cu împreună-lucrarea Împăratului, iarăşi s-au unit şi Ioan şi Teodorit cu Sfântul Chiril. Şi Ioan adică, după ce iarăşi s-a descoperit eresul lui Nestorie, s-a făcut pricinuitor (după Zonara şi Evagrie cartea 1, cap. 7) a se izgonie Nestorie din mănăstirea cea din Antiohia unde mai întâi se afla, în Oas, ce turceşte se zice Iprim. Iar Teodorit la Sinodul al 4-lea arătat a anatematisit pe Nestorie şi eresul lui. Pe care eres îl nu-măra împreună cu eresurile în cartea cea despre bârfiturile ereticilor, şi în caterisirea lui Nestorie a iscălit împreună cu cel al Antiohiei la Sinodul al 3-lea.
169 Chelestin următor învăţătorului său Pelaghie, unit cu Nestorie s-a făcut în eres, după Sfinţi-tul Fotie la citirea 54, fiindcă acela hulea întru Fiul lui Dumnezeu, iar Chelestin (hulea n.ed.) întru Duhul cel Sfânt, precum scria Chiril către Teodosie: „Că Nestorie zice, că, de vreme ce Hristos este de firea noastră, iar Dumnezeu voieşte toţi a se mântui, şi după voinţa sa fiecare poate a-şi îndreptat greşeala sa, pentru aceasta, nu Cuvântul lui Dumnezeu este Cel ce S-a Năs-cut, ci Omul cel ce S-a Născut din Maria, pentru vrednicia fireştii voinţei sale, avea pe cuvân-tul lui Dumnezeu următor lui-şi, cu singura vrednicia, şi cu aceeaşi numire împărtăşindu-se de Dumnezeire. Iar Chelestin zicea, că nu Dumnezeu adică Duhul cel Sfânt împarte fiecăruia precum voieşte cele spre buna cinstire (de Dumnezeu) spre mântuire, ci firea omului, care pentru păcat este căzută din fericire, aceasta (firea omului, n.ed.) după vrednicia voinţei, adică proeresul, ori cheamă, ori împinge de la sine pe Duhul cel Sfânt. Şi mai-nainte de Darul (Duhului Sfânt, n.ed.), stăpânirea de sine-şi a omului povăţuieşte. Drept aceea voinţa omului îndestulă (este, n.ed.) spre împlinirea Poruncilor lui Dumnezeu.” Relele dogme ale acestui
Chelestin, le-a anatematisit şi acest al 3-lea Sinod şi mai înainte de acesta cel din Cartagina, împreună cu cele ale lui Pelaghie.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/04/21/pidalion-1844-pag-190/