Pidalion 1844, pag. 248

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/12/pidalion-1844-pag-247/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 248

poruncim, nu spre surparea şi stricarea atât al obştescului Canon al Apos-tolilor celui al 5-lea adică, care afuriseşte pe Episcopul acela ce cu pricinuire de evlavie îşi va despărţi pe femeia sa cu sila, cât şi a aşezământului ce osebit face Pavel către Tit, zicând: „Vei aşeza prin cetăţi prezbiteri” (adică Episcopi după Hrisostom, fiindcă, precum am zis la începutul celui 1 Apostolesc, Epis-copul ia şi numele prezbiterului. Şi este arătată aceasta şi din ceea ce pe urmă se adaugă, ce zice Apostolul, că se cade Episcopul şi celelalte). Care va fi fără de prihană, bărbat al unei femei, nu poruncim aceasta, zice, spre stricare acestora. Ci purtând grijă pentru mântuirea, şi sporirea creştinilor întru cele mai deplinite, şi pentru ca să nu pricinuiască oarecare prihănire împotriva Arhieriei. Căci deşi Arhiereii cei ce împreună petrec cu femeile lor, vieţuiesc întru întreaga înţelepciune şi înfrânare; cu toate acestea norodul cel de obşte se scandaliseşte, şi-i prihăneşte, prepuind cea dimpotrivă din împreună-lo-cuinţa lor cea de acest fel. Că Dumnezeiescul Apostol ne porunceşte, oricâte am face, întru Slava lui Dumnezeu să le facem, şi să nu ne facem sminteală Iudeilor, şi Elinilor, şi creştinilor. Precum zice, şi eu întru toate tuturor plac. Fiindcă nu caut folosul meu, ci pe al celor mulţi ca să se mântuiască. Faceţi-vă următori ai mei, precum şi eu următor al lui Hristos. Iar de va locui vreunul din

____

dăruiau după moartea lor fiilor lor Episcopia ca o clironomie, şi multe din lucrurile Bisericii rău se răpeau, precum aceasta o zice Canonul al 6-lea al Apostolilor. 3. Pentru că grija femeii şi a fiilor, şi toată casa, îi opreau de a se îngriji pentru turma lor. Fiindcă după Pavel: „Cel însurat se grijeşte cele ale lumii cum va plăcea femeii”. Deci pentru a nu se face toate necuviinţele acestea, au oprit despre nuntă pe Arhierei aceste ecumenic Sinod prin Canonul acesta. Am zis prin Canon ecumenic, pentru că, şi mai-nainte de Sinodul acesta era oprită nunta de la Arhie-rei, însă de localnic Canon, iar nu de sobornicesc. Şi de unde este arătat? 1. De la Dumnezeies-cul Hrisostom tâlcuind cuvântul lui Pavel, (ce zice pentru Episcopi, care este fără de prihană, bărbat al unei femei) şi zicând: „Pentru aceasta a zis, bărbat al unei femei, nu că acum aceasta se păzeşte în Biserică, pentru că Arhiereul se cade a fi împodobit cu desăvârşită sfinţenie şi cură-ţenie, ci că atunci către elinii cei ce aflau în curvie, mare lucru se socotea aceasta, a avea adică numai o singură femeie” (cuvânt 2 la Iov) şi 2. Din Canoanele localnicului Sinod din Cartagina, cel al 4-lea şi al 33-lea care stăpânea în locurile Africii, şi rânduia că Episcopii, şi prezbiterii şi diaconii, să facă hotărâre: adică făgăduinţă, a se depărta de femeile lor (cu învoi-rea obştească şi a femeilor). Iar Sinodul acesta, a se depărta adică Episcopii de femeile lor, dar încă şi cu totul a nu locui împreună cu ele, prin Canonul acesta legiuieşte a se păzi pretutin-deni. Iar ca şi prezbiterii şi diaconii să se depărteze de femeile lor (nu au oprit) ci au iertat prin al 30-lea Canon, dar nu şi pretutindeni. Ci în locurile cele barbariceşti numai, pentru năravul lor cel sălbatic, şi păgânătatea credinţei. Iar cum că locuiau împreună, precum zice Sinodul, unii ca aceştia cu muierile lor şi după ce se făgăduiau, arătat este din Canonul 33 al Sinodului din Cartagina. Şi nu se împotriveşte Sinodul acesta Apostolescului Canon al 5-lea, sau rândui-rii lui Pavel, nici ni le surpă nici nu le strică acestea. Ci fiindcă vede Sinodul Biserica sporind, şi petrecerea creştinilor înflorind întru faptele cele bune, au canonisit să înflorească şi petrece-rea Arhiereilor cu neînsurarea, şi cu întreaga înţelepciune.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/12/pidalion-1844-pag-249/