Pidalion 1844, pag. 247

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/12/pidalion-1844-pag-246/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 247

nici la boale să-i cheme, şi (nici) doftorii de la dânşii să (nu) primească, nici în băi nicidecum să se scalde împreună cu aceştia. Iar de s-ar apuca cineva a face una ca aceasta; de va fi cleric, să se caterisească, iar de va fi mirean, să se afurisească.

CANONUL 12
Şi aceasta încă au venit la cunoştinţa noastră, că atât în Africa, cât şi în Libia, şi întru alte locuri, iubitorii de Dumnezeu proşezătorii [presedenţii] cei de acolo împreună locuiesc cu muierile lor, şi după hirotonia aceea ce a venit peste dânşii nu se leapădă, piedică punând celorlalţi şi sminteală. Deci multă sârguinţă având noi, pentru a se face toate spre folosul turmelor celor de sub mâna noastră; s-a socotit, ca nicidecum una ca aceasta de acum să nu se mai facă. Iar aceasta o zicem, nu spre stricare, sau surparea celor Apostoliceşte legiuite, ci de mântuirea şi de sporirea cea spre mai bine a popoarelor noi purtând grijă, şi a nu se da oarecare prihănire asupra ierati-ceştei aşezări. Că zice Dumnezeiescul Apostol: „Toate spre slava lui Dumne-zeu faceţi-le, neîmpiedicători faceţi-vă şi Iudeilor, şi Elinilor, şi Bisericii lui Dumnezeu. Precum şi eu întru toate tuturor plac, necăutând folosul meu, ci pe al celor mulţi, ca să se mântuiască. [I Corinteni 10, 31-33] „Următori ai mei faceţi-vă, precum şi eu al lui Hristos. [I Corinteni 4, 16] Iar de se va vădi cineva făcând una ca aceasta, să se caterisească.
[Apostol 5; Sinod 6, 30, 48; Gangra 4; Cartagina 4, 33]

TÂLCUIRE
Zic Sfinţii Părinţi, fiindcă ne-am înştiinţat, cum că în Africa şi în Libia (sau că cu două numiri numeşte pe acest loc, fiindcă o parte ce este către amiazăzi, din cele patru părţi ale lumii, Libia, mai-nainte numindu-se, Africă mai în urmă s-a numit, după Hrisand. Ori Libia numeşte de obşte pe toată partea aceea. Iar Africă cu deosebire, pe oarecare eparhie cuprinsă de acel loc după Meletie) şi întru acele locuri, Arhiereii cei de acolo, şi după ce se hiroto-nisesc locuiesc împreună cu femeile lor, şi pricinuiesc sminteală celorlalţi. Noi dar silindu-ne a lucra toate cele ce privesc către obştescul folos al creştinilor celor ce se păstoresc, poruncim, ca de acum înainte nici un Arhiereu să locu-iască împreună cu femeia sa, după ce se va hirotonisi197, însă aceasta

________

197 Însemnează că pentru trei oarecare pricini mai de căpetenie, au oprit Sindoul acesta prin Canon ecumenic de a avea Arhiereii femei. 1. Pentru că Arhiereii fiind din rânduiala ce deplini-toare, şi mai înaltă decât toate celelalte Bisericeşti rânduieli, se cuvine a fi depliniţi întru faptele cele bune, şi mai ales întru feciorie, şi curăţie. Pentru aceasta şi către scumpătăţita întreaga înţelepciune se cade a-şi îndrepta viaţa lor. 2. Pentru că Arhiereii cei ce aveau femei şi copii,

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/12/pidalion-1844-pag-248/