Pidalion 1844, pag. 244

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/12/pidalion-1844-pag-243/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 244

aibă voie a se însura. Iar de o va face aceasta, să se caterisească196. Iar de va voi cineva din aceştia a se însura, însoară-se mai-naintea hirotoniei.

CANONUL 7
Fiindcă ne-am înştiinţat că la unele din Biserici se află diaconi, având oficii Bisericeşti, şi de aici unii dintre dânşii obrăznicie întrebuinţând, şi de la sine stăpânire, şed mai sus decât prezbiterii, poruncim ca diaconul, deşi în dregătorie sau în orice fel de oficie Bisericească s-ar afla, unul ca acela să nu şadă mai sus decât prezbiterul. Afară numai, dacă purtând faţa însuşi Patriarhului său, sau a Mitropoitului, va merge într-o altă cetate pentru vreo pricină de căpetenie. Că atunci, ca unul ce plineşte locul aceluia, se va cinsti. Iar de va îndrăzni cineva a face una ca aceasta, întrebuinţând tirani-cească sumeţie, unul ca acela din treapta sa pogorându-se, cel mai de pe urmă decât toţi să fie din ceata întru care se numără în Biserica sa; fiindcă Domnul nostru sfătuieşte, a nu ne bucura de şederile mai sus, după învăţă-tura ce se află la Sfântul Evanghelist Luca, ca de la însuşi Domnul şi Dumnezeul nostru. Că zice, către cei chemaţi pildă ca aceasta: ,,Când te vei chema de către cineva la nuntă, să nu şezi la locul cel mai de sus. Nu cumva altul mai cinstit decât tine fiind chemat de el, şi venind, cel ce te-a chemat pe tine şi pe acela, va zice: Dă locul acestuia. Şi atunci vei începe cu ruşine a ţine locul cel mai de jos. Ci când vei fi chemat, şezi la locul cel mai de jos. Căci, când va veni cel ce te-a chemat să zică ţie: Prietene, suie-te mai sus. Atunci va fi ţie cinstea înaintea celor ce vor şedea împreună cu tine. Că tot cel ce se înalţă pe sine-şi, se va smeri; şi cel ce se smereşte pe sine-şi se va înălţa. [Luca 14, 7] Aceasta însă se va păzi şi la celelalte sfinţite cete. Fiindcă decât dregătoriile lumii, mai bune ştim pe cele duhovniceşti.
[Sinod 1, 18; Laodiceea 20]

TÂLCUIRE
Rânduieşte Canonul acesta, fiindcă oarecare diaconi, având oficii Biseri-ceşti (care se numesc boierii, şi cinstiri, şi prilejuri de câştig, după Valsamon, în ce chip sunt cele ale clericilor cele din afară, a marelui Iconom adică, a ma-relui Sechelar, a schevofilaxului [păzitorul de vase], a hartofilaxului [păzitorul de hârtie], a micului sechelarie, şi protecdicului [întâiul avocat] se obrăznicesc

_____

196 Pentru aceasta atâta al doilea aşezământ al titlului 1 din nearale (Fotie titlul 9, cap. 28) legiuieşte, că cel ce hirotoniseşte pe cel neînsurat, trebuie să-l întrebe, de poate vieţui cu întreaga înţelepciune, şi feciorie. Şi ca să se scoată din Episcopie Episcopul acela, ce va da voie unui ipodiacon, sau diacon să se însoare după ce se va hirotonisi.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/12/pidalion-1844-pag-245/