Pidalion 1844, pag. 241

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/12/pidalion-1844-pag-240/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 241

de patimă a nunţii a doua se cuprinseseră, şi mai înainte de cunoştinţa noastră cunoscând folosul, şi răul de sine-şi tăindu-l, şi departe au gonit împreunarea aceasta străină şi neadevărată. Sau şi ale cărora muierile cele de a doua nuntă acum s-au săvârşit, sau şi ei au cătutat spre întoarcere, de iznoavă învăţându-se întreaga înţelepciune, şi de nelegiuirile lor degrab părăsindu-se, ori prezbiteri, ori diaconi întâplându-se a fi. Aceştia au socotit Sinodul a conteni despre toată ieraticeasca Liturghie, adică despre lucrare, dar sub cuvânt la o hotărâtă vreme fiind certaţi, iară de cinstea şederii şi a stării să se împărtăşească, îndestulându-se cu înainte şederea, şi plângându-se Domnului, ca să li se ierte nelegiuirea cea din neştiinţă, că a binecuvânta pe altul, cela ce este dator a-şi griji ranele sale, este lucru nepo-trivit. Iar cei ce s-au împreunat adică cu o singură femeie, şi s-a întâmplat văduvă cea luată; aşişderea încă şi cei ce după hirotonie cu o singură nele-giuită nuntă s-au împreunat, adică prezbiterii, diaconii şi ipodiaconii, acum în puţină vreme oprindu-se de Sfânta Liturghie şi certându-se, iarăşi să se aşeze la treptele lor, nicidecum sporind la mai mare treaptă, arătat este că, deslegându-se nelegiuita însoţire a lor. Iar acestea la cei ce au rămas până la cincisprezece, precum s-a zis a lunii lui Ianuarie a Indictionului al patrulea în greşalele cele mai înainte zise, şi numai pentru cele preoţeşti am întipuit, hotărând de acum înainte, şi înnoind Canonul cel ce opreşte, ca cel ce se va însoţi cu două nunţi după botez, sau ţiitoare va câştiga: Să nu poată a fi Episcop, sau prezbiter, sau diacon, sau orice din catalogul ieraticesc. Aşişderea şi cel ce va lua văduvă, sau lepădată, sau amorizată, sau slujnică, sau din cele ce pe scenă (adică actriţă), să nu poată a se face Episcop, sau prezbiter, sau diacon, sau orice din ieraticescul catalog.
[Apostol 17, 18, 19; Sinod 6, 26; Vasilie 12, 27]

TÂLCUIRE
Părinţii Sinodului acestuia, şi răul ce se făcea atuncea îndreptându-l, şi pe viitorime sigurisind194, acest Iconomicesc Canon l-au dat. Că de vreme ce împăratul i-a rugat să curăţească preoţimea de necurăţia nelegiuitelor nunţi, întru care căzuse, şi, despre o parte, adică, locţiitorii patriarhului Romei au propus să se păzească scumpătatea Canoanelor la cei Bisericeşti, iar despre alta, Episcopii cei de sub patriarhul Constantinopolului ziceau să se fac con-pogorământ, şi iubire de oameni către dânşii, aceştia dregând împreună pe amândouă, scumpătatea zic, şi conpogorământul (şi mai ales pentru că multă mulţime din preoţii cei de atuncea căzuseră într-acest fel de nunţi din neştiinţă)

________

194 A sigurisi = a sigurarisi – a asigura. (D.A.R., ed Saeculum, Buc. 2000 n.ed.)

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/12/pidalion-1844-pag-242/