Pidalion 1844, pag. 228

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/05/pidalion-1844-pag-227/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 228

ce se zice a lui Iva, Episcopul Edesei, către Marin Persul183 au anatematizat şi pe însuşi Origen şi pe Didim şi pe Evagrie şi dogmele lor cele urâte; care bârfeau că sufletele sunt mai-nainte de trupuri184 şi că sufletele intră după moartea unui trup într-alt trup şi că munca are sfârşit, că demonii au să ia dregătoria cea dintâi a îngerescului har, pe care o au avut, că sufletele au să învieze goale, fără de trupuri şi că cereştile trupuri au suflete, încă şi alte rele socoteli. Au anatematizat şi pe Antim Trapezutiul, care cugeta păgâneştile cugetări ale Eutihie, pe Sevir, şi pe Petru al Apamiei, şi pe Zoora185. Iar Canoane, Sinodul acesta, care să privească spre Bisericeasca stare, nu a aşezat, ci numai 14 anate-matizări împotriva pomeniţilor eretici şi altora şi 25 numai împotriva celor origenişti. Acestea se cuprind în foaia 341 a tomului al doilea al Sinodicalelor.

_______

tizat, ca cele ale celui al Mopsuestiei şi ca epistolia lui Iva; ci acele câte apără socoteala cea rea a lui Nestorie şi care cu rea tălmăcire arată pe Chiril eretic. Şi acestea sunt, precum dimpotrivă zicerile lui Chiril se arată, că Teodorit zice pe unirea Dumnezeu Cuvântului către om sheti-cească (relativă) şi că pe cei ce zic pe unirea aceasta că este după Ipostas îi anatematiseşte, fiindcă este străină, zice, de dumnezeieştile Scripturi şi de dumnezeieştii Părinţi. Că unirea cea după Ipostas este de prisos şi câte altele Sfântul Chiril le surpă şi hulitoare le socoteşte. Că pe acestea cel ce le laudă este anatema. Dar nu s-a anatematizat de Sinod şi
dogma aceasta, că Duhul cel Sfânt nici din Fiul, nici prin Fiul îşi are subzistenţa, care întru acelea zice Teodorit; fiindcă dogma aceasta nu a fost a lui Nestorie, ci era şi este dogmă a Bisericii catolice. Pentru aceasta nici Dumnezeiescul Chiril vreodată, nici Chelestin Papa, scriind către Nestorie, nici Ioan al Antiohiei, nici Acachie al Veriei, care sfătuia pe Nestorie, nici Împăraţii în Sacrele (decretele) lor cele asupra lui Nestorie nu zic că Nestorie a hulit în teologia Sfântului Duh, ci numai în pricina iconomiei întrupării, precum am zis.
183 Am zis ,,ce se zice” pentru că Chedrino aşa o scrie şi Evagrie (foaia 346 a tomului al 2-lea al adunării Sinoadelor şi 347) şi mai ales pentru că în Praxa a şasea a Sinodului al 7-lea (foaia 85) se zicea că s-a scris aceasta de Iva, nu a fost, însă, adevărat că s-a şi scris de el. Pentru aceasta şi Părinţii Sinodului al 4-lea nu pe el l-au anatematizat, ci numai Epistola; fiindcă prihăneşte Sinodul cel din Efes că fără judecată a osândit pe Nestorie, că leapădă cele 12 capete ale Sfân-tului Chiril, că laudă pe Nestorie şi pe Teodor al Mopsuestiei şi îl primeşte ca pe un Sfânt şi dreptslăvitor, şi că pe Hristos îl mărturiseşte om gol. Că şi
însuşi Iva a mărturisit în Sinodul al 4-lea că epistola aceasta nu a fost a sa şi toate dreptslăvitoarele dogme cele împotriva epistolei în Sinodul al 4-lea le-a mărturisit, foaia 372, tomul 2, al Sinodicalelor, şi foaia 390.
184 Pe această proesti a sufletelor Origen o zicea pricină de proorismos (adică de mai-nainte hotărârea) şi de apodokimasie (adică de a lepădării). Că, de au făcut sufletele bunătăţi în lumea cea gândită, se hotărau dinainte la împărăţie, iar de au făcut rele, se lepădau la muncă. Împo-triva acestei socoteli scrie Ieronim epistola către Pammah şi Leon în epistolia 93 şi Chiril al Alexandriei prin 24 de epihirime o surpă.
185 Iar Nicolae Bulgarul în Sfinţitul Catehisis, foaia 133, nu ştiu cum zice că Sinodul al 5-lea a anatematizat pe Petru Cnafeul care zicea: ”Sfinte fără de moarte, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi”. Că nu de Sinodul al 5-lea acela s-a anatematisit, ci cu destui ani mai-nainte de Sinodul 5 de Sinodul cel ce s-a făcut în Roma împotriva lui, în vremea lui Felix al Romei şi a lui Acachie al Constantinopolului şi a lui Zinon Împăratul.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/05/pidalion-1844-pag-229/