Pidalion 1844, pag. 245

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/12/pidalion-1844-pag-244/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 245

şi şed mai sus decât prezbiterii. De aici înainte nici un diacon, în orice Cin Bisericesc aflându-se, să nu şadă mai sus decât prezbiterii, afară numai dacă purtând faţa patriarhului, sau a Mitropoitului, s-ar trimite la alt loc, pentru vreo Bisericească trebuinţă. Că atunci se va cinsti mai mult decât prezbierii, nu ca un diacon, ci ca unul ce poartă faţa Patriarhului sau a Mitropoitului, precum am zis. Iar care diacon tiraniceşte întrebuinţând sumeţia, va şedea mai sus decât prezbiterul, acela, de se va întâmpla a se cinsti mai mult decât ceilalţi diaconi de o treaptă cu dânsul, să se facă cel mai de pe urmă şi mai josit decât toţi diaconii. Precum învaţă Domnul prin pilda pomenită în acest Canon. Şi nu numai diaconii se cuvine a nu se cinsti mai mult decât prezbi-terii, şi a nu şedea mai sus, ci şi celelalte mai josit cete, ale celor Sfinţiţi, şi ale clericilor, nu se cade a şedea mai sus decât cetele cele mai înalte decât ele. Adică nici ipodiaconii decât diaconii, nici citeţii, decât ipodiaconii. Fiindcă dacă la dregătoriile cele lumeşti şi din afară, cei mai josiţi cu dregătoria nu şed mai sus, nici se cinstesc mai mult decât cei mai de sus, şi care au dregă-torii mai mari, cu cât mai vârtos se cade aceasta a se păzi la dregătoriile cele duhovniceşti, care se dau cu Dumnezeiescul Darul Duhului, care sunt mai sus şi mai înalte decât cele
lumeşti.

CANONUL 8
Întru toate voind şi noi să stăpânească cele legiuite de Sfinţii Părinţii noştri, reînnoim şi pe Canonul cel ce zice că în fiecare an să se facă Sinoade de Episcopii (de) cei ce se află în fiecare eparhie, unde Episcopul Mitropo-liei va socoti. Însă fiindcă atât pentru năvălirile barbarilor, cât şi pentru alte pricini ce se întâmplă, cu neputinţă este proşezătorii Bisericilor de două ori pe an a face Sinoadele, s-a socotit ca în tot chipul o dată pe an să se facă Si-nod în fiecare eparhie, de prozişii Episcopi, pentru Bisericeştile întrebări, precum este cu putinţă a se ivi. De la sărbătoarea Sfintelor Paşti până la încheierea lunii octombrie a fiecărui an, la locul unde va socoti Episcopul Mitropoliei precum mai înainte s-a zis. Iar Episcopii cei ce nu vor veni împreună, aflându-se prin cetăţile lor, şi mai ales întru sănătate petrecând, şi de toată neapărata şi cea de nevoie îndeletnicire slobozi fiind, frăţeşte să se certe. [Apostol 35; Sinod 1, 5; Sinod 4, 19; Sinod 7, 6; Antiohia 20; Cartagina 26, 81, 84, 85, 104]

TÂLCUIRE
Părinţii aceştia întăresc cu adevărat şi reînoiesc Canonul Sfinţilor Pă-rinţi, celor înainte de ei, ce porunceşte să se facă în fiecare an două Sinoade în fiecare eparhie. Dar fiindcă se îngreunează Arhiereii a se aduna de două ori

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/12/pidalion-1844-pag-246/