Pidalion 1844, pag. 226

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/05/pidalion-1844-pag-225/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 226

de astă dată s-au oprit, ci zicând că obicei este în Egipteneasca ocârmuire, afară de socotinţa şi închipuirea Arhiepiscopului nimic de acest fel a face, şi se roagă a li se învoi lor până la hirotonia Episcopului celui ce are a fi al marei cetăţi a Alexandrenilor; de cuviinţă s-au socotit de către noi şi cu iu-bire de oameni a li se da îngăduire sau ca după asemenea chip să rămână în împărăteasca cetate, până s-ar hirotonisi Arhiepiscopul marii cetăţi a Alexandrenilor. Aşa să dea chezăşie că nu vor ieşi din cetatea aceasta, până ce cetatea Alexandrenilor va primi Episcop. [Apostol 20, 34]

TÂLCUIRE
Este scris în a 4-a praxă a Sinodului acestuia, că după caterisirea lui Dioscor al Alexandriei, zece (sau 13 după alţii) Episcopi ai acestuiaşi alexan-drean, pe Evtihie, şi pe Dioscor acesta, au anatematisit, şi dogmele lor, nu se înduplecă însă a iscăli în epistolia Sfântului Leon al Romei, pe care o au trimis către Sfântul Flavian al Constantinopolului, (care şi stâlp al Ortodoxiei s-a numit, precum am zis) pentru că cuprindea toată ortodoxa cugetare a credin-ţei. Nu pentru că se luptă împotriva dreptslăvitoarelor dogme celor cuprinse într-însa, ci pentru că ziceau, cum că, a fost obicei la ocârmuirea Alexandriei, ca fără de socoteala şi voia Arhiepiscopului lor, să nu facă nimic de acest fel Episcopii lui. Însă Arhiereii Sinodului, şi acestea zicându-le ei nu-i credeau, ci îi prepunea că ar fi de străină socoteală, şi căutau să-i caterisească. Iar boierii şi singlitul (divanul, sfatul – n.ed.), socotind oarece pentru dânşii cu iubire de oameni, au propus Sinodului să nu se caterisească, ci să li se dea termen să rămână aşa, necaterisiţi adică, în împărăteasca cetate, până ce se va hirotonisi alt Arhiepiscop al Alexandriei, (că s-a fost caterisit, precum am zis, mai înainte Dioscor al Alexandriei) la socoteala boierilor, şi Sinodul împreună urmând, a hotărât să rămână aşa, şi să dea chezăşie că nu vor fugi din Constantinopol, până ce se va hirotonisi Episcop Alexandriei, care a stătut Apolinarie (pe care l-a moştenit
Proterie) cel ce s-a hirotonisit după Dioscor. (foaia 241 a tomului 2 al adunării sinoadelor.)

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/05/pidalion-1844-pag-227/