Pidalion 1844, pag. 220

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/04/pidalion-1844-pag-219/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 220

CANONUL 25
Fiindcă oarecare din Mitropoliţi, precum despre aceasta ne-am înştiin-ţat, se lenevesc despre păstoriile cele încredinţate lor, şi întârzie hirotoniile Episcopilor. S-a socotit de către Sfântul Sinod în curgerea a trei luni să se facă hirotoniile Episcopilor, de nu cândva poate neapărată nevoie ar face a se prelungi timpul întârzierii. Iar dacă (cineva) nu o va face aceasta, să se supună Bisericeştilor certări. Însă venitul Bisericii celei văduvite să se păzească întreg de iconomul acestei Biserici. [Apostol 58; Sinod 6, 19; Sinod 1 şi 2, 16; Sardichia 11, 12; Cartagina 79, 82, 86, 131, 132, 133; Petru 10]

TÂLCUIRE
Canonul acesta rânduieşte, ca Mitropoliţii să nu se lenevească despre păstoriile lor şi să întârzie hirotoniile Episcopilor celor supuşi lor, ci după moartea Episcopului celui ce s-a săvârşit, să hirotonisească alt Episcop la văduvita Episcopie, în vreme de trei luni. Afară numai, dacă vreo neapărată nevoie va sili a se prelungi mai mult vremea întârzierii (poate ori de barbari s-a robit Episcopia aceea, ori vreun alt rău i s-a întâmplat, şi pentru aceasta nu poate cineva a merge acolo). Iar care Mitropolit se va lenevi la aceasta, să se facă vinovat certărilor canoniceşti. Rodurile însă, şi veniturile lucrurilor Epis-copiei aceleia, trebuie să le păzească iconomul acestora, întregi şi nereşluite, până se vor încredinţa celui ce are a se hirotonisi.

CANONUL 26
Fiindcă în oarecare Biserici, precum ne-am înştiinţat, fără de iconomi Episcopii întrebuinţează Bisericeştile lucruri, s-a socotit ca toată Biserica ce are Episcop, să aibă şi Iconom din clericatul său, care să iconomisească cele Bisericeşti, după socotinţa Episcopului său. Ca să nu fie fără martori icono-mia Bisericii, şi din aceasta să se răsipească lucrurile acesteiaşi Biserici, şi să se pricinuiască defăimare preoţiei. Iar de nu o va face, acesta să fie supus dumnezeieştilor Canoane. [Apostol 38, 41; Sinod 7, 11, 12; Antiohia 24, 25; Sinod 1 şi 2,7; Cartagina 34,41; Gangra 7; Anghira 15; Teofil 10; Chiril 2]

TÂLCUIRE
Fiindcă zice Canonul acesta: „că ne-am înştiinţat, că în câteva eparhii, fără de Iconomi Episcopii ocârmuiesc lucrurile Bisericii de sine-şi, şi precum înşişi voiesc”; pentru aceasta s-a socotit de cuviinţă, ca Episcopul al fiecărei Biserici să aibă Iconom, nu din casnicii săi, slugi sau rudenii, ci din clericii săi,
______
neSfinţeşte nici nu se vinde.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/04/pidalion-1844-pag-221/